Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 211

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 5. §)
Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 12. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. klasifikācijas dokumenta saņemšanai iesniedzamās ziņas;

1.2. būvkomersantu klasifikācijas veidus un kritērijus;

1.3. vienreizēja un pagaidu klasifikācijas dokumenta saņemšanas nosacījumus;

1.4. lēmuma par klasifikācijas dokumenta piešķiršanu grozīšanas vai atcelšanas nosacījumus;

1.5. klasifikācijas iestādes pilnvaras;

1.6. kārtību, kādā izvieto, uztur, aktualizē un pārbauda informāciju par būvkomersantu klasifikāciju.

2. Klasifikāciju piemēro:

2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrētiem būvkomersantiem – būvdarbu veicējiem (turpmāk – būvuzņēmums);

2.2. ārvalstu komersantiem, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Būvniecības likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā;

2.3. būvuzņēmumu apvienībām, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Būvniecības likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

3. Klasifikācijas sistēma (turpmāk – sistēma) ietver šādus klasifikācijas veidus:

3.1. klasifikāciju vispārējā kārtībā;

3.2. pagaidu klasifikāciju;

3.3. vienreizēju klasifikāciju;

3.4. atkārtotu klasifikāciju;

3.5. būvuzņēmumu apvienību klasifikāciju;

3.6. kvalifikācijas nodošanu.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

4. Būvuzņēmumus klasificē, grozījumus lēmumā par klasifikāciju veic, kā arī klasifikāciju atceļ Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – klasifikācijas iestāde).

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 803)

5. Klasifikācijas iestāde ziņas par klasifikāciju ievieto reģistrā un nodrošina to publisku pieejamību bez maksas elektroniskā vidē, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

6. Klasifikācijas iestāde no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" (turpmāk – Sodu reģistrs) tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūst informāciju par būvuzņēmuma atbilstību šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

II. Būvuzņēmuma klasifikācijas kārtība

7. Klasifikācijas iestāde vispārējā kārtībā klasificē visus tos būvuzņēmumus, kas klasifikācijas brīdī atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. būvuzņēmums ir reģistrēts reģistrā vismaz trīs gadus un par to reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem;

7.2. lēmuma pieņemšanas dienā uzņēmums nodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu (turpmāk – būvspeciālists), kura darbības sfēra ietver vispārējo vai specializēto būvdarbu vadīšanu;

7.3. (svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224).

8. Būvuzņēmumiem, par kuriem reģistrā dati pieejami mazāk nekā par vienu darbības gadu, piešķir 5. klasi.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 254 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

8.1 Būvuzņēmumu neklasificē vispārējā kārtībā, ja pēdējo četru gadu periodā viena kalendāra gada laikā tā reģistrācija reģistrā ir bijusi apturēta vai būvuzņēmums ir bijis izslēgts no reģistra ilgāk par sešiem mēnešiem.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; grozījums punktā stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

9. Klasifikācijas iestāde piešķir kvalifikācijas klasi no pirmās līdz piektajai, kur pirmā klase atbilst augstākajai kvalifikācijai, bet piektā – zemākajai.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

11. (Svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

12. Kvalifikācijas klase raksturo būvuzņēmuma profesionālo pieredzi, finansiāli ekonomiskos rādītājus, kā arī atbilstību tādiem tehniskajiem kritērijiem, kas raksturo uzņēmuma ilgtspēju (turpmāk – ilgtspējas kritēriji).

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

13. Klasifikācijas iestāde atzīst būvuzņēmuma atbilstību kvalifikācijai, pamatojoties uz publisko reģistru datiem un būvuzņēmuma sniegto informāciju.

14. Kvalifikācijas klasi nosaka, aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu no profesionālās pieredzes kritērijos (1., 3. un 4. kritērijs) iegūtās summas, ko koriģē atbilstoši būvuzņēmuma finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējas kritēriju vērtējumam.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

15. Kvalifikācijas klases aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Fe.Kl. = korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums un I.Kl.= korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums;

BK.Kl. – būvkomersanta kvalifikācijas klase;

P.Kl. – profesionālās pieredzes rādītājs;

Fe.Kl. – finansiāli ekonomiskie rādītāji;

I.Kl. – ilgtspējas rādītājs;

Kl. – klase;

n.n. – kritērija kārtas numurs, novērtēšanas perioda (gada) kārtas numurs.

(Grozīts ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; grozījums punktā stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

15.1 Būvuzņēmumu, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ierakstīts kā personālsabiedrība, klasifikācijas iestāde pēc savas iniciatīvas klasificē ne retāk kā reizi gadā un tā kvalifikācijas klasi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu, ja būvuzņēmums atbilst šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; grozījums punktā stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

16. Klasifikācijas iestāde apkopo ziņas par būvuzņēmumu, pārbauda datu atbilstību kvalifikācijas kritērijiem un pieņem vienu no šo noteikumu 54. punktā minētajiem lēmumiem.

17. Lēmums tiek sagatavots elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts būvuzņēmumam uz tādu elektroniskā pasta adresi, kādu būvuzņēmums norādījis reģistram.

