Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.529

Rīgā 2014.gada 2.septembrī (prot. Nr.46 32.§)
Ēku būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 1.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību;

1.5. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.6. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.7. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.8. būves konservācijas kārtību;

1.9. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā;

1.10. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Noteikumi attiecas uz visu veidu ēkām, izņemot vispārīgajos būvnoteikumos minēto gadījumu.

3. Šajos noteikumos noteikto ēku būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

3.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);

3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

3.1 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (turpmāk – pārstāvniecība) būvniecībai ārvalstīs nav nepieciešams saņemt Latvijas Republikas iestādes izdotu attiecīgu administratīvo aktu. Pārstāvniecības būvniecību ārvalstīs organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kā arī nodrošina būvprojekta ekspertīzi, autoruzraudzību un būvuzraudzību, ja to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, un saņem atbilstošu atļauju vai cita veida dokumentu, ja saskaņā ar uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām tāds ir nepieciešams. Pārstāvniecības būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu izstrādā, kā arī būvdarbus veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem. Birojs pēc būvdarbu pabeigšanas veic pārstāvniecības apsekošanu un ekspluatācijas kontroli.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

4. Persona ir tiesīga šajos noteikumos noteiktos dokumentus iesniegt institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas,  elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

2. Būvniecības ierosināšana un nepieciešamie dokumenti

5. Būvniecības ieceres dokumentus par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentus iesniedz:

5.1. visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā noris atsevišķi;

5.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

6. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22., 23., 24., 29.1 punktā un 35.2. un 36.2. apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.2. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 27. un 32. punktā minētajos gadījumos;

6.3. paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (3. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 34. punktā minētajos gadījumos;

6.4. būvniecības iesniegums (4. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 25., 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punktā minētajos gadījumos;

6.5. apliecinājuma karte (5. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 35.1. apakšpunktā, 37. un 38. punktā minētajos gadījumos;

6.6. ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 36.1. apakšpunktā, 37. un 38. punktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus;

7.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskas ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus;

7.3. pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

7.4. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas logu atjaunošanai un nomaiņai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 39., 40. vai 41. punktā minētie nosacījumi;

7.5. otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja tiek ievēroti šo noteikumu 42. punktā minētie nosacījumi;

7.6. pirmās vai otrās grupas vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku);

7.7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanai, ja krāsu pase saskaņota pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

7.8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas lieveņa, ārējo kāpņu un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus un nodrošinot to atbilstību ēkas fasādes koptēlam (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas ārdurvju atjaunošanai un nomaiņai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (ievērots apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums) un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.10. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, tās palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai (izņemot valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem un ēkām pilsētās un ciemos), neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam, netiek mainīta jumta konfigurācija un krāsa un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības, ja pašvaldības apbūves noteikumos nav noteiktas citas prasības;

7.11. šo noteikumu 29.1 punktā minēto ēku nojaukšanai.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

8. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

8.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;

8.2. būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;

8.3. saskaņojumu ar trešajām personām un citas atļaujas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9. Trešo personu saskaņojumu noformē uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam) vai kā atsevišķu dokumentu (piemēram, vienošanās, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, balsošanas protokols), lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu.

10. Plānotajai būvniecības iecerei nav nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja ēka pieder citai personai un ir veicama ēkas vai telpu grupas restaurācija, atjaunošana, pārbūve, neveicot apjoma izmaiņas vai lietošanas veida maiņu, vienkāršotās fasādes atjaunošana, atjaunošana vai vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas.

2.1. Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana

11. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju, būvkomersantu vai būvspeciālistu atbilstošā būvprojektēšanas jomā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamo dokumentu izstrādi. Atbilstoši plānotajai iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

12. Šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts).

13. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanas veicami būvprojektēšanas sagatavošanas darbi. Līgumā par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu norāda, kura no pusēm uzņemas tos veikt.

14. Līguma par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu un būvprojekta minimālā sastāva neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums. Projektēšanas uzdevumu sagatavo un paraksta būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs, būvkomersants vai būvspeciālists.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

15. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās ēkas galveno lietošanas veidu ar plānotajām telpu grupām, to lietošanas veidiem un parametrus, kā arī teritorijas plānojuma un inženiertīklu projektēšanas prasības. Ja ēku paredzēts būvēt uz zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības pamata, projektēšanas uzdevumā kā plānotās telpu grupas norāda vienīgi nedzīvojamās telpas. Ja nepieciešams, norāda citus īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un būvizstrādājumi, tehnoloģijas). Ja ēku nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

16. Ja būvniecības iecere paredz objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projektēšanas uzdevumā norāda katrā kārtā ietveramo apjomu.

17. Ja nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācijas tālāka detalizācija ārpus šajos noteikumos noteiktā katrai ēku grupai obligātā apjoma, to ietver projektēšanas uzdevumā (līgumā).

18. Būvniecības ieceres dokumentus izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

19. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentus, ja plānotajai būvniecībai atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, būvniecības ierosinātājs plānotajai būvniecības iecerei var pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī inženiertīklu īpašniekiem.

