Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 482

Rīgā 2019. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 48 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 195. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 199. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 160. nr.; 2018, 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdus "finansētu atvasināto publisko" ar vārdiem "finansētu atvasinātu publisku";

1.1.2. vārdus "finansēto atvasināto publisko" ar vārdiem "finansētu atvasinātu publisku";

1.1.3. vārdu "nefinansēto" ar vārdu "nefinansētu";

1.1.4. vārdus "finansētām atvasinātajām publiskajām" ar vārdiem "finansētām atvasinātām publiskām";

1.2. izteikt 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Ministrijas nodrošina attiecīgo izdevumu pārklasificēšanu uz kodu 7470 "Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)", sagatavojot pieprasījumu likumprojektam par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009. gadam".";

1.3. izteikt pielikuma tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Koda nosaukums un skaidrojums";

1.4. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1150 šādā redakcijā:

"1.1

1150

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
    Kodā 1150 uzskaita:

Atalgojumu, tai skaitā autoratlīdzību (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas tiek uzskaitītas kodā 1210), iestādes darbiniekiem vai citām fiziskām personām, kuras nav iestādes personāla sarakstā un kuras nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma (tai skaitā par darbu veikšanu, kuriem ir sezonāls raksturs) vai cita normatīvā akta pamata. Ieslodzījuma vietās nodarbināto ieslodzīto personu atalgojumu. Atalgojumu finanšu stabilizatoram, kā arī valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību par attiecīgo sadarbības līgumu izpildi, kas izmaksāta no līdzekļiem, kuri iegūti, pamatojoties uz starpinstitūciju starptautiskās sadarbības līgumiem (valsts un pašvaldību institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums)"

1.5. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1224 šādā redakcijā:

"1.1

1224

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti
    Kodā 1224 uzskaita:

Algas pabalstu par dienestu ārvalstīs, darba devēja pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī, izņemot gadījumu, ja laulātais ir nodarbināts, saglabājot diplomātisko rangu, vai nodarbināts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī, pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai, piemaksu ārvalstī dienējošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā.

Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos ārvalstīs strādājošo amatpersonu (darbinieku) pabalstus.

Kodā neuzskaita darba devēja izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227)"

1.6. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2122 šādā redakcijā:

"1.1

2122

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
    Kodā 2122 uzskaita:

Dalības maksas izdevumus un visus pārējos izdevumus (tai skaitā par sakaru pakalpojumiem, ja par tiem tiek iesniegts atsevišķs rēķins, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu, pilsētas, tūristu nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus), kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējuma, darba brauciena ārvalstīs atlīdzināmajiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Kodā 2122 uzskaita arī izdevumus par degvielu, ja braucienam tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis.

Kodā neuzskaita izdevumus, kas ir saistīti ar kompensācijām par dienestu ārvalstīs (kods 2238)"

1.7. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2200 un 2210 šādā redakcijā:

"1.1

2200

Pakalpojumi
    Kodā 2200 uzskaita:

Izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar iestādes funkciju veikšanu un darbības nodrošināšanu, kā arī ar ēku, iekārtu, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai remontu (izņemot uz 5000 kodu attiecināmos izdevumus). Kodā atbilstoši ekonomiskajai būtībai uzskaita arī izdevumus saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā autoratlīdzības izdevumus, ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas tiek uzskaitītas kodā 1210)

1.1

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
    Kodā 2210 uzskaita:

Sakaru pakalpojumu izdevumus, tai skaitā komandējumu un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins. Kodā neuzskaita sakaru pakalpojumu izdevumus, kas radušies sakarā ar komandējumiem un darba braucieniem, tai skaitā viesnīcu rēķinos ietvertos sakaru pakalpojumus (kods 2112, 2122)"

1.8. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2220, 2221 un 2222 šādā redakcijā:

"1.1

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
    Kodā 2220 uzskaita:

Budžeta iestādes izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, tai skaitā elektroenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumenerģiju (tai skaitā apkuri un ūdens uzsildīšanu), dabasgāzes piegādi, atkritumu apsaimniekošanu un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem. Komunālo maksājumu izdevumus, ja komunālo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar ēkas apsaimniekotāja vai izīrētāja starpniecību

1.1

2221

Izdevumi par siltumenerģiju

1.1

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju"

1.9. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 un 2236 šādā redakcijā:

"1.1

2230

Dažādi pakalpojumi
    Kodā 2230 uzskaita:

Iestādes izdevumus par pārējiem pakalpojumiem, kas nav atsevišķi klasificēti citos koda 2200 apakškodos

1.1

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
    Kodā 2231 uzskaita:

Iestādes izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu līdzīgu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai (telpu īre, transporta, tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi, vieslektoru pakalpojumi (izņemot kodā 1150 uzskaitāmos izdevumus) un citi pakalpojumi.

