Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1031

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 10.§)
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu
(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.935 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk – klasifikācija), kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.782 redakcijā)

2. Klasifikācija kodificē izdevumu veidus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.696)

3. Budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (pielikums) veido:

3.1. grupas, kas raksturo izdevumu veidu pēc ekonomiskās būtības (apakšgrupas tiek piemērotas kodiem atbilstoši pielikumam):

3.1.1. uzturēšanas izdevumiem piemēro 1.0.grupu:

3.1.1.1. kārtējiem izdevumiem piemēro 1.1.apakšgrupu;

3.1.1.2. procentu izdevumiem piemēro 1.2.apakšgrupu;

3.1.1.3. subsīdijām, dotācijām un sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām piemēro 1.3. apakšgrupu;

3.1.1.4. kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptau­tiskajai sadarbībai piemēro 1.4.apakšgrupu;

3.1.1.5. transfertiem viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transfertiem starp budžeta veidiem piemēro 1.5. apakšgrupu;

3.1.2. kapitālajiem izdevumiem piemēro 2.0.grupu:

3.1.2.1. pamatkapitāla veidošanai piemēro 2.1.apakšgrupu;

3.1.2.2. kapitālo izdevumu transfertiem piemēro 2.2.apakšgrupu;

3.1.3. pārējiem izdevumiem, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, piemēro 3.0.grupu;

3.2. apzīmējošie kodi, kas aizvieto izdevumu veidu (pēc ekonomiskās būtības) nosaukumus;

3.3. kodu nosaukumi;

3.4. kodu lietojuma skaidrojumi.

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr. 935 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 959; MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 782; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 643)

4. Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktās iestādes (izņemot pašvaldības) nodrošina klasifikācijas piemērošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Iestāžu vadītājiem izdevumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības detalizētāk sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.782 redakcijā)

4.1 Pašvaldības budžeta plānošanai klasifikāciju pielieto atbilstoši saviem ieskatiem, nodrošinot kopējo izdevumu sadalījumu vismaz starp uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem, bet budžeta uzskaitei – pilnā apjomā. Pašvaldībām izdevumu plānošanas un uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām sīkākā sadalījumā.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.959 redakcijā)

4.2 Ministrijas nodrošina attiecīgo izdevumu pārklasificēšanu uz kodu 7470 "Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)", sagatavojot pieprasījumu likumprojektam par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009. gadam".

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

4.3 Veicot izdevumus par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, ilgtermiņa ieguldījumiem, pievienotās vērtības nodoklim piemēro to pašu izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.603 redakcijā)

4.4 Ja budžeta izpildes (pēc naudas plūsmas principa) darījumos valūtas kursa svārstību dēļ rodas papildu izdevumi, tiem piemēro to pašu izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kāds tiek piemērots attiecīgajam darījumam.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.696 redakcijā)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumus Nr.155 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 44., 201.nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031
Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

(Pielikums MK 14.11.2006. noteikumu Nr. 935 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2007. noteikumiem Nr. 815; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 959; MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 782; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 603; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1070; MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 696; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 560; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 223; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 643)

Apakšgrupa

Kods

Koda nosaukums un skaidrojums

1

2

3

1.1

1000

Atlīdzība

 

 

Kodā 1000 uzskaita:

Darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas

1.1

1100Atalgojums
  Kodā 1100 uzskaita:

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu), piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Mēnešalgu (darba algu) uzskaita visām iestādes personāla sarakstā esošajām amatpersonām (darbiniekiem), kā arī citām fiziskajām personām, izņemot saimnieciskās darbības veicējus

1.1

1110

Mēnešalga
  Kodā 1110 uzskaita:

Iestādes personāla sarakstā esošo amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba samaksas sistēmu budžeta iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), karavīra mēnešalgu, mēnešalgu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu darbinieku mēnešalgu (darba algu), kā arī atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, samaksu par atvaļinājumu un citus maksājumus, kad tiek saglabāta mēnešalga vai izmaksāta vidējā izpeļņa. Kodā uzskaita atlīdzību par laiku, kuru amatpersona (darbinieks) nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā un kuru amatpersona (darbinieks) izmanto pēc saviem ieskatiem, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu

1.1

1111

Deputātu mēnešalga
  Kodā 1111 uzskaita:

Visu deputātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem atlīdzības jomā maksājamo mēnešalgu, tai skaitā par darbu komisijās, komitejās un darba grupās

1.1

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un pašvaldības darbinieki) mēnešalga

1.1

1113

Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēnešalga

1.1

1114

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1.1

1115

Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1.1

1116

Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

1.1

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
  Kodā 1119 uzskaita:

Pārējo iestādes personāla sarakstā esošo amatpersonu (darbinieku), karavīru un zemessargu mēnešalgu (darba algu), kas nav klasificēta citos 1110 apakškodos

1.1

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
  Kodā 1140 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī samaksu par virsstundu darbu (darbs virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) un darbu svētku dienās

1.1

1141

Piemaksa par nakts darbu

1.1

1142

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
  Kodā 1142 uzskaita:

Samaksu par virsstundu darbu, darbu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika un darbu svētku dienās (aprēķināto samaksu pēc stundas algas likmes un piemaksu)

1.1

1143

Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

1.1

1144

Piemaksa par izdienu

1.1

1145

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

1.1

1146

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

1.1

1147

Piemaksa par papildu darbu
  Kodā 1147 uzskaita:

Visas iepriekš neklasificētās piemaksas, kas saistītas ar papildu darba veikšanu – piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu, piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu, piemaksu par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, ja amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana

1.1

1148

Prēmijas un naudas balvas

1.1

1149

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1.1

1150

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

  Kodā 1150 uzskaita:

Atalgojumu, tai skaitā autoratlīdzību (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas tiek uzskaitītas kodā 1210), iestādes darbiniekiem vai citām fiziskām personām, kuras nav iestādes personāla sarakstā un kuras nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma (tai skaitā par darbu veikšanu, kuriem ir sezonāls raksturs) vai cita normatīvā akta pamata. Ieslodzījuma vietās nodarbināto ieslodzīto personu atalgojumu. Atalgojumu finanšu stabilizatoram, kā arī valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību par attiecīgo sadarbības līgumu izpildi, kas izmaksāta no līdzekļiem, kuri iegūti, pamatojoties uz starpinstitūciju starptautiskās sadarbības līgumiem (valsts un pašvaldību institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums)

1.1

1170

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi

 

 

Kodā 1170 uzskaita:

Darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (darba samaksu natūrā): darba devēja piešķirtās dāvanas un balvas, darba devēja doto labumu darbinieka, viņa ģimenes locekļu personīgajam patēriņam, kas izpaužas īpašuma nodošanas vai īpašuma lietošanas tiesību nodošanas veidā vai sniegto vai samaksāto pakalpojumu veidā, normatīvajos aktos par darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem noteiktajos gadījumos

1.1

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1.1

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1.1

1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

1.1

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  Kodā 1221 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (bēru pabalsta daļa, kas pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 14. punktā noteikto apmēru), pabalstu amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, atvaļinājuma pabalstu, atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu, pārcelšanās pabalstu Latvijas administratīvās teritorijas robežās, izdienas pabalstu, kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa virs 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu), kā arī slimības naudu, citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas

1.1

1222

Studējošo kredītu dzēšana no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem

 

 

Kodā 1222 uzskaita:

Izdevumus studējošā kredīta dzēšanai kredītiestādēm no darba devējam (budžeta iestādei), tai skaitā Aizsardzības ministrijai, piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par studējošo kredītu dzēšanu no iedalītajiem budžeta līdzekļiem

1.1

1223

Mācību maksas kompensācija

 

 

Kodā 1223 uzskaita:

Darba devēja mācību maksas kompensācijas

1.1

1224

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti

  Kodā 1224 uzskaita:

Algas pabalstu par dienestu ārvalstīs, darba devēja pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī, izņemot gadījumu, ja laulātais ir nodarbināts, saglabājot diplomātisko rangu, vai nodarbināts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī, pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai, piemaksu ārvalstī dienējošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā.

Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos ārvalstīs strādājošo amatpersonu (darbinieku) pabalstus.

Kodā neuzskaita darba devēja izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227)

1.1

1225

Darba devēja uzturdevas kompensācija

 

 

Kodā 1225 uzskaita:

Uzturdevas kompensāciju naudā normatīvajos aktos noteiktajām personu grupām, ar kurām iestāde ir darba tiesiskajās attiecībās

1.1

1226

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
  Kodā 1226 uzskaita:

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

1.1

1228

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā izmaksāto pabalstu; amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā izmaksāto pabalstu; pabalstu amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (bēru pabalsta daļa, kas nepārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 14. punktā noteikto apmēru); zaudējumu vai kaitējuma kompensāciju; kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu); optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju; normatīvajos aktos noteikto veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju.

Pārcelšanās izdevumu kompensāciju, kas izmaksāta amatpersonai (darbiniekam), kuru pārceļ amatā uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju; kompensāciju, lai dotos uz ārstēšanās vietu un atgrieztos no tās; kompensāciju par nestrādājošu laulāto. Latvijā strādājošām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai.

Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensāciju.

Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas

1.1

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1.1

2000

Preces un pakalpojumi

 

 

Kodā 2000 uzskaita:

Preču un pakalpojumu vērtību, ko izlieto publisku pakalpojumu sniegšanai, izņemot pamatlīdzekļus. Preču iegādes izdevumos iekļauj arī instrumentu, ierīču vērtību, kā arī preču un pakalpojumu vērtību, kuri izmantoti pamatlīdzekļu uzturēšanai. Preču un pakalpojuma rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumus, ja tie iekļauti vienotā rēķinā, uzskaita tajā pašā kodā, kuru piemēro attiecīgās preces vai pakalpojuma uzskaitē.
Ar komandējumiem, darba braucieniem saistīto preču un pakalpojumu izdevumus.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, piemērojot nodoklim to pašu izdevumu kodu, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības (reversā vai parastā).
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumus.
Atbilstošos kodus piemēro, atzīstot izdevumus pēc uzkrāšanas principa, saņemot pakalpojumus, izlietojot vai norakstot krājumus, aprēķinot tiem vērtības samazinājumu, nododot krājumus (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un citos gadījumos atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā

1.1

2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

1.1

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

1.1

2111

Dienas nauda
  Kodā 2111 uzskaita:

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

2112

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
  Kodā 2112 uzskaita:

Dalības maksas izdevumus un visus pārējos izdevumus (tai skaitā par sakaru pakalpojumiem, ja par tiem tiek iesniegts rēķins), kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējuma, darba braucienu iekšzemē atlīdzināmajiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu. Kodā 2112 uzskaita arī izdevumus par degvielu, ja braucienam tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis

1.1

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

1.1

2121

Dienas nauda
  Kodā 2121 uzskaita:

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

2122

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

  Kodā 2122 uzskaita:

Dalības maksas izdevumus un visus pārējos izdevumus (tai skaitā par sakaru pakalpojumiem, ja par tiem tiek iesniegts atsevišķs rēķins, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu, pilsētas, tūristu nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus), kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējuma, darba brauciena ārvalstīs atlīdzināmajiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Kodā 2122 uzskaita arī izdevumus par degvielu, ja braucienam tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis.