20. Būvniecības ieceres dokumentus (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros oriģinālos eksemplāros. Viens eksemplārs tiek glabāts institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs, būvkomersants vai būvspeciālists, kā arī Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos viens eksemplārs tiek glabāts birojā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentus, tos sagatavo divos oriģinālos eksemplāros (pa vienam eksemplāram glabā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, un būvniecības ierosinātājs). Būvniecības ieceres dokumentus izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski. Visus izstrādāto būvniecības ieceres dokumentu eksemplārus iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

21. Ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas atkārtota būvprojekta (tipveida projekta) piesaistīšana konkrētajā zemes gabalā, būvprojekta izstrādātājs atbilstošā būvprojektēšanas jomā izstrādā pārējo nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši plānotajai iecerei un paredzētajam būvniecības veidam.

2.2. Pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumenti

22. Ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

22.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

22.2. grafiskos dokumentus:

22.2.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā – ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

22.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

22.3. saskaņojumus ar:

22.3.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecība, ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos attālumus un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

22.3.2. tā zemes gabala īpašnieku, kurā plānota ēkas jauna būvniecība vai novietošana;

22.3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

22.3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

22.4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

22.5. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

22.6. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

23. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

23.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

23.2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;

23.3. saskaņojumus ar:

23.3.1. zemes gabala īpašniekiem, ja plānota ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu;

23.3.2. ēkas vai tās daļas īpašnieku;

23.3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

23.3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

23.4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

23.5. ja paredzēta restaurācija, – izpētes materiālu programmu ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa;

23.6. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

24. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

24.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

24.2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;

24.3. saskaņojumus ar:

24.3.1. zemes gabala īpašniekiem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos attālumus, vai lietošanas veids un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

24.3.2. ēkas vai tās daļas īpašnieku;

24.3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

24.3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

24.4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

24.5. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

25. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, ja paredzēts pārsniegt vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai un/vai mainīt lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 31. punktu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

26. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju, ja ēka ir kultūras piemineklis, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

27.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

27.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

27.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;

27.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

2.3. Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumenti

28. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

28.1. skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

28.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

28.3. ēkas stāvu un jumta plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

28.4. ēkas fasādēm ar augstuma atzīmēm;

28.5. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;

28.6. ja paredzēta būvniecība un/vai nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām – konkrēta sadalījuma pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību;

28.7. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

28.8. saskaņojumiem ar:

28.8.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

28.8.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

28.8.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

28.9. papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

28.10. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti;

28.11. informācijas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

29. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

29.1. skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

29.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

29.3. ražotāja gatavo būvizstrādājumu tehniskās dokumentācijas un grafiskiem dokumentiem ar ēkas fasādi un ēkas stāvu plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

29.4. saskaņojumiem ar:

29.4.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecība, ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos attālumus un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

29.4.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

29.4.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

29.5. papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

29.6. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

29.7. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

29.1 Ierosinot otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu būvniecību vai novietošanu, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku) (turpmāk – sezonas ēka), izņemot šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto gadījumu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

29.1 1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

29.1 2. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu), kā arī par nojaukšanas darbu termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

29.1 3. grafiskos dokumentus:

29.1 3.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā – ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

29.1 3.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalam un tā ārējie izmēri;

29.1 4. saskaņojumus ar:

29.1 4.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecība, ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos attālumus un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

29.1 4.2. tā zemes gabala īpašnieku, kurā plānota ēkas jauna būvniecība vai novietošana;

29.1 4.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

29.1 4.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 5. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 6. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 7. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

30. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju vai atjaunošanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no:

30.1. skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām;

30.2. ja paredzēta restaurācija, – izpētes materiālu programmas ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa;

30.3. ja paredzēta atjaunošana, – grafiskā dokumenta, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai uzlabojumi ēkas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās;

30.4. saskaņojumiem ar:

30.4.1. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

30.4.2. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

30.5. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

31. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no:

31.1. skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām;

31.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, ja ēkas pārbūvē paredzētas apjoma izmaiņas, ārējo tīklu pārbūve vai ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses;

31.3. grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ēkas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās un/vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa,

31.4. raksturīgiem griezumiem;

31.5. saskaņojumiem ar:

31.5.1. zemes gabala īpašniekiem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos attālumus, vai lietošanas veids, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

31.5.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

31.5.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

31.6. papildu aprēķiniem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms un atbilstība ēkas iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

31.7. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

32.2. skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

32.3. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

32.4. fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;

32.5. darbu organizēšanas projektu, izņemot otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamām ēkām, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

32.6. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

33. Ierosinot otrās (izņemot 32. punktā minētos gadījumus) vai trešās grupas ēkas nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

33.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par ēkas paredzēto nojaukšanas metodi, ēkai demontējamiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

33.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, norādot tajā nojaucamo ēku un demontējamos inženiertīklus;

33.3. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

2.4. Būvniecības ieceres dokumenti ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, vienkāršotai atjaunošanai un vienkāršotai fasādes atjaunošanai

34. Ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

34.1. paskaidrojuma rakstu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;

34.2. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

34.3. grafisko dokumentu, kurā parādīta ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;

34.4. saskaņojumu ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku;

34.5. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

35. Ierosinot pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu – ēkas vai tās daļas atjaunošanu, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, – institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

35.1. aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;

35.2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana;

35.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

35.4. grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

35.5. saskaņojumu ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;

35.6. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, – institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

36.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

36.4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);

36.5. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);

36.6. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

36.7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;

36.8. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;

36.9. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

37. Ja vienkāršota atjaunošana vai vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus šo noteikumu 35. vai 36. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

37.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju;

37.2. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

38. Ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus šo noteikumu 35. vai 36. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja nav nepieciešama kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku būvdarbiem, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir noteikusi vēsturisko ēku fasāžu apdares atjaunošanas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumta ieseguma nomaiņas metodikas principus.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

39. Ēkas fasādes apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav nepieciešams, ja ēkai, tai skaitā ēkai, kas atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), plānota tikai logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs).