18. Klasifikācijas iestāde būvuzņēmuma klasifikāciju vispārējā kārtībā veic reizi gadā.

19. Būvuzņēmumi, kuri reģistrā reģistrēti mazāk nekā trīs gadus, bet ilgāk nekā vienu gadu, var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju.

19.1 Būvuzņēmumi, kuri atbilst šo noteikumu 8.1 punktā minētajiem nosacījumiem un kuru reģistrācija reģistrā klasifikācijas brīdī ir atjaunota ilgāk nekā vienu gadu, var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 254 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

20. Kvalifikāciju var nodot vienam iegūstošajam būvuzņēmumam, ja būvuzņēmums tiek reorganizēts, to sadalot. Kvalifikāciju var nodot tikai ar visu nodalīto (nošķelto) uzņēmumu rakstisku piekrišanu šo noteikumu VII nodaļā minētajā kārtībā ar nosacījumu, ka vienam no nodalītajiem (nošķeltajiem) uzņēmumiem pāriet būtiskās kvalifikāciju raksturojošās kompetences un resursi. Kvalificējot būvuzņēmumu, kas saņēmis nodoto kvalifikāciju, klasifikācijas iestāde vērtē datus par reorganizētā uzņēmuma kompetencēm, resursiem un saistībām, ciktāl tie raksturo nodalītā (nošķeltā) būvuzņēmuma kvalifikāciju.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

21. Kvalificēšanā izmantotās ziņas un dati, izņemot ziņas no Sodu reģistra, tiek apkopoti un uzturēti reģistrā elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē.

22. Visa dokumentu aprite klasifikācijas procesā tiek nodrošināta elektroniski.

23. Būvuzņēmējs var iesniegt iesniegumu klasifikācijas iestādei elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē https://bis.gov.lv, ja identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli.

24. Klasifikācijas iestāde nosūta visu ar būvuzņēmuma klasifikāciju saistīto korespondenci uz elektroniskā pasta adresi, kādu būvuzņēmums norādījis reģistram.

III. Klasificēšanai izmantojamie dati, ziņas un to avoti

25. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, no reģistra iegūst šādus datus:

25.1. komersanta nosaukums;

25.2. komersanta reģistrācijas numurs;

25.3. komersanta reģistrācijas datums reģistrā;

25.4. to būvspeciālistu skaits un sertifikācijas sfēra, kuri nodarbināti būvuzņēmumā iepriekšējos trīs gadus;

25.5. būvuzņēmuma reģistrācijas ilgums reģistrā;

25.6. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms trijos iepriekšējos gados;

25.7. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

25.8. ziņas par ieviestajām un sertificētajām sistēmām vai tām ekvivalentām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko apstiprinājušas akreditētas struktūras:

25.8.1. kvalitātes pārvaldības sistēmas;

25.8.2. vides pārvaldības sistēmas vai Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma (EMAS);

25.8.3. darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmas;

25.8.4. cita akreditēta specializētā būvniecības nozares sertifikācija, kuras pamatā ir attiecīga Eiropas standartu sērija, ko apstiprinājušas akreditētas struktūras;

25.9. apliecinājums par piederību Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā atbilstoši NACE 2. red. grupai 94.1;

25.10. apliecinājums par spēkā esošu darba koplīgumu, kuru noslēdzis uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre.

26. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, klasifikācijas iestāde no Sodu reģistra saņem ziņas par būvuzņēmuma pieļautajiem Krimināllikuma un citu likumu normu pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums, kā arī pārkāptā tiesību norma un periods, par kādu ziņas pārbauda, norādīts šo noteikumu 3. pielikumā).

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

27. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, no Uzņēmumu reģistra reģistriem iegūst šādus datus:

27.1. komersanta nosaukums;

27.2. komersanta reģistrācijas numurs;

27.3. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

27.4. aktuālie dati par komersantu maksātnespējas reģistrā.

28. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, no Valsts ieņēmumu dienesta iegūst šādus datus:

28.1. komersanta nosaukums;

28.2. komersanta reģistrācijas numurs;

28.3. (svītrots no 01.03.2019. ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; sk. grozījumu 3. punktu);

28.4. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

28.5. komersanta pašu kapitāla īpatsvars aktīvos saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem (pa gadiem) iepriekšējo triju gadu periodā;

28.6. nodokļu nomaksas saistību izpilde atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumam;

28.7. komersantā strādājošo vidējie mēneša darba ienākumi (pa gadiem) iepriekšējo triju gadu periodā.

29. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, no Centrālās statistikas pārvaldes iegūst datus par strādājošo vidējo mēneša darba samaksu atbilstoši NACE 2. red. F sadaļai "Būvniecība" par iepriekšējo triju gadu periodu.

IV. Būvuzņēmumu klasifikācijas kritēriji un atbilstības noteikšana

30. Būvuzņēmējus klasifikācijas iestāde klasificē trijās kritēriju grupās – profesionālā pieredze, finansiāli ekonomiskie rādītāji un ilgtspēja.

