Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.467

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 55.§)
Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā
Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 
8.2 panta septīto daļu, 9.panta piekto daļu,
10.panta pirmo daļu, 16.panta piekto daļu
un 27.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) Latvijas Kuģu reģistra (turpmāk – Latvijas Kuģu reģistrs) un kuģu lietu vešanas kārtību, prasības elektroniskās datubāzes (turpmāk – kuģu reģistrs) grāmatās ierakstāmajai informācijai, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamos dokumentus kuģu un kuģu apgrūtinājumu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izslēgšanai un dzēšanai, dokumentus, ko izsniedz Latvijas Kuģu reģistrs, kā arī Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajos kuģu reģistra izrakstos iekļaujamās informācijas apjomu, kuģa īpašnieka pārstāvja pienākumus, minimālo pilnvaru apjomu un tam izvirzāmās prasības, reģistrācijas kārtību buru jahtām bez īpašuma tiesību reģistrācijas, kā arī nosaka, kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

2. Ar Latvijas Kuģu reģistra darbību sais­tītos Jūras kodeksā noteiktos lēmumus pieņem un Latvijas Kuģu reģistra izsniegtos dokumentus paraksta Latvijas Kuģu reģistra amatpersona (turpmāk — kuģu reģistrators). Kuģu reģistratoram ir zīmogs ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu “LATVIJAS KUĢU REĢISTRS” latviešu un angļu valodā.

II. Kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtība

3. Reģistrējot kuģi kuģu reģistrā, kuģim piešķir reģistrācijas numuru un to ieraksta attiecīgajā kuģu reģistra grāmatā.

4. Kuģa lietas numurs ir kuģa reģistrācijas numurs.

5. Būvniecības stadijā esošu kuģu lietas glabā atsevišķi reģistrācijas kārtas numuru secībā.

6. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

III. Kuģu reģistra grāmatās ierakstāmā informācija

7. Jūras kodeksa 9.panta otrās daļas 1., 2., 5. un 6.punktā minētajās kuģu reģistra grāmatās ieraksta:

7.1. kuģa reģistrācijas datumu;

7.2. kuģa reģistrācijas numuru;

7.3. kuģa vārdu;

7.4. kuģa iepriekšējo vārdu;

7.5. Starptautiskās jūras organizācijas piešķirto numuru;

7.6. pieraksta ostu;

7.7. izsaukuma signālu;

7.8. ziņas par kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai menedžeri;

7.9. kuģa tehniskos datus.

8. Jūras kodeksa 9.panta otrās daļas 3.punktā minētajā kuģu reģistra grāmatā ieraksta:

8.1. apgrūtinājumu reģistrācijas dienu un stundu;

8.2. kuģa vārdu un reģistrācijas numuru;

8.3. kuģa obligācijas noslēgšanas datumu un numuru;

8.4. ziņas par apgrūtinājuma turētāju;

8.5. atzīmi par kuģa hipotēkas cesiju un tās grozījumiem;

8.6. apgrūtinājuma dzēšanas datumu un pamatu.

9. Jūras kodeksa 9.panta otrās daļas 4.punktā minētajā kuģu reģistra grāmatā ieraksta:

9.1. kuģa reģistrēšanas datumu un reģistrācijas kārtas numuru;

9.2. ziņas par kuģa būvētāju un kuģa pasūtītāju;

9.3. kuģa būves uzsākšanas datumu un būves numuru;

9.4. kuģa būves līguma numuru un noslēgšanas datumu;

9.5. kuģa tehniskos datus.

IV. Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamie dokumenti

10. Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, "d" apakšpunktā minētos zvejas kuģus un 8.1 panta otrajā daļā minētās peldošās konstrukcijas, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu (1.pielikums);

10.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē kā valsts dienesta kuģi). Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu, izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;

10.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461);

10.5. apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu kuģa reģistrā­cijai kuģu reģistrā;

10.6. Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk – Kuģošanas drošības inspekcija) izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību drošības prasībām (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu un kuģu karoga valsts uzraudzību);

10.7. kuģa tilpības apliecības kopiju;

10.8. ja kuģim ir attiecīgs radioaprīkojums, — valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtu kuģa stacijas atļaujas kopiju (saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu);

10.9. ja kuģis pārvadā vairāk par 2000 tonnām naftas vai naftas produktu, — dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar likumu “Par starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem denonsēšanu”);

10.9.1 ja kuģa bruto tilpība pārsniedz 1000, – dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (saskaņā ar likumu “Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu”);

10.10. ja kuģis iepriekš reģistrēts ārvalstī, — dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts kuģa īpašnieks izslēgšanas brīdī;

10.11. ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasībām, — iepriekšējā kuģu reģistra izsniegtu kuģa vēstures (Continuous Synopsis Record) kopiju, kurā norādīts izslēgšanas datums;

10.12. ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasībām, – atbilstības dokumenta (Document of Compliance) kopiju personai, kura veic kuģa tehnisko vadību;

10.13. ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata, — sākotnējās reģistrā­cijas valsts reģistra izsniegtu atļauju, kurā norādīts kuģa īpašnieks. Latvijas Kuģu reģistrs informē kuģa sākotnējās reģistrācijas valsts reģistru par kuģa reģistrāciju kuģu reģistra berbouta reģistra grāmatā;

10.14. Zemkopības ministrijas rakstisku piekrišanu zvejas kuģa reģistrācijai (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriāla­jos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos);

10.15. ja kuģis pārvadā vairāk nekā 12 pasažieru – dokumentu par apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz pārvadātāja atbildību pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Regulai Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras;

10.16. berbouta līgumu un kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;

10.17. menedžmenta līguma kopiju, ja kuģis ir pakļauts ISM kodeksa prasībām.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.894; MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.121; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1518; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.730; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461; sk. 47.punktu)

10.1 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.1 panta trešajā daļā minētās peldošās konstrukcijas un 29.panta otrajā daļā minētās nostiprinātās iekārtas, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

10.1 1. iesniegumu (1.pielikums);

10.1 2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

10.1 3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu;

10.1 4. Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu, kurā norādīti peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas tehniskie dati un aprīkojums.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 461 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)

11. Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā minētos kuģus vai 29.panta pirmajā daļā minētās nostiprinātās iekārtas, kuģu būvētājs vai viņa pilnvarota persona, uzsākot kuģa būvi vai noslēdzot līgumu par kuģa būvi, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu (3.pielikums) un Kuģošanas drošības inspekcijas izdotu aktu, kas apstiprina kuģa būves uzsākšanu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību). Būvniecības stadijā esošus atpūtas kuģus un zvejas laivas nereģistrē.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

12. Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "c" apakšpunktā minētos atpūtas kuģus, kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu (4.pielikums), kurā norādīts paredzētais atpūtas kuģa izmantošanas mērķis;

12.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu, izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;

12.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

12.5. apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu atpūtas kuģa reģistrācijai kuģu reģistrā;

12.6. ja atpūtas kuģi nav paredzēts izmantot ienākumu gūšanai, — Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu, kurā norādīts kuģošanas līdzekļa tips, tehniskie dati un kuģošanas rajona kategorija. Ja īpašnieks reģistrācijas iesniegumā norādījis, ka atpūtas kuģi paredzēts izmantot ienākumu gūšanai, iesniedz Kuģošanas drošības inspekcijas vai atzītas klasifikācijas sabiedrības izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū;

12.7. ja atpūtas kuģim ir attiecīgs radioaprīkojums, — valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtu Kuģa stacijas atļaujas kopiju (saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu);

12.8. ja atpūtas kuģis iepriekš reģistrēts ārvalstī, — dokumentu par izslēg­šanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts atpūtas kuģa īpašnieks izslēgšanas brīdī;

12.8.1 ja atpūtas kuģis iepriekš nav bijis reģistrēts attiecīgās valsts reģistrācijas iestādē, – pārdevēja (iepriekšējā īpašnieka) – tās valsts rezidenta, kurā konkrētā atpūtas kuģa reģistrācija tā tehnisko parametru vai izmantošanas mērķa (piemēram, kuģošanas rajons ierobežots ar iekšējiem ūdeņiem, netiek izmantots komercdarbībai u. c.) dēļ netiek veikta – apliecinājumu (23. pielikums) par reģistrācijas un apgrūtinājumu neesību;

12.9. ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata, — sākotnējās reģistrā­cijas valsts reģistra izsniegtu atļauju, kurā norādīts atpūtas kuģa īpašnieks. Latvijas Kuģu reģistrs informē atpūtas kuģa sākotnējās reģistrācijas valsts reģistru par atpūtas kuģa reģistrāciju kuģu reģistra berbouta reģistra grāmatā;

12.10. ja atpūtas kuģis pārvadā vairāk nekā 12 pasažieru komerciālos nolūkos – dokumentu par apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz pārvadātāja atbildību pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Regulai Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras;

12.11. berbouta līgumu un kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu, ja kuģis tiek reģistrēts uz berbouta līguma pamata.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 730; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339; sk. 47. punktu)