40. Ēkas fasādes apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav nepieciešams, ja ēkās, kuras atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības zonās, plānota tikai logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam (loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē, logailu arhitektoniskā apdare, loga forma, loga kompozicionālais dalījums un proporcijas, oriģinālam atbilstošs materiāls, loga konstruktīvo elementu no ārtelpas redzamās daļas dimensijas un profilējums, loga dekoratīvās detaļas, no ārtelpas redzamie loga aprīkojuma elementi un krāsojums).

41. Mainot ēku logus vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, ēkas fasādes apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegta informācija, kurai pievienota skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu, ko parakstījis būvspeciālists arhitektūras jomā (sertificēts arhitekts), lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 40. punktā minētajām prasībām. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ja tās rīcībā ir tehniskā dokumentācija par ēkā esošajiem logiem (piemēram, logu nomaiņas pase), 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas rakstiski paziņo būvniecības ierosinātājam par šādas dokumentācijas esību.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

42. Ēkas fasādes apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja otrās vai trešās grupas dzīvojamā ēkā (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus) plānota lodžiju aizstiklošana, neveicot citus fasādes būvdarbus, un institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par lodžiju aizstiklošanas pieļaujamību un saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

43. Ja paredzēta vienkāršota atjaunošana un vienkāršota fasādes atjaunošana, būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvkomersants vai būvspeciālists var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

2.5. Ēkas konservācija tās piespiedu sakārtošanas procesa ietvaros

44. Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas:

44.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu (7. pielikums);

44.2. ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš sastāv no:

44.2.1. skaidrojoša apraksta par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu saraksta;

44.2.2. risinājumiem, vai, ja nepieciešams, grafiskās daļas būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

44.2.3. risinājumiem bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

44.3. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja ēka ir kultūras piemineklis;

44.4. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservācija to ir norādījusi;

44.5. citus dokumentus, kas raksturo ēku un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

44.1 Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai ēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums par ēkas konservāciju nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas ēkas konservāciju, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un iesniedzot attiecīgos dokumentus.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

45. Paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu un šo noteikumu 44. punktā minētos dokumentus iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pašvaldības lēmumā norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

3. Būvniecības ieceres izskatīšana

46. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu un šajos noteikumos norādītos dokumentus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

47. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju (8. pielikums).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

48. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. un 3. punktu, par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai, apliecinājuma kartē vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

48.1 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atsaka izdot būvatļauju vai akceptēt būvniecības ieceri, ja ēkai, kuru būvē, atjauno, restaurē, pārbūvē uz zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības pamata, paredz dzīvojamās telpu grupas (telpas) vai maina ēkas vai telpu grupas nedzīvojamo lietošanas veidu uz dzīvošanai atbilstošu lietošanas veidu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 674 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

49. Pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai vai apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas,  lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

50. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi ēkas fasādes apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvniecības īstenošanas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

51. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot paskaidrojuma rakstu par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, pieņem lēmumu par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves un par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

52. Ja ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves var ietekmēt kādu no ēkas būtiskajām prasībām atbilstoši Būvniecības likuma 9. pantam vai neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecīgajam lietošanas veidam, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atsaka akceptēt ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

53. Pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt ekspluatēt ēku vai telpu grupu atbilstoši akceptētajam lietošanas veidam, izņemot gadījumu, ja plānotajai saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs darbības veikšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

4. Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi

54. Būvatļaujā iekļauj:

54.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

54.1.1. institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem;

54.1.2. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas;

54.1.3. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

54.1.4. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

54.1.5. vides pieejamības prasības, ja pieejamība ēkai jānodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem;

54.1.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;

54.1.7. citas prasības, tai skaitā fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem, atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

54.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības par:

54.2.1. iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti, autoruzraudzības līgums);

54.2.2. reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu fiksēšanai (būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvuzraudzības plāns);

54.2.3. iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises);

54.2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas saņemšanu, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja to paredz normatīvie akti;

54.2.5. citiem dokumentiem, ja to paredz normatīvie akti;

54.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

55. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentus un būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un minētajā institūcijā iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā noteikts otrās grupas ēkas būvprojektam, ja tiek būvēta, atjaunota, pārbūvēta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka un tās palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

56. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai jāizpilda piecu gadu laikā no atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 213; sk. 229. punktu)

57. Paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai, apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumu, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.

58. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības:

58.1. iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti);

58.2. reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu fiksēšanai (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

58.3. iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises);

58.4. citiem dokumentiem, ja to paredz normatīvie akti.