Kodā neuzskaita izdevumus, kas ir saistīti ar kompensācijām par dienestu ārvalstīs (kods 2238)

1.12200Pakalpojumi
  Kodā 2200 uzskaita:

Izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar iestādes funkciju veikšanu un darbības nodrošināšanu, kā arī ar ēku, iekārtu, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai remontu (izņemot uz 5000 kodu attiecināmos izdevumus). Kodā atbilstoši ekonomiskajai būtībai uzskaita arī izdevumus saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā autoratlīdzības izdevumus, ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas tiek uzskaitītas kodā 1210)

1.1

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

 

 

Kodā 2210 uzskaita:

Sakaru pakalpojumu izdevumus, tai skaitā komandējumu un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins. Kodā neuzskaita sakaru pakalpojumu izdevumus, kas radušies sakarā ar komandējumiem un darba braucieniem, tai skaitā viesnīcu rēķinos ietvertos sakaru pakalpojumus (kods 2112, 2122)

1.1

2211

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2219

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

 

 

Kodā 2220 uzskaita:

Budžeta iestādes izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, tai skaitā elektroenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumenerģiju (tai skaitā apkuri un ūdens uzsildīšanu), dabasgāzes piegādi, atkritumu apsaimniekošanu un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem. Komunālo maksājumu izdevumus, ja komunālo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar ēkas apsaimniekotāja vai izīrētāja starpniecību

1.1

2221

Izdevumi par siltumenerģiju

1.1

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

1.1

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

1.12224Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju

1.1

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

1.1

2230

Dažādi pakalpojumi

  Kodā 2230 uzskaita:

Iestādes izdevumus par pārējiem pakalpojumiem, kas nav atsevišķi klasificēti citos koda 2200 apakškodos

1.1.

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

  Kodā 2231 uzskaita:

Iestādes izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu līdzīgu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai (telpu īre, transporta, tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi, vieslektoru pakalpojumi (izņemot kodā 1150 uzskaitāmos izdevumus) un citi pakalpojumi.

Maksu par dalību iekšzemes un ārvalstu organizāciju pasākumos saistībā ar iestādes pārstāvēšanu (izņemot starptautisko sadarbību, ko attiecina uz kodu 7700).

Izdevumus pašvaldību un citu iestāžu dažādu pasākumu rīkošanai (piemēram, pašvaldību organizētie kultūras, sporta vai veselīgā dzīvesveida pasākumi iedzīvotājiem).

Citi izdevumi par pakalpojumiem sabiedrisko attiecību jomā, kā arī izdevumi citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

1.1

2232

Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
  Kodā 2232 uzskaita:

Izdevumus par neatkarīgu profesionālās darbības veicēju sniegtajiem pakalpojumiem (tulku, auditoru, zvērinātu revidentu, juristu, darba aizsardzības, datu aizsardzības, personāla un citu profesionālās darbības veicēju un ekspertu), kā arī izdevumus par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem un apsekojumiem. Kodā neuzskaita izdevumus fiziskām personām, kas nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji (kods 1150), izdevumus par ekspertu konsultācijām un atzinumiem informācijas tehnoloģiju jomā (kods 2250), nekustamā īpašuma novērtēšanas/uzturēšanas jomā (kods 2244) un citus ekspertu pakalpojumus, kurus attiecina uz atsevišķi klasificētu pakalpojumu

1.1

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

  Kodā 2233 uzskaita:

Iestādei sniegtos transporta pakalpojumus, izņemot ar iegādāto materiālo vērtību piegādi saistītos transporta pakalpojumu izdevumus, kas tiek iekļauti aktīvu vērtības sastāvā.

Izdevumus par iestādei sniegtajiem sabiedriskā transporta un taksometru pakalpojumiem (izņemot komandējumu un darba braucienu laikā). Izdevumus par iestādei nepiederošo transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem un citus transporta pakalpojumus, kas nav minēti citos kodos.

Kodā neuzskaita finansējumu, kas piešķirts pārvaldes uzdevumu izpildei (kods 3000) un sociālā rakstura sniegto atbalstu (kods 6000)

1.1

2234

Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi

  Kodā 2234 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos darba devēja izdevumus darba ņēmēju veselības nodrošināšanai – profilaktisko potēšanu, speciālās ēdināšanas izdevumus, ja strādā veselībai kaitīgos apstākļos, veselības pārbaudes.

Izdevumus, kurus budžeta iestāde sedz saistībā ar darbinieku vai izglītojamo obligāto veselības pārbaudi.

Izdevumus par amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu līdz veselības pārbaudes vietai un atpakaļ, ja normatīvie akti paredz šādu izdevumu segšanu.

Izdevumus normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu un ar atbilstošās fiziskās formas uzturēšanu saistīto sacensību īstenošanai, ja normatīvie akti paredz šādu izdevumu segšanu.

Izdevumus par medicīniskajiem pakalpojumiem, kas tiek pirkti sociālās aprūpes un sociālās un profesionālās rehabilitācijas iestāžu klientiem

1.12235Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
  Kodā 2235 uzskaita:

Izdevumus par saņemtajiem ārpakalpojumiem saistībā ar iestādes darbinieku dalību kursos, konferencēs, kongresos, mācību semināros un citus ar iestādes darbinieku mācību nodrošināšanu saistītos izdevumus (tai skaitā telpu īre, lektora izmaksas (arī ceļa, izmitināšanas, ēdināšanas izdevumi), ja mācību procesu organizē iestāde vai ja iestāde ir iesaistīta mācību procesa organizēšanā).

Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumus par bezdarbnieku apmācībām un valsts valodas pārbaudījumu kārtošanu.

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus.

Izdevumus par līgumiem, kurus izglītības iestādes noslēdz, nodrošinot izglītojamiem papildu izglītības programmas, kas nav iekļautas obligātajā izglītības programmā un pēc kuru apgūšanas izglītojamie saņem sertifikātu vai apliecinošu dokumentu.

Izdevumus par mācību pakalpojumiem dažādu projektu un aktivitāšu ietvaros, lai nodrošinātu citu personu (kas nav iestādes darbinieki) apmācību.

Kodā neuzskaita finansējumu, kas piešķirts valsts pārvaldes uzdevumu izpildei (kods 3000), un sociāla rakstura atbalstu (kods 6000)

1.1

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas

  Kodā 2236 uzskaita:

Izdevumus par komisijas maksu un citiem ar maksājumu veikšanu saistītiem pakalpojumiem.

Kodā neuzskaita ar parāda vadību saistītos maksājumus un komisijas maksu (kods 2280)

1.1

2237

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.1

2238

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) kompensācijas

  Kodā 2238 uzskaita:

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres, kā arī ar dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistītos izdevumus, komunālo izdevumu kompensāciju un dzīvokļa apdrošināšanas izdevumus.

Izdevumus par transporta pakalpojumu izmantošanu kravas (konteineru) nogādāšanai, darbiniekam pārceļoties uz darbu/no darba ārvalsts pārstāvniecībā.

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas izdevumu kompensāciju.

Transportēšanas izdevumus attiecīgās personas vai tās ģimenes locekļu smagas slimības vai nāves gadījumā.

Normatīvajos aktos paredzēto darbinieka un viņa ģimenes locekļu ceļa izdevumu kompensāciju saistībā ar dienestu ārvalstīs.

Izdevumus par degvielu ārvalstīs strādājošiem darbiniekiem, kas izmanto savu transportlīdzekli.

Citu ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) izdevumu kompensāciju, kas nav minēta iepriekš

1.1

2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi

  Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos iestādes izdevumus par pakalpojumiem, kas nav minēti citos koda 2200 apakškodos, tai skaitā izdevumus, kas saistīti ar tipogrāfijas pakalpojumiem, publikācijām, dokumentu iesiešanu un brošēšanu, arhīva pakalpojumiem, bibliotēku grāmatu iesiešanu un pārsūtīšanu, literatūras iegādi, periodiskās preses pasūtīšanu (izņemot bibliotēku krājumiem), izdevumus preses abonēšanai internetā, iestādes pārcelšanās izdevumus, kā arī citu atsevišķi neklasificēto pakalpojumu izdevumus. Kodā 2239 neuzskaita izdevumus par tiesu ekspertīzēm (kods 2272)

1.1

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

 

 

Kodā 2240 uzskaita:

Izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu un citu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu vai kārtējo remontu: telpu, iekārtu un inventāra (tai skaitā apģērba remontu) remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju, zaļās zonas, parku, pludmales tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, zemes gabalu uzturēšanu, koku un krūmu ciršanu, meža apsaimniekošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

1.1

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi

  Kodā 2241 uzskaita:

Izdevumus par būvdarbiem (ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotos materiālus pakalpojuma sniegšanai un civiltiesisko apdrošināšanu), izņemot būvdarbus, kas uzlabo attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma stāvokli tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem vai kuru rezultātā tiek izveidoti jauni ilgtermiņa ieguldījumi

1.1

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

  Kodā 2242 uzskaita:

Visus transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus – tehniskās apskates, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA), KASKO apdrošināšanas, transportlīdzekļa apkopes, maksas stāvvietu uzturēšanas un izmantošanas, caurlaides izgatavošanas un citus izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu, ja iestāde pati organizē transportlīdzekļu izmantošanu, un izdevumus par transportlīdzekļu apkalpošanu, ko iestāde samaksā pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par transportlīdzekļu apkalpošanu, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai. Izdevumus par iestādes transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem

1.1.

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

  Kodā 2243 uzskaita:

Iekārtas, iekārtu sistēmu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas, kalibrēšanas, verificēšanas izdevumus, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai

1.1.