12.1 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas, jahtas valdītājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

12.1 1. iesniegumu (24. pielikums);

12.1 2. šo noteikumu 24. pielikuma 5. punktā minētos dokumentus vai šo noteikumu 52. punktā minēto apliecinājumu, ja buru jahta atbilst 52. punkta nosacījumiem;

12.1 3. ja buru jahta ir iepriekš reģistrēta, – dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā; sk. 52. punktu)

12.2 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas, jahtas valdītājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

12.2 1. iesniegumu (24. pielikums);

12.2 2. Latvijas Republikā atzītas burāšanas sporta federācijas sertificēta apmērītāja apstiprinātu sporta buru jahtas mērgrāmatu;

12.2 3. šo noteikumu 24. pielikuma 5. punktā minētos dokumentus vai šo noteikumu 52. punktā minēto apliecinājumu, ja buru jahta atbilst 52. punkta nosacījumiem;

12.2 4. ja sporta buru jahta ir iepriekš reģistrēta, – dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā; sk. 52. punktu)

12.3 Sporta buru jahtu klašu sarakstu veido Jūras administrācija, pamatojoties uz atzītās burāšanas sporta federācijas priekšlikumiem.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

12.4 Atzītā burāšanas sporta federācija informē Jūras administrāciju par tās sertificētiem (atzītiem) apmērītājiem, norādot, kad viņi šīs tiesības ir ieguvuši vai kad tās zaudējuši.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

12.5 Lai Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas kārtībā reģistrētām buru jahtām reģistrētu īpašumtiesības, jahtas ieguvējs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus, ievērojot šo noteikumu 16.1 punktā minēto kārtību, un nodod buru jahtas tehnisko pasi, ja tāda ir izsniegta.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 62)

14. Pašbūvētu atpūtas kuģi reģistrē kuģu reģistrā ar nosacījumu, ka Latvijas Kuģu reģistrā ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka būvi uzrauga atzīta klasifikācijas sabiedrība vai Kuģošanas drošības inspekcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par kuģu tehnisko uzraudzību, un būvētāja izsniegts kuģa būves sertifikāts.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

15. Lai reģistrētu zvejas laivu, zvejas laivas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu (5.pielikums);

15.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

15.3. dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības (saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu);

15.4. apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu kuģa reģistrā­cijai kuģu reģistrā;

15.5. Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību drošības prasībām (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu);

15.6. ja zvejas laiva iepriekš reģistrēta ārvalstī, — dokumentu par izslēg­šanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts zvejas laivas īpašnieks izslēgšanas brīdī;

15.7. Zemkopības ministrijas rakstisku piekrišanu zvejas laivas reģistrācijai (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriāla­jos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos).

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.121; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1518; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

16. Ja saskaņā ar šo noteikumu 10.3., 10.1 3., 12.3. un 15.3.apakšpunktu kā viens no īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem tiek iesniegts pirkuma līgums vai tam līdzvērtīgs starptautiskajā jūrniecības praksē pieņemts pārdošanas apliecinājums (Bill of Sale), līgumslēdzēju pušu parakstu īstums uz tiem ir notariāli apliecināts.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

16.1 Šo noteikumu 10.3., 10.13. un 12.3. apakšpunktā minētie dokumenti apliecina nepārtrauktu secīgu kuģošanas līdzekļa pāreju personai, kura piesaka kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā vai īpašumtiesību reģistrāciju Jūras kodeksa 8.2 panta kārtībā reģistrētiem kuģošanas līdzekļiem:

16.1 1. ja kuģošanas līdzeklis, peldošā konstrukcija vai nostiprinātā iekārta pirms tās reģistrācijas kuģu reģistrā nav bijusi reģistrēta, tās pāreju dokumentāri apstiprina, sākot ar būvētāja apliecinājumā (sertifikātā) norādītā kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas ieguvēju;

16.1 2. ja kuģošanas līdzeklis, peldošā konstrukcija vai nostiprinātā iekārta pirms tās reģistrācijas kuģu reģistrā ir bijusi reģistrēta, tās pāreju dokumentāri apstiprina, sākot no kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas pēdējās reģistrācijas valsts attiecīgās reģistrācijas institūcijas izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādītā īpašnieka izslēgšanas brīža.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

16.2 Par dokumentāri apstiprinātu pāreju tiek uzskatīta pāreja, kas notikusi, pamatojoties uz Jūras kodeksa 16. panta otrajā daļā noteiktajiem dokumentiem. Ja kāda no secīgās pārejas ķēdē iesaistītām tiesību pārejām tiek apliecināta ar atsavināšanas līgumu vai pārdošanas apliecinājumu, to noformē saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

17. Ja saskaņā ar šo noteikumu prasībām Latvijas Kuģu reģistrā tiek iesniegts šo noteikumu 10.16., 12.11.apakšpunktā minētais berbouta līgums vai 12.8.1 apakšpunktā minētais apliecinājums, dokumenta parakstītāju parakstu īstums uz tiem ir notariāli apliecināts.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

18. Lai reģistrētu kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas īpašumtiesību maiņu, kā arī berbouta līgumslēdzēju pušu maiņu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz visus šajos noteikumos minētos kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrācijai iesniedzamos dokumentus un iepriekšējam īpašniekam vai berbouta fraktētājam Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības uzskatāmas par nederīgām. Paziņojumā iekļauj šo noteikumu 38. punktā norādīto informāciju.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

18.1 Lai reģistrētu kopīpašumā esošu kuģi, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz Jūras kodeksa 16. panta 3.1 daļā noteikto visu kopīpašnieku rakstveida vienošanos. Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai vienošanās dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

18.2 Lai reģistrētu menedžmenta līgumslēdzēju pušu maiņu, iesniedz šo noteikumu 10.1., 10.12. un 10.17. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 10.3., 10.13., 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas, atpūtas kuģa vai zvejas laivas īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, tam jābūt apliecinātam šo noteikumu 16. punktā minētajā kārtībā vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

19.1 Ja kuģu reģistrā reģistrēta atpūtas kuģa vai zvejas laivas reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziska persona un saskaņā ar šo noteikumu 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, var nepiemērot šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, ja atsavināšanas līgumu abas šajā punktā minētās personas paraksta pašrocīgi un vienlaikus kuģu reģistratora klātbūtnē un uzrāda Latvijas Republikā izsniegtu personu apliecinošu dokumentu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

19.2 Ja kāda no darījuma pusēm ir juridiska persona un personas, kas parakstījusi šo noteikumu 19. punktā minēto dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, tad papildus iesniedz pilnvaru attiecīgu darbību veikšanai, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un kuru izdevusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Šajā punktā noteiktā kārtība ir attiecināma uz visiem šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad dokumentu ar drošu elektronisko parakstu juridiskās personas vārdā paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

19.3 Ja jaunuzbūvēts, iepriekš nereģistrēts atpūtas kuģis tiek iegādāts no Latvijas Republikā reģistrēta komersanta, kas ir attiecīgā atpūtas kuģa būvētāja dīleris vai aģents Latvijā un kas būvētāja izsniegtajā kuģa būves sertifikātā ir norādīts kā atpūtas kuģa ieguvējs, minētā kuģa pirmreizējai reģistrācijai piemēro šo noteikumu 19. punktā minēto kārtību. Šādā gadījumā papildus iesniedz būvētāja izsniegtu apliecinājumu par dīlera vai aģenta tiesību spēkā esību atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdī.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

20. Ja kuģi no kuģu reģistra izslēdz saskaņā ar Jūras kodeksa 12. panta pirmo daļu, kuģa īpašnieks vai, ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kartībā, persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu, norādot izslēgšanas iemeslu. Iesniegumu sastāda notariāla akta formā, ja kuģim ir reģistrētas īpašumtiesības, bet, ja kuģis pieder vienai fiziskajai personai, notariālā forma nav nepieciešama. Ja iesniegums sastādīts valstī, kuras normatīvie akti neparedz dokumentu sastādīšanu notariālā akta formā, notārs apliecina īpašnieka tiesībspēju, rīcībspēju, darbības apjomu un pārstāvju pilnvaras. Ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kartībā un iesniegumu iesniedz persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai kā tiesību pārņēmēja, iesniegumā ietver apliecinājumu par tiesību pārņemšanu un norāda pārņemšanas pamatu;

20.2. apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu kuģa izslēg­šanai;

20.3. Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības ir uzskatāmas par nederīgām;

20.4. līguma kopiju, ja kuģis tiek pārdots;

20.5. valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtu izziņu, ka kuģim noņemts izsaukuma signāls (ja tāds ir bijis piešķirts).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)

21. Kuģi, kas reģistrēts uz berbouta līguma pamata, izslēdz no kuģu reģistra:

21.1. pēc berbouta līguma termiņa un uz tā pamata izdotās reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām;

21.2. pēc sākotnējās reģistrācijas valsts reģistra pieprasījuma;

21.3. pamatojoties uz kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja rakstisku pieprasījumu.