5. Sabiedrības informēšana

59. Par saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi). Būvtāfeli izvieto, ja paredzēta:

59.1. otrās grupas ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamu ēku vai tās palīgēku, kas atrodas ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas, kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijas vai aizsardzības zonas, vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

59.2. otrās grupas ēkas pārbūve, izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku vai tās palīgēku, ja netiek mainīts lietošanas veids uz kādu no nedzīvojamo ēku lietošanas veidu;

59.3. trešās grupas ēkas jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

59.1 Būvtāfeli neizvieto, ja ir rīkota attiecīgās būvniecības ieceres publiska apspriešana.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

60. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

61. Būvtāfeli pilsētās un ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām un ciemiem – vērstu pret autoceļu, un tajā norāda šādas ziņas:

61.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

61.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

61.3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

61.4. būvniecības ieceres plāns ar ēkas novietni, bet trešās grupas publiskajām ēkām papildus – būvniecības ieceres vizualizācija vides kontekstā;

61.5. informāciju par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

6. Projektēšana
6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs

62. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajās institūcijās, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

63. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Pēc būvniecības ierosinātāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var tulkot svešvalodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

64. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts šajos noteikumos un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai, kā arī norādīts būvatļaujā.

65. Saskaņojot ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. Nav pieļaujama vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu vienlaikus piemērošana viena konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

66. Būvprojektu, kura izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 % apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā), var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem. Uz minēto būvprojektu un tā īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt ēkai nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības.

67. Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta titullapas un būvprojekta ģenerālplāna lapas, kurā ir arī objektu raksturojošie galvenie rādītāji, bet, ja paredzēta ēkas vai tās daļas atjaunošana vai pārbūve un nav nepieciešams izstrādāt būvprojekta ģenerālplānu, uz būvprojekta galvenās rasējuma lapas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem (9. pielikums).

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

68. Būvprojekta risinājumu atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām var apliecināt viens būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā (nepiesaistot citus būvspeciālistus), ja tiek būvēta, novietota, pārbūvēta, atjaunota vai nojaukta šo noteikumu 107. punktā minētā ēka un tai nav izvirzītas īpašas prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Būvspeciālists ir atbildīgs par būvprojektu kopumā un tā atbilstību būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

69. Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgie rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (9. pielikums). Ja būvprojektu izstrādā, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgie rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (9. pielikums). Būvprojekta visu daļu vispārīgo rādītāju lapas paraksta būvprojekta vadītājs.

70. Atsevišķas būvprojekta daļas, rasējumu un teksta tehniskais izstrādātājs paraksta katru izstrādāto rasējuma lapu vai teksta sadaļu. Ja izstrādātājam nav attiecīgā sertifikāta, rasējuma lapas paraksta arī attiecīgās daļas vai būvprojekta vadītājs, kas tās pārbaudījis.

71. Otrās grupas ēkas būvprojektam (izņemot gadījumu, ja paredzēta nojaukšana) ir šādas sastāvdaļas:

71.1. vispārīgā daļa:

71.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

71.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

71.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem;

71.2. arhitektūras daļa:

71.2.1. vispārīgie rādītāji;

71.2.2. teritorijas sadaļa:

71.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

71.2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

71.2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums;

71.2.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām);

71.2.2.5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām);

71.2.3. arhitektūras sadaļa:

71.2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi;

71.2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

71.2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

71.2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām ēkām);

71.2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

71.3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas):

71.3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

71.3.2. vides aizsardzības pasākumi;

71.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

71.3.1 ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):

71.3.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

71.3.1 2. vides aizsardzības pasākumi;

71.3.1 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

71.3.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

71.4. darbu organizēšanas projekts;

71.5. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

72. Trešās grupas ēkas būvprojektam (izņemot gadījumu, ja paredzēta nojaukšana) ir šādas sastāvdaļas:

72.1. vispārīgā daļa:

72.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

72.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

72.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem;

72.2. arhitektūras daļa:

72.2.1. vispārīgie rādītāji;

72.2.2. teritorijas sadaļa:

72.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

72.2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

72.2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums;

72.2.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

72.2.2.5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

72.2.3. arhitektūras sadaļa:

72.2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi;

72.2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

72.2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un/vai plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu – piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

72.2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām un ražošanas ēkām);

72.2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

72.2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli);

72.3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas):

72.3.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;

72.3.2. būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

72.3.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

72.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

72.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

72.3.1 ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):

72.3.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

72.3.1 2. inženiertīklu patēriņa aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;

72.3.1 3. vides aizsardzības pasākumi;

72.3.1 4. būvizstrādājumu specifikācijas;

72.3.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

72.4. darbu organizēšanas projekts;

72.5. ugunsdrošības pasākumu pārskats:

72.5.1. apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi – ražošanas un noliktavu ēkām;

72.5.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un inženierbūvju izvietošana, ārējo ugunsdzēsības inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

72.5.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

72.5.4. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

72.5.5. sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi);

72.5.6. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

72.5.7. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam;

72.5.8. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

72.5.9. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

72.5.10. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

72.6. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums;

72.7. būvprojekta ekspertīze.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

73. Otrās vai trešās grupas rūpnieciskās ražošanas (arī ēdināšanas uzņēmumiem) un noliktavu ēkām, ja zināms konkrēts ražošanas process, papildus būvprojektā ietver tehnoloģisko daļu:

73.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

73.2. iekārtu izvietojums, shēmas, apraksti un slodzes uz nesošām konstrukcijām, to radītās vibrācijas un trokšņi;

73.3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti.

74. No publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētajām otrās vai trešās grupas ēkām papildus būvprojektā ietver ekonomisko daļu:

74.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

74.2. būvdarbu apjoms;

74.3. izmaksu aprēķins (tāme).

75. Otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšanas būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

75.1. vispārīgā daļa:

75.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

75.1.2. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas inženiertīklu atslēgšanu, darbu organizēšanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas;

75.2. arhitektūras daļa:

75.2.1. vispārīgie rādītāji;

75.2.2. teritorijas sadaļa:

75.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna ar nojaucamo ēku un demontējamiem inženiertīkliem;

75.2.2.2. teritorijas vertikālais plānojums;

75.2.2.3. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēts labiekārtot teritoriju;

75.3. ēkai demontējamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (atslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

75.4. darbu organizēšanas projekts.

6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs

76. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas:

76.1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs);

76.2. būvdarbu ģenerālplāns;

76.3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

76.4. skaidrojošs apraksts;

76.5. montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

77. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās ēkas, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

78. Ja ar būvdarbiem saistīts ražošanas process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, ieteicams sastādīt situācijas plānu, kurā norādīti visi materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objekti.

79. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā.

80. Izstrādājot būvprojektus ekspluatācijā esošo ēku pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot to pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

80.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

80.2. būvdarbu ģenerālplānos – ekspluatācijā esošās ēkas, arī inženiertīkli un ceļi, kuru funkcionēšana pārbūves laikā netiek pārtraukta, kā arī ēkas un inženiertīkli, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

80.3. skaidrojošajā aprakstā – sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamās vai atjaunojamās ēkas īpašnieku, kā arī pasākumi, kas nodrošina netraucētu ēkas pamatfunkciju izpildi un pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanu;

80.4. būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas un to maksimāli pieļaujamais svars uz pārseguma, jumta vai citām nesošām konstrukcijām;

80.5. montāžas slodžu shēmas pārbūves laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošām ēkām.

6.3. Būvprojekta atkāpju saskaņošana

81. Ja inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskās prasības vai tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskajām prasībām vai tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņojamas būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus. Par inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehnisko prasību atkāpju saskaņošanu attiecīgās institūcijas var iekasēt samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim.

82. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

6.4. Būvprojekta ekspertīze

83. Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

83.1. arhitektūras daļai;

83.2. būvkonstrukciju daļai;

83.3. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridisko personu vai Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem –, izvērtējot būvizstrādājumu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību;

83.4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem;

83.5. darba organizēšanas projektam;

83.6. energoefektivitātes novērtējumam aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

84. Ja būvniecības dalībniekiem risināmi strīdus jautājumi par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos vai īpašajos noteikumos noteiktajām prasībām, būvprojekta ekspertīze veicama tām būvprojekta daļām vai sadaļām, par kurām būvniecības dalībniekiem pastāv strīds.

85. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu būvniecības ierosinātājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana

86. Izstrādāto būvprojektu saskaņo būvniecības ierosinātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

87. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros, kā arī, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Ja būvprojekts ir sagatavots un iesniegts elektroniski, nepieciešams viens eksemplārs.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

88. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādāto būvprojektu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un nepieciešamo tehnisko risinājumu esību, kā arī pārliecinās par normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

89. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā vienu būvprojekta eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

90. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus. Izskatītā būvprojekta viens eksemplārs glabājas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

91. Pēc tam kad būvniecības ierosinātājs novērsis trūkumus, ko konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības ierosinātājs atkārtoti būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā iesniedz būvprojektu izvērtēšanai minētajā institūcijā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

92. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

7. Būvdarbi

92.1 Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

93. Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamos dokumentus, minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

93.1. izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

93.2. būvatļaujā norāda būvniecības ierosinātāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, kas atbilst būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņam;

93.3. būvatļaujā atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram ēka būtu nododama ekspluatācijā;

93.4. būvatļaujai pievieno pielikumu (10. pielikums), kurā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

94. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 96. vai 97. punktā minēto nosacījumu izpildes.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

95. Ja ēka, kurai veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvniecības ierosinātājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, ja ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

96. Ja saskaņā ar šo noteikumu 95. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanu) pagarina uz institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts izpildmērījuma plāns par ēkas novietni un tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Ja ēka minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

97. Ja ēka, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai tās kārta (ja ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

98. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā vai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajiem gadījumiem. Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas ar skaidrojošu aprakstu par veicamajām izmaiņām un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu, ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

99. Būvdarbu veicējs un pieaicinātie būvspeciālisti var mainīties būvdarbu laikā, par to informējot institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedzot jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju vai jauno būvspeciālistu saistību rakstus un jauno būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas. Jaunais būvdarbu veicējs vai jaunie pieaicinātie būvspeciālisti ir tiesīgi uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā ar jauna būvatļaujas pielikuma (10. pielikums) izdošanas brīdi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

100. Izpildot ēkas fasādes apliecinājuma kartē iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz tajā norādītos dokumentus. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

7.1. Būvdarbu organizēšana

101. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus var veikt būvdarbu veicējs vai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos – būvētājs.

102. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un tiesību aktiem noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

103. Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi (kopiju) un būvprojektu.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

104. Būvdarbu veicējs atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju.

105. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš izsniedz būvatļaujas kopiju katram atsevišķu būvdarbu veicējam.

106. Ja būvdarbus veic būvētājs, viņš uzņemas būvdarbu veicēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.

107. Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:

107.1. būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

107.2. būvētājs savām vajadzībām veic vienkāršoto atjaunošanu, izņemot atjaunošanu publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā);

107.3. būvētājs savai pirmās grupas ēkai vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veic vienkāršotu fasādes atjaunošanu.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

7.2. Būvdarbu sagatavošana

108. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

109. Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

110. Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi, viņš ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

111. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti šo noteikumu 114. punktā minētajā darbu veikšanas projektā. Galveno būvasu nospraušanas aktu būvniecības ierosinātājs septiņu dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

112. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.