31. Profesionālās pieredzes kritēriju grupā klasifikācijas iestāde konstatē atbilstību vienai vispārējai kvalifikācijas klasei.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

32. Profesionālās pieredzes vērtēšanai noteikti šādi kritēriji:

32.1. 1. kritērijs – būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem piešķirto patstāvīgās prakses tiesību skaits trijos iepriekšējos gados. Ja būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem:

32.1.1. piešķirtas 15 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā vai vairāk – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.1.2. piešķirtas 10–14 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.1.3. piešķirtas piecas līdz deviņas patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.1.4. piešķirtas viena līdz četras patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.1.5. nav piešķirtas patstāvīgās prakses tiesības nevienā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 5. klasei;

32.2. (svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224);

32.3. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

32.4. 3. kritērijs – būvuzņēmuma pieredze būvniecībā:

32.4.1. ilgāk par astoņiem gadiem – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.4.2. ilgāk par sešiem gadiem un trim mēnešiem līdz astoņiem gadiem – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.4.3. ilgāk par četriem gadiem un septiņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem un trim mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.4.4. ilgāk par trim gadiem līdz četriem gadiem un septiņiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.4.5. līdz trim gadiem – būvuzņēmums atbilst 5. klasei;

32.5. 4. kritērijs – kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms trijos iepriekšējos darbības gados:

32.5.1. vairāk par 15 000 000 euro katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.5.2. no 5 000 000,01 līdz 15 000 000 euro katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.5.3. no 1 000 000,01 līdz 5 000 000 euro katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.5.4. no 75 000,01 līdz 1 000 000 euro katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.5.5. līdz 75 000 euro katrā pārskata gadā – būvuzņēmums atbilst 5. klasei;

32.6. (svītrots no 01.03.2019. ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; sk. grozījumu 3. punktu).

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

33. (Svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

33.1 (Svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

34. Finansiāli ekonomisko rādītāju vērtēšanai noteikti šādi kritēriji:

34.1. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

34.2. 7. kritērijs – finanšu līdzsvara rādītājs, ko izsaka pašu kapitāla procentuālā attiecība pret aktīvu kopsummu:

34.2.1. 20 % un vairāk – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

34.2.2. no 15 % līdz 19,99 % – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

34.2.3. no 10 % līdz 14,99 % – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

34.2.4. no 5 % līdz 9,99 % – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

34.2.5. mazāk par 5 % – būvuzņēmums atbilst 5. klasei.

34.3. 8. kritērijs – darba samaksas rādītājs par iepriekšējo triju gadu periodu attiecībā pret vidējo darba samaksu nozarē komersanta reģistrācijas valstī ir vismaz –10 % robežās. Ja būvuzņēmuma reģistrācijas valstī vidējā darba samaksa nozarē ir zemāka nekā Latvijas Republikā, darba samaksa tiek vērtēta attiecībā pret Latvijas Republikas rādītājiem. Ja darba samaksa būvuzņēmumā kādā no iepriekšējiem trim gadiem ir bijusi vairāk nekā par 10 % zemāka par attiecīgā gada vidējo darba samaksu nozarē, profesionālās pieredzes kvalificēšanas rezultātā noteiktajai klasei piemēro korekciju 0,245 punktu apmērā par katru gadu, kad rādītājs nav sasniegts;

34.4. 9. kritērijs – ziņas par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas taksācijas periodā kopsummā pārsniedz 150 euro uz pēdējo aktualizācijas datumu (pa taksācijas periodiem viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju). Ja uzņēmumam bijuši nodokļu parādi kādā no vērtējamā perioda kalendāra mēnešiem, par katru šādu konstatētu gadījumu piemēro korekciju 0,1 punktu apmērā;

34.5. 10. kritērijs – maksātspēja. Ja kvalifikācijas noteikšanas brīdī ir apturēta komersanta saimnieciskā darbība vai pasludināta maksātnespēja, uzņēmumu neklasificē;

34.6. (svītrots no 01.03.2019. ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; sk. grozījumu 3. punktu).

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

35. Atbilstību ilgtspējas kritērijiem nosaka, vērtējot labas uzņēmējdarbības un godīgas profesionālās prakses principu ievērošanu uzņēmumā.

36. Ilgtspējas rādītāju vērtēšanai noteikti šādi kritēriji:

36.1. 12. kritērijs – būvuzņēmumā ieviestas un sertificētas starptautiskajiem un nozares standartiem atbilstošas sertifikācijas sistēmas vai tām ekvivalentas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko apstiprinājušas akreditētas struktūras:

36.1.1. būvuzņēmumā ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, vides pārvaldības sistēma vai Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma (EMAS), kā arī darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

36.1.2. būvuzņēmumā ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, vides pārvaldības sistēma vai Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma (EMAS) – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

36.1.3. būvuzņēmumā ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

36.1.4. par katru nākamo uzņēmumā ieviestu paziņotas sertifikācijas institūcijas atzītu būvniecības nozares vai uzņēmējdarbības procesu vadības sistēmu vai tām ekvivalentu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kuras pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko apstiprinājušas akreditētas struktūras, piemēro korekciju –0,25 klasifikācijas punktu apmērā, bet ne vairāk kā par –0,5 punktiem;

36.1.5. būvuzņēmumiem, kas profesionālās pieredzes kvalificēšanas rezultātā saņēmuši 4. vai 5. klasi, sertifikācijas sistēmas nav klasifikācijas nosacījums. Maksimālā korekcija, ko šie būvuzņēmumi var saņemt par sertificētajām būvniecības nozares vai uzņēmējdarbības procesu vadības sistēmām, ir –0,5 punkti;

