Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 224

Rīgā 2017. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 21 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "klasifikācijas klase" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kvalifikācijas klase" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "lēmums par klasifikācijas pārtraukšanu" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lēmums par kvalificēšanas pārtraukšanu" (attiecīgajā locījumā). 

2. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā (turpmāk - reģistrs) reģistrētiem būvkomersantiem - būvdarbu veicējiem (turpmāk - būvuzņēmums);".

3. Izteikt 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. kvalifikācijas nodošanu."

4. Aizstāt 5. punktā vārdus "Būvkomersantu reģistrā (turpmāk - reģistrs)" ar vārdu "reģistrā".

5. Svītrot 6. punktā skaitli un vārdu "7.3. un".

6. Svītrot 7.3. apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Būvuzņēmumu neklasificē, ja pēdējo četru gadu periodā viena kalendāra gada laikā tā reģistrācija reģistrā ir bijusi apturēta vai būvuzņēmums ir bijis izslēgts no reģistra ilgāk par sešiem mēnešiem."

8. Papildināt 9. punktu aiz skaitļa un vārda "1. pielikumam" ar vārdiem "un būvdarbu žurnālā fiksētajam darbu veidam".

9. Svītrot 10. punktu.

10. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Būvuzņēmumu, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ierakstīts kā personālsabiedrība, klasifikācijas iestāde pēc savas iniciatīvas klasificē ne retāk kā reizi gadā un tā kvalifikācijas klasi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu."

11. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Kvalifikāciju var nodot vienam iegūstošajam būvuzņēmumam, ja būvuzņēmums tiek reorganizēts, to sadalot. Kvalifikāciju var nodot tikai ar visu nodalīto (nošķelto) uzņēmumu rakstisku piekrišanu šo noteikumu VII nodaļā minētajā kārtībā ar nosacījumu, ka vienam no nodalītajiem (nošķeltajiem) uzņēmumiem pāriet būtiskās kvalifikāciju raksturojošās kompetences un resursi. Kvalificējot būvuzņēmumu, kas saņēmis nodoto kvalifikāciju, klasifikācijas iestāde vērtē datus par reorganizētā uzņēmuma kompetencēm, resursiem un saistībām, ciktāl tie raksturo nodalītā (nošķeltā) būvuzņēmuma kvalifikāciju."

12. Svītrot 31.1. apakšpunktu.

13. Izteikt 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1.  1. kritērijs - būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem piešķirto patstāvīgās prakses tiesību skaits trijos iepriekšējos gados. Ja būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem piešķirtas:

32.1.1.  15 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā vai vairāk, būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.1.2.  10-14 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā, būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.1.3.  piecas līdz deviņas patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā, būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.1.4.  divas līdz četras patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā, būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.1.5.  vienas patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā, būvuzņēmums atbilst 5. klasei;".

14. Svītrot 32.2. apakšpunktu.

15. Aizstāt 32.4.1.5. apakšpunktā vārdus "no trim gadiem" ar vārdiem "no viena gada".

16. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka likviditātes vai finanšu līdzsvara rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, būvuzņēmuma kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei un finanšu spējām noteiktajām prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes vai finanšu spēju rādītājs ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai klasifikācijas atcelšanu."

17. Izteikt 34.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4.  9. kritērijs - ziņas par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas taksācijas periodā kopsummā pārsniedz 150 euro uz pēdējo aktualizācijas datumu (pa taksācijas periodiem viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju). Ja uzņēmumam bijuši nodokļu parādi kādā no vērtējamā perioda kalendāra mēnešiem, par katru šādu konstatētu gadījumu piemēro korekciju 0,245 punktu apmērā;".

18. Izteikt 36.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.7. piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru šo noteikumu 3. pielikumā minēto normu pārkāpumu par triju gadu periodu pirms lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju. Ja Sodu reģistra dati liecina par Krimināllikuma normu pārkāpumu, piemēro korekciju 0,5 punktu apmērā, bet par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumu piemēro korekciju 0,25 punktu apmērā;".