7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

113. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

114. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu par darbu veikšanas projektu, bet projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

115. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai ēkai kopumā, atsevišķai tās daļai vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, ēkas sekcijai, laidumam, stāvam).

116. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajām ēkām, ievēro to īpašnieku vai lietotāju noteikumus un situāciju būvobjektā.

117. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

118. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

119. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

120. Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 107.1. un 107.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī veicot vienkāršotu atjaunošanu, pirmās grupas vienkāršotas fasādes atjaunošanu un lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

121. Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Būvuzrauga un autoruzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji.

7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

122. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

123. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

124. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

125. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

125.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

125.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;

125.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

126. Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.

127. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (11., 12. un 13. pielikums).

128. Ja tiek veikta būvniecības būvuzraudzība, nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

129. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

130. Būvniecības ierosinātājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

131. Būvniecības ierosinātājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos autoruzraudzības veikšanai pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

132. Ja būvdarbi notiek publiskā ēkā, kura vienlaikus tiek arī ekspluatēta, būvdarbu veikšanas laiks saskaņojams ar ēkas īpašnieku un par to informējami ēkas lietotāji.

133. Ja publiskā ēkā, kura vienlaikus tiek arī ekspluatēta, ir paredzēti tādi būvdarbi, kas palielina vai var palielināt aprēķina slodzi uz pārsegumiem vai jumta konstrukcijām, kuras dēļ tās var zaudēt noturību, kā arī darba organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā ir noteikts, ka attiecīgie darbi veicami tikai tad, ja zem šiem pārsegumiem vai jumta konstrukcijām nenotiek telpu ekspluatācija, šādi būvdarbi nav atļauti, kamēr notiek attiecīgo telpu ekspluatācija. Minētie būvdarbi veicami tikai pēc tam, kad panākta vienošanās par šo telpu ekspluatācijas pārtraukšanu un ar attiecīgo telpu īpašniekiem saskaņots būvdarbu veikšanas laiks.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

134. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieprasīt pēc pamatu izbūves iesniegt pamatu izpildmērījuma plānu, ja tai rodas pamatotas šaubas, ka plānotais objekts tiek būvēts, pārsniedzot normatīvajos aktos noteikto attālumu no kaimiņu zemes gabala robežas (ēkas) vai būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņoto attālumu, kā arī strīda gadījumā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

7.5. Vides aizsardzības nosacījumi

135. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

136. Būvniecībā radušos atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

137. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

138. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtajā A vai B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai vai apliecinājumā C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja šāda atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta.

139. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

140. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veicami pasākumi pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizontu piesārņošanas novēršanai.

141. Veicot grunts pastiprināšanu, novēršama pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošana. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

142. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvprojektā vai to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu).

143. Zemes gabala dabiskā reljefa paaugstināšana vai pazemināšana veicama atbilstoši būvprojektā noteiktajam, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības.

7.6. Ēkas konservācija būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā

144. Ēkas konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

145. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 144. punktā noteiktajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ēku konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

146. Ēkas konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

146.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

146.2. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

146.3. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

146.4. ēkas konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

147. Ja iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši kompetencei ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

148. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 145. un 147. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu veic objekta apsekošanu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ēkas konservāciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

149. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēts, ka nepieciešama ēkas konservācija, bet būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ēkas konservāciju norāda:

149.1. ēkas konservācijas iemeslus;

149.2. ēkas konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu ēkas un tās atsevišķu daļu un konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī ēkas konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

149.3. termiņu ēkas konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

150. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc ēkas konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas izvērtē tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un šo trūkumu novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

151. Pēc šo noteikumu 150. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

152. Veicot ēkas konservācijas darbus, uz tiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu realizēšanas laiku.

153. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par būvdarbu apturēšanu vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis ēkas konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

154. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, ēkas konservācijas darbus ir tiesīga veikt pašvaldība, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju. Visus ar ēkas konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

155. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka ēka var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā institūcija pieņem lēmumu par ēkas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama ēkas konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par ēkas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

8. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pabeigšana
8.1. Pirmās grupas ēkas vai tās daļas un sezonas ēkas pieņemšana ekspluatācijā

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

157. Pēc pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

157.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;

157.2. izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā –, ja mainījusies situācija apvidū;

157.3. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

157.1 Pēc sezonas ēkas būvdarbu pabeigšanas šo noteikumu 29.1 punktā minētajā gadījumā būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

158. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas (izņemot sezonas ēku) vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ir divi gadi.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

158.1 Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu sezonas ēkas ekspluatācijas un nojaukšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Minēto termiņu kontrolē būvinspektors.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

159. Ja veikta jauna būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 157. punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko jebkuru objektu, ja veikta atjaunošana vai pārbūve, apseko publisko ēku, bet pārējos gadījumos apsekošanu var veikt pēc minētās institūcijas ieskatiem. Apsekošanas laikā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

160. Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā, ja paskaidrojuma rakstā ir institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarīta atzīme.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

161. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

162. Pēc šo noteikumu 161. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis visus lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.2. Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā

163. Ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku vai tās daļu, veic:

163.1. ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū;

163.2. ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

164. Ēku vai tās daļu, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un tai nav normatīvajos aktos izvirzītas obligātās higiēnas prasības, būvniecības ierosinātājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuve nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare, izņemot šo noteikumu 184. punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

165. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā. Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai ēkai vai tās daļai normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

166. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas ēku vai tās daļu, pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma papildus šo noteikumu 165. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:

166.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;

166.2. Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

167. Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus:

167.1. apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (14. pielikums);

167.2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

167.3. šo noteikumu 165. un 166. punktā minēto institūciju atzinumus. Būvniecības ierosinātājs par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai attiecīgās institūcijas atzinumus nosūta institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas;

167.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;

167.5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

167.6. būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

167.7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

167.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

167.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

167.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;

167.11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

167.12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

167.13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

168. Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši šo noteikumu 107.1. apakšpunktam, papildus šo noteikumu 167. punktā minētajiem dokumentiem institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

168.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;

168.2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

169. Šo noteikumu 167.1. apakšpunktā minētā dokumenta oriģinālu un šo noteikumu 167.2., 167.3., 167.4., 167.5., 167.8., 167.11., 168.1. un 168.2. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, arhīvā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

170. Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde – būvvaldes būvinspektors un arhitekts, papildus pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, vai birojs. Būvvaldes amatpersonas atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā. Pieaicinātā būvvaldes amatpersona paraksta aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

171. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju un visu norādīto dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

172. Būvniecības ierosinātājs ēku vai tās daļu uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus. Būvdarbu veicēja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas,  nepieņemt ēku ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

173. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 167. un 168. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

174. Ja ēkai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, ēkas vai tās daļas pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieaicināt piedalīties pieņemšanā būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis atzinumu. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt ēku ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

175. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, sastāda aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts) (15. pielikums) trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, pa vienam eksemplāram glabājas tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroja arhīvā. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots elektroniski.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

176. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir:

176.1. trīs gadi otrās grupas ēkām;

176.2. pieci gadi trešās grupas ēkām.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

176.1 Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies ēkas nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja būvdarbu veicējs pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nodevis būvniecības ierosinātājam ēkas ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par ēkas ekspluatācijas prasībām.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

176.2 Šo noteikumu 176. punktā minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

177. Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas ēkas, akta 6. punktu "Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai ēkai atsevišķi.

178. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas,  nav tiesīgs uzsākt ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām atzinumā sniegusi negatīvu atzinumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

179. Ja ēka vai tās daļa netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniedz būvniecības ierosinātājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

180. Pēc šo noteikumu 179. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un uzrāda ēku vai tās daļu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

181. Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu.

182. Aktu reģistrē institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

182.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

182.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

182.3. pēdējās septiņas zīmes – ēkas teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

183. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

184. Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:

184.1. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;

184.2. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.

185. Jaunbūvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo ēku inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo ēku vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms saņemts akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir parakstīti šo noteikumu 167.5. apakšpunktā minētie atzinumi.

186. Ja ēku vai tās daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

187. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

188. Saskaņā ar šo noteikumu 186. un 187. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ieraksta aktā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

189. Būvdarbu veicējs atliktos būvdarbus veic aktā noteiktajos termiņos un apjomā, ja ar būvniecības ierosinātāju nav vienošanās par citu kārtību.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

190. Jebkuru aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

191. Lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu publiskas ēkas atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām, ekspluatācijā nodotas otrās vai trešās grupas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums veikt ēkas tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, īpašnieks veic nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.3. Vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšana

192. Pēc vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu vai apliecinājuma kartes II daļu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

193. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc šo noteikumu 192. punktā minēto dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā pirmās grupas ēkām un 10 darbdienu laikā otrās un trešās grupas ēkām apseko publiskas ēkas vai to daļas, bet var apsekot dzīvojamās ēkas vai to daļas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas vai to daļas un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

194. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, veicot objekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

195. Pēc šo noteikumu 194. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādīto, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.4. Vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbu pabeigšana

196. Pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

196.1. pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos) – aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;

196.2. otrās vai trešās grupas ēkām:

196.2.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļu;

196.2.2. būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

196.2.3. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

196.2.4. darbu izpildes aktu kopijas;

196.2.5. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

197. Paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē pirmās grupas ēkām ir divi gadi, bet otrās un trešās grupas ēkām – trīs gadi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

198. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 196.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

198.1 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 196.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi apliecinājuma kartē.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

199. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

200. Pēc šo noteikumu 199. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādīto, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.5. Pirmās grupas ēkas un otrās grupas ēkas, kas nav pieslēgta inženiertīkliem vai ir atslēgta, nojaukšanas darbu pieņemšana

201. Pēc pirmās grupas vai otrās grupas ēkas nojaukšanas, kura nav bijusi pieslēgta inženiertīkliem vai ir bijusi atslēgta no tiem, būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai II daļu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

202. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 201. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai ir sakārtota teritorija, un izsniedz izziņu par ēkas neesību (16. pielikums).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

203. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

204. Pēc šo noteikumu 203. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādīto, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniedz izziņu par ēkas neesību.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.6. Otrās un trešās grupas ēkas nojaukšanas darbu pieņemšana

205. Ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanu ierosina būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

206. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas nojaukšanu, tās atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