36.2. 13. kritērijs – labas uzņēmējdarbības prakses principu ievērošanai būvuzņēmumā noteiktais vērtēšanas princips visās klasēs – ja klasifikācijas brīdī Sodu reģistrā ir dati par saistošu, spēkā stājušos, neapstrīdamu lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai attiecīgu galīgu tiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar:

36.2.1. būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem;

36.2.2. vides piesārņojuma normu pārkāpumiem;

36.2.3. ugunsdrošības normu pārkāpumiem;

36.2.4. darba drošības normu pārkāpumiem;

36.2.5. noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

36.2.6. personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem;

36.2.7. piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma normu pārkāpumu par 36 mēnešu periodu vai par citu likumu normu pārkāpumu par 12 mēnešu periodu pirms lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju. Ja Sodu reģistra dati liecina par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma vai Darba likuma normu pārkāpumu  darba tiesisko attiecību jomā, piemēro korekciju 0,5 punktu apmērā. Par pārējo šo noteikumu 3. pielikumā minēto likumu normu pārkāpumu piemēro korekciju 0,1 punkta apmērā;

36.3. 14. kritērijs – dalība Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju un profesionālajā organizācijā (NACE 2. red. 94.1 grupa). Par aktuālu un vismaz vienu kalendāra gadu ilgu dalību vienā vai vairākās organizācijās piemēro korekciju –0,25 punktu apmērā;

36.4. 15. kritērijs – spēkā esošs darba koplīgums. Ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un kvalificēšanas brīdī šis koplīgums ir spēkā esošs, piemēro korekciju –0,25 punktu apmērā;

36.5. 16. kritērijs – vispārsaistošas ģenerālvienošanās slēdzējs. Ja būvuzņēmējs ir parakstījis vispārsaistošu ģenerālvienošanos atbilstoši Darba likuma 18. panta ceturtajai daļai un kvalificēšanas brīdī attiecīgā ģenerālvienošanās ir spēkā, piemēro korekciju –0,25 punktu apmērā.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

36.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka iegūtā klase ir augstāka par šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu prasībām attiecībā uz būvuzņēmumā ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

V. Vienreizējas un pagaidu klasifikācijas nosacījumi

37. Pagaidu kvalificēšanu klasifikācijas iestāde veic reģistrētiem būvuzņēmumiem, kas kvalifikācijas dienā ir bijuši reģistrēti reģistrā mazāk par trim gadiem.

38. Pagaidu kvalificēšanu klasifikācijas iestāde veic pēc būvuzņēmuma iesnieguma saņemšanas (4. pielikums).

39. Vienreizēju kvalificēšanu klasifikācijas iestāde veic ārvalstu komersantiem, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Būvniecības likuma 23. panta kārtībā, ja saņemts klasifikācijas iesniegums (5. pielikums) un klasifikāciju pieprasījušais uzņēmums iesniedzis klasifikācijas iestādei dokumentus, kas pietiekamā mērā apliecina ziņas saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

40. Lēmums par pagaidu un vienreizējas kvalifikācijas procesā klasificēta būvuzņēmuma klasifikāciju ir spēkā vienu gadu.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

41. Vienreizējai un pagaidu klasificēšanai klasifikācijas iestāde pārbauda kvalificēšanas brīdī par būvuzņēmumu pieejamos datus atbilstoši šo noteikumu III nodaļai. Būvuzņēmumu atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai vērtē tajos kritērijos, kuros ir pieejami dati par pārbaudes periodu. Ja dati ir pieejami par īsāku periodu, nekā to nosaka šie noteikumi, piemēro korekciju 0,245 punktu apmērā par katru vērtēšanas periodu, par kuru nav pieejami dati.

VI. Būvuzņēmumu apvienību klasifikācijas nosacījumi

42. Būvuzņēmumu apvienību (turpmāk – apvienība) kvalificēšanu klasifikācijas iestāde veic, pamatojoties uz apvienības iesniegumu (6. pielikums).

43. Lēmums par klasifikāciju, kas izsniegts apvienībai, ir spēkā vienu gadu. Pēc lēmuma termiņa beigām klasifikācijas iestāde neveic atkārtotu apvienības klasificēšanu vispārējā kārtībā.

44. Apvienības kvalificēšanas nosacījumi:

44.1. visi apvienību veidojošie būvuzņēmumi ir kvalificēti kādā no šajos noteikumos minētajiem klasifikācijas veidiem;

44.2. apvienībai tiek piešķirta viena kopēja kvalifikācijas klase, ko nosaka:

44.2.1. summējot apvienības dalībnieku datus 1. un 4. kritērijā;

44.2.2. 3. kritērijā uz apvienību attiecina tā dalībnieka reģistrācijas ilgumu, kas reģistrā reģistrēts visilgāk;

44.2.3. (svītrots no 01.03.2019. ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254, sk. grozījumu 3. punktu);

44.2.4. summējot korekciju, kas atbilstoši kvalifikācijai 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15. un 16. kritērijā jāpiemēro katram apvienības dalībniekam;

44.2.1 uz šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūto kvalificēšanas rezultātu attiecina šo noteikumu 36.1 punktā minētos kvalificēšanas principus;