21.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

22. Izslēdzot no kuģu reģistra kuģi, kas reģistrēts uz berbouta līguma pamata, Latvijas Kuģu reģistrs par izslēgšanas faktu paziņo kuģa sākotnējās reģistrācijas valsts reģistram.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

24. Pēc Jūras kodeksā paredzēto saistību nokārtošanas Latvijas Kuģu reģistrs izsniedz kuģa īpašniekam, berbouta fraktētājam vai, ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, personai, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējam izslēgšanas apliecību (6. pielikums).

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

25. Lai reģistrētu kuģa obligāciju Jūras kodeksa 9.panta otrās daļas 3.punktā minētajā reģistra grāmatā, viena no personām, kas parakstījusi kuģa obligāciju, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

25.1. kuģa obligāciju (7. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai kuģa obligācijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu;

25.2. ja kuģim ir vairāki īpašnieki, — notariāli apliecinātu visu attiecīgā kuģa īpašnieku piekrišanu kuģa hipotēkas reģistrācijai;

25.3. ja tiek ieķīlāts būvniecības stadijā esošs kuģis, – būvētāja apliecinājumu, ka kuģis tiek būvēts uz būvētāja rēķina, vai pasūtītāja apliecinājumu, ka kuģis tiek būvēts par pasūtītāja līdzekļiem, vai būvētāja un pasūtītāja vienošanos par būvniecības stadijā esoša kuģa ieķīlāšanu, kurā norādīta persona, kas noslēgs kuģa obligāciju.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 62)

26. Kuģa obligācijas ieraksta kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā tādā secībā, kādā tās tiek iesniegtas. Uz katra obligācijas eksemplāra izdara atzīmi par reģistrāciju un norāda dienu un stundu, kad izdarīts ieraksts.

27. Kuģa hipotēku pārjauno, ja:

27.1. grozīts nodrošinātās saistības tiesiskais pamats vai prasījuma priori­tāte;

27.2. palielināts nodrošinātā prasījuma apmērs;

27.3. notiek hipotekārā kreditora vai debitora maiņa.

28. Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai (8. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

29. Kuģa hipotēkas noteikumus (izņemot šo noteikumu 28.punktā minētos noteikumus) var grozīt, nepārjaunojot kuģa hipotēku.

30. Lai reģistrētu grozījumus kuģa hipotēkā, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai (9. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

31. Lai cedētu kuģa hipotēku (no kuģa hipotēkas izrietošās prasījuma tiesības), viena no personām, kas parakstījusi cesijas līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai (10. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

32. Lai dzēstu kuģa hipotēku, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz notariālā akta kārtībā sastādītu kuģa hipotekārā kreditora iesniegumu par hipotēkas dzēšanu. Šādam notariālajam aktam nav pastāvīgu saistību raksturs. Kuģa hipo­tēkas pārjaunojuma gadījumā kuģa hipotēku, kuru pārjauno, dzēš pārjaunotās kuģa hipotēkas reģistrācijas brīdī, nesastādot hipotekārā kreditora iesniegumu par hipotēkas dzēšanu.

IV1. Kuģa īpašnieka pārstāvis

(Nodaļa MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 461 redakcijā)

32.1 Par Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minēto kuģa īpašnieka pārstāvi var būt Latvijā reģistrēta juridiska persona (piemēram, komersants, biedrība, kooperatīvā sabiedrība), kā arī Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura iesniegusi Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu kuģa īpašnieka pilnvarojumu. Pilnvarotāja paraksta īstums ir notariāli apliecināts.

32.2 Kuģa īpašnieka pārstāvis veic šajos noteikumos noteiktos kuģa īpašnieka pienākumus, pārstāv kuģa īpašnieku saziņā ar Jūras administrāciju, nodrošinot, ka tiks izpildīti kuģa karoga valsts noteiktie pienākumi, tajā skaitā savlaicīga kuģim nepieciešamo dokumentu periodiska apstiprināšana, kuģa tehnisko apskašu un kuģim noteikto maksājumu veikšana, savlaicīga kuģa īpašnieka informēšana par mantiska vai nemantiska rakstura prasībām, kas vērstas pret kuģi vai tā īpašnieku.

V. Kuģu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

33. Kuģu reģistrators mēneša laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par kuģa reģistrāciju vai atteikumu kuģa reģistrācijai, kā arī citus Jūras kodeksā noteiktos ar Latvijas Kuģu reģistra darbību saistītus lēmumus. Kuģu reģistratora lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

34. Ja pieņemts lēmums par kuģa reģistrāciju vai pārreģistrāciju, pēc tam, kad veikti ar kuģa reģistrāciju saistītie noteiktie maksājumi (saskaņā ar Jūras kodeksu), Latvijas Kuģu reģistrs izsniedz:

34.1. īpašuma apliecību (11.pielikums) kuģa īpašniekam, kurš iesniedzis Latvijas Kuģu reģistrā dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu. Šajā apliecībā ieraksta īpašuma iegūšanas laiku un pamato­jumu, hipotēku reģistrāciju un dzēšanu, kā arī – attiecībā uz zvejas kuģiem – reģistrētos nomas līgumus;

34.2. reģistrācijas apliecību (12.pielikums), ja reģistrē šo noteikumu 34.1.apakš­punktā minētā īpašnieka kuģus (izņemot atpūtas kuģus un zvejas laivas);

34.3. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

34.4. reģistrācijas apliecību (14.pielikums), ja kuģus reģistrē uz berbouta līguma pamata (izņemot zvejas laivas);

34.5. reģistrācijas apliecību (15.pielikums), ja reģistrē atpūtas kuģus;

34.5.1 buru jahtas tehnisko pasi, ja reģistrē Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas (25. pielikums);

34.5.2 sporta buru jahtas uzlīmi, ja reģistrē Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas. Šajā uzlīmē norāda sporta buru jahtas reģistrācijas numuru un uzrakstu "LATVIJAS KUĢU REĢISTRS";

34.6. reģistrācijas apliecību (16.pielikums), ja reģistrē zvejas laivas;

34.7. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

34.8. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

34.9. apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecību attiecībā uz civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (19.pielikums), ja kuģis atbilst šo noteikumu 10.9.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

34.9.1 apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma sertifikātu par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (21.pielikums), ja kuģis atbilst šo noteikumu 10.9.1 apakšpunktā minētajam nosa­cījumam;

34.10. kuģa vēstures pierakstus (Continuous Synopsis Record) (20.pielikums), ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasībām;

34.11. sertifikātu par apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz atbildību pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā (22.pielikums), ja kuģis atbilst šo noteikumu 10.15. vai 12.10.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr. 894; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 730; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)

34.1 Izraksts no kuģu reģistra ir izsniedzams tikai par kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem. Par katru kuģi izsniedz atsevišķu izrakstu. Izrakstā iekļauj šādas ziņas:

34.1 1. kuģa valstiskās piederības pazīmes un vārds;

34.1 2. kuģa reģistrācijas sākuma un beigu datums;

34.1 3. reģistrētās īpašuma tiesības;

34.1 4. reģistrētie apgrūtinājumi;

34.1 5. kuģa tehniskie dati (garums, platums, ūdensizspaids, korpusa identifikācijas numurs, bruto tilpība, neto tilpība, dzinēju tips, modelis, skaits, jauda un numuri).

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

35. Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību maksimālais derīguma termiņš ir:

35.1. reģistrācijas apliecībai – divi gadi (izņemot atpūtas kuģa reģistrācijas apliecību, kuras derīguma termiņš ir pieci gadi, kravas un pasažieru kuģa ar bruto tilpību 500 vai lielāku reģistrācijas apliecību un zvejas laivas reģistrācijas apliecību, kuras ir beztermiņa);

35.2. reģistrācijas apliecībai, ja kuģis reģistrēts uz berbouta līguma pamata, — berbouta līguma termiņš;

35.3. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

35.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461);

35.5. īpašuma apliecībai — beztermiņa;

35.6. buru jahtas tehniskajai pasei un sporta buru jahtas uzlīmei – beztermiņa.

(Grozīts ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr. 811; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 461; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)

35.1 Beztermiņa zvejas laivas reģistrācijas apliecība ir derīga, ja ir veikta zvejas laivas ikgadējā apskate un reģistrācijas apliecībā par to ir attiecīgs apliecinājums.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

36. Ja atpūtas kuģi paredzēts izmantot ienākumu gūšanai, reģistrācijas apliecībā ieraksta atzīmi “Paredzēts izmantot komercdarbībai”.

VI. Dublikātu izsniegšana

37. Latvijas Kuģu reģistrs izsniedz dokumentu dublikātus, ja:

37.1. izsniegtie dokumenti ir gājuši bojā jūras negadījumā vai citādi un šo faktu apstiprina negadījuma izmeklēšanas komisijas atzinums;

37.2. izsniegtie dokumenti ir nozaudēti, nozagti vai neatjaunojami bojāti.

38. Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu iesniegumu un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka nozaudētie dokumenti uzskatāmi par nederīgiem. Ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā kartībā, iesniegumu iesniedz persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs (iesniegumā ietver apliecinājumu par tiesību pārņemšanu un norāda pārņemšanas pamatu). Paziņojumā norāda:

38.1. kuģa vārdu;

38.2. katra nozaudētā dokumenta nosaukumu;

38.3. dokumenta izdošanas laiku, numuru un personu, kam dokuments izsniegts;

38.4. dokumenta izsniedzēju;

38.5. datumu, no kura nozaudētais dokuments ir uzskatāms par nederīgu.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 339)

VII. Latvijas kuģu reģistrācija ārvalsts kuģu berbouta reģistrā

39. Latvijas kuģi var reģistrēt ārvalsts kuģu reģistrā uz berbouta līguma pamata, ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti un ir saņemta Latvijas Kuģu reģistra atļauja.

40. Lai saņemtu atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

40.1. iesniegumu atļaujas saņemšanai;

40.2. ārvalsts reģistra rakstisku piekrišanu berbouta reģistrācijai;

40.3. berbouta līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju;

40.4. apgrūtinājumu turētāja (ja tāds ir) rakstisku piekrišanu;

40.5. kuģa apliecības, kuras izsniedzis Latvijas Kuģu reģistrs.

41. Atļauju Latvijas kuģa reģistrācijai ārvalsts kuģu berbouta reģistrā izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem ar iespēju pagarināt tās derīguma termiņu. Laikposmā, kamēr Latvijas kuģis ir reģistrēts ārvalsts berbouta reģistrā, tas nav tiesīgs izmantot Latvijas valsts karogu un citas Latvijas valstiskās piederības pazīmes.

42. Ja Latvijas kuģis ir izslēgts no ārvalsts berbouta reģistra, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā dokumentu, kas apliecina kuģa izslēgšanu no ārvalsts berbouta reģistra.

VIII. Būvniecības stadijā esošs kuģis

43. Par būvniecības stadijā esošu kuģi uzskata:

43.1. kuģi, kuram ir ielikts ķīlis un sākušies būvniecības darbi;

43.2. kuģi, kura montāžas svars ir vismaz 50 tonnu vai aptver vismaz 1 % no visas paredzētās konstrukciju materiāla masas (atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka).

IX. Noslēguma jautājumi

44. Kuģi, kuri reģistrēti kuģu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā izsniegtos reģistrācijas dokumentus līdz 2007.gada 31.decembrim.

45. Līdzšinējās kuģu reģistra grāmatas līdz 2007.gada 1.jūlijam pārveido atbilstoši 2005.gada 22.decembra grozījumiem Jūras kodeksā un šo noteikumu pielikumiem.

46. Šo noteikumu 14.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju. Līdz 2007.gada 30.jūnijam pašbūvētus atpūtas kuģus reģistrē ar nosacījumu, ka Latvijas Kuģu reģistrā tiek iesniegts šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētais dokuments.

47. Šo noteikumu 10.15. un 12.10.apakšpunkts attiecībā uz A klases pasažieru kuģiem piemērojams no 2016.gada 31.decembra, bet attiecībā uz B klases pasažieru kuģiem no 2018.gada 31.decembra.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.730 redakcijā)

48. Reģistrācijas apliecība, kas izsniegta atpūtas kuģim pēc 2006.gada 29.jūnija, ir spēkā līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.811 redakcijā)

49. Līdz 2013.gada 21.janvārim reģistrēto kuģu kopīpašnieki šo noteikumu 18.1 punktā minēto vienošanos iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā līdz 2014.gada 1.janvārim. Kamēr minētā vienošanās nav iesniegta, Latvijas Kuģu reģistrs neveic darbības attiecībā uz kopīpašumā esošu kuģi, peldošo konstrukciju vai nostiprināto iekārtu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

50. Apliecības, kas izsniegtas līdz 2013.gada 30.jūlijam, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

51. Beztermiņa zvejas laivu reģistrācijas apliecības izdod, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Reģistrācijas apliecības, kas zvejas laivām izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

52. Šo noteikumu 12.1 punktā minētās buru jahtas un 12.2 punktā minētās sporta buru jahtas līdz 2018. gada 1. oktobrim var reģistrēt, neiesniedzot dokumentus, kas apliecina jahtas atbilstību normatīvajos aktos par atpūtas kuģu un ūdensmotociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū noteiktajām prasībām, ja reģistrācijas pieteicējs iesniedz apliecinājumu par to, ka buru jahta ir iegādāta un ekspluatēta Latvijas Republikā līdz 2004. gada 30. aprīlim un atrodas viņa likumīgā valdījumā.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr. 467

(Pielikums MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

IESNIEGUMA PARAUGS
(kuģa reģistrācijai)
Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER

IESNIEGUMS KUĢA REĢISTRĀCIJAI
APPLICATION FOR SHIP REGISTRATION

Reģistrācija
Registration
       
  Pirkuma līgums
Purchase agreement
 Berbouta līgums
Bareboat charter agreement
 Cits
Other
 
Īpašnieka maiņa
Change of Ownership
       
    Reģistra Nr.
Official No.
   
Datu izmaiņas
Change of registration data
       
 
Plānotās reģistrācijas datums, vieta
Planned registration date, place
 

1. Informācija par kuģi
Ship’s data

Kuģa vārds
Ship’s name
SJO numurs
IMO No.
Izsaukuma signāls
Call sign
Pieraksta osta
Port of Registry
Kuģa tips, kuģošanas rajons
Ship’s type, Trading area
Kuģa iepriekšējais vārds
Previous name
Kuģa būves gads un vieta
The year and place of built
Kuģa iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums
The state of previous registry and the date of deletion
Pamatreģistrācijas valsts, reģistrs (aizpilda berbouta līguma gadījumā)
The state of underlying registry (fill in for bareboat registration)

2. Īpašnieks
Owner

Fiziska persona – vārds, uzvārds, pers. kods, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Natural person (name, surname, personal identity number), Ownership (on one’s all or certain shares)
 
Juridiska persona – pilns nosaukums, vienotais / SJO reģistrācijas numurs, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity – company name, IMO registration number
Ownership (all or certain shares)
 
Adrese, telefons, fakss, e-adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail
 

3. Maksātāja informācija / rēķina informācija
Payer information / invoicing information

 

4. Pamats īpašuma tiesību iegūšanai uz kuģi (neaizpilda berbouta līguma gadījumā)
Ownership acquired on the basis of: (do not fill in for bareboat registration)

 

5. Ziņas par kuģa reģistrētajām hipotēkām un apgrūtinājumiem
Registrated mortgages and encumbrances

 

6. Latvijā reģistrētais operators / berbouta fraktētājs (nevajadzīgo nosvītrot)
Latvian registered Operator / Bareboat charterer (cross the needless off)

Fiziska persona – vārds, uzvārds, pers. kods
Natural person – name, surname, personal identity number
 
Juridiska persona – pilns nosaukums, vienotais / SJO reģistrācijas numurs,
Legal entity – company name, registration No. / IMO registration No.
 
Pasta adrese, telefons, fakss, e-adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail
 
Līguma nosaukums (berbouta vai menedžmenta) noslēgšanas un darbības laiks
Title of Agreement (BARECON or SHIPMAN) signing date and validity
 

7. Kuģa galvenie tehniskie dati
Ship’s main technical data

Korpusa materiāls _______________________________; Ūdensizspaids: pilns ______________ t, bez kravas _______________ t
Hull material                                                                Displacement: full-loaded                    without cargo

 

Dedveits ______________ t; Ātrums _________ mezgli; Iegrime: ar pilnu kravu __________ m, bez kravas _________ m;
DW                                      Speed                    knots Summer draught: full loaded                  without cargo

 

Ūdensnecaurlaidīgo starpsienu skaits _________; Pasažieru vietu skaits _____________
Watertight bulkheads                                                Max No. of passengers

 

Galvenie kuģa dati pēc Tilpības apliecības Nr. _______________, kas izdota (kur, kad) _______________________________:
Main data as per Tonnage Certificate No                                        issued (where, when)

 

Garums ________ m; Platums ________ m; Sānu augstums ________ m; Tilpība: bruto _____________, neto _____________.
Length                      Breadth                      Depth moulded                      Tonnage: gross                      net

 

Galvenie dzinēji: Tips __________________; Apzīmējums __________________; Skaits _____________; Jauda _____________ kW;
Main engines: Type                                      Description                                    Number                      Output

 

Galveno dzinēju būves vieta, gads _______________________________.
Place and year of built of main engines

8. Informācija Kuģa vēstures pierakstiem
Information for Continuous Synopsis Record (CSR)

Kuģa tehnisko uzraudzību veic (klasifikācijas sabiedrība) ____________________________________________________________
Ship’s technical survey is conducted by (Classification society)

 

Atbildīgais par Starptautiskā drošas pārvaldes kodeksa (ISM) prasību izpildi, adrese ________________________________
Name of Company (International Safety Management), address

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nozīmētā persona (kontakttelefons, fakss, interneta adrese) __________________________________________________________
Designated Person (phone, fax, e-mail)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Atbilstības dokumentu (DOC) izdeva _________________________________________________________________________________
Document of Compliance issued by

 

Drošas pārvaldes apliecību (SMC) izdeva _______________________________________________________________________________
Safety Management Certificate issued by

 

Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu (ISPS) izdeva ______________________________________________________________
International Ship Security Certificate issued by

9. Pievienotie dokumenti
Enclosed Documents

 

Vieta, datums _________________________________________________
Place, date

Esmu informēts, ka apzināti nepatiesu datu sniegšanas gadījumā iestājas atbildība LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration liability according to Latvian legislation comes into force.