Maksu par dalību iekšzemes un ārvalstu organizāciju pasākumos saistībā ar iestādes pārstāvēšanu (izņemot starptautisko sadarbību, ko attiecina uz kodu 7700).

Izdevumus pašvaldību un citu iestāžu dažādu pasākumu rīkošanai (piemēram, pašvaldību organizētie kultūras, sporta vai veselīgā dzīvesveida pasākumi iedzīvotājiem).

Citi izdevumi par pakalpojumiem sabiedrisko attiecību jomā, kā arī izdevumi citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

1.1

2232

Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
    Kodā 2232 uzskaita:

Izdevumus par neatkarīgu profesionālās darbības veicēju sniegtajiem pakalpojumiem (tulku, auditoru, zvērinātu revidentu, juristu, darba aizsardzības, datu aizsardzības, personāla un citu profesionālās darbības veicēju un ekspertu), kā arī izdevumus par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem un apsekojumiem. Kodā neuzskaita izdevumus fiziskām personām, kas nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji (kods 1150), izdevumus par ekspertu konsultācijām un atzinumiem informācijas tehnoloģiju jomā (kods 2250), nekustamā īpašuma novērtēšanas/uzturēšanas jomā (kods 2244) un citus ekspertu pakalpojumus, kurus attiecina uz atsevišķi klasificētu pakalpojumu

1.1

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem
    Kodā 2233 uzskaita:

Iestādei sniegtos transporta pakalpojumus, izņemot ar iegādāto materiālo vērtību piegādi saistītos transporta pakalpojumu izdevumus, kas tiek iekļauti aktīvu vērtības sastāvā.

Izdevumus par iestādei sniegtajiem sabiedriskā transporta un taksometru pakalpojumiem (izņemot komandējumu un darba braucienu laikā). Izdevumus par iestādei nepiederošo transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem un citus transporta pakalpojumus, kas nav minēti citos kodos.

Kodā neuzskaita finansējumu, kas piešķirts pārvaldes uzdevumu izpildei (kods 3000) un sociālā rakstura sniegto atbalstu (kods 6000)

1.1

2234

Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi
    Kodā 2234 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos darba devēja izdevumus darba ņēmēju veselības nodrošināšanai - profilaktisko potēšanu, speciālās ēdināšanas izdevumus, ja strādā veselībai kaitīgos apstākļos, veselības pārbaudes.

Izdevumus, kurus budžeta iestāde sedz saistībā ar darbinieku vai izglītojamo obligāto veselības pārbaudi.

Izdevumus par amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu līdz veselības pārbaudes vietai un atpakaļ, ja normatīvie akti paredz šādu izdevumu segšanu.

Izdevumus normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu un ar atbilstošās fiziskās formas uzturēšanu saistīto sacensību īstenošanai, ja normatīvie akti paredz šādu izdevumu segšanu.

Izdevumus par medicīniskajiem pakalpojumiem, kas tiek pirkti sociālās aprūpes un sociālās un profesionālās rehabilitācijas iestāžu klientiem

1.1

2235

Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
    Kodā 2235 uzskaita:

Izdevumus par saņemtajiem ārpakalpojumiem saistībā ar iestādes darbinieku dalību kursos, konferencēs, kongresos, mācību semināros un citus ar iestādes darbinieku mācību nodrošināšanu saistītos izdevumus (tai skaitā telpu īre, lektora izmaksas (arī ceļa, izmitināšanas, ēdināšanas izdevumi), ja mācību procesu organizē iestāde vai ja iestāde ir iesaistīta mācību procesa organizēšanā).

Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumus par bezdarbnieku apmācībām un valsts valodas pārbaudījumu kārtošanu.

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus.

Izdevumus par līgumiem, kurus izglītības iestādes noslēdz, nodrošinot izglītojamiem papildu izglītības programmas, kas nav iekļautas obligātajā izglītības programmā un pēc kuru apgūšanas izglītojamie saņem sertifikātu vai apliecinošu dokumentu.