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana

  Kodā 2244 uzskaita:

Ēku un telpu uzkopšanas un uzturēšanas izdevumus (tai skaitā dezinfekcijas, dezinsekcijas, asenizācijas, kondicionēšanas un ventilācijas, paklāju maiņas, apsardzes, liftu apkopes pakalpojumu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar ēku un telpu uzkopšanu un uzturēšanu).

Pagalmu, ēkām piegulošo ielu teritoriju, iekškvartālu, ietvju, tīrīšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas izdevumus.

Zemes gabalu uzturēšanas, degradēto teritoriju sakārtošanas, būvju nojaukšanas, koku un krūmu ciršanas, meža, pludmales, zaļo zonu, kapu zonu, zālāju apsaimniekošanas izdevumus.

Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus, ugunsdrošības un nekustamā īpašuma ekspertu atzinumus, citus ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto dokumentu kārtošanas izdevumus, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus (tai skaitā, ja apdrošināšanu veic ar izīrētāja/apsaimniekotāja starpniecību)

1.1

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

  Kodā 2246 uzskaita:

Samaksu par autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas sniegto pakalpojumu, izņemot pakalpojumus, kas atsevišķi klasificēti izdevumu klasifikācijā (ja budžeta iestāde pati veic norēķinu ar elektroenerģijas piegādātāju par elektrību, kas izlietota autoceļu un ielu apgaismošanai un satiksmes regulēšanai, piemērojams izdevumu klasifikācijas kods 2223 "Izdevumi par elektroenerģiju" un tamlīdzīgi)

1.1

2247

Apdrošināšanas izdevumi

  Kodā 2247 uzskaita:

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumus.

Maksājumus ārstniecības riska fondā.

Visu citu veidu apdrošināšanas izdevumus, kas nav uzskaitīti pie konkrētiem apdrošināmiem objektiem.

Kodā neuzskaita personu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 1227, 2274 un 2366, ar nosūtīšanu komandējumā saistītos apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2112 un 2122, ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2238, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) un KASKO apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2242, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2244

1.1

2248

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2249

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
  Kodā 2249 uzskaita:

Pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izdevumus, kuri nav klasificēti citos koda 2240 apakškodos

1.1

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

  Kodā 2250 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu uzturēšanu, tai skaitā par datortehnikas nomu, datortehnikas izvietošanu specializētajos datu centros, par serveru apkalpošanu un administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu, pilnveidošanu un papildināšanu, ja šie izdevumi nav kapitalizējami.

Izdevumus par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanas pakalpojumiem.

Izdevumus programmatūras uzturēšanai un nomai, tai skaitā licenču atjauninājumu abonēšanai un programmu un licenču atjaunošanai, ja tās neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma kritērijiem.

Citus izdevumus (ja tie nav kapitalizējami) par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, domēnu īri (abonēšanu), digitālo drošības sertifikātu abonēšanu, tīmekļvietņu uzturēšanu un atjaunošanu, e-paraksta lietošanu, konsultācijām par programmatūras izmantošanu, atzinumiem par datoru likvidāciju

1.1

2251

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.1

2252

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2259

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.1

2260

Īre un noma

  Kodā 2260 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra īri un nomu, izņemot datortehnikas nomu (kods 2250).

Kodā neuzskaita īrnieka maksājumus izīrētājam par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem (kods 2220), izīrētā īpašuma apdrošināšanu (kods 2244), nekustamā īpašuma nodokli (kods 2513)

1.1

2261

Ēku, telpu īre un noma

1.1

2262

Transportlīdzekļu noma

 

 

Kodā 2262 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu operatīvo nomu, ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citus maksājumus iznomātājam saskaņā ar noslēgto līgumu

1.1

2263

Zemes noma

1.1

2264

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma

1.1

2269

Pārējā noma

 

 

Kodā 2269 uzskaita:

Pārējos nomas izdevumus, kas nav minēti kodā 2250, 2261, 2262, 2263 un 2264

1.1

2270

Pārējie pakalpojumi

1.1

2271

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

 

 

Kodā 2271 uzskaita:

Valsts noslēpuma objektu sarakstā noteiktos budžeta iestāžu izdevumus

1.1

2272Izdevumi par tiesvedības darbiem
  Kodā 2272 uzskaita:

Izdevumus par tiesvedības darbiem, tai skaitā iemaksājamo drošības naudu, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu un izdevumus par tiesu ekspertīzēm.

Kodā neuzskaita maksājumus fiziskām un juridiskām personām, kas veikti saskaņā ar tiesu nolēmumiem, un saistībā ar tiesvedību atmaksājamās valsts nodevas summas (kods 6510)

1.1

2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

1.1

2274Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie izdevumi
  Kodā 2274 uzskaita:

Iestādes kā brīvprātīgā darba organizētāja izdevumus, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu Brīvprātīgā darba likuma izpratnē

1.1

2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

 

 

Kods 2275 tiek izmantots tikai pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām, bet budžeta izpildes procesā pēc pašvaldības lēmumu pieņemšanas attiecīgo izdevumu finansēšanai plānotie izdevumi tiek uzrādīti atbilstoši to ekonomiskajai būtībai

1.1

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem

  Kodā 2276 uzskaita:

Izdevumus juridiskās palīdzības sniedzējiem par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumiem, izdevumus zvērinātiem tiesu izpildītājiem

1.1.

2277(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.1

2278(Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 560)

1.1

2279

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.1

2280

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

  Kodā 2280 uzskaita:

Finanšu ministrijas maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksu, tiesu izdevumus, maksājumus par kontu apkalpošanu un citus izdevumus, kuri saistīti ar valsts parāda vadību un apkalpošanu.

Valsts, pašvaldību un budžeta iestāžu maksājumus, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus.

Pašvaldību un to budžeta iestāžu maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksājumus, tiesu izdevumus, izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem un citus izdevumus (tai skaitā soda naudas), kuri saistīti ar pašvaldību parāda vadību un apkalpošanu.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu apkalpošanas maksājumus, soda naudas un cita veida izdevumus par aizņēmumiem

1.1

2281

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2282

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746) 

1.1

2283

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.12284(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.1

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
  Kodā 2300 uzskaita:

Kodu grupas 2300 apakškodus piemēro krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādes, izlietojuma un to vērtības samazinājuma, norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un attiecīgo aktīvu iztrūkumu izdevumu atzīšanā

1.1

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

1.1

2311

Biroja preces

 

 

Kodā 2311 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo biroja preču (piemēram, rakstāmpiederumu, galda organizatoru, galda un sienas kalendāru, plastmasas plauktiņu, dokumentu turētāju, spiedogu, aplokšņu, veidlapu, vizītkaršu) un materiālu izdevumus, tai skaitā informācijas pārraides un apstrādes iekārtu (printeru, kopētāju, faksa aparātu un citu informācijas pārraides un apstrādes iekārtu) darbības nodrošināšanas materiālu (piemēram, datu nesēju, tintes, papīra) izdevumus, ieskaitot ar piegādi saistītos izdevumus

1.1

2312

Inventārs

 

 

Kodā 2312 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu iegādes un norakstīšanas izdevumus, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības, kā arī kuru vērtība ir līdz 500 euro (ieskaitot) par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma

1.1

2313

Darba aizsardzības līdzekļi

 

 

Kodā 2313 uzskaita:

Izdevumus par darba aizsardzības apģērbiem, apaviem, citiem darba aizsardzības līdzekļiem un atšķirības zīmēm neatkarīgi no to vērtības.

Kodā neuzskaita izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu, ko paredzēts uzskaitīt kodā 2364

1.12314Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
  Kodā 2314 uzskaita:

Iestādes izdevumus par iegādātām pārtikas precēm, galda piederumiem, telpu noformēšanas materiāliem, apbalvojumiem, informatīviem materiāliem, ziediem, dāvanām, suvenīriem, precēm iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu (tai skaitā dažādu sarīkojumu un salidojumu, pašvaldību organizēto pasākumu) organizēšanai un pārējām precēm sabiedrisko attiecību un citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

1.1

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

 

 

Kodā 2320 uzskaita:

Izdevumus par kurināmo (oglēm, gāzi, benzīnu, citiem naftas produktiem, naftu, malku un citu kurināmo materiālu), ja iestāde siltumenerģiju, tai skaitā apkuri, nodrošina pati, kā arī par enerģētisko materiālu (degvielu) transportam.

Kodā neuzskaita izdevumus par elektrību automašīnu uzlādei (kods 2223)

1.1

2321

Kurināmais

1.1

2322

Degviela
  Kodā 2322 uzskaita:

Degvielas iegādi transporta un saimniecības tehnikas vajadzībām. Šajā kodā uzskaita arī komandējumos un darba braucienos izmantoto degvielu, ja braucienam tiek izmantots dienesta transportlīdzeklis

1.1

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

1.1

2330

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1.1

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
 

 

Kodā 2340 uzskaita:

Izdevumus par zālēm, bakterioloģiskiem un imūnbioloģiskiem preparātiem un pārsienamajiem materiāliem veselības aprūpes un veterinārajās ārstniecības iestādēs, izdevumus par zālēm un pārsienamajiem materiāliem, kas paredzēti ārstniecībai, ja to nodrošina ārstniecības personas, izdevumus par serumiem, vakcīnām, vitamīniem, dezinfekcijas līdzekļiem, izdevumus par filmām rentgena uzņēmumiem, materiāliem analīzēm, atlīdzību donoriem, izdevumus par pārliešanai paredzētām asinīm, izdevumus par medicīniskiem instrumentiem, izdevumus par zinātniskās pētniecības darbu veikšanai nepieciešamo inventāru, instrumentiem un materiāliem (ieskaitot izmēģinājumu dzīvniekus, reaktīvus, ķimikālijas, laboratorijas traukus, medikamentus zinātniskajiem darbiem), izdevumus par dzīvniekiem, kurus asins pārliešanas stacijās izmanto asins preparātu kvalitātes noteikšanai, izdevumus par zālēm un medicīniskām ierīcēm, kas izsniedzamas iedzīvotājiem bez maksas, pamatojoties uz ārsta recepti, izdevumus par ekspertīžu veikšanai un izmeklēšanas darbībai nepieciešamiem materiāliem

1.1

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

1.1

2343

Asins iegāde

 

 

Kodā 2343 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību donoriem, asins iegādi pārliešanai, asins un asins komponentu sagatavošanu

1.1

2344

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

1.1

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

 

 

Kodā 2350 uzskaita:

Izdevumus par visiem materiāliem un precēm, kas nepieciešamas, lai uzturētu būves (saglabājot to esošo stāvokli), uzturētu un remontētu elektriskās un mehāniskās sistēmas, transportlīdzekļus, aparatūru, datortehniku, kopēšanas tehniku, sakaru līdzekļus (izdevumus par krāsām un citiem remontmateriāliem, rezerves daļām, izdevumus saimniecības vajadzībām, izdevumus par būvju, pagalmu, ielu un ietvju apkopšanā izmantojamiem materiāliem un priekšmetiem, izdevumus par higiēniskai apkopšanai izmantojamiem materiāliem), ieskaitot ar pirkumu piegādi saistītos izdevumus

1.1

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana

 

 

Kodā 2360 uzskaita:

Izdevumus par precēm, kas nepieciešamas ieslodzīto un aizturēto, slimnīcu pacientu vai citu valsts un pašvaldību aprūpē vai apgādē esošo personu, vai Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, jaunsargu, rezerves karavīru, rezervistu uzturēšanai, izdevumus par mīksto inventāru un ēdināšanu.

Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem.

Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem, rezerves karavīriem, rezervistiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem.

Izdevumus par mīksto inventāru un ietērpu studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās, skolēnu un studentu ēdināšanu olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī par ēdināšanu un mīkstā inventāra iegādi izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs, kā arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu audzēkņu ēdināšanu un tērpiem

1.1

2361

Mīkstais inventārs

 

 

Kodā 2361 uzskaita:

Izdevumus par valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu mīksto inventāru, tai skaitā apģērbu, apaviem un gultas piederumiem, kā arī par mīksto inventāru un apģērbu studentiem, skolēniem un audzēkņiem mācību iestāžu dienesta viesnīcās. Izdevumus par mīksto inventāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

1.1

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

1.1

2363

Ēdināšanas izdevumi
  Kodā 2363 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos izdevumus valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu ēdināšanai, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai, ja ēdināšanu organizē citas juridiskās personas, Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, rezerves karavīru, rezervistu, skolēnu, audzēkņu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā un citu pasākumu laikā, kā arī valsts un pašvaldību budžeta apmaksāto ēdināšanu izglītības iestādēs un pirmsskolas bērnu iestādēs, kas tiek nodrošināta bez mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas. Klientu ēdināšanas izdevumus valsts vai pašvaldības dibināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās

1.1

2364

Formas tērpi un speciālais apģērbs
  Kodā 2364 uzskaita:

Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem, rezerves karavīriem un rezervistiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par formas tērpu, atšķirības zīmju un speciālā apģērba veidiem un to izsniegšanas normām

1.1

2365

Uzturdevas kompensācija

 

 

Kodā 2365 uzskaita:

Uzturdevas kompensāciju naudā normatīvajos aktos noteiktajām personu grupām, ar kurām iestāde nav darba tiesiskajās attiecībās

1.1

2366

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
  Kodā 2366 uzskaita:

Apdrošināšanas izdevumus pret nelaimes gadījumiem izglītojamajiem mācību prakses laikā saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētos apdrošināšanas gadījumus pret nelaimes gadījumiem.

Kodā 2366 neuzskaita darba devēju izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227, 2112 un 2122)

1.1

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos

1.1

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

 

 

Kodā 2370 uzskaita:

Izdevumus par mācību līdzekļiem un materiāliem (ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus) mācību iestādēs vai citās iestādēs izglītības procesa nodrošināšanai (rakstāmlietas un rasēšanas piederumi, materiāli un inventārs, dažādi palīglīdzekļi, klases žurnāli, veidlapas, diplomi, apliecības, studentu apliecības, ieskaišu grāmatiņas un citas mācību veidlapas, mācību nodarbībām izmantojamie izmēģinājumu dzīvnieki)

1.1

2380

Specifiskie materiāli un inventārs

 

 

Kodā 2380 uzskaita:

Specifisko inventāru un specifiskos materiālus, ievērojot izdevumu klasifikācijas kodā 2312 un normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktos kritērijus aktīvu atzīšanā. Militāro inventāru, kuru izmanto militāro uzdevumu nodrošināšanai un militāro spēju attīstīšanai, neatkarīgi no tā vērtības

1.1

2381

Munīcija un sprāgstvielas

1.1

2382

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746) 

1.1

2383

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 696)

1.1

2389

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

 

 

Kodā 2389 uzskaita:

Pārējos izdevumus par specifiskiem materiāliem un inventāru, kuri nav minēti kodā 2381. Izdevumus par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru, rezerves karavīru, zemessargu un jaunsargu individuālās lietošanas ekipējumu neatkarīgi no tā vērtības. Izdevumus par dienesta dzīvnieku uzturēšanas materiāliem un inventāru

1.1

2390

Pārējās preces

  Kodā 2390 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus.

Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamo preču iegādes izdevumus.

Kodā uzskaita dzīvniekus, kas neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma atzīšanas kritērijiem un kas nav atsevišķi uzskaitīti citos koda 2000 apakškodos (2344, 2370)

1.1

2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

 

 

Kodā 2400 uzskaita:

Izdevumus par normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu bibliotēku krājumiem paredzētu izdevumu iegādi (piemēram, žurnāli, laikraksti, biļeteni, gada pārskati, kalendāri)

1.1

2500

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

 

 

Kodā 2500 uzskaita:

Nodokļus, nodevas un maksājumus par iestādēm piemērotajām sankcijām.

Sankcijas šo noteikumu izpratnē ir naudas sods, soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsoda procenti un citi līdzvērtīgi maksājumi

1.1

2510

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi

1.1

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

 

 

Kodā 2512 uzskaita:

Pārskaitījumus valsts pamatbudžetā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ko veikušas budžeta iestādes, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējušās kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājas

1.1

2513

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
  Kodā 2513 uzskaita:

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (tai skaitā zemes nodokļa parāda) maksājumus. Kodā uzskaita arī īrnieka ar nekustamā īpašuma izīrētāja starpniecību veiktos nodokļu maksājumus

1.1

2514

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

 

 

Kodā 2514 uzskaita:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek ieturēts no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām un kura maksājumus veic Maksātnespējas kontroles dienests

1.1

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

1.1

2516

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

1.1

2519

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

 

 

Kodā 2519 uzskaita:

Citus nodokļus un nodevas, ko maksā budžeta iestādes, kā arī kavējuma naudu par laikus nesamaksātajiem nodokļiem

1.1

2520Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām
  Kodā 2520 uzskaita:

Budžeta iestāžu maksājumus par tām piemērotajiem naudas sodiem, soda naudām, nokavējuma naudām, nokavējuma procentiem, līgumsoda procentiem un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kas klasifikācijā nav atsevišķi klasificēti

1.1.

2800

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.33000Subsīdijas un dotācijas
  Subsīdijas ir kārtējie neatlīdzināmie maksājumi, kurus vispārējā valdība vai Eiropas Savienības institūcijas maksā rezidējošiem ražotājiem (tai skaitā pakalpojumu sniedzējiem), lai ietekmētu ražošanas apjoma līmeni, cenas vai ražošanas faktoru izmaksas. Subsīdijas tiek dalītas divās grupās – produktu subsīdijas un citas ražošanas subsīdijas. Produktu subsīdijas maksā par vienu saražoto vai importēto preču vai pakalpojumu vienību. Tas ir, ja atbalstu subsīdiju veidā aprēķina, pamatojoties uz vienībām (tai skaitā transporta biļetes, saražotais biodegvielas litrs, izaudzētā graudu tonna un tamlīdzīgi), tās tiek uzskaitītas kā produktu subsīdijas. Citas ražošanas subsīdijas ir atbalsts, ko saņem sakarā ar iesaistīšanos ražošanas procesā. Maksā nevis atbilstoši saražotajiem produktiem/sniegtajiem pakalpojumiem, bet tāpēc, ka vispār darbojas konkrētā valsts atbalstāmajā nozarē vai ražo un sniedz pakalpojumus (tai skaitā subsīdijas piesārņojuma samazināšanai, kad subsidē papildu pārstrādes izdevumu segšanu, vai subsīdijas par sabiedrībai labvēlīgas darbaspēka politikas īstenošanu, nodarbinot invalīdus vai ilgstoši nenodarbinātas personas un tamlīdzīgi). Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskajām personām piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vai pašvaldību funkciju izpildei. Dotācijas ietver arī pārskaitījumus, lai pilnīgi vai daļēji apmaksātu preces un pakalpojumus, ar kuriem šie tirgus ražotāji tieši un individuāli nodrošinājuši mājsaimniecības sakarā ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām. Dotācijas ir arī maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksājami no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat pie dotācijām uzskaita pārvedumus, lai finansētu visas komersanta vai biedrības un nodibinājuma pamatlīdzekļu iegādes izmaksas vai daļu no tām, ja netiek veikts ieguldījums kapitālā

1.3

3100

Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai

1.3

3110

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā

1.3

3111

Produktu subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā

1.3

3112

Citas ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā

1.3

3150

Subsīdijas lauksaimniecības tirgus intervencei
  

Kodā 3150 uzskaita:

Izdevumus lauksaimniecības produktu intervencei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā

1.3

3190

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3110 un 3150

1.3

3191

Pārējās produktu subsīdijas lauksaimniecībai

1.3

3192

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai
  Kodā 3192 uzskaita:

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai, kā arī maksājumus medniekiem par darbībām dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

1.3

3200Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām
  Kodā 3200 uzskaita:

Produktu un citas ražošanas subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžeta veidu konsolidācijā ietvertās iestādes, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot subsīdijas lauksaimniecības ražošanai (kods 3100) un subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, kods 3300).

Kodā 3200 uzskaita arī finansējumu, kas piešķirts, pamatojoties uz attīstības sadarbības politikas un starptautiskās palīdzības ietvaros noslēgtiem granta līgumiem, izņemot gadījumus, ja finansējums piešķirts ārvalstīs reģistrētam finansējuma saņēmējam (kods 7720).

Kodā 3200 uzskaita arī subsīdijas un dotācijas (tai skaitā lauksaimniecības ražošanai) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un pasākumiem (kods 3290).