 Z.v.
Seal

Kuģa īpašnieks / pilnvarots pārstāvis (paraksts, atšifrējums) _______________________________
Ship’s Owner / Attorney (signature, name)

Oficiālie ieraksti

Kuģis ___________________________________________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra ____________________________________

 

grāmatā ____________ gada _______________________ ar reģistrācijas Nr. _______________________________ un tam izsniegtas:

 

Reģistrācijas apliecība Nr. _______________________, Pagaidu reģistrācijas apliecība Nr. ________________________________,

 

Berbouta reģistrācijas apliecība Nr. _____________________________, Īpašuma apliecība Nr. _____________________________,

 

Karoga apliecība Nr. ______________________________,

 

SJO numurs _____________________________________, Kuģa izsaukuma signāls __________________________________________.

 

Rīgā, _____________ gada ____________________________

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

 

 

 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467
ĪPAŠUMTIESĪBU DEKLARĀCIJAS PARAUGS

(Pielikums svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

ĪPAŠUMTIESĪBU DEKLARĀCIJAS PARAUGS

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrācijai

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER

IESNIEGUMS
BŪVNIECĪBAS STADIJĀ ESOŠA KUĢA REĢISTRĀCIJAI
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP UNDER CONSTRUCTION

 

Reģistra Nr.
Official No.

1. Vispārējā informācija
    
General information

Būves līguma datums un Nr.
No. and date of building contract
 

Būves numurs
Building No.

Kuģa tips
Type of the ship

Būves uzsākšanas datums
Construction beginning date
 

Korpusa materiāls
Hull material

2. Kuģa tehniskie dati
    Ship’s technical data

Korpusa lielākais garums _____________ m
Length overall

Platums _______________ m
Breadth

Sānu augstums _____________ m
Moulded depth

Garums starp perpendikuliem ______________ m
Length BP

Ūdensizspaids  __________________ t
Displacement

3. Pasūtītājs (kuģa būves pasūtītājs)
    Customer

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Natural person (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona – pilns nosaukums, vienotais/SJO reģistrācijas numurs
Legal entity- company name, IMO registration number

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e-mail

 

4. Būvētājs (kuģu būves uzņēmums)
   Builder

Juridiska persona – pilns nosaukums, vienotais/SJO reģistrācijas numurs
Legal entity - company name, IMO registration number

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail

 

5. Ziņas par reģistrētajiem apgrūtinājumiem
   Registered mortgages and encumbrances

 

6. Pievienotie dokumenti
    Enclosed documents

 

Vieta, datums  ____________________________________
Place, date

Esmu informēts, ka, apzināti sniedzot nepatiesus datus, iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration liability according to the Latvian legislation comes into force.

 

Kuģa pasūtītājs vai būvētājs (norādīt)

  
 

Customer or builder (denote)

(paraksts un vārds, uzvārds)
(signature, name)

 

7. Oficiālie ieraksti


Būvniecības stadijā esošs kuģis ar būves Nr.______________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra Būvniecības stadijā esošu

 

kuģu reģistra grāmatā_______. gada _________________________ ar reģistrācijas Nr. _______________________

 

Rīgā, _____________. gada ______________________

 

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

 

 

 

 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
atpūtas kuģa reģistrācijai

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER


Reģistrācija
Registration

       
   

Pirkuma līgums
Purchase agreement

 

Berbouta līgums
Bareboat charter agreement

  

Īpašnieka maiņa
Change of ownership

       
      

Reģistra Nr.
Official No.

Datu izmaiņas
Change of data

       

IESNIEGUMS
ATPŪTAS KUĢA REĢISTRĀCIJAI LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ
APPLICATION FOR RECREATIONAL CRAFT REGISTRATION IN LATVIAN SHIP REGISTER

1. Informācija
     Data

Vārds
Name

Tips
Type

Pieraksta osta
Port of registry

Braukšanas rajona kategorija
Sailing area category

Iepriekšējais vārds
Previous name

Būves gads un vieta
Year and place of built

Iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums
The state of previous registry and the date of deletion 

Vai paredzēts izmantot ienākumu gūšanai?
Is it provided for commercial use?

2. Īpašnieks
    Owner

Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Natural person (name, surname, personal identity number), Ownership (on one’s all or certain shares)

 

Juridiskai personai – pilns nosaukums, vienotais  reģistrācijas numurs, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity- company name,  registration number Ownership (all or certain shares)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail

 

3. Pamats īpašuma tiesību iegūšanai (neaizpilda berbouta līguma gadījumā)
   Ownership acquired on the basis of: (do not fill in for bareboat registration)

 

4. Ziņas par reģistrētajām hipotēkām un apgrūtinājumiem
     Registered mortgages and encumbrances

 

5. Galvenie tehniskie dati
     Main technical data

Korpusa Nr. un materiāls  ________________________________________________________
Hull No., hull material

Buru laukums  ___________m2
Sail area

 

Garums ________________ m
Length

Platums ______________ m
Breadth

Sānu augstums ____________ m
Depth moulded

Ūdensizspaids ____________t
Displacement

 

Dzinējs (iebūvēts/piekarams, benzīna/dīzeļa)___________________________
Engine
(built-in or attached/gasoline or diesel)

Apzīmējums _______________
Description

Skaits ____
Number

Jauda ______ kW
Output

 

Būves vieta, gads _______________________________________
Place and year of built

Dzinēja numurs Nr.1______________;
Engine numbers

Nr.2 ______________

6. Pievienotie dokumenti
     Enclosed documents

 

Vieta, datums  ____________________________________________
Place, date

 

Z.v.
Seal

Esmu informēts, ka, apzināti sniedzot nepatiesus datus, iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration the liability comes into force according to the Latvian legislation.

 

Īpašnieks/pilnvarots pārstāvis (paraksts, vārds, uzvārds)___________________________________________________
Owner/Attorney (signature, name)

Oficiālie ieraksti

Atpūtas kuģis ___________________________________________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra atpūtas kuģu un jahtu reģistra

grāmatā _________. gada _______________________ ar reģistrācijas Nr. _________________________, tam piešķirts numurs uz

buras LAT ___________ un izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. ___________________, īpašuma apliecība  Nr._________________

Rīgā, ________. gada _______________________

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

  
  

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

Satiksmes ministrs K.Peters
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Kuģa obligācijas paraugs

KUĢA OBLIGĀCIJA Nr._______
DEBT OBLIGATION  No.____

Šī obligācija ir noslēgta

  

,

 

This Debt Obligation on a ship is concluded in

(vietas nosaukums)
(place name)

 

(datums)
(date)

starp kuģa īpašnieku
between the owner of the ship

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods), īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Individual (name, surname, personal identity number), ownership rights (on all or certain shares)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs), īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity (company name, registration number), ownership rights (on  all  or certain shares)

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

turpmāk – Ķīlas devējs, un
hereinafter referred to as Mortgagor, and

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

turpmāk – Ķīlas ņēmējs, vienojoties par sekojošo:
hereinafter referred to as Mortgagee, have agreed as follows:

1. OBLIGĀCIJAS PRIEKŠMETS/SUBJECT OF THE DEBT OBLIGATION

1.1. Šīs obligācijas priekšmets ir kuģis*, kas tiek ieķīlāts ar visiem tā piederumiem obligācijas noslēgšanas brīdī un tādu aprīkojumu, kas tiks iegādāts turpmāk, kā arī apdrošinājuma atlīdzība, ja tāda ir vai būs maksājama./As the subject of this Debt Obligation, the ship* is being mortgaged, together with all of her belongings as of the time of its signing and together with all the equipment that will be purchased in the future as well as any insurance compensation if such is or will be payable.

1.2. Kuģis netiek nodots Ķīlas ņēmēja valdījumā, un Ķīlas devējs saglabā savas īpašuma tiesības uz kuģi pilnā apjomā, ja vien šajā obligācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav atrunāts citādi./The ship shall not be transferred to the possession of the Mortgagee, and the Mortgagor keeps his ownership title to the ship to the full extent, unless otherwise defined in this Debt Obligation or in the regulatory enactments of the Republic of Latvia.

1.3. Ķīlas devējs ieķīlā tam piederošu kuģi* par labu Ķīlas ņēmējam kā saistības nodrošinājumu, ievērojot obligācijas noteikumus./The Mortgagor mortgages the ship* owned by him for the benefit of the Mortgagee as security for obligations described hereunder and according to the provision of this Debt Obligation.

