Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.636

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 2.§)
Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar cilvēku pārvietošanai paredzētiem eskalatoriem un konveijeriem, kā arī eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un apkārtējai videi.

2. Eskalators ir celšanas un transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra kāpņu klātni, kuras slīpums ir no 12° līdz 35°, cilvēku pārvietošanai no viena līmeņa uz otru.

3. Konveijers ir transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra savienotu plākšņu vai lentes klātni, kura paredzēta cilvēku pārvietošanai horizontāli vai dažādos līmeņos, kur slīpums ir mazāks par 12°.

4. Atkarībā no konstrukcijas eskalatori un konveijeri (turpmāk – eskalators) ir šādi:

4.1. starpstāvu eskalatori, kas paredzēti uzstādīšanai starp ēkas stāviem;

4.2. tuneļeskalatori, kas paredzēti uzstādīšanai tuneļos vai galerijās.

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādāto, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs īsteno eskalatoru ekspluatācijas uzraudzību un veic šo noteikumu prasību ievērošanas kontroli.

7. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk − piemērojamie standarti).

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

8. Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru tehniskās pārbaudes veic institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta institūcija (turpmāk – inspicēšanas institūcija). Inspicēšanas institūcija apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un kas aprēķināti tās darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar inspicēšanas institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

II. Eskalatora lietošana

9. Par eskalatora atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzturēšanu saskaņā ar šajos noteikumos un lietošanas dokumentācijā noteiktajām prasībām ir atbildīgs eskalatora valdītājs.

10. Katram eskalatoram nepieciešama pase (pielikums). Pasi eskalatora valdītājam izsniedz inspicēšanas institūcija, reģistrējot eskalatoru bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

11. Eskalatora valdītājs nodrošina, ka katram eskalatoram ir šāda lietošanas dokumentācija:

11.1. eskalatora ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja sastādīta eskalatora lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

11.1.1. eskalatora montāžas un uzstādīšanas kārtība, arī eskalatora principiālā shēma, kurā norādīts vadības un kontroles ierīču izvietojums;

11.1.2. eskalatora lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

11.1.3. eskalatora tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, arī lietotāja veicamās pārbaudes;

11.1.4. eskalatora lietošanas instrukcijā esošo norādījumu un rīcības uzdevumu grafiskā dokumentācija (piemēram, zīmējumi, rasējumi, diagrammas, aprēķini, lai eskalatora valdītājs izprastu eskalatora lietošanas nosacījumus);

11.2. eskalatora tehnisko apkopju un periodisko apskašu žurnāls, kurā tiek iekļauti visi dati par eskalatoram veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu III nodaļā minētajām pārbaudēm.

12. Ja eskalatora ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir nodrošinājis lietošanas dokumentāciju elektroniskā formā, eskalatora valdītājam ir tiesības šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus lietot un aktualizēt arī elektroniski.

13. Ja eskalatora valdītājam nav pieejami eskalatora ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādītie šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētie dokumenti, eskalatora valdītājs ir atbildīgs par to sagatavošanu.

14. Eskalatora valdītājs nodrošina eskalatora pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par bīstamajam iekārtam noteiktajā kārtībā.

15. Eskalatoru atsavinot vai citādi nododot citas personas īpašumā, tai nodod arī pasi un šo noteikumu 11.punktā minēto lietošanas dokumentāciju.

16. Eskalatora lietošana ir aizliegta šādos gadījumos:

16.1. eskalators nav reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā atbilstoši šo noteikumu 10.punktam un tam nav izsniegta eskalatora pase;

16.2. ir bojātas eskalatora drošības vai signalizācijas ierīces;

16.3. eskalatoram šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes vai pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka tas apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi.

17. Eskalatora valdītājam ir šādi pienākumi:

17.1. norīkot eskalatora apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā eskalatora konstrukciju un lietošanas apstākļus (turpmāk – apkalpojošais personāls);

17.2. nodrošināt eskalatora apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžu;

17.3. nodrošināt eskalatora apkalpošanas un darbu izpildes instrukciju izstrādi, apstiprināšanu un izsniegšanu eskalatora apkalpojošajam personālam;

17.4. ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par eskalatora tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi;

17.5. nodrošināt šo noteikumu 11.punktā minētās lietošanas dokumentācijas prasībām atbilstošu eskalatora tehnisko stāvokli;

17.6. ja konstatēti eskalatora defekti, apturēt eskalatora darbību un nodrošināt atklāto defektu novēršanu;

17.7. nodrošināt savlaicīgas šo noteikumu III nodaļā minētās eskalatora tehniskās pārbaudes;

17.8. ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot eskalatoru.

18. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

18.1. nodrošināt eskalatora un tā sastāvdaļu atbilstošu tehnisko stāvokli;

18.2. nodrošināt šo noteikumu 11.punktā minētās lietošanas dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu un pieejamību apkalpojošajam personālam, kurš nodrošina eskalatora uzturēšanu, tehnisko apkopi un remontu;

18.3. nodrošināt eskalatora apkalpojošā personāla apmācības un zināšanu pārbaudes, kā arī instruktāžu darba vietā par eskalatora lietošanas dokumentāciju un lietošanas apstākļiem;

18.4. sagatavot eskalatoru šo noteikumu III nodaļā minētajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;

18.5. ja konstatēti nepieļaujami defekti vai instrukcijas pārkāpumi darbā ar eskalatoru, nodrošināt eskalatora darbības pārtraukšanu līdz atklāto trūkumu novēršanai;

18.6. organizēt apkalpojošā personāla atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;

18.7. pārtraukt eskalatora darbību, ja tā lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, ka arī ja paredzētajā termiņā nav veiktas eskalatora tehniskās pārbaudes.