Kodā 3200 uzskaita dotācijas fiziskām personām projektu īstenošanai

1.3

3210

Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, kuras nav attiecināmas uz kodu 3290

  

Kodā 3210 uzskaita:

Subsīdijas valsts un pašvaldību komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes ir kapitāla daļu turētājas

1.3

3211

Produktu subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem

1.3

3212

Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem

1.3

3230

Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem

1.3

3231

Produktu subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem

1.3

3232

Citas ražošanas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem

1.3

3260

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

1.3

3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem
  

Kodā 3261 uzskaita:

Dotācijas valsts un pašvaldību komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu turētājas

1.3

3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām
  

Kodā 3262 uzskaita:

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes nav kapitāla daļu turētājas, kā arī dotācijas ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām

1.3

3263

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem

1.3

3264

Valsts un pašvaldību budžeta dotācijas fiziskām personām projektu īstenošanai
  Kodā 3264 uzskaita:

Valsts un pašvaldību iestāžu izdevumus projektu īstenošanai, ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona (tai skaitā Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumus fiziskām personām kultūras projektu īstenošanai).

Kodā neuzskaita maksājumus fiziskām personām, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas (kods 3262), kā arī sociāla rakstura maksājumus vai pašvaldību brīvprātīgas iniciatīvas (kods 6000)

1.3

3280

Subsīdijas komersantiem
  Kodā 3280 uzskaita:

Subsīdijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes nav kapitāla daļu turētājas, kā arī subsīdijas ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām

1.3

3281

Produktu subsīdijas komersantiem

1.3

3282

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem

1.3

3290

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

1.3

3291

Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.3

3292

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.3

3293

Atmaksa komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu
  Kodā 3293 uzskaita:

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos un pasākumos izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuri jāatmaksā komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, ja projekti un pasākumi tika īstenoti par komersanta, ostu vai speciālo ekonomisko zonu līdzekļiem

1.3

3294

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu
  Kodā 3294 uzskaita:

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos (pasākumos) izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuri jāatmaksā biedrībām un nodibinājumiem, ja projekti un pasākumi tika īstenoti par biedrību un nodibinājumu līdzekļiem

1.3

3295

Atmaksa valsts pamatbudžetā no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem
  Kodā 3295 uzskaita:

Maksājumus, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem, ja līdzekļu resursu avots ir atlikums uz saimnieciskā gada sākumu (tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums) vai transferta ieņēmumi. Kodu 3295 piemēro arī citos ar Finanšu ministriju saskaņotos gadījumos

1.3

3300

Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

1.3

3310

Produktu subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

1.3

3320

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

1.3

3500Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām
  Kodā 3500 uzskaita:

Konkursa kārtībā un atbilstoši sadarbības līgumiem un programmām sadalāmos valsts budžeta līdzekļus, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām (3500 kods tiek izmantots tikai budžeta plānošanā)

1.33800Gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes laikā pārdalāmās budžeta apropriācijas
  Kodā 3800 uzskaita:

Gadskārtējā valsts budžeta likuma 74. budžeta resora programmās apstiprinātās apropriācijas, kuras saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta vai Finanšu ministrijas rīkojumiem tiek pārdalītas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (kods 3800 tiek izmantots tikai budžeta plānošanā)

1.2

4000

Procentu izdevumi

1.2

4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

1.2

4110

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem

  

Kodā 4110 uzskaita:

Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, tai skaitā kredītiestādēm par aizņēmumiem, emitēto valsts vērtspapīru fiksētā ienākuma izmaksas, emitēto valsts vērtspapīru diskontu, kā arī starpību starp parāda vērtspapīru iegādes cenu un to nominālvērtību

1.2

4130

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta

 

 

Kodā 4130 uzskaita:

Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, kas rodas atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultātā. Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, kas rodas no neto maksājuma starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī maksājumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm

1.2

4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

1.2

4230

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta

  Kodā 4230 uzskaita:

Procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm, kas rodas atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultātā. Procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm, kas rodas no neto maksājuma starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī maksājumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm

1.2

4240

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
  

Kodā 4240 uzskaita:

Procentu maksājumus iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem, emitēto valsts vērtspapīru fiksētā ienākuma izmaksas, emitēto valsts vērtspapīru diskontu, kā arī starpību starp parāda vērtspapīru iegādes cenu un to nominālvērtību

1.2

4250

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
  

Kodā 4250 uzskaita:

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm vai citam līzinga devējam par ņemto līzingu

1.2

4300

Pārējie procentu maksājumi

1.2

4310

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei

 

 

Kodā 4310 uzskaita:

Budžeta iestāžu procentu maksājumus Valsts kasei par ņemtajiem aizņēmumiem no Valsts kases

1.2

4311

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

1.2

4312

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta procentu maksājumi Valsts kasei

1.2

4330

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi

 

 

Kodā 4330 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4331

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam

  

Kodā 4331 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4332

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem

  

Kodā 4332 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4333

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem

  

Kodā 4333 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā Valsts kasē un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.24334Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par depozītiem un kontu atlikumiem
  Kodā 4334 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par Valsts kases noguldījumiem depozītā un Valsts kases kontu atlikumiem

1.2.

4339

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi pārējiem ieguldītājiem

  Kodā 4339 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus pārējiem ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2

4340

Pašvaldību iestāžu procentu maksājumi par aizņēmumiem no pašvaldību budžeta

1.2

4390

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi

  Kodā 4390 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos izdevumus no procentu maksājumiem, tai skaitā publiskās un privātās partnerības darījumu ietvaros radušos procentu izdevumus un saistību diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā

2.1

5000

Pamatkapitāla veidošana

 

 

Atbilstošus kodus piemēro, iegādājoties ilgtermiņa ieguldījumus, atzīstot izdevumus pēc uzkrāšanas principa, ilgtermiņa ieguldījumiem aprēķinot amortizāciju un nolietojumu, aktīvu vērtības samazinājumu, izslēdzot tos no uzskaites, kā arī nodošanas gadījumā (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un citos gadījumos atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.

Pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem piemēro to pašu izdevumu kodu, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības (reversā vai parastā)

2.1

5100

Nemateriālie ieguldījumi

 

 

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

2.1

5110

Attīstības pasākumi un programmas

 

 

Kodā 5110 uzskaita:

Attīstības pasākumu un programmu izmaksas un izdevumus, ja zināms, ka projektu pabeigs un no projekta rezultātiem budžeta iestāde turpmāk gūs labumu.
Attīstības pasākumi un programmas ir pētniecības, atklājumu vai citu zināšanu izmantošana jaunu (vai būtiski uzlabotu) materiālu, ierīču, produktu, procesu, sistēmu vai pakalpojumu ražošanas plānā vai izstrādē pirms komerciālas ražošanas vai izmantošanas uzsākšanas. Šo kodu piemēro arī tehniskajām izstrādēm, kas sagatavo pētniecības rezultātu līdz izmēģinājuma paraugam

2.1

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

 

 

Kodā 5120 uzskaita:

Licences, kas ir autora vai autora tiesību īpašnieka atļauja par samaksu izmantot ar normatīvajiem aktiem aizsargātu izgudrojumu, literatūras vai mākslas darbu. Šo kodu piemēro koncesijām, tai skaitā līgumiem, ar kuriem valsts (pašvaldība) nodod juridiskai personai par samaksu tai piederošās tiesības uz dabas bagātībām vai kādu saimniecisku objektu uz noteiktu laiku un noteikumiem. Šo kodu piemēro arī patentiem un dizainparauga patentiem, kā arī preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tai skaitā reģistrētiem apzīmējumiem, kurus lieto, lai kādas preces un pakalpojumus atšķirtu no citu ražotāju vai tirgotāju precēm un pakalpojumiem.

Kodu piemēro datorprogrammu un to licenču iegādei un vērtības samazinājuma (amortizācijas) norakstīšanai

2.1

5121

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746) 

2.1

5129

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.1

5130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

 

 

Kodu 5130 piemēro pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo aktīvu izdevumiem un uzņēmuma (komercsabiedrības) iegādes gadījumā iegūtai nemateriālai vērtībai, kas ir iegādātās komercsabiedrības vērtības pārsniegums pār tai piederošo materiālo aktīvu vērtību. Šo kodu piemēro arī pirkuma rezultātā iegūto komercsabiedrības nemateriālo vērtību norakstīšanas izdevumiem (amortizācijai), kā arī gadījumā, ja samazinās kapitāla daļu vērtība, ko noraksta izdevumos.

Kodu piemēro arī pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo aktīvu izdevumiem

2.1

5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
  Kodu 5140 piemēro izmaksu uzskaitei, kas saistītas ar nemateriālo ieguldījumu izveidošanu un sagatavošanu plānotajai izmantošanai līdz nodošanai ekspluatācijā

2.1

5160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi

 

 

Kodu 5160 piemēro izdevumiem naftas un dabas gāzes atradņu izpētei (derīgo izrakteņu atrašanās vietas, daudzuma un kvalitātes noteikšana), faktisko izmēģinājumu, mērījumu izmaksām, kā arī transportēšanas un citām ar izmēģinājumiem saistītajām tiešajām izmaksām

2.1

5170

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

2.1

5200

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

 

 

Kodu 5200 piemēro gan pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai, gan vērtības samazinājuma (nolietojuma) norakstīšanai.

Pamatlīdzekļi ir budžeta iestādes materiāli lietiskie aktīvi, kas paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai vai administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai vai piegādei, iznomāšanai citiem, un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu

2.1

5210

Zeme un būves

 

 

Kodu 5210 piemēro izmaksām un izdevumiem par zemes gabaliem, ēkām un būvēm, ja tās paredzētas ilgai lietošanai un nav domātas pārdošanai gada laikā

2.1

5211

Dzīvojamās ēkas

 

 

Kodu 5211 piemēro izdevumiem par ēkām, kuras klasificētas kā dzīvojamās ēkas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā (gan dzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, gan izīrējamām un iznomājamām dzīvojamām ēkām).