*Ja ieķīlā kuģa daļu, tad norāda šo daļu.
*If part of the ship is being mortgaged, this part must be indicated.

(1) Kuģa vārds

 

(9) Būves vieta

 

     Ship’s name

 

     Place of built

 

(2) Kuģa iepriekšējais vārds

 

(10) Garums (m)

 

     Ship’s previous name

 

       Length (m)

 

(3) Reģistrācijas Nr.

 

(11) Platums (m)

 

     Registration No.

 

       Breadth: (m)

 

(4) SJO numurs

 

(12) Bruto tilpība

 

     IMO number

 

       Gross tonnage

 

(5) Izsaukuma signāls

 

(13) Neto tilpība

 

     Call sign

 

       Net tonnage

 

(6) Pieraksta osta

 

(14) Galvenā dzinēja tips

 

     Port of registry

 

       Type of the main engine

 

(7) Tips

 

(15) Galvenā dzinēja jauda (kW)

 

     Type

 

      Propelling power (kW)

 

(8) Būves gads

   

     Year of built

   

2. SAISTĪBAS NODROŠINĀJUMS/SECURITY FOR OBLIGATIONS

(1) Nodrošinātā prasījuma apmērs Latvijas nacionālajā valūtā (cipariem, vārdiem)

 

     The amount of the secured claim in Latvian national value (in figures and words)

 
 

(2) Obligācijas darbības termiņš

 

      Term of obligation

 

(3) Citi noteikumi

 

      Other provisions

 
 

3. OBLIGĀCIJAS NOTEIKUMI/CONDITIONS OF THIS DEBT OBLIGATION

3.1. Lai reģistrētu kuģa obligāciju Latvijas Kuģu reģistra apgrūtinājumu reģistra grāmatā, viena no personām, kas parakstījusi kuģa obligāciju, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz kuģa obligāciju ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./One of the Parties, who has signed this Debt Obligation, shall submit the Debt Obligation with notarised confirmation of the Parties signatures on it in the Latvian Ship Register for registration of the Debt Obligation in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register.

3.2. Obligācija stājas spēkā un kļūst par kuģa hipotēku ar tās reģistrācijas brīdi Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā./This Debt Obligation shall come into effect and shall become the Ship Mortgage as of the time of its registration in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register.

3.3. Kuģa hipotekāro kreditoru prioritāti nosaka obligācijas reģistrācijas secība kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā. Prasījuma tiesību pāreja vai maiņa neietekmē kuģa hipotēkas prioritāti./The order of the priority of the Ship Mortgage is prescribed in accordance with the Debt Obligation registration order in the Ship Mortgages Book. Transfer of or change in the right of claim shall not affect priority of the Ship Mortgage.

3.4. Viens šīs obligācijas eksemplārs tiek iesniegts Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of this  Debt Obligation shall be submitted in the Latvian Ship Register for keeping in the file of the ship.

3.5. Ja šīs obligācijas 2.punkta 3.daļā ietveramie "Citi noteikumi" pārsniedz obligācijas veidlapā atvēlēto apjomu, tos pievieno kuģa obligācijai kā atsevišķu pielikumu bez izmaiņu veikšanas veidlapas izkārtojumā. /If the "other provisions" set in paragraph 2.3 are too voluminous for the allocated size they may be attached to the Debt Obligation as addendum without changing the layout of form of the Debt obligation.

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

    

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS PĀRJAUNOJUMA REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION
FOR NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION

LŪDZAM REĢISTRĒT PĀRJAUNOJUMU Latvijas Kuģu reģistra kuģu  apgrūtinājumu  reģistra  grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

  

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation

Ķīlas devējs
Mortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

Ķīlas ņēmējs
Mortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship’s name

Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number

Kuģa SJO Nr.
IMO number


Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. NOTEIKUMI/PROVISIONS

1.1. Kuģa hipotēka ir pārjaunojama, ja tiek grozīts nodrošinātās saistības tiesiskais pamats, prasījuma prioritāte, palielināts nodrošinātā prasījuma apmērs, notiek hipotekārā kreditora vai debitora maiņa, kā arī citos gadījumos pēc pušu ieskata./A ship mortgage shall be renewed, if the legal basis for a secured commitment or claim priority is amended, the amount of a secured claim is enlarged, change of mortgage creditor or debtor occurs, as well as in other cases upon discretion of the parties.

1.2. Kuģa hipotēkas pārjaunojuma gadījumā kuģa hipotēka, kura tiek pārjaunota, tiek dzēsta pārjaunotās kuģa hipotēkas reģistrācijas brīdī bez hipotekārā kreditora iesnieguma par hipotēkas dzēšanu./In case of novation of a ship mortgage, the ship mortgage being renewed shall be deleted at the time of registration of the renewed ship mortgage without an application from a mortgage creditor regarding deletion of the mortgage.

1.3. Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu par kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./In order to renew a ship mortgage, one of the persons, who has signed the contract of novation, shall submit an application to the Latvian Ship Register regarding registration of the novation of the ship mortgage with a notarial certification of authenticity of the signatures of the parties.

1.4. Iesnieguma kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of the novation of a ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

2. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

  

,

 

. gada

  
    

date

  

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

    

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS GROZĪJUMU REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION
FOR REGISTRATION OF AMENDMENTS TO A SHIP MORTGAGE

Lūdzam reģistrēt grozījumus Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra  grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE  AMENDMENTS TO THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

  

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation

Ķīlas devējsMortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Ķīlas ņēmējsMortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship’s name
Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number
Kuģa SJO Nr.
IMO number

Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. GROZĪJUMI KUĢA HIPOTĒKĀ/AMENDMENTS TO MORTGAGE

Ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs ir vienojušies par šādiem grozījumiem kuģa hipotēkā:
The Mortgagor and Mortgagee have agreed the following amendments to the ship mortgage:

 

2. GROZĪJUMU REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI/PROVISIONS FOR REGISTRATION OF AMENDMENTS

2.1. Kuģa hipotēkas grozījumus reģistrē Latvijas Kuģu reģistrā, pamatojoties uz iesniegumu par grozījumu reģistrēšanu kuģa hipotēkā ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu, ko iesniedz viena no personām, kas parakstījusi šo iesniegumu./Amendments to a ship mortgage shall be registered in the Latvian Ship Register on the basis of the application regarding registration of amendments to a ship mortgage with a notarial certification of authenticity of the signatures of the parties which is submitted by one of the persons, who has signed such application.

2.2. Kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā reģistrē izdarītos kuģa hipotēkas grozījumus./Amendments made to a ship mortgage shall be registered in the Ship Mortgages Book .

2.3. Grozot nodrošinātās saistības tiesisko pamatu, prasījuma prioritāti, palielinot nodrošinātā prasījuma apmēru, kā arī notiekot hipotekārā kreditora vai debitora maiņai, kuģa hipotēka ir pārjaunojama atbilstoši noteikumiem par hipotēkas pārjaunošanu./In amending the legal basis for a secured commitment, claim priority, enlarging the amount of a secured claim, as well as in case of change of a mortgage creditor or debtor, a ship mortgage shall be renewed in compliance with provisions regarding renewal of a mortgage.

2.4. Iesnieguma kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of amendments to the ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

3. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

 

,

 

. gada

  
   

date

  

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

    

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS CESIJAS REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION FOR REGISTRATION OF CESSION OF A SHIP MORTGAGE

Lūdzam reģistrēt cesiju Latvijas Kuģu  reģistra  kuģu  apgrūtinājumu  reģistra  grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE  NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

  

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation

Ķīlas devējsMortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Ķīlas ņēmējsMortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship’s name
Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number
Kuģa SJO Nr.
IMO number

Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. ZIŅAS PAR CEDENTU UN CESIONĀRU/INFORMATION REGARDING ASSIGNOR AND ASSIGNEE

Cedents/Assignor

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

Persona, kura paraksta iesniegumu (vārds, uzvārds, personas kods)
Person signing the application (name, surname, personal identity number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

Cesionārs/Assignee

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

Persona, kura paraksta iesniegumu (vārds, uzvārds, personas kods)
Person signing the application (name, surname, personal identity number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese/
Address, phone, fax, e mail

 

2. IESNIEGUMA NOTEIKUMI/PROVISIONS OF APPLICATION

2.1. Kuģa hipotēkas cesiju reģistrē Latvijas Kuģu reģistrā, pamatojoties uz iesniegumu par kuģa hipotēkas cesijas reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./Cession of a ship mortgage shall be registered in the Latvian Ship Register on the basis of the application for registration of cession of the ship mortgage with notarial certification of authenticity of the signatures of the parties. 

2.2. Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu grāmatā ieraksta atzīmi par kuģa obligācijas cesiju./A note regarding cession of a ship’s debt obligation shall be made in the Mortgage book of Latvian Ship Register.

2.3. Iesnieguma kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of cession of the ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

3. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

 

,

 

. gada

  
   

date

  

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Cedents/Assignor

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

    

Cesionārs/Assignee

   
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the aws of electronic documents.