19. Eskalatora valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar šādu eskalatora lietošanas dokumentāciju:

19.1. eskalatora pasi;

19.2. eskalatora lietošanas instrukciju un apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām;

19.3. eskalatora tehnisko apkopju un periodisko apskašu žurnālu.

20. Eskalatora valdītājs ar rakstisku līgumu atbildīgā speciālista pienākumus un atbildību par eskalatora tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi var nodot komersantam, kas specializējies eskalatoru tehniskās apkopes un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā.

III. Eskalatora tehniskās pārbaudes

21. Inspicēšanas institūcijas pēc eskalatora valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic eskalatora pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

22. Inspicēšanas institūcijas pirms eskalatora reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā veic eskalatora pirmreizējo tehnisko pārbaudi šādā apjomā:

22.1. eskalatora dokumentācijas pārbaude – tajā ietverto datu atbilstības pārbaude konkrētajam eskalatoram un šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām;

22.2. eskalatora tehniskā pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu.

23. Eskalatora kārtējo tehnisko pārbaudi veic periodiski tā lietošanas laikā. Pārbaude ietver eskalatora apskati un novērtēšanu darbībā, pārbaudot šādus atsevišķus elementus:

23.1. metālkonstrukciju un metinājumu savienojumu stāvokli (piemēram, plaisas, deformācijas, sieniņu biezuma izmaiņas korozijas dēļ un citi defekti);

23.2. pakāpienu, asu un pirkstu stiprinājumu un nožogojumu stāvokli;

23.3. ķēžu stāvokli un stiprinājumu pareizību;

23.4. eskalatora parametru atbilstību pasē norādītajiem.

24. Eskalatora kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

25. Eskalatora ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic:

25.1. pēc eskalatora rekonstrukcijas;

25.2. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma, gadījumos, kad valdītājs ir sniedzis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 17.8.apakšpunktu un attiecīgā ārpuskārtas pārbaude palīdzēs Patērētāju tiesību aizsardzības centram noskaidrot avārijas vai nelaimes gadījuma cēloņus.

26. Eskalatora ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu.

27. Pēc tehniskās pārbaudes inspicēšanas institūcija aktualizē datus par eskalatoru bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz eskalatora valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pārbaudes dienas.

28. Ja eskalators atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā uz pārbaudītā eskalatora redzamā vietā (piemēram, blakus eskalatora ražotāja datu plāksnei) piestiprina bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi.

29. Ja inspicēšanas institūcija tehniskajā pārbaudē konstatē eskalatora neatbilstību šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, valdītāja pienākums ir apturēt eskalatora darbību līdz neatbilstību novēršanai.

IV. Eskalatora remonts vai rekonstrukcija

30. Eskalatora pamatelementu nomaiņa, nemainot eskalatora konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos (turpmāk – remonts), kā arī eskalatora konstrukcijas vai darba parametru maiņa, kas norādīta iekārtas pasē (turpmāk – rekonstrukcija), atļauta, ievērojot normatīvajos aktos par mašīnu drošību noteiktās būtiskās nekaitīguma un drošības prasības.

31. Eskalatora elementus metina metinātāji, kuriem ir normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtību reglamentētajā jomā noteiktajā kārtībā izsniegts metinātāja sertifikāts.

32. Eskalatora elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamajiem standartiem pārbauda ar nesagraujošām kontroles metodēm laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētas laboratorijas.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

33. Pēc rekonstrukcijas, lai uzsāktu eskalatora lietošanu, eskalatora valdītājs nodrošina ārpuskārtas tehnisko pārbaudi, ko veic inspicēšanas institūcija šo noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā.

34. Visus datus par eskalatora remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē un pievieno eskalatora tehnisko apkopju un periodisko apskašu žurnālam.

35. Eskalatora valdītājs un persona, kas veic eskalatora remonta vai rekonstrukcijas darbus, nodrošina šādu prasību ievērošanu:

35.1. eskalatoru darbina un izslēdz, izmantojot palīgpulti;

35.2. attiecīgo darbu veikšanas vietās, kur veicamo darbu laikā var tikt traumēti cilvēki, nedrīkst atrasties personas, kurām nav tieša sakara ar veicamo darbu, un attiecīgās vietas ir jānorobežo.

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumus Nr.14 "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 7.nr.; 2005, 8.nr.; 2008, 150.nr.).

37. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumu Nr.14 "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām akreditēto inspicēšanas institūciju akreditācijas apliecības ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

38. Eskalatoriem, kas ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuriem ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.14 "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi", šo noteikumu 10.punktā minētās tehniskās pases tiek izsniegtas un šo noteikumu III nodaļā minētā tehniskā pārbaude tiek veikta līdz datumam, kamēr ir spēkā tehniskās pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.14 "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi".

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija
noteikumiem Nr.636
Eskalatora vai konveijera pases paraugs

Nr.p.k.

Bīstamās iekārtas nosaukums

Eskalators/konveijers

1.Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 
2.Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 
3.Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 
4.Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 
5.Valdītāja adrese 
6.Iekārtas atrašanās vieta (adrese) 
7.Iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads 
8.Ražotājs un montāžas organizācija 
9.Ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs 
10.Iekārtas tips 
11.Personu pārvietošanas ātrums, m/s 
12.Pacelšanas augstums, m 
13.Klātnes slīpums, grādi 
14.Klātnes platums, m 
15.Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums
16.Īpašie nosacījumi
17.Cita informācija
18.Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds
19.Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 636Pieņemts: 20.07.2010.Stājas spēkā: 23.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 22.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
213725
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"