Ēku – arhitektūras pieminekļu – izmaksas uzskaita atbilstoši to piemērošanai kodos 5211 vai 5212

2.1

5212

Nedzīvojamās ēkas

 

 

Kodu 5212 piemēro izdevumiem par ēkām, kuras klasificētas kā nedzīvojamās ēkas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā (gan nedzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, gan izīrējamām un iznomājamām nedzīvojamām ēkām)

2.1

5213

Transporta būves

 

 

Kodu 5213 piemēro izmaksām un izdevumiem autoceļiem, tiltiem, pārvadiem, tuneļiem un ielām, lidlaukiem, lidlauku skrejceļiem, dzelzceļiem, sliežu ceļiem un citiem tamlīdzīgiem objektiem, arī ostām un piestātnēm

2.1

5214

Zeme zem būvēm

 

 

Kodu 5214 piemēro izmaksām zemes iegādei, uz kuras uzbūvētas ēkas vai to pamati. Piemēro arī pagalmu, dārzu teritoriju un to iebrauktuvju (ko uzskata par mājas neatdalāmu sastāvdaļu) iegādes izmaksām

2.1

5215

Kultivētā zeme

 

 

Kodu 5215 piemēro izmaksām lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, ieskaitot zemi stādījumiem un augļu dārziem

2.1

5216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

 

 

Kodu 5216 piemēro izmaksām zemes iegādei, kuru izmanto atpūtai un izklaidei (parku teritorijas, atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem)

2.1

5217

Pārējā zeme

 

 

Kodu 5217 piemēro izmaksām pārējās iepriekš neklasificētās zemes (karjeri, kapu teritorijas, meža zemes) iegādei

2.1

5218

Inženierbūves

 

 

Kodu 5218 piemēro izmaksām un izdevumiem celtnēm, būvēm, izbūvēm, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir celtņu un būvju neatņemama sastāvdaļa (ūdens uzkrāšanas būves, meliorācijas sistēmas, sakaru un elektropārvades līnijas, cauruļvadus, ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklus, sporta, atpūtas būves un citas būves un celtnes)

2.1

5219

Pārējais nekustamais īpašums

 

 

Kodu 5219 piemēro izmaksām pārējā iepriekš neklasificētā nekustamā īpašuma iegādei un nolietojumam

2.1

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

 

 

Kodu 5220 piemēro izmaksām un izdevumiem iekārtām un mašīnām, ko izmanto budžeta iestādes pašas vajadzībām tās funkciju vai pakalpojumu izpildes nodrošināšanai (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas)

2.1

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

 

 

Kodu 5230 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem ilgtermiņa aktīviem kā transportlīdzekļi, datortehnika, sakaru un biroja tehnika, bibliotēku krājumi, izklaides, literārie un mākslas darbi, dārgakmeņi un dārgmetālu izstrādājumi, antīkie un citi mākslas priekšmeti, vērtslietas

2.1

5231

Transportlīdzekļi

 

 

Kodu 5231 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

2.1

5232

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.1

5233

Bibliotēku krājumi
  Kodu 5233 piemēro Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrētu bibliotēku, kā arī mācību iestāžu bibliotēku krājumu grāmatu, tai skaitā mācību grāmatu un citu iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu, elektronisko izdevumu un citu tamlīdzīgu izdevumu iegādei (izņemot izdevumus periodikas iegādei)

2.1

5234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi
  Kodu 5234 piemēro izmaksām oriģinālfilmu, skaņu ierakstu, manuskriptu, mākslas priekšmetu un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kurus apliecina autortiesības

2.1

5235

Dārgakmeņi, dārgmetāli un citas vērtslietas

 

 

Kodu 5235 piemēro izmaksām dārgmetālu un dārgakmeņu iegādei, kuri netiek izmantoti ražošanas procesos, kā arī izmaksām citu iepriekš neklasificētu vērtslietu, kolekciju un juvelierizstrādājumu iegādei

2.1

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

 

 

Kodu 5236 piemēro izmaksām antīko priekšmetu, gleznu, skulptūru un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kuras atzītas par mākslas darbiem

2.1

5237

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.1

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

 

Kodu 5238 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem ilgtermiņa aktīviem kā datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, telefonu centrāles un cita biroja tehnika

2.1

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi

 

 

Kodu 5239 piemēro izmaksām citu iepriekš neklasificētu pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma iegādei un izdevumu atzīšanai, tai skaitā pamatlīdzekļiem, kurus izmanto iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ledusskapji, televizori, mikroviļņu krāsnis, lustras un pārējā telpu iekārta)

2.1

5240

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
 

 

Kodu 5240 piemēro pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksām līdz objekta nodošanai lietošanā (ekspluatācijā)

2.1

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

2.1

5260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi
 

 

Kodu 5260 piemēro izmaksām un izmaksu norakstīšanai izdevumos tādiem ilgtermiņa aktīviem kā pazemes aktīvi, ilggadīgie stādījumi (augļu dārzi, parki, meži) un citi līdzīgi aktīvi, kam raksturīga atjaunošanās un kuru vērtība mainās augot

2.1

5261

Pazemes aktīvi

 

 

Kodu 5261 piemēro pazemes aktīvu iegādes izmaksām izpētītiem minerālo atradņu krājumiem, kas atrodas zem zemes virsmas un ir ekonomiski izmantojami

2.1

5262

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie stādījumi

 

 

Kodu 5262 piemēro ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, regulāri ražojoši koku un krūmāju stādījumi, parki, meži), kuriem raksturīga atjaunošanās, kuru vērtība mainās augšanas rezultātā un kurus audzē ražas iegūšanai, iegādes izmaksām.
Pārvērtēšanai šo kodu nepiemēro

2.1

5269

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi

 

 

Kodu 5269 piemēro pārējo, iepriekš neklasificēto, bioloģisko un lauksaimniecības aktīvu (parki, mežaudzes) iegādes izmaksām, dzīvnieku iegādei

2.1

5270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

 

 

Kodu 5270 piemēro kapitālo ieguldījumu izmaksām nomātajos pamatlīdzekļos un kapitalizēto izmaksu norakstīšanai izdevumos atbilstoši paredzētajam lietderīgās lietošanas laikam vai atlikušajam nomas līguma laikam, izņemot izmaksu norakstīšanu par ieguldījumiem citas valsts vai pašvaldības budžeta iestādes īpašumā (transferts)

3.0

5300

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi
  

Kodā 5300 uzskaita:

Izdevumus par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu, kā arī izdevumus no finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrībā samazināšanas, saņemot atpakaļ iepriekš veikto mantisko ieguldījumu

3.0

5310

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un vērtspapīru tirdzniecību
  

Kodā 5310 uzskaita:

Izdevumos par kapitāla daļu pārdošanu uzskaita starpību, kas veidojas starp attiecīgās kapitāldaļas uzskaites vērtību un saņemtās atlīdzības vērtību, pārdodot kapitāldaļas, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā. Izdevumos par vērtspapīru tirdzniecību uzskaita izdevumus, kas rodas, pārdodot vērtspapīrus, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Kodu piemēro tikai grāmatvedības uzskaitē

3.0

5311

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

3.0

5312

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

3.0

5320

Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu
  

Kodā 5320 uzskaita:

Izdevumos par kapitāla daļu pārvērtēšanu uzskaita kapitāla līdzdalības daļas vērtības samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu uzskaita rezultātu, kas rodas, veicot šo ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par vērtspapīru pārvērtēšanu uzskaita vērtspapīru pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā samazināšanu uzskaita izdevumus, kas rodas, samazinot finanšu ieguldījumus kapitālsabiedrībās par kapitāla daļu samazinājuma patieso vērtību, saņemot atpakaļ iepriekš veikto mantisko ieguldījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Kodu piemēro tikai grāmatvedības uzskaitē

3.0

5321

Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu un vērtspapīru pārvērtēšanu

3.0

5322

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)
3.05323Izdevumi no mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā samazināšanas

1.3

6000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

  Kodā 6000 uzskaita:

Pensijas, sociālās apdrošināšanas pabalstus, sociālos pabalstus, citus maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem, kā arī maksājumus fiziskām un juridiskām personām, kas veikti saskaņā ar tiesu nolēmumiem

1.3

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

1.3

6210

Valsts pensijas

1.3

6211

Vecuma pensijas

1.3

6212

Invaliditātes pensijas

1.3

6213

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

1.3

6214

Augstākās padomes deputātu pensijas

1.3

6215

Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem

1.3

6216

Izdienas pensijas

1.3

6220

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā

1.3

6221

Slimības pabalsts

1.3

6222

Maternitātes pabalsts

1.3

6223

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

1.3

6224

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

1.3

6225

Apbedīšanas pabalsts

1.3

6226

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

1.3

6227

Paternitātes pabalsts

 

 

Kodā 6227 uzskaita:

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumus paternitātes pabalstam

1.3

6228

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

 

 

Kodā 6228 uzskaita:

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumus atlīdzībai par darbā nodarīto kaitējumu

1.3

6229

Pārējie pabalsti

  

Kodā 6229 uzskaita:

Papildu izdevumu un pakalpojumu apmaksu sociāli apdrošinātām personām no darba negadījumu budžeta līdzekļiem un pārējos sociālās apdrošināšanas pabalstus naudā, kas nav uzskaitīti kodos 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227 un 6228

1.3

6230

Valsts sociālie pabalsti naudā

1.3

6231

Bērna kopšanas pabalsts

  

Kodā 6231 uzskaita:

Bērna kopšanas pabalstus personām par bērna kopšanu līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai un bērna invalīda kopšanas pabalstus

1.3

6232

Ģimenes valsts pabalsts

1.3

6233

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

1.3

6234

Bērna piedzimšanas pabalsts

1.3

6235

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

1.3

6237

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

1.3

6238Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana

1.3

6239

Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas

  Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Atlīdzību par adopciju. Bērna adopcijas pabalstu. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.

Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.

Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).

Pabalstu personām, kurām piešķirts repatrianta statuss. Vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām, kā arī naudas līdzekļus uzturam un dienasnaudai patvēruma meklētājiem.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nāvi. Pabalstu amatpersonas (darbinieka) invaliditātes gadījumā vai šā pabalsta daļu, ja amatpersona (darbinieks) ir bijusi darba (dienesta) tiesiskajās attiecībās un ja amatpersonai (darbiniekam) piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma dienas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta cita invaliditātes grupa. Kompensāciju amatpersonas (darbinieka) apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot pienākumus, vai nāves gadījumā. Kompensāciju karavīra apbedīšanas un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanas izdevumu segšanai. Atvaļinātai Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un atvaļinātam karavīram, kā arī bijušajam zemessargam izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem. Atlīdzību par darbā līdz 1997. gadam nodarīto kaitējumu fiziskai personai, kura ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās vai valsts civildienesta attiecībās un kuru izmaksā darba devējs. Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem.

Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās

1.3

6240

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā

1.3

6241

Bezdarbnieka pabalsts

1.3

6242

Bezdarbnieka stipendija
  Kodā 6242 uzskaita:

Bezdarbnieka stipendijas, tai skaitā valsts līdzfinansētās pašvaldību izmaksātās darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijas un citus pēc ekonomiskās būtības stipendijām līdzvērtīgus maksājumus algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem

1.3

6250

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
  Kodā 6250 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus naudā atsevišķu izdevumu apmaksai, kuru piešķiršana pamatojas uz mājsaimniecības materiālo resursu izvērtēšanu, kā arī sociālo palīdzību naudā, kuru piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja tā nonākusi krīzes situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzēti bāreņiem un audžuģimenēm, piemērojams izdevumu kods 6423). Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu

1.3

6252

Pabalsti veselības aprūpei naudā

  Kodā 6252 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, naudā izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai

1.3

6253

(Svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 223, kas piemērojami ar 01.04. 2021.)