11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Īpašuma apliecības paraugs

 

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas Savienības
karoga attēls

ĪPAŠUMA APLIECĪBA
CERTIFICATE OF OWNERSHIP

Izdota atbilstoši Jūras kodeksa 11.panta prasībām
Issued in accordance with the provisions of Article 11 of the Maritime Code

Reģistrācijas numurs

 

Vārds

 

Official No.

 

Name of the ship

 

Kuģošanas līdzekļa tips

 

Pieraksta osta

 

Type of the ship

 

Port of registration


Reģistrācijas datums Latvijas Kuģu reģistrā

 

Registration date in the Latvian Ship Register

 

Reģistrācijas grāmata

 

Registration book

 

 

Galvenie dati
Main data

  

Kuģa SJO numurs

 

Izsaukuma signāls

 

IMO No.

 

Call sign

 

Garums

 

m

Platums

 

m

Sānu augstums

 

m

Length

  

Breadth

  

Moulded depth

  

Bruto tilpība

 

Neto tilpība

 

GT

 

NT

 

Korpusa numurs

 

Numurs uz buras

 

Hull No.

 

Sail No.

 

Būves gads un vieta

 

Year of built, place of built

 

Galveno dzinēju tips

 

Skaits

 

Type of main engines

 

Number

 

Jauda

 

kW

Numurs(-i)

 

Propelling power 

  

No. of ME

 

 

Iepriekšējās reģistrācijas dati
Data of previous registration

 

Reģistrācijas valsts

  

Reģistrācijas numurs

  

Number of registration

  

Iepriekšējie vārdi

 

Previous names

 

A. Kuģa īpašnieks
    Ship′s Owner
 

Reģistrācijas Nr.

 

SJO Nr.

 

Personas kods

 

No. of registration

 

IMO No.

 

ID code

 

B. Hipotēkas
    Mortgages

C. Citas saistības

 

Z.v.
Seal


Apliecība izsniegta

 

Apliecības numurs

 

Certificate issued

 

Certificate No.

 

Latvijas kuģu reģistrators

 

Registrar of Latvian Ships

 

Šī apliecība glabājas pie kuģa īpašnieka un ir uzskatāma par neapšaubāmu pierādījumu īpašuma tiesībām uz kuģi. Ja kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, apliecība nekavējoties jānodod Latvijas kuģu reģistratoram.
This certificate shall be kept by the owner of the ship and is considered unquestioned evidence of ownership of ship.
Should the vessel be deleted from Latvian Ship Register the Certificate should immediately be given to the Registrar of Latvian Ships
.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PARAUGS
(reģistrējot kuģi uz menedžmenta līguma pamata)

(Pielikums svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PARAUGS
(reģistrējot kuģi uz menedžmenta līguma pamata)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

Satiksmes ministrs K.Peters
15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Atpūtas kuģa
reģistrācijas apliecības paraugs

 

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas Savienības
karoga attēls

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
CERTIFICATE OF REGISTRY

Izdota atbilstoši Jūras kodeksa 11.panta prasībām
Issued in accordance with the provisions of Article 11 of the Maritime Code

Reģistrācijas Nr.

 

Vārds

 

Official No.

 

Name

 

Tips

 

Numurs uz buras

 

Type

 

Sail number

 

Reģ. datums 

 

Pieraksta osta

 

Date registered

 

Port of registry

 

Korpusa Nr. un materiāls

 

Hull No., hull material

 

Būves gads un vieta

 

Buru laukums

 

m2

Year and place of built

 

Sail area

  

Garums

 

m

Platums

 

m

Ūdensizspaids

 

t

Length

  

Breadth

  

Displacement

  

Dzinēja Nr.

 

Jauda

 

kW

No. of engine

 

Output

  

Kuģošanas rajona kategorija

 

Sailing area category

 

Reģistrētais īpašnieks

 

Registered owner

 

Piezīmes

 

Annotation

 

Apliecība derīga līdz

 

This Certificate is valid until

 

Ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" ir atzīme "Paredzēts izmantot komercdarbībai", reģistrācijas apliecība ir derīga tikai kopā ar spēkā esošu Atpūtas kuģa kuģošanas spējas apliecību, ko izdevusi Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija.
If there is note "For commercial use" in Annotation above Certificate of Registry is effective only jointly with valid Recreational Craft Trade Certificate issued by Maritime Safety Inspectorate of Maritime Administration of Latvia.

Apliecība izsniegta

  

Certificate issued

  
  

Z.v.
Seal

Latvijas Kuģu reģistrators
Registrar of Latvian Ships

Apliecības numurs

  

Certificate No.

  

Ja atpūtas kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, apliecība nekavējoties jānodod Latvijas kuģu reģistratoram.
Should the recreational craft be deleted from Latvian Sip Register the Certificate should Immediately be given to the Registrar of Latvian Ships.

16. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Zvejas laivas reģistrācijas apliecības paraugs

AVERSS

     
  

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēls

ZVEJAS LAIVAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

  
     
  REĢ. NR., VĀRDS   
  REĢISTRĀCIJAS DATUMS   
  LAIVAS TIPS   
  BŪVES GADS UN VIETA   
  KORPUSA MATERIĀLS   
  ATĻAUTAIS CILVĒKU SKAITS LAIVĀ   
  LIELĀKAIS GARUMS   
  LIELĀKAIS PLATUMS   
  BRĪVSĀNU AUGSTUMS   
  KRAVNESĪBA   
  BRUTO TILPĪBA   
  DZINĒJA TIPS UN JAUDA   
     

REVERSS

     
  

KUĢOŠANA ATĻAUTA AR ATTĀLINĀŠANOS NO KRASTA LĪDZ ______ J.J. AR VIĻNU AUGSTUMU LĪDZ ______ M DIENNAKTS GAIŠAJĀ __________________ LAIKĀ.

APRĪKOJUMS

RADIOAPRĪKOJUMS _________, GLĀBŠANAS RIŅĶI _________, GLĀBŠANAS PLOSTI _________, NAVIGĀCIJAS UGUNIS _________, ENKURS _________ KG, TROSES DIAMETRS _________ M, SIGNĀLLĀPAS _________, UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI _________, GLĀBŠANAS VESTES ATBILSTOŠI LAIVĀ ESOŠO CILVĒKU SKAITAM, AVĀRIJAS APRĪKOJUMS.

ĪPAŠNIEKS

 

 

 

 

  
  

APLIECĪBA DERĪGA

/MĒNESIS, GADS/

 

 

 

 

  
   Z.v.  
  

 

Latvijas Kuģu reģistrators ___________________________

  
  

 

Apliecība izsniegta:
Apliecības numurs:

  
     
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467
PAGAIDU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PARAUGS

(Pielikums svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

PAGAIDU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PARAUGS

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467
KAROGA APLIECĪBAS PARAUGS

(Pielikums svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.461)

KAROGA APLIECĪBAS PARAUGS

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

19.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

20. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr. 467

(Pielikums MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

KUĢA VĒSTURES PIERAKSTU PARAUGS

 

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas karoga attēls

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

KUĢA VĒSTURES PIERAKSTI
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

 

Dokumenta numurs

 

kuģim ar SJO numuru

 

DOCUMENT NUMBER .... FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: IMO ....

 

datumi jāraksta gggg/mm/dd

Dates should be in the format yyyy/mm/dd

 

Informācija/Information

1.

Dokuments ir spēkā no
This document applies from (date)
 

2.

Karoga valsts
Flag State
 

3.

Reģistrēts 2. punktā norādītajā valstī
Date of registration with the State indicated in 2
 

4.

Kuģa vārds
Name of ship
 

5.

Reģistrācijas osta
Port of registration
 

6.

Reģistrētā īpašnieka vārds
Reģistrācijas adrese
Name of current registered owner
Registered address
 

7.

Reģistrētā īpašnieka identifikācijas numurs
Registered owner identification number
 

8.

Reģistrētais berbouta fraktētājs, ja pielietojams, tā adrese
If applicable, name of current registered bareboat charterer, registered address
 

9.

Kompānijas vārds (Starptautiskais drošas pārvaldes kodekss)
Reģistrācijas adrese, darbības vietas adrese
Name of Company (International Safety Management)
Registered address, address of its safety management activities
 

10.

Kompānijas identifikācijas numurs
Company identification number
 

11.

Kuģa klasifikācijas sabiedrību nosaukumi
Name of all classification societies with which the ship is classed
 

12.

Administrācija/valdība/atzīta organizācija, kura ir izsniegusi Atbilstības dokumentu, kas veicis auditu
Administration/Government/Recognized Organisation which issued Document of Compliance, body which carried out audit
 

13.

Administrācija/valdība/atzīta organizācija, kura ir izsniegusi Drošas pārvaldes apliecību, kas veicis auditu
Administration/Government/Recognized Organisation which issued Safety Management Certificate, body which carried out audit
 

14.