Izdevumus par mācību pakalpojumiem dažādu projektu un aktivitāšu ietvaros, lai nodrošinātu citu personu (kas nav iestādes darbinieki) apmācību.

Kodā neuzskaita finansējumu, kas piešķirts valsts pārvaldes uzdevumu izpildei (kods 3000), un sociāla rakstura atbalstu (kods 6000)

1.1

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas
    Kodā 2236 uzskaita:

Izdevumus par komisijas maksu un citiem ar maksājumu veikšanu saistītiem pakalpojumiem.

Kodā neuzskaita ar parāda vadību saistītos maksājumus un komisijas maksu (kods 2280)"

1.10. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2237;

1.11. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246 un 2247 šādā redakcijā:

"1.1

2238

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) kompensācijas
    Kodā 2238 uzskaita:

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres, kā arī ar dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistītos izdevumus, komunālo izdevumu kompensāciju un dzīvokļa apdrošināšanas izdevumus.

Izdevumus par transporta pakalpojumu izmantošanu kravas (konteineru) nogādāšanai, darbiniekam pārceļoties uz darbu/no darba ārvalsts pārstāvniecībā.

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas izdevumu kompensāciju.

Transportēšanas izdevumus attiecīgās personas vai tās ģimenes locekļu smagas slimības vai nāves gadījumā.

Normatīvajos aktos paredzēto darbinieka un viņa ģimenes locekļu ceļa izdevumu kompensāciju saistībā ar dienestu ārvalstīs.

Izdevumus par degvielu ārvalstīs strādājošiem darbiniekiem, kas izmanto savu transportlīdzekli.

Citu ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) izdevumu kompensāciju, kas nav minēta iepriekš

1.1

2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi
    Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos iestādes izdevumus par pakalpojumiem, kas nav minēti citos koda 2200 apakškodos, tai skaitā izdevumus, kas saistīti ar tipogrāfijas pakalpojumiem, publikācijām, dokumentu iesiešanu un brošēšanu, arhīva pakalpojumiem, bibliotēku grāmatu iesiešanu un pārsūtīšanu, literatūras iegādi, periodiskās preses pasūtīšanu (izņemot bibliotēku krājumiem), izdevumus preses abonēšanai internetā, iestādes pārcelšanās izdevumus, kā arī citu atsevišķi neklasificēto pakalpojumu izdevumus. Kodā 2239 neuzskaita izdevumus par tiesu ekspertīzēm (kods 2272)

1.1

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
    Kodā 2240 uzskaita:

Izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu un citu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu vai kārtējo remontu: telpu, iekārtu un inventāra (tai skaitā apģērba remontu) remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju, zaļās zonas, parku, pludmales tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, zemes gabalu uzturēšanu, koku un krūmu ciršanu, meža apsaimniekošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

1.1

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi
    Kodā 2241 uzskaita:

Izdevumus par būvdarbiem (ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotos materiālus pakalpojuma sniegšanai un civiltiesisko apdrošināšanu), izņemot būvdarbus, kas uzlabo attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma stāvokli tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem vai kuru rezultātā tiek izveidoti jauni ilgtermiņa ieguldījumi

1.1

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
    Kodā 2242 uzskaita:

Visus transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus - tehniskās apskates, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA), KASKO apdrošināšanas, transportlīdzekļa apkopes, maksas stāvvietu uzturēšanas un izmantošanas, caurlaides izgatavošanas un citus izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu, ja iestāde pati organizē transportlīdzekļu izmantošanu, un izdevumus par transportlīdzekļu apkalpošanu, ko iestāde samaksā pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par transportlīdzekļu apkalpošanu, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai. Izdevumus par iestādes transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem

1.1

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
    Kodā 2243 uzskaita:

Iekārtas, iekārtu sistēmu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas, kalibrēšanas, verificēšanas izdevumus, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai

1.1

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana
    Kodā 2244 uzskaita:

Ēku un telpu uzkopšanas un uzturēšanas izdevumus (tai skaitā dezinfekcijas, dezinsekcijas, asenizācijas, kondicionēšanas un ventilācijas, paklāju maiņas, apsardzes, liftu apkopes pakalpojumu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar ēku un telpu uzkopšanu un uzturēšanu).

Pagalmu, ēkām piegulošo ielu teritoriju, iekškvartālu, ietvju, tīrīšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas izdevumus.

Zemes gabalu uzturēšanas, degradēto teritoriju sakārtošanas, būvju nojaukšanas, koku un krūmu ciršanas, meža, pludmales, zaļo zonu, kapu zonu, zālāju apsaimniekošanas izdevumus.

Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus, ugunsdrošības un nekustamā īpašuma ekspertu atzinumus, citus ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto dokumentu kārtošanas izdevumus, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus (tai skaitā, ja apdrošināšanu veic ar izīrētāja/apsaimniekotāja starpniecību)

1.1

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
    Kodā 2246 uzskaita:

Samaksu par autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas sniegto pakalpojumu, izņemot pakalpojumus, kas atsevišķi klasificēti izdevumu klasifikācijā (ja budžeta iestāde pati veic norēķinu ar elektroenerģijas piegādātāju par elektrību, kas izlietota autoceļu un ielu apgaismošanai un satiksmes regulēšanai, piemērojams izdevumu klasifikācijas kods 2223 "Izdevumi par elektroenerģiju" un tamlīdzīgi)

1.1

2247

Apdrošināšanas izdevumi
    Kodā 2247 uzskaita:

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumus.

Maksājumus ārstniecības riska fondā.

Visu citu veidu apdrošināšanas izdevumus, kas nav uzskaitīti pie konkrētiem apdrošināmiem objektiem.

Kodā neuzskaita personu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 1227, 2274 un 2366, ar nosūtīšanu komandējumā saistītos apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2112 un 2122, ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2238, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) un KASKO apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2242, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2244"

1.12. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2250 šādā redakcijā:

"1.1

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
    Kodā 2250 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu uzturēšanu, tai skaitā par datortehnikas nomu, datortehnikas izvietošanu specializētajos datu centros, par serveru apkalpošanu un administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu, pilnveidošanu un papildināšanu, ja šie izdevumi nav kapitalizējami.

Izdevumus par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanas pakalpojumiem.

Izdevumus programmatūras uzturēšanai un nomai, tai skaitā licenču atjauninājumu abonēšanai un programmu un licenču atjaunošanai, ja tās neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma kritērijiem.

Citus izdevumus (ja tie nav kapitalizējami) par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, domēnu īri (abonēšanu), digitālo drošības sertifikātu abonēšanu, tīmekļvietņu uzturēšanu un atjaunošanu, e-paraksta lietošanu, konsultācijām par programmatūras izmantošanu, atzinumiem par datoru likvidāciju"

1.13. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodus 2251 un 2259 un to skaidrojumus;

1.14. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2260 šādā redakcijā:

"1.1

2260

Īre un noma
    Kodā 2260 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra īri un nomu, izņemot datortehnikas nomu (kods 2250).

Kodā neuzskaita īrnieka maksājumus izīrētājam par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem (kods 2220), izīrētā īpašuma apdrošināšanu (kods 2244), nekustamā īpašuma nodokli (kods 2513)"

1.15. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2262 šādā redakcijā:

"1.1

2262

Transportlīdzekļu noma
    Kodā 2262 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu operatīvo nomu, ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citus maksājumus iznomātājam saskaņā ar noslēgto līgumu"

1.16. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2269 un 2270 šādā redakcijā:

"1.1

2269

Pārējā noma
    Kodā 2269 uzskaita:

Pārējos nomas izdevumus, kas nav minēti kodā 2250, 2261, 2262, 2263 un 2264

1.1

2270

Pārējie pakalpojumi"

1.17. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2272 šādā redakcijā:

"1.1

2272

Izdevumi par tiesvedības darbiem
    Kodā 2272 uzskaita:

Izdevumus par tiesvedības darbiem, tai skaitā iemaksājamo drošības naudu, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu un izdevumus par tiesu ekspertīzēm.

Kodā neuzskaita maksājumus fiziskām un juridiskām personām, kas veikti saskaņā ar tiesu nolēmumiem, un saistībā ar tiesvedību atmaksājamās valsts nodevas summas (kods 6510)"

1.18. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2276 šādā redakcijā:

"1.1

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
    Kodā 2276 uzskaita:

Izdevumus juridiskās palīdzības sniedzējiem par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumiem, izdevumus zvērinātiem tiesu izpildītājiem"

1.19. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodus 2277 un 2279 un to skaidrojumu;

1.20. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2300 un 2310 šādā redakcijā:

"1.1

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
    Kodā 2300 uzskaita:

Kodu grupas 2300 apakškodus piemēro krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādes, izlietojuma un to vērtības samazinājuma, norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un attiecīgo aktīvu iztrūkumu izdevumu atzīšanā

1.1

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru"

1.21. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2312, 2313, 2314 un 2320 šādā redakcijā:

"1.1

2312

Inventārs
    Kodā 2312 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu iegādes un norakstīšanas izdevumus, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības, kā arī kuru vērtība ir līdz 500 euro (ieskaitot) par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma

1.1

2313

Darba aizsardzības līdzekļi
    Kodā 2313 uzskaita:

Izdevumus par darba aizsardzības apģērbiem, apaviem, citiem darba aizsardzības līdzekļiem un atšķirības zīmēm neatkarīgi no to vērtības.