44.3. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

44.4. ja kāds no apvienībā ietilpstošajiem komersantiem nav būvuzņēmums šo noteikumu izpratnē, ziņas par šo uzņēmumu netiek vērtētas;

44.5. ja kāds no apvienības dalībniekiem neatbilst 10. kritērija prasībām, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu;

44.6. ja kāds no apvienības dalībniekiem ir klasificēts šo noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā, apvienībai piešķir 5. kvalifikācijas klasi.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 254; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

44.1 (Svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

VII. Kvalifikācijas nodošana

45. Klasifikācijas iestāde lemj par piešķirtās un spēkā esošās kvalifikācijas nodošanu reorganizācijas rezultātā nodibinātajam komersantam, pamatojoties uz iegūstošā būvuzņēmuma iesniegumu (7. pielikums).

46. Kvalifikāciju var nodot tikai tad, ja reorganizējot tiek nodalīts (nošķelts) viens būvuzņēmums un iegūstošais būvuzņēmums nodarbina visus reorganizētajā būvuzņēmumā klasifikācijas dienā nodarbinātos sertificētos speciālistus, un pēc reorganizācijas nemainās finansiāli ekonomisko un ilgtspējas kvalifikācijas kritēriju atbilstība.

47. Ja sadalot tiek izveidoti vairāki būvuzņēmumi, reorganizētā būvuzņēmuma klasifikācija netiek nodota nevienam no iegūstošajiem būvuzņēmumiem.

VIII. Klasifikācijas grozīšana, atcelšana un atkārtota klasifikācija

48. Klasifikācijas iestāde izdara grozījumus lēmumā par klasifikāciju vai pieņem lēmumu par klasifikācijas atcelšanu pirms lēmumā minētā termiņa beigām, ja, pārbaudot būvuzņēmuma vai apvienības atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajiem klasificēšanas nosacījumiem, konstatē, ka šo noteikumu III nodaļā minētās ziņas liecina par izmaiņām, kuru rezultātā būvuzņēmums vai apvienība vairs neatbilst piešķirtajai kvalifikācijas klasei vai tam vairs nepiemīt lēmumā norādītās kompetences.

49. Ja klasifikācijas iestāde konstatē kvalifikācijas neatbilstību, tā informē par to būvuzņēmumu vai apvienību šo noteikumu 24. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 10 darbdienu laikā pēc būvuzņēmuma vai apvienības informēšanas konstatētā kvalifikācijas neatbilstība nav novērsta, klasifikācijas iestāde izdara grozījumus lēmumā par klasifikāciju vai pieņem lēmumu par klasifikācijas atcelšanu, ja neatbilstību rezultātā būvuzņēmums vai apvienība vairs neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajiem klasificēšanas nosacījumiem.

50. Lēmums par klasifikāciju tiek atcelts, ja būvuzņēmumu izslēdz no reģistra.

51. Klasifikācijas iestāde pēc būvuzņēmuma iesnieguma saņemšanas (8. pielikums) var lemt par atkārtotu būvuzņēmuma klasifikāciju, ja būvuzņēmumā vai tā darbības rādītājos ir notikušas izmaiņas, kas ietekmē šo noteikumu IV nodaļā minētos kvalifikācijas rādītājus, un ja attiecībā uz būvuzņēmumu ir spēkā šo noteikumu 54.1., 54.3. vai 54.5. apakšpunktā minētais lēmums.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

IX. Klasifikācijas iestādes darbība un pilnvaras

52. Klasifikācijas iestādei ir šādi pienākumi:

52.1. veikt būvuzņēmumu klasifikāciju atbilstoši šiem noteikumiem;

52.2. nodrošināt būvuzņēmumu klasifikāciju vispārējā kārtībā ne retāk kā vienu reizi gadā;

52.3. pieņemt lēmumu par būvuzņēmuma klasifikāciju piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par pagaidu klasifikāciju un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par vienreizēju klasifikāciju;

52.4. pieņemt lēmumu par apvienības klasifikāciju piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par apvienības klasifikāciju;

52.5. pārliecināties, vai tai ir pieejamas visas klasifikācijai iesniedzamās ziņas atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

52.6. apkopot un uzturēt elektroniskā vidē informāciju par klasificētajiem būvuzņēmumiem un klasifikācijā izmantotajām ziņām atbilstoši šo noteikumu X nodaļai;

52.7. sniegt skaidrojumus par būvuzņēmuma izvērtēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem.

53. Klasifikācijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt klasificēšanai nepieciešamo informāciju, kā arī skaidrojumus no valsts un pašvaldību iestāžu reģistriem un būvuzņēmumiem.