1.3

6254

Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā
  Kodā 6254 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem mājsaimniecībai vai atsevišķai mājsaimniecības personai izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ja tā nonākusi krīzes situācijā un katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas

1.36255Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
  Kodā 6255 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksātos pabalstus naudā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumu segšanai, mājokļa pabalstu, ikmēneša pabalstu bērnu uzturam audžuģimenē, tai skaitā adoptētājiem, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēs, atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi

1.3

6259

Pārējā papildu sociālā palīdzība atsevišķu izdevumu apmaksai naudā
  Kodā 6259 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, naudā izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai, kas nav minēti kodā 6252 un kodā 6254, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā
  Kodā 6260 uzskaita:

Mājsaimniecībām, kuru materiālie resursi izvērtēti, izmaksāto garantētā minimālā ienākuma pabalstu

1.3

6270

Mājokļa pabalsts naudā
  Kodā 6270 uzskaita:

Mājsaimniecībām, kuru materiālie resursi izvērtēti, izmaksāto mājokļa pabalstu, tai skaitā arī kurināmā iegādes apmaksai

1.3

6290

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi
  Kodā 6290 uzskaita:

Citus maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem (tai skaitā stipendijas studējošajiem, pedagogiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, transporta kompensācijas studējošajiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, pārskaitījumus juridiskām un fiziskām personām pārmaksāto sociālo iemaksu atmaksai), Eiropas Savienības pensiju kapitālu un obligāto iemaksu nodošanu citai dalībvalstij, kā arī pārskaitījumus maksātnespējas administratoram vai maksātnespējīgā darba devēja darbiniekam

1.3

6291

Stipendijas
  Kodā 6291 uzskaita:

Stipendijas augstskolu studentiem, profesionālās izglītības mācību iestāžu un citu izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī stipendijas pedagogiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem.

Kodā neuzskaita bezdarbnieku stipendijas (kods 6242) un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros izmaksājamās stipendijas (kods 6423)

1.3

6292

Transporta izdevumu kompensācijas
  Kodā 6292 uzskaita:

Transporta izdevumu kompensācijas augstskolu studentiem, profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem un skolēniem, kā arī nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem.

Kodā neuzskaita pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros izmaksājamās transporta izdevumu kompensācijas (kods 6423)

1.3

6293

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

1.3

6294

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

 

 

Kodā 6294 uzskaita:

Izdevumus, kurus Maksātnespējas administrācija vai administrators izmaksā darbiniekiem, apmierinot maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumus

1.3

6295

Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls un obligāto iemaksu nodošana citai dalībvalstij
  Kodā 6295 uzskaita:

Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu, ko nodod Eiropas Savienības pensiju shēmai; pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras citai dalībvalstij nodotās faktiski veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par personu

1.3

6296

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem

1.3

6299

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
  Kodā 6299 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontroles institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6200 apakškodos. Pašvaldības sniegto materiālo atbalstu aprūpējamas personas ģimenes locekļiem. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm (tai skaitā mājokļa pabalstu, ar izglītību un ēdināšanu saistītu izdevumu apmaksu un citu materiālo atbalstu, nevērtējot materiālo situāciju) atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldību brīvprātīgu iniciatīvu (kods 6423) un pamata (kods 6260, kods 6270) un papildu (kodi 6252, 6254, 6259) sociālās palīdzības pabalstus

1.3

6300

Sociālie pabalsti natūrā

1.3

6320

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā
  Kodā 6320 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai atsevišķu izdevumu apmaksai, kuru piešķiršana pamatojas uz mājsaimniecības materiālo resursu izvērtēšanu, kā arī sociālo palīdzību natūrā, kuru piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja tā nonākusi krīzes situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzēti bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, piemērojams izdevumu kods 6421). Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu

1.3

6321

Pabalsti veselības aprūpei natūrā
  Kodā 6321 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas saistīta ar veselības aprūpi

1.3

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā
  Kodā 6322 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas saistīta ar ēdināšanu, tai skaitā arī izdevumus pārtikas taloniem

1.3

6323

Pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā
  Kodā 6323 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus mājsaimniecībai vai atsevišķai mājsaimniecības personai papildu sociālajai palīdzībai, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ja tā nonākusi krīzes situācijā un katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas

1.3

6324

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā
  Kodā 6324 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, mājokļa pabalstu, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē

1.3

6329

Pārējā papildu sociālā palīdzība natūrā
  Kodā 6329 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas nav minēta kodā 6321, kodā 6322 un kodā 6323, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3

6330

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā

 

 

Kodā 6330 uzskaita:

Sociālo mājokļu uzturēšanas izdevumus, profesionālo apmācību, kompensācijas invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

1.3

6340

Darba devēja sociālie pabalsti natūrā

 

 

Kodā 6340 uzskaita:

Darba devēja sociālos pabalstus natūrā

1.3

6350

(Svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 223, kas piemērojami ar 01.04.2021.)

1.3

6360

Mājokļa pabalsts natūrā
  Kodā 6360 uzskaita:

Apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam pārskaitīto mājokļa pabalstu, kas piešķirts mājsaimniecībai, kuras materiālie resursi izvērtēti, tai skaitā arī pārskaitījumu kurināmā piegādātājam

1.3

6390

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
  Kodā 6390 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontroles institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktos piešķīrumus iedzīvotājiem, kuri nav minēti citos koda 6300 apakškodos. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm (tai skaitā piešķīrumus, kas saistīti ar mājokļa apmaksu, izglītību, ēdināšanu un citiem mērķiem, nevērtējot materiālo situāciju) atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldību brīvprātīgu iniciatīvu (kods 6421) un pamata (6360) un papildu (6321, 6322, 6323 un 6329) sociālās palīdzības pabalstus

1.3

6400

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

  

Kodā 6400 uzskaita:

Pārējos kodos 6320, 6330, 6340, 6350 un 6360 neuzskaitītos maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem (t.sk. no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātos sociālos pakalpojumus, kurus piešķir, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem), kā arī naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem

1.3

6410

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem

1.3

6411

Samaksa par aprūpi mājās
  Kodā 6411 uzskaita:

Samaksu par aprūpi mājās, tai skaitā izdevumus nodrošināšanai ar drošības pogu, izdevumus siltu pusdienu nodrošināšanai mājās, izdevumus veļas mazgāšanai un citus

1.3

6412

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

1.3

6419

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
  Kodā 6419 uzskaita:

Samaksu par pārējiem pašvaldību pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem (samaksa par krīzes centru, nakts patversmju, dienas aprūpes centru un citu institūciju sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem)

1.3

6420

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

1.3

6421

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
  Kodā 6421 uzskaita:

Dāvanas, apsveikumus un citus izdevumus par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, kas saistīti ar pašvaldību brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā, tai skaitā arī izdevumus pārtikas taloniem un ēdināšanas izdevumus zupas virtuvēs, kas tiek piešķirti, nevērtējot materiālo situāciju. Kodā neuzskaita sociālo palīdzību natūrā (kods 6300)

1.3

6422

Naudas balvas
  Kodā 6422 uzskaita:

Naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskām vai fiziskām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi

1.3

6423

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
  Kodā 6423 uzskaita:

Maksājumus iedzīvotājiem, kas saistīti ar pašvaldību iedzīvotāju, sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā, tai skaitā transporta izdevumu kompensācijas un stipendijas, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar normatīvo aktu

1.3

6500Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem
1.36510Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem
  Kodā 6510 uzskaita:

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem, tai skaitā izdevumus saistībā ar tiesas nolēmumu, saskaņā ar kuru iestāde izmaksā morālo kompensāciju. Kodu piemēro arī gadījumā, ja kompensācija tiek izmaksāta ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Atmaksātās valsts nodevas summas, kas ar tiesas nolēmumu piespriestas par labu pieteicējam. Kodā uzskaita arī valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzinājumu (arī pēc lēmējiestādes lēmuma) personām saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un atlīdzinājumu personai par tai nodarīto kaitējumu saskaņā ar Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, tai skaitā arī ar tiesas spriedumu par lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un valsts nodevu

1.36520Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem
1.57000Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
  Kodā 7000 uzskaita:

Transfertus uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem izdevumiem viena institucionālā sektora ietvaros (valsts pamatbudžets, valsts speciālais budžets (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), pašvaldību budžets, valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeti) un uzturēšanas izdevumu transfertus starp institucionālajiem sektoriem, izņemot nodokļus un nodevas, subsīdijas, citus kapitāla pārvedumus. 

Transferta pārskaitījuma veidu (dotācija, mērķdotācija, atmaksa utt.) nosaka tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu. Transfertu grupas kodus izmanto, veicot valsts un pašvaldību, kā arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.

Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem. Apmaksājot minētos pakalpojumus, lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši tā izdevuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem izmanto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1.5

7100

Valsts budžeta transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

  Kodā 7100 uzskaita:

Uzturēšanas izdevumu transfertus starp valsts pamatbudžetu un speciālo budžetu, kā arī šo budžetu ietvaros veiktos uzturēšanas un kapitālo izdevumu transfertus

1.5

7110

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
  Kodā 7110 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7120

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
  Kodā 7120 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7130

Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1.5

7131

Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

 

 

Kodu 7131 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1.5

7132

Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

 

 

Kodu 7132 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt ārvalstu finanšu palīdzības daļu

1.5

7137

Nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm

1.5

7138

Nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm

1.5

7139

Pārējie valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
  Kodā 7139 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu (tai skaitā transfertus, kas veikti no resursa "maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi")

1.5

7140

Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
  Kodā 7140 uzskaita:

Valsts budžeta transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7200

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

1.5

7210

Pašvaldību transferti citām pašvaldībām
  Kodā 7210 uzskaita:

Pašvaldību budžetu transfertus citām pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7220

Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem
  Kodā 7220 uzskaita:

Pašvaldību budžetu izdevumu iekšējos transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7221

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.5

7222

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.5

7230

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
  Kodā 7230 uzskaita:

Pašvaldības un tās padotības iestāžu vai pašvaldības padotības iestāžu savstarpējo transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu saņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7240

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu

1.5

7245

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem
  Kodā 7245 uzskaita:

Pašvaldību budžetu atmaksu valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi

1.5

7246

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 7246 uzskaita:

Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7247

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu
  Kodā 7247 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7247 neuzskaita kodos 7245 un 7246 noteiktās atmaksas

1.5

7260

Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

1.5

7270

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un  budžeta nefinansētām iestādēm

  Kodā 7270 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
  Kodā 7300 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu. Kodā uzskaita gan Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, gan valsts budžeta līdzfinansējumu

1.5

7310

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

1.5

7320

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7350

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7351

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746) 

1.5

7352

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746) 

1.5

7353

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7354

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7400Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem
  Kodā 7400 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu (kods 7300). Kodā uzskaita arī nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

1.5

7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

1.5

7471

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

1.5

7472

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

1.5

7500

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
  Kodā 7500 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu līdzfinansējuma daļas finansētajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem

1.5

7510

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 482)

1.4

7600Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā
  Kodā 7600 uzskaita:

Regulārus pašu resursu maksājumus, kas Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij jānodrošina Eiropas Savienības budžeta kopējos ieņēmumos, piedaloties Eiropas Savienības pašu resursu sistēmā. Tos veido tradicionālo pašu resursu iemaksa, pievienotās vērtības nodokļa resursa, dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirto atlaižu, resursa, kas pamatojas uz nepārstrādāta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un nacionālā kopienākuma resursa un rezervju iemaksas

1.4

7610

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā
  Kodā 7610 uzskaita:

Tradicionālos pašu resursus – muitas nodokļus, ko ieskaita Eiropas Savienības budžetā atbilstoši attiecīgajā pārskata periodā noteiktajam apjomam. Pašu resursa "Muitas nodokļi un nodevas" iemaksas Eiropas Savienības budžetā noteiktā apjomā no muitas nodokļa un citiem nodokļiem, kurus noteikušas vai noteiks Eiropas Savienības iestādes un kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā (izved no tās) preces vai citus priekšmetus no (uz) valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

1.4

7620

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā
  Kodā 7620 uzskaita:

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā (tās veido pārējo pašu resursu veidu (kas nav tradicionālie pašu resursi) iemaksas, soda procenti par nokavētiem pašu resursu maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, kā arī rezerves)

1.4

7621

Pievienotās vērtības nodokļa resurss
  Kodā 7621 uzskaita:

Pašu resursa no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Šo iemaksu gada apjomu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij nosaka Eiropas Komisija, piemērojot vienotu un visām dalībvalstīm saistošu likmi saskaņotām PVN aprēķinu bāzēm, kas noteiktas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normām

1.4

7622

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves
  Kodā 7622 uzskaita:

Pašu resursa no nacionālā kopienākuma iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Nacionālā kopienākuma iemaksas ir gada nacionālais kopienākums tirgus cenās, ko noteikusi Eiropas Komisija, piemērojot Eiropas kontu sistēmas klasifikāciju. Ar šā resursa palīdzību tiek nodrošināts atlikušais Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru nenodrošina pārējo minēto pašu resursu iemaksas. Nacionālā kopienākuma iemaksu resursu aprēķina, piemērojot visu dalībvalstu nacionālā kopienākuma iemaksu summai koeficientu, kuru Eiropas Komisija nosaka saskaņā ar attiecīgā gada budžeta procedūru, ņemot vērā visu pārējo budžeta ieņēmumu kopsummu, un kuru piemēro katras dalībvalsts nacionālā kopienākuma iemaksām

1.4

7623

Soda procenti

 

 

Kodā 7623 uzskaita:

Soda procentus – maksājumus no valsts budžeta Eiropas Savienības budžetā, ja dalībvalsts laikus un pilnā apmērā nepilda savas saistības pašu resursu iemaksu jomā

1.4

7624

Dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides
  Kodā 7624 uzskaita:

Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā atbilstoši Eiropas Komisijas veiktajiem aprēķiniem, lai novērstu atsevišķu dalībvalstu budžeta nelīdzsvarotību jeb negatīvo neto bilanci, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus

1.4

7625Pašu resurss, kas pamatojas uz nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu
  Kodā 7625 uzskaita:

Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā, ko aprēķina, piemērojot vienotu likmi dalībvalsts nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma svaram. Iemaksa pamatojas uz statistikas datiem un nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma svaru, ko aprēķina kā starpību starp tā izlietotā plastmasas iepakojuma svaru, kas dalībvalstī radies konkrētajā gadā, un tā izlietotā plastmasas iepakojuma svaru, kas attiecīgajā gadā pārstrādāts. Šo iemaksu gada apjomu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij nosaka Eiropas Komisija saskaņā ar iepriekš apstiprinātām plastmasas resursa bāzēm

1.4.

7629Pārējās iepriekš neklasificētās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

1.4

7630

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

1.4

7631

(Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 560)

1.4

7632

(Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 560)

1.4

7639

(Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 560)

1.4

7700

Starptautiskā sadarbība

1.4

7710

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās

  Kodā 7710 uzskaita:

Biedra naudas, dalības maksas un iemaksas Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, nodrošinot Latvijas starptautisko sadarbību. NATO budžetā iemaksājamos līdzekļus, ko Latvija maksā kā NATO dalībvalsts un kā NATO dalībvalstu dibinātas starptautiskas organizācijas biedre

1.4

7711

Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās

1.4

7712

Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās

1.4

7713

Maksājumi NATO budžetā

1.4

7714

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.696)

1.4

7715

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.696)

1.4

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm
  Kodā 7720 uzskaita:

Pārējos pārskaitījumus ārvalstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskās sadarbības līgumi kāda noteikta pakalpojuma sniegšanai, kā arī ar valsts interešu pārstāvību saistīto izdevumu nodrošināšanai.

Vadošā partnera maksājumus sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos. Neizlietoto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, kā arī procentu ieņēmumu par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem pārskaitīšanu uz ārvalstīm. Starptautisko palīdzību citām valstīm ar naudas līdzekļiem. Kodā 7720 neuzskaita maksājumus, kas tiek veikti Eiropas Savienības budžetā

1.4

7730

Starptautiskā palīdzība
  Kodā 7730 uzskaita:

Latvijas valsts sniegto palīdzību citām valstīm, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu vai iegādājoties preces. Aktīvu nodošanu sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos.

Kodā 7730 neuzskaita citām valstīm sniegto palīdzību ar naudas līdzekļiem

1.5

7800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
  Kodā 7800 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu, kā arī uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu.

Kodā uzskaita arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpēji veiktos uzturēšanas un kapitālo izdevumu transfertus

1.5

7810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu

1.5

7811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)
  Kodā 7811 uzskaita:

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7811 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 7813 noteiktās atmaksas

1.5

7812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)
  Kodā 7812 uzskaita:

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7812 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 7814 noteiktās atmaksas

1.5

7813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 7813 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 7814 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
  Kodā 7820 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu uzturēšanas izdevumu transferti uz to izveidotām iestādēm
  Kodā 7830 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu uzturēšanas izdevumu transfertus uz to izveidotām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7840

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie transferti
  Kodā 7840 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transfertus uz citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7841

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
1.5

7842

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
3.08000Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
  Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu izdevumus valūtas kursa svārstību dēļ un valūtas kursa svārstības, kuras rodas pārrēķinot valūtas kontu atlikumus uz pārskata perioda beigām, izdevumus no prasību norakstīšanas un aizdevuma dzēšanas, naudas līdzekļu vai to ekvivalentu iztrūkumu, izdevumus vērtības samazinājumam, kas nav attiecināmi uz izdevumu klasifikācijas kodu 2000 vai 5000. Izdevumus no saistību pret valsts budžetu atzīšanas par pārmaksām un prasību atmaksām, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados. Izdevumus no finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma, kā arī citu izdevumu un zaudējumu uzskaitei, kas veidojas no nenaudas darījumiem (tai skaitā pārrēķinot prasības vai saistības)

3.0

8100Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

3.0

8600

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai

3.0

8610

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un vērtības samazinājuma atzīšanai
  Kodā 8610 uzskaita:

Izdevumus no prasību norakstīšanas un izdevumus no aktīvu vērtības samazinājuma

3.0

8620

Izdevumi uzkrājumu veidošanai
  Kodā 8620 uzskaita:

Izdevumus uzkrājumu veidošanai iespējamām saistībām, kā arī šo uzkrājumu palielinājumu diskontēšanas rezultātā

3.08900Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos koda 8000 apakškodos
2.29000Kapitālo izdevumu transferti
  Kodā 9000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu, valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu iekšējos kapitālo izdevumu transfertus (tai skaitā mērķdotācijas), ko piešķir, lai finansētu budžeta pamatkapitāla veidošanu. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (mērķdotācija un tamlīdzīgi) definē tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu (likums par budžetu kārtējam gadam, attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti).

Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem

2.2

9100

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

2.2

9110

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
  Kodā 9110 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9120

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
  Kodā 9120 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.20

9140

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9141

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9142

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9147

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9148

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9149

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9150

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9200Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti

2.2

9230

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9240

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9241

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9242

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9250

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9260

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu

2.2

9261

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu
  Kodā 9261 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu (ministrijai vai centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9261 neuzskaita kodos 9262 un 9263 noteiktās atmaksas

2.2

9262

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem
  Kodā 9262 uzskaita:

Pašvaldību budžetu atmaksu valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu kapitālajiem izdevumiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi

2.2

9263

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 9263 uzskaita:

Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9270

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
  Kodā 9270 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9500

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
  Kodā 9500 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu. Kodā uzskaita gan Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, gan valsts budžeta līdzfinansējumu

2.2

9510

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9580

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9590

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9591

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9592

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9593

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9594

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9600

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9610

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9700Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citiem budžetiem
  Kodā 9700 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu (kods 7300). Kodā uzskaita arī nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9710

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām

2.2

9720

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9721

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9722

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti

2.2

9810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu

2.2

9811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)
  Kodā 9811 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9811 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 9813 noteiktās atmaksas

2.2

9812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)
  Kodā 9812 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9812 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 9814 noteiktās atmaksas

2.2

9813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 9813 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
  Kodā 9814 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
  Kodā 9820 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9830

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9840

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9841

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)

2.2

9842

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 746)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1031Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124833
{"selected":{"value":"08.10.2021","content":"<font class='s-1'>08.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.10.2021","iso_value":"2021\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2021","iso_value":"2021\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-07.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-12.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2007","iso_value":"2007\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-11.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.10.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"