Kodā neuzskaita izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu, ko paredzēts uzskaitīt kodā 2364

1.1

2314

Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
    Kodā 2314 uzskaita:

Iestādes izdevumus par iegādātām pārtikas precēm, galda piederumiem, telpu noformēšanas materiāliem, apbalvojumiem, informatīviem materiāliem, ziediem, dāvanām, suvenīriem, precēm iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu (tai skaitā dažādu sarīkojumu un salidojumu, pašvaldību organizēto pasākumu) organizēšanai un pārējām precēm sabiedrisko attiecību un citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

1.1

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
    Kodā 2320 uzskaita:

Izdevumus par kurināmo (oglēm, gāzi, benzīnu, citiem naftas produktiem, naftu, malku un citu kurināmo materiālu), ja iestāde siltumenerģiju, tai skaitā apkuri, nodrošina pati, kā arī par enerģētisko materiālu (degvielu) transportam.

Kodā neuzskaita izdevumus par elektrību automašīnu uzlādei (kods 2223)"

1.22. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2340 šādā redakcijā:

"1.1

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
    Kodā 2340 uzskaita:

Izdevumus par zālēm, bakterioloģiskiem un imūnbioloģiskiem preparātiem un pārsienamajiem materiāliem veselības aprūpes un veterinārajās ārstniecības iestādēs, izdevumus par zālēm un pārsienamajiem materiāliem, kas paredzēti ārstniecībai, ja to nodrošina ārstniecības personas, izdevumus par serumiem, vakcīnām, vitamīniem, dezinfekcijas līdzekļiem, izdevumus par filmām rentgena uzņēmumiem, materiāliem analīzēm, atlīdzību donoriem, izdevumus par pārliešanai paredzētām asinīm, izdevumus par medicīniskiem instrumentiem, izdevumus par zinātniskās pētniecības darbu veikšanai nepieciešamo inventāru, instrumentiem un materiāliem (ieskaitot izmēģinājumu dzīvniekus, reaktīvus, ķimikālijas, laboratorijas traukus, medikamentus zinātniskajiem darbiem), izdevumus par dzīvniekiem, kurus asins pārliešanas stacijās izmanto asins preparātu kvalitātes noteikšanai, izdevumus par zālēm un medicīniskām ierīcēm, kas izsniedzamas iedzīvotājiem bez maksas, pamatojoties uz ārsta recepti, izdevumus par ekspertīžu veikšanai un izmeklēšanas darbībai nepieciešamiem materiāliem"

1.23. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2343 šādā redakcijā:

"1.1

2343

Asins iegāde
    Kodā 2343 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību donoriem, asins iegādi pārliešanai, asins un asins komponentu sagatavošanu"

1.24. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2350, 2360 un 2361 šādā redakcijā:

"1.1

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
    Kodā 2350 uzskaita:

Izdevumus par visiem materiāliem un precēm, kas nepieciešamas, lai uzturētu būves (saglabājot to esošo stāvokli), uzturētu un remontētu elektriskās un mehāniskās sistēmas, transportlīdzekļus, aparatūru, datortehniku, kopēšanas tehniku, sakaru līdzekļus (izdevumus par krāsām un citiem remontmateriāliem, rezerves daļām, izdevumus saimniecības vajadzībām, izdevumus par būvju, pagalmu, ielu un ietvju apkopšanā izmantojamiem materiāliem un priekšmetiem, izdevumus par higiēniskai apkopšanai izmantojamiem materiāliem), ieskaitot ar pirkumu piegādi saistītos izdevumus

1.1

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana
    Kodā 2360 uzskaita:

Izdevumus par precēm, kas nepieciešamas ieslodzīto un aizturēto, slimnīcu pacientu vai citu valsts un pašvaldību aprūpē vai apgādē esošo personu, vai Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, jaunsargu, rezerves karavīru, rezervistu uzturēšanai, izdevumus par mīksto inventāru un ēdināšanu.

Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem.

Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem, rezerves karavīriem, rezervistiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem.

Izdevumus par mīksto inventāru un ietērpu studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās, skolēnu un studentu ēdināšanu olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī par ēdināšanu un mīkstā inventāra iegādi izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs, kā arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu audzēkņu ēdināšanu un tērpiem

1.1

2361

Mīkstais inventārs
    Kodā 2361 uzskaita:

Izdevumus par valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu mīksto inventāru, tai skaitā apģērbu, apaviem un gultas piederumiem, kā arī par mīksto inventāru un apģērbu studentiem, skolēniem un audzēkņiem mācību iestāžu dienesta viesnīcās. Izdevumus par mīksto inventāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem"

1.25. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2369 un 2370 šādā redakcijā:

"1.1

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos

1.1

2370

Mācību līdzekļi un materiāli
    Kodā 2370 uzskaita:

Izdevumus par mācību līdzekļiem un materiāliem (ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus) mācību iestādēs vai citās iestādēs izglītības procesa nodrošināšanai (rakstāmlietas un rasēšanas piederumi, materiāli un inventārs, dažādi palīglīdzekļi, klases žurnāli, veidlapas, diplomi, apliecības, studentu apliecības, ieskaišu grāmatiņas un citas mācību veidlapas, mācību nodarbībām izmantojamie izmēģinājumu dzīvnieki)"

1.26. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2390, 2400 un 2500 šādā redakcijā:

"1.1

2390

Pārējās preces
    Kodā 2390 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus.

Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamo preču iegādes izdevumus.

Kodā uzskaita dzīvniekus, kas neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma atzīšanas kritērijiem un kas nav atsevišķi uzskaitīti citos koda 2000 apakškodos (2344, 2370)

1.1

2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
    Kodā 2400 uzskaita:

Izdevumus par normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu bibliotēku krājumiem paredzētu izdevumu iegādi (piemēram, žurnāli, laikraksti, biļeteni, gada pārskati, kalendāri)

1.1

2500

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
    Kodā 2500 uzskaita:

Nodokļus, nodevas un maksājumus par iestādēm piemērotajām sankcijām.

Sankcijas šo noteikumu izpratnē ir naudas sods, soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsoda procenti un citi līdzvērtīgi maksājumi"

1.27. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2513 un 2514 šādā redakcijā:

"1.1

2513

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
    Kodā 2513 uzskaita:

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (tai skaitā zemes nodokļa parāda) maksājumus. Kodā uzskaita arī īrnieka ar nekustamā īpašuma izīrētāja starpniecību veiktos nodokļu maksājumus

1.1

2514

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)
    Kodā 2514 uzskaita:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek ieturēts no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām un kura maksājumus veic Maksātnespējas kontroles dienests"

1.28. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2800 un tā skaidrojumu;

1.29. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3000 šādā redakcijā:

"1.3

3000

Subsīdijas un dotācijas
    Subsīdijas ir kārtējie neatlīdzināmie maksājumi, kurus vispārējā valdība vai Eiropas Savienības institūcijas maksā rezidējošiem ražotājiem (tai skaitā pakalpojumu sniedzējiem), lai ietekmētu ražošanas apjoma līmeni, cenas vai ražošanas faktoru izmaksas. Subsīdijas tiek dalītas divās grupās - produktu subsīdijas un citas ražošanas subsīdijas. Produktu subsīdijas maksā par vienu saražoto vai importēto preču vai pakalpojumu vienību. Tas ir, ja atbalstu subsīdiju veidā aprēķina, pamatojoties uz vienībām (tai skaitā transporta biļetes, saražotais biodegvielas litrs, izaudzētā graudu tonna un tamlīdzīgi), tās tiek uzskaitītas kā produktu subsīdijas. Citas ražošanas subsīdijas ir atbalsts, ko saņem sakarā ar iesaistīšanos ražošanas procesā. Maksā nevis atbilstoši saražotajiem produktiem/sniegtajiem pakalpojumiem, bet tāpēc, ka vispār darbojas konkrētā valsts atbalstāmajā nozarē vai ražo un sniedz pakalpojumus (tai skaitā subsīdijas piesārņojuma samazināšanai, kad subsidē papildu pārstrādes izdevumu segšanu, vai subsīdijas par sabiedrībai labvēlīgas darbaspēka politikas īstenošanu, nodarbinot invalīdus vai ilgstoši nenodarbinātas personas un tamlīdzīgi). Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskajām personām piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vai pašvaldību funkciju izpildei. Dotācijas ietver arī pārskaitījumus, lai pilnīgi vai daļēji apmaksātu preces un pakalpojumus, ar kuriem šie tirgus ražotāji tieši un individuāli nodrošinājuši mājsaimniecības sakarā ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām. Dotācijas ir arī maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksājami no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat pie dotācijām uzskaita pārvedumus, lai finansētu visas komersanta vai biedrības un nodibinājuma pamatlīdzekļu iegādes izmaksas vai daļu no tām, ja netiek veikts ieguldījums kapitālā"