54. Klasifikācijas iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

54.1. lēmumu par klasifikāciju;

54.2. lēmumu par kvalifikācijas nodošanu;

54.3. lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu;

54.4. lēmumu par grozījumu izdarīšanu klasifikācijā;

54.5. lēmumu par klasifikācijas atcelšanu;

54.6. lēmumu par kvalifikācijas nodošanas atteikumu.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

55. Lēmumā par būvuzņēmuma klasifikāciju papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajam iekļauj:

55.1. būvkomersanta reģistrācijas numuru;

55.2. ziņas par piešķirto kvalifikāciju;

55.3. (svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276);

55.4. norādi, ka aktuālā informācija par būvuzņēmuma kvalificēšanu elektroniski pieejama reģistrā pēc autorizēšanās Būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

56. Ja kvalificēšanas laikā klasifikācijas iestāde konstatē, ka būvuzņēmums, attiecībā uz kuru nav spēkā kāds no šo noteikumu 54.1., 54.2. vai 54.4. apakšpunktā minētajiem lēmumiem, neatbilst nevienai no kvalifikācijas klasēm, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu. Būvuzņēmumu, kuram vispārējā kārtībā veiktais kvalificēšanas process pārtraukts, klasificē šo noteikumu 18. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

57. Ja klasifikācijas iestāde izdara grozījumus klasifikācijā vai pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai par klasifikācijas atcelšanu, lēmumā norāda grozījumu izdarīšanas, kā arī kvalificēšanas pārtraukšanas vai klasifikācijas atcelšanas pamatojumu.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

58. Lēmums stājas spēkā nākamajā darbdienā pēc tā paziņošanas Būvniecības informācijas sistēmā.

59. Klasifikācijas iestādes lēmumu būvkomersants var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 803 redakcijā)

X. Ziņu par būvuzņēmumu klasifikāciju publiskā pieejamība, uzturēšana, atjaunošana un pārbaude

60. Ziņas par klasifikācijas rezultātu tiek ievietotas un uzglabātas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē https://bis.gov.lv, izņemot datus, kuru pieejamību ierobežo normatīvie akti par komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību.

61. Klasifikācijas iestāde lēmumus sagatavo Būvniecības informācijas sistēmā, un tie tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

62. (Svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

63. Reģistra publiski pieejamajā daļā iekļauj lēmuma pieņemšanas datumu un būvuzņēmumam piešķirto klasi.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

64. Klasifikācijas iestāde uzglabā kvalificēšanā izmantotos un kvalificēšanas procesā sagatavotos dokumentus elektronisku datu formā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības informācijas sistēmas darbību.

65. Klasifikācijai nepieciešamo informāciju klasifikācijas iestāde iegūst no būvuzņēmuma, kā arī no tādiem oficiāliem valsts, pašvaldību, profesionālo organizāciju un atbildīgo iestāžu uzturētiem reģistriem, kuros apkopotas būvuzņēmuma apliecinātas ziņas. Būvuzņēmums ir atbildīgs par tā iesniegto ziņu patiesumu.

66. Būvuzņēmums pēc iespējas īsākā laikā informē klasifikācijas iestādi par izmaiņām, kas var ietekmēt piešķirto kvalifikāciju.

XI. Noslēguma jautājumi

67. Būvuzņēmumu klasifikācija vispārējā kārtībā saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu pirmo reizi tiek veikta 2017. gada 1. maijā.

68. Atzinumu par būvuzņēmuma pieredzi būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos saskaņā ar šo noteikumu 9. un 11. punktu, kā arī 25.7. un 55.3. apakšpunktu klasifikācijas iestāde iekļauj lēmumos par klasifikāciju, kas izdoti pēc 2019. gada 30. aprīļa. Ja būvuzņēmums pēc paša vēlēšanās iesniedz klasifikācijas iestādei šo noteikumu 25.7. apakšpunktā minētās ziņas, atzinumu var iekļaut lēmumā, kas izdots pirms 2019. gada 30. aprīļa.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

69. Šo noteikumu 33.1 un 44.1 punktu nepiemēro līdz 2019. gada 28. februārim.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 254 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211
Būvdarbu veidu kvalificēšana atbilstoši būvuzņēmuma pieredzei būvju klasēs un grupās

(Pielikums svītrots ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 276)

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211
Sertificēšanas darbības sfēru pielīdzināšana NACE 2. redakcijas saimnieciskās darbības klasifikācijai

(Pielikums svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 224)

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

Būvkomersantu klasifikācijas vajadzībām Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas

Nr.

p. k.

Tiesību akta norma
I. Krimināllikums
(būvkomersanta pārbaudes periods – 36 mēneši)
1.70.4 pants. Tiesību ierobežošana
2.70.5 pants. Mantas konfiskācija
3.70.6 pants. Naudas piedziņa
 Krimināllikuma norma, uz kuras pamata izdots lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu
4.99. pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
5.100. pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs
6.101. pants. Jūras piesārņošana
7.102. pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana
8.103. pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana
9.104.1 pants. Iekārtu nelikumīga ekspluatācija
10.105. pants. Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai
11.106. pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu
12.146. pants. Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana
13.185. pants. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana
14.186. pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
15.187. pants. Elektrotīkla, publiskā elektronisko sakaru tīkla, siltumtīkla, gāzes, naftas un naftas produktu vada tīša iznīcināšana un bojāšana
16.188. pants. Gāzes un naftas vadu iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
17.202. pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana
18.203. pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana
19.207. pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)
20.211. pants. Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse
21.217. pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana
22.229. pants. Nelikumīgas darbības ar kultūras priekšmetiem
23.238. pants. Ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšana
24.239. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana
25.240. pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
26.275. pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana
27.279. pants. Patvarība
28.280. pants. Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
II. Darba likums
(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)
29.