19. Papildināt 36.3. apakšpunktu aiz vārda "Par" ar vārdiem "aktuālu un".

20. Papildināt IV nodaļu ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka iegūtā klase ir augstāka par šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu prasībām attiecībā uz būvuzņēmumā ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām."

21. Papildināt 44.2.4. apakšpunktu aiz vārdiem "atbilstoši kvalifikācijai" ar skaitļiem "6., 7.".

22. Papildināt noteikumus ar 44.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.1 uz šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūto kvalificēšanas rezultātu attiecina šo noteikumu 33.1 un 36.1 punktā minētos kvalificēšanas principus;".

23. Svītrot 44.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "kompetenci 1.1. kritērijā un".

24. Papildināt VI nodaļu ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku likviditātes vai finanšu līdzsvara rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, apvienības kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei un finanšu spējām noteiktajām atbilstības prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes vai finanšu spēju rādītājs vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai klasifikācijas atcelšanu."

25. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Klasifikācijas iestāde pēc būvuzņēmuma iesnieguma saņemšanas (8. pielikums) var lemt par atkārtotu būvuzņēmuma klasifikāciju, ja būvuzņēmumā vai tā darbības rādītājos ir notikušas izmaiņas, kas ietekmē šo noteikumu IV nodaļā minētos kvalifikācijas rādītājus, un ja attiecībā uz būvuzņēmumu ir spēkā šo noteikumu 54.1., 54.3. vai 54.5. apakšpunktā minētais lēmums."

26. Aizstāt 54.6. apakšpunktā vārdu "klasifikācijas" ar vārdu "kvalifikācijas".

27. Izteikt 55., 56. un 57. punktu šādā redakcijā:

"55. Lēmumā par būvuzņēmuma klasifikāciju papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajam iekļauj:

55.1. būvkomersanta reģistrācijas numuru;

55.2. ziņas par piešķirto kvalifikāciju;

55.3. ziņas par pieredzi būvdarbu veikšanā atšķirīgos būvju veidos un grupās;

55.4. norādi, ka aktuālā informācija par būvuzņēmuma kvalificēšanu elektroniski pieejama reģistrā pēc autorizēšanās Būvniecības informācijas sistēmā.

56. Ja kvalificēšanas laikā klasifikācijas iestāde konstatē, ka būvuzņēmums, attiecībā uz kuru nav spēkā kāds no šo noteikumu 54.1., 54.2. vai 54.4. apakšpunktā minētajiem lēmumiem, neatbilst nevienai no kvalifikācijas klasēm, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu. Būvuzņēmumu, kuram vispārējā kārtībā veiktais kvalificēšanas process pārtraukts, klasificē šo noteikumu 18. punktā noteiktajā kārtībā.

57. Ja klasifikācijas iestāde izdara grozījumus klasifikācijā vai pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai par klasifikācijas atcelšanu, lēmumā norāda grozījumu izdarīšanas, kā arī kvalificēšanas pārtraukšanas vai klasifikācijas atcelšanas pamatojumu."

28. Svītrot 62. punktu.

29. Svītrot 63.2. apakšpunktu.

30. Izteikt 63.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.3. atzītā pieredze būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos."

31. Aizstāt 68. punktā skaitļus un vārdus "9. un 10. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "9. un 11. punktu, kā arī 25.7. un 55.3. apakšpunktu".

32. Svītrot 2. pielikumu.

33. Papildināt 3. pielikumu ar 86. un 87. punktu šādā redakcijā:

"86. 179. pants. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana
87. 179.3 pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana"

34. Svītrot 4., 5., 6. un 8. pielikuma 3. punktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 224Pieņemts: 25.04.2017.Stājas spēkā: 12.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 11.05.2017. OP numurs: 2017/91.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
290644
12.05.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"