1.30. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3200 šādā redakcijā:

"1.3

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām
    Kodā 3200 uzskaita:

Produktu un citas ražošanas subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžeta veidu konsolidācijā ietvertās iestādes, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot subsīdijas lauksaimniecības ražošanai (kods 3100) un subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, kods 3300).

Kodā 3200 uzskaita arī finansējumu, kas piešķirts, pamatojoties uz attīstības sadarbības politikas un starptautiskās palīdzības ietvaros noslēgtiem granta līgumiem, izņemot gadījumus, ja finansējums piešķirts ārvalstīs reģistrētam finansējuma saņēmējam (kods 7720).

Kodā 3200 uzskaita arī subsīdijas un dotācijas (tai skaitā lauksaimniecības ražošanai) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un pasākumiem (kods 3290).

Kodā 3200 uzskaita dotācijas fiziskām personām projektu īstenošanai"

1.31. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3264 šādā redakcijā:

"1.3

3264

Valsts un pašvaldību budžeta dotācijas fiziskām personām projektu īstenošanai
    Kodā 3264 uzskaita:

Valsts un pašvaldību iestāžu izdevumus projektu īstenošanai, ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona (tai skaitā Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumus fiziskām personām kultūras projektu īstenošanai).

Kodā neuzskaita maksājumus fiziskām personām, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas (kods 3262), kā arī sociāla rakstura maksājumus vai pašvaldību brīvprātīgas iniciatīvas (kods 6000)"

1.32. izteikt pielikuma 1.2. apakšgrupas kodu 4390 šādā redakcijā:

"1.2

4390

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi
    Kodā 4390 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos izdevumus no procentu maksājumiem, tai skaitā publiskās un privātās partnerības darījumu ietvaros radušos procentu izdevumus un saistību diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.33. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5000 šādā redakcijā:

"2.1

5000

Pamatkapitāla veidošana
    Atbilstošus kodus piemēro, iegādājoties ilgtermiņa ieguldījumus, atzīstot izdevumus pēc uzkrāšanas principa, ilgtermiņa ieguldījumiem aprēķinot amortizāciju un nolietojumu, aktīvu vērtības samazinājumu, izslēdzot tos no uzskaites, kā arī nodošanas gadījumā (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un citos gadījumos atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.

Pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem piemēro to pašu izdevumu kodu, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības (reversā vai parastā)"

1.34. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5100 skaidrojumu;

1.35. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5130 šādā redakcijā:

"2.1

5130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi
    Kodu 5130 piemēro pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo aktīvu izdevumiem un uzņēmuma (komercsabiedrības) iegādes gadījumā iegūtai nemateriālai vērtībai, kas ir iegādātās komercsabiedrības vērtības pārsniegums pār tai piederošo materiālo aktīvu vērtību. Šo kodu piemēro arī pirkuma rezultātā iegūto komercsabiedrības nemateriālo vērtību norakstīšanas izdevumiem (amortizācijai), kā arī gadījumā, ja samazinās kapitāla daļu vērtība, ko noraksta izdevumos.

Kodu piemēro arī pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo aktīvu izdevumiem"

1.36. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5170 un tā skaidrojumu;

1.37. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5200 šādā redakcijā:

"2.1

5200

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi"

1.38. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5239 un 5240 šādā redakcijā:

"2.1

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
    Kodu 5239 piemēro izmaksām citu iepriekš neklasificētu pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma iegādei un izdevumu atzīšanai, tai skaitā pamatlīdzekļiem, kurus izmanto iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ledusskapji, televizori, mikroviļņu krāsnis, lustras un pārējā telpu iekārta)

2.1

5240

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
    Kodu 5240 piemēro pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksām līdz objekta nodošanai lietošanā (ekspluatācijā)"