158. pants. Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā

30.159. pants. Valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšana
31.160. pants. Atteikšanās no sarunām par darba koplīguma slēgšanu
32.161. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana darba tiesisko attiecību jomā
33.162. pants. Citu darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšana

III. Darba aizsardzības likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

34.29. pants. Darba vides riska novērtējuma neveikšana vai darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšana
35.30. pants. Nodarbināšana bez obligātās veselības pārbaudes
36.31. pants. Darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana
37.32. pants. Tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve
38.33. pants. Drošības zīmju nelietošana un to atbilstoša neizvietošana darba vidē
39.34. pants. Nodarbināto nenodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
40.35. pants. Neatbilstoša darba aprīkojuma lietošana vai drošības prasību neievērošana
41.36. pants. Nodarbināto neinstruēšana vai apmācības neveikšana jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā
42.37. pants. Citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai
43.38. pants. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības
44.39. pants. Neatbilstoša darba vides iekšējā uzraudzība, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus

IV. Likums "Par piesārņojumu"

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

45.61. pants. Administratīvā atbildība vides piesārņošanas jomā
46.62. pants. Administratīvā atbildība piesārņojošu darbību jomā

V. Ūdens apsaimniekošanas likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

47.27. pants. Administratīvie pārkāpumi ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

VI. Likums "Par zemes dzīlēm"

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

48.25. pants. Administratīvā atbildība zemes dzīļu izmantošanas jomā

VII. Atkritumu apsaimniekošanas likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

49.43. panta otrā daļa

VIII. Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

50.22. pants. Piesārņošana no kuģiem un termināļiem

IX. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

51.27. pants. Administratīvie pārkāpumi ietekmes uz vidi novērtējuma jomā

X. Ķīmisko vielu likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

52.19. pants. Administratīvie pārkāpumi ķīmisko vielu, maisījumu, izstrādājumu, biocīdu un apstrādātu izstrādājumu jomā

XI. Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

53.32. pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana
54.33. pants. Kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu pārveides, izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana

XII. Ceļu satiksmes likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

55.82. pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

XIII. Aizsargjoslu likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

56.66.11 pants. Aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm vai krātuvēm noteikto aprobežojumu pārkāpšana
XIV. Būvniecības likums
(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)
57.25. pants. Administratīvā atbildība par patvaļīgu būvniecību
58.26. pants. Administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteikto būves konservācijas vai norobežošanas prasību neievērošanu
59.27. pants. Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
60.28. pants. Administratīvā atbildība būvju ekspluatācijas jomā
61.29. pants. Administratīvā atbildība būvizstrādājumu jomā
62.30. pants. Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā
63.31. pants. Administratīvā atbildība par tehnisko noteikumu, atļauju, saskaņojumu vai atteikumu neizdošanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai noteiktajā veidā

XV. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

64.55. pants. Ugunsdrošības prasību neievērošana

XVI. Likums "Par nodokļiem un nodevām"

(būvkomersanta pārbaudes periods – 12 mēneši)

65.144. pants. Regulējuma neievērošana attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

IESNIEGUMS PAR PAGAIDU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs 
Dokumenta nosaukumsIesniegums par pagaidu klasifikāciju
Dokumenta tipsJauns iesniegums
Dokumenta statuss 
Saņemšanas datumsDatuma piešķiršana
Lietvedības numurs 

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs

euro

euro

euro

Izvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)   
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)   
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

GadsVidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

PeriodsNodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

GadsBūvspeciālista vārds, uzvārdsLīguma numursLīguma datumsSfēra/jomaSertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertificētā sistēmaSertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datumsLēmuma izdevējsLēmuma numursBūvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
  
Iegūt ziņas no Sodu reģistra 

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa).

Organizācijas nosaukums 
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

10. KOPLĪGUMS

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu 
Koplīguma darbības periods 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus 

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
  
Pievienot rindu 
  
Paraksts* 
  
Pievienot rindu 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

  
Saglabāt Apstiprināt Nepildīt Atgriezties 
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

IESNIEGUMS PAR VIENREIZĒJU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs 
Dokumenta nosaukumsIesniegums par vienreizēju klasifikāciju
Dokumenta tipsJauns iesniegums
Dokumenta statuss 
Saņemšanas datumsDatuma piešķiršana
Lietvedības numurs 

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgs identifikators 
Nosaukums 
Darbība būvniecības nozarē kopšIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 
E-pasta adrese 

Šeit un turpmāk iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības par datu atbilstību, piemēram, izziņa no komersantu reģistrācijas iestādes uzņēmuma reģistrācijas valstī, kompetentas iestādes izdota izziņa vai komersanta apliecinājums par darbību būvniecības nozarē.

Elektroniski dokumentus augšuplādē, iesnieguma III sadaļā spiežot izvēlni "Pievienot dokumentus".

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs

euro

euro

euro

Izvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)   
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)   

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances.