Administrācija/valdība/atzīta aizsardzības organizācija, kura ir izsniegusi Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, kas veicis auditu (ja atšķiras)
Administration/Government/Recognized Security Organisation which issued International Ship Security Certificate, body which carried out verification)
 

15.

Izslēgšanas datums (no 2. punktā minētās valsts kuģu reģistra)
Date on which the ship ceased to be registered with the state indicated in 2
 

16.

Piezīmes (ievietot atbilstošu informāciju)
Remarks (insert relevant information as appropriate)
 

Ar šo tiek apstiprināta sniegtās informācijas pareizība.
Izdevis Latvijas Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrs (Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija. Tel.: +371 67062165; e-adrese: kr@lja.lv).
THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects.
Issued by the Maritime Administration of Latvia, Latvian Ship Register (5 Trijadibas Str. Riga, LV-1048, Latvia. Phone: +371 67062165; e-mail: kr@lja.lv).

Izdošanas vieta un datums:
Place and date of issue:

Pilnvarotā pārstāvja paraksts:
Pilnvarotā pārstāvja vārds:
Signature of authorized person:
Name of authorized person:

Šis dokuments tika saņemts uz kuģa un iešūts Kuģa vēstures mapē:
This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date

(aizpildīt):
(fill in): .................................................

Paraksts:
Signature: .................................................

 

21.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 28.10.2008. noteikumu Nr.894 redakcijā)

22.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.730 redakcijā)

23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.467

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.461 redakcijā)

Apliecinājuma paraugs

LATVIJAS KUĢU REĢISTRAM
TO LATVIAN SHIP REGISTER

Ar šo tiek apliecināts, ka buru jahta ir pārdota

 

This letter is to confirm the fact of sale of the sail yacht to

(vārds, uzvārds/name, surname)

 

Latvijā. Buru jahtai ir šādi tehniskie dati:

(personas kods/personal identity number)

Latvia. Description of the sail yacht:


Vārds

 

Tips

 

Name

 

Type

 

Lielākais garums

 

m

Platums

 

m

Sānu augstums

 

m

Ūdensizspaids

 

t

Overall length

  

Breadth

  

Depth moulded

  

Displacement

  

Dzinējs

 

Dzinēja numurs

 

Engine

 

No. of engine

 

Korpusa identifikācijas numurs

 

Būves gads un vieta

 

Hull identification number (H.I.N.)

 

Year and place of built

 

Apliecinu, ka buru jahta ir brīva no jebkāda veida apgrūtinājumiem un buru jahtas pieņemšana un nodošana ir notikusi bez pušu iebildumiem.
I do certify that the above mentioned sail yacht is free from any encumbrances and delivery and acceptance has been done without objections of any parties.

   

(valsts, pilsēta/state, place)

 

(datums/date)


Minētā buru jahta nav reģistrēta

 

Kuģu reģistrā vai

Aforementioned sail yacht is not registered in

(valsts/state)

Ship`s Register or

jebkurā citā valsts reģistrā, kā arī citu valstu kuģošanas līdzekļu reģistros.
any other state register or any other registers abroad.

Saskaņā ar

 

nacionālo likumdošanu, buru jahtas, kuru garums

According to

(valsts/state)

national legislation, sail yacht having less than

ir mazāks nekā

 

vai bruto tonnāža mazāka nekā

,

  

or with a gross tonnage below

 

nav jāreģistrē un tās netiek reģistrētas attiecīgās valsts kuģu reģistrā vai citā reģistrā.
registration in the Ship`s Register or any other register neither voluntarily registration is feasible are exempt from obligatory.

Buru jahtas iepriekšējais īpašnieks (pārdevējs) 

The previous owner (seller) of the sail yacht

(vārds, uzvārds, paraksts/name, surname, signature)


Dzimšanas datums

 

Date of birth

(diena, mēnesis, gads/day, month, year)


Adrese

 

Address

 

Parakstīts

 

,

 

Signed in

(valsts, pilsēta/state, place)

at

(diena, mēnesis, gads/day, month, year)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

24. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 467

(Pielikums MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Iesniegums buru jahtas reģistrācijai Latvijas Kuģu reģistrā
Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS

IESNIEGUMS

BURU JAHTAS REĢISTRĀCIJAI LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ

JAHTAS, KURU REĢISTRĀCIJA PAREDZĒTA JŪRAS KODEKSA 8.2 PANTĀ

Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas

Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas

1. Informācija

Jahtas vārds*

 

Tips

 

Pieraksta osta*

 

Kuģošanas rajona kategorija*

 

Iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums

 

Būves gads un vieta

 

2. Valdītājs

Vārds, uzvārds, personas kods

 

 

Pasta adrese, e-pasta adrese

 

 

3. Galvenie tehniskie dati*

Korpusa identifikācijas nr. ____________________________________ Garums __________________ m Platums _______________ m

Dzinējs (iebūvēts/piekarams, benzīna/dīzeļa) ____________________________________ Apzīmējums _____________________

Skaits _________ Jauda _________ kW

4. Aprīkojums*

Apliecinu, ka buru jahta ______________________________________________________ atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu drošību D kategorijas kuģošanai un buru jahtai ir šāds aprīkojums:
1. Glābšanas vestes (peldspēja ≥ 150N)_________ gab.2. Glābšanas riņķi (ar peldošo līni un gaismas boju)_________ gab.
3. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts_________ gab.4. Šļakatdroša portatīvā UĪV radiostacija_________ gab.
5. Kompass_________ gab.6. Pasīvais radara atstarotājs_________ gab.
7. Kokpita nazis_________ gab.8. Skaņas signāls_________ gab.

5. Atbilstība**

Apliecinu, ka buru jahta _____________________________________________ atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū.

Atbilstības apliecinājumam pievienoju:

Atbilstības deklarācijas kopiju;

Dzinēja atbilstības deklarācijas kopiju;

Atpūtas kuģa specifikācijas datu kopiju no Īpašnieka rokasgrāmatas.

6. Pievienotie dokumenti

 

* Neaizpilda, ja reģistrācijai tiek pieteikta Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētā sporta buru jahta
** Atbilstība nav jāapliecina, ja buru jahta iepriekš reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un pieteicējs iesniedz attiecīgās valsts izsniegtu buru jahtas izslēgšanas apliecību, kā arī Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" 52. punktā minētajā gadījumā.

Vieta, datums _____________________________________________

Esmu informēts, ka par apzināti nepatiesu datu sniegšanu iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Valdītājs (paraksts, atšifrējums) _____________________________________________

Aizpilda Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

_________________________________________________________________________________ ir reģistrēta Latvijas Kuģu reģistrā

_________ gada ___________________________ ar reģistrācijas nr. ______________________________, tai piešķirts numurs uz

buras LAT _________ un izsniegta buru jahtas tehniskā pase Nr. _________, sporta buru jahtas uzlīme Nr. _________

Rīgā _________ gada ___________________________

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

  
 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

 
25. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 467

(Pielikums MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Buru jahtas tehniskās pases paraugs

AVERSS

     
  

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēls

BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE

  
      
  JAHTAS VĀRDS   
  REĢISTRĀCIJAS NUMURS   
  NUMURS UZ BURAS   
  REĢISTRĀCIJAS DATUMS   
  KUĢOŠANAS RAJONA KATEGORIJA   
  ATĻAUTAIS CILVĒKU SKAITS UZ JAHTAS   
  KORPUSA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS   
  LIELĀKAIS GARUMS   
  LIELĀKAIS PLATUMS   
  DZINĒJS   
  TEHNISKĀS PASES IZSNIEGŠANAS DATUMS   
  TEHNISKĀS PASES NUMURS   
      

REVERSS

     
  BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE NAV UZSKATĀMA PAR ĪPAŠUMTIESĪBAS APLIECINOŠU DOKUMENTU. BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE APLIECINA BURU JAHTAS REĢISTRĀCIJU LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ UN IR DERĪGA KUĢOŠANAI LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠĒJOS ŪDEŅOS, KAS ATRODAS NO JŪRAS KRASTA LĪNIJAS UZ SAUSZEMES PUSI, UN 3000 METRU PLATĀ JOSLĀ NO KRASTA LĪNIJAS UZ JŪRAS PUSI RĪGAS JŪRAS LĪČA UN BALTIJAS JŪRAS LATVIJAS REPUBLIKAS PIEKRASTES DAĻĀ.
JA BURU JAHTA PĀRKĀPJ MINĒTO KUĢOŠANAS RAJONU ROBEŽAS, UZSKATĀMS, KA TĀ NAV REĢISTRĒTA LATVIJAS REPUBLIKAS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ.
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

Z. v.

 

  
  Latvijas Kuģu reģistrators ___________________________  
     

Buru jahtas tehniskās pases izmērs A7.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 467Pieņemts: 06.06.2006.Stājas spēkā: 29.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 28.06.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138488
{"selected":{"value":"28.01.2022","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2017","iso_value":"2017\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2017.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2013","iso_value":"2013\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2013.-28.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2012","iso_value":"2012\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2012.-06.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-30.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2008","iso_value":"2008\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2008.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2006","iso_value":"2006\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2006.-04.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)