1.39. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5260 šādā redakcijā:

"2.1

5260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi
    Kodu 5260 piemēro izmaksām un izmaksu norakstīšanai izdevumos tādiem ilgtermiņa aktīviem kā pazemes aktīvi, ilggadīgie stādījumi (augļu dārzi, parki, meži) un citi līdzīgi aktīvi, kam raksturīga atjaunošanās un kuru vērtība mainās augot"

1.40. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5270 šādā redakcijā:

"2.1

5270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
    Kodu 5270 piemēro kapitālo ieguldījumu izmaksām nomātajos pamatlīdzekļos un kapitalizēto izmaksu norakstīšanai izdevumos atbilstoši paredzētajam lietderīgās lietošanas laikam vai atlikušajam nomas līguma laikam, izņemot izmaksu norakstīšanu par ieguldījumiem citas valsts vai pašvaldības budžeta iestādes īpašumā (transferts)"

1.41. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6000 šādā redakcijā:

"1.3

6000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
    Kodā 6000 uzskaita:

Pensijas, sociālās apdrošināšanas pabalstus, sociālos pabalstus, citus maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem, kā arī maksājumus fiziskām un juridiskām personām, kas veikti saskaņā ar tiesu nolēmumiem"

1.42. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6239 šādā redakcijā:

"1.3

6239

Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas
    Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Atlīdzību par adopciju. Bērna adopcijas pabalstu. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.

Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.

Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).

Pabalstu personām, kurām piešķirts repatrianta statuss. Vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām, kā arī naudas līdzekļus uzturam un dienasnaudai patvēruma meklētājiem.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nāvi. Pabalstu amatpersonas (darbinieka) invaliditātes gadījumā vai šā pabalsta daļu, ja amatpersona (darbinieks) ir bijusi darba (dienesta) tiesiskajās attiecībās un ja amatpersonai (darbiniekam) piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma dienas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta cita invaliditātes grupa. Kompensāciju amatpersonas (darbinieka) apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot pienākumus, vai nāves gadījumā. Kompensāciju karavīra apbedīšanas un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanas izdevumu segšanai. Atvaļinātai Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un atvaļinātam karavīram, kā arī bijušajam zemessargam izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem. Atlīdzību par darbā līdz 1997. gadam nodarīto kaitējumu fiziskai personai, kura ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās vai valsts civildienesta attiecībās un kuru izmaksā darba devējs. Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem.

Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās"

1.43. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6422 šādā redakcijā:

"1.3

6422

Naudas balvas
    Kodā 6422 uzskaita:

Naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskām vai fiziskām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi"

1.44. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6510 un 6520 šādā redakcijā:

"1.3

6510

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem
    Kodā 6510 uzskaita:

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem, tai skaitā izdevumus saistībā ar tiesas nolēmumu, saskaņā ar kuru iestāde izmaksā morālo kompensāciju. Kodu piemēro arī gadījumā, ja kompensācija tiek izmaksāta ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Atmaksātās valsts nodevas summas, kas ar tiesas nolēmumu piespriestas par labu pieteicējam. Kodā uzskaita arī valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzinājumu (arī pēc lēmējiestādes lēmuma) personām saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un atlīdzinājumu personai par tai nodarīto kaitējumu saskaņā ar Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, tai skaitā arī ar tiesas spriedumu par lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un valsts nodevu

1.3

6520

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem"

1.45. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7270 šādā redakcijā:

"1.5

7270

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
    Kodā 7270 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.46. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7350 šādā redakcijā:

"1.5

7350

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem)"

1.47. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7500 šādā redakcijā:

"1.5

7500

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
    Kodā 7500 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu līdzfinansējuma daļas finansētajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem"

1.48. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7510 un tā skaidrojumu;

1.49. izteikt pielikuma 3.0. apakšgrupas kodu 8600, 8610 un 8620 šādā redakcijā:

"3.0

8600

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai

3.0

8610

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un vērtības samazinājuma atzīšanai
    Kodā 8610 uzskaita:

Izdevumus no prasību norakstīšanas un izdevumus no aktīvu vērtības samazinājuma

3.0

8620

Izdevumi uzkrājumu veidošanai
    Kodā 8620 uzskaita:

Izdevumus uzkrājumu veidošanai iespējamām saistībām, kā arī šo uzkrājumu palielinājumu diskontēšanas rezultātā"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 15.10.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 24.10.2019. OP numurs: 2019/216.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310189
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)