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

GadsVidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

5. Ziņas par nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

PeriodsNodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

GadsBūvspeciālista vārds, uzvārdsLīguma numursLīguma datumsSfēra/jomaSpecializāciju apliecinošā dokumenta veids un numurs
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
  
Pievienot rindu 

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertificētā sistēmaSertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datumsLēmuma izdevējsLēmuma numursBūvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
  
Iegūt ziņas no Sodu reģistra 

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa)

Organizācijas nosaukums 
  
Pievienot rindu 

10. Koplīgums

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu 
Koplīguma darbības periods 

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus 

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
  
Pievienot rindu 
  
Paraksts* 
  
Pievienot rindu 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

  
Saglabāt Apstiprināt Nepildīt Atgriezties 
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

IESNIEGUMS PAR BŪVUZŅĒMUMU APVIENĪBAS KLASIFICĒŠANU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs 
Dokumenta nosaukumsIesniegums par piegādātāju apvienības klasificēšanu
Dokumenta tipsJauns iesniegums
Dokumenta statuss 
Saņemšanas datumsDatuma piešķiršana
Lietvedības numurs 

II. Pamatinformācija par KOMERSANTiem

1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

1.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

Pārskata gads

Rādītājs
euroeuroeuro
Izvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)   
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)   
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

1.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

Pārskata gads

Rādītājs
euroeuroeuro
Izvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)   
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)   
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

2.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

Apjomi norādīti, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

2.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

3.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

GadsVidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

3.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

GadsVidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

4.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

4.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

5.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

PeriodsNodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

5.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

PeriodsNodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

6.1. Informācija par apvienības dalībnieku (1)

GadsBūvspeciālista vārds, uzvārdsLīguma numursLīguma datumsSfēra/jomaSertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

6.2. Informācija par apvienības dalībnieku (2)

GadsBūvspeciālista vārds, uzvārdsLīguma numursLīguma datumsSfēra/jomaSertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

7.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Sertificētā sistēmaSertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

7.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Sertificētā sistēmaSertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams

Pievienot informācijas bloku 

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

8.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Lēmuma datumsLēmuma izdevējsLēmuma numursBūvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   

8.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Lēmuma datumsLēmuma izdevējsLēmuma numursBūvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa)

9.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Organizācijas nosaukums 
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

9.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Organizācijas nosaukums 
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku 

10. Koplīgums

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

10.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu 
Koplīguma darbības periods 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

10.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu 
Koplīguma darbības periods 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Ja nepieciešams

  
Pievienot informācijas bloku 

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai arī ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentu 

Parakstītāji

Pilnvarotās personas vārds, uzvārdsUzņēmuma nosaukumsBūvkomersanta reģistrācijas numursParaksts*
    
    
  
Pievienot rindu 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

  
Saglabāt Apstiprināt Nepildīt Atgriezties 
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211
IESNIEGUMS PAR KVALIFIKĀCIJAS NODOŠANU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs 
Dokumenta nosaukumsIesniegums par pagaidu klasifikāciju
Dokumenta tipsJauns iesniegums
Dokumenta statuss 
Saņemšanas datumsDatuma piešķiršana
Lietvedības numurs 

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

1. Pamatinformācija par iegūstošo komersantu, kam tiek nodota kvalifikācija

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 

 

Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

2. Pamatinformācija par reorganizēto komersantu, uz kura kvalifikācijas saņemšanu pretendē komersants

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 

 

Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

3. Kvalifikācijas nodošanas pamatojums un pievienotie dokumenti

 

Pievienot dokumentus 

III. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai arī ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 

Pievienot dokumentus 

Parakstītājs/-i

Ja komersants tiek sadalīts, iesniegumu paraksta visu atdalīto uzņēmumu pilnvarotās personas.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā, pilnvarotās personas vārds, uzvārdsParaksts*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

Saglabāt Apstiprināt Nepildīt Atgriezties    
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

IESNIEGUMS PAR ATKĀRTOTU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs 
Dokumenta nosaukumsIesniegums par atkārtotu klasifikāciju
Dokumenta tipsJauns iesniegums
Dokumenta statuss 
Saņemšanas datumsDatuma piešķiršana
Lietvedības numurs 

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
Nosaukums 
BKR numurs 
BKR reģistrācijas datumsIzvēlēties datumu
Komersanta veids 
Juridiskā adrese 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs
euroeuroeuro
Izvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gaduIzvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)   
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)   
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro) 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

GadsVidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
Izvēlēties pārskata gadu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

PeriodsNodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
Izvēlēties datumu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

GadsBūvspeciālista vārds, uzvārdsLīguma numursLīguma datumsSfēra/jomaSertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
Izvēlēties pārskata gadu     
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertifikācijas sistēmaSertificēšanas iestāde/sertifikāta Nr.
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datumsLēmuma izdevējsLēmuma numursBūvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
Izvēlēties datumu   
  
Iegūt ziņas no Sodu reģistra 

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa).

Organizācijas nosaukums 
  
Pievienot rindu 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

10. KOPLĪGUMS

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu 
Koplīguma darbības periods 
  
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas 

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai arī ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus 

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
  
Pievienot rindu 
  
Paraksts* 
  
Pievienot rindu 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

  
Saglabāt Apstiprināt Nepildīt Atgriezties 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 211Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 16.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 15.04.2016. OP numurs: 2016/73.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
281521
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2019","iso_value":"2019\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2019.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2018","iso_value":"2018\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2018.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2017","iso_value":"2017\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2017.-08.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-11.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2016","iso_value":"2016\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2016.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"