207. Ierosinot ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

207.1. apliecinājumu par ēkas nojaukšanu (17. pielikums);

207.2. izmainītās būvprojekta daļas;

207.3. šo noteikumu 206. punktā noteikto institūciju atzinumus;

207.4. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

208. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 207.1. un 207.3. apakšpunktā minēto dokumentu nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

209. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc visu šo noteikumu 207. punktā minēto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka termiņu nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbu apskatei, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

210. Būvniecības ierosinātājs uzrāda teritoriju ar nojauktās ēkas vietu institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

211. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ēkas nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 206. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

212. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izziņu par ēkas neesību izsniedz trijos oriģinālos eksemplāros un paraksta to. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, viens eksemplārs glabājas minētās institūcijas arhīvā. Noteiktais dokumentu eksemplāru skaits nav nepieciešams, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

213. Ja ēka nojaukta ziemā un saskaņā ar būvprojektu paredzēta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana, piebrauktuvju, ietvju seguma virsslāņa uzklāšana, minētos darbus var veikt tiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

214. Saskaņā ar šo noteikumu 213. punktu atlikto darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

215. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst būvprojektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

216. Pēc šo noteikumu 215. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādīto, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniedz izziņu par ēkas neesību.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

8.7. Ēkas konservācijas darbu pabeigšana

217. Pēc konservācijas darbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai II daļu. Ja veikta trešās grupas ēkas konservācija, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus iesniedz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

218. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 217. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

219. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka būvdarbi nav veikti atbilstoši ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no ēkas konservācijas darbu veikšanas projekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

220. Pēc šo noteikumu 219. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādīto, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

9. Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida pārbaude lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumā

221. Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas,var veikt objekta apsekošanu, lai pārliecinātos, vai ēka vai telpu grupa netiek ekspluatēta neatbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

222. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka ēka vai telpu grupa tiek ekspluatēta neatbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, tā uzdod būvniecības ierosinātājam atbilstoši konstatētajam pārkāpumam iesniegt jaunu būvniecības iesniegumu un būvniecības ieceres dokumentus, ja ēkas vai telpu grupas lietošanas veids atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

223. Ja ēkā vai telpu grupā paredzēta saimnieciskā darbība, kuras īstenošanai papildus nepieciešama citas iestādes (kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas) izsniegta atļauja, licence vai cita veida dokuments, kā arī reģistrācija atbilstošā reģistrā vai informācijas sistēmā, attiecīgā iestāde pārbauda konkrētās ēkas vai telpu grupas lietošanas veida atbilstību saimnieciskās darbības veidam un, ja konstatē neatbilstību, par to ziņo institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

10. Noslēguma jautājumi

224. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

225. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos būvdarbu kontroli un ēku pieņemšanu šo noteikumu 8.2. nodaļas noteiktajā kārtībā sākot ar 2015. gada 1. jūliju veic birojs, bet līdz 2015. gada 30. jūnijam – būvvalde.

226. Publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2014. gada 1. oktobra, bet ne agrāk kā 2004.gada 1.oktobrī, pirmo vai kārtējo tehnisko apsekošanu veic saskaņā ar šo noteikumu 191. punktu, bet publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2004.gada 1.oktobra un kurai pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, tehnisko apsekošanu veic līdz 2019. gada 30. septembrim.

227. Līdz brīdim, kad Būvniecības informācijas sistēmā tiek nodrošināta attiecīgas informācijas saņemšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, veicot ēkas vai telpu grupas atjaunošanu, vienkāršotu atjaunošanu, pārbūvi vai lietošanas veida maiņu bez pārbūves, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus iesniedz aktuālus ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotus grafiskos plānus (stāva plāns, telpu grupas plāns).

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

228. Grozījumi šo noteikumu 50. punktā par būvniecības realizācijas termiņa pagarināšanu attiecas uz spēkā esošām ēkas fasādes apliecinājuma kartēm un ēkas fasādes apliecinājuma kartēm, kam beidzies realizācijas termiņš, kuras institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir akceptējusi, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

229. Grozījumi šo noteikumu 56. punktā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu attiecas uz spēkā esošām būvatļaujām, kuras institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir izdevusi, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ierosinātājs
 

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(objekta (ēkas vai telpu grupas) nosaukums)

 

būvniecībai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

 

jauna būvniecība

novietošana

pārbūve

 

atjaunošana

restaurācija

 
 

vienkāršota fasādes atjaunošana:
( fasādes apdares atjaunošana, fasādes siltināšana, jumta seguma maiņa, jumta siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa)

 

vienkāršota atjaunošana:
( bez lietošanas veida maiņas, ar lietošanas veida maiņu)

2. Ziņas par objektu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

3) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

4) ēkas virszemes stāvu skaits

 

5) ēkas pazemes stāvu skaits

 

6) ēkas apbūves laukums

 

7) ēkas nesošās konstrukcijas, materiāls un apdare:

 

a) pamati

 

b) vertikālā konstrukcija

 

c) starpstāvu pārsegumi

 

d) jumta konstrukcija

 

e) jumta segums

 

f) fasādes apdare

 

8) ēkas ugunsnoturības pakāpe

 

9) ēkai nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana

 
 

10) sezonas ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) – plānotais ekspluatācijas laiks

 

11) īslaicīgas lietošanas ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) – plānotais ekspluatācijas laiks

 

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums

 

2) zemes vienības adrese

 

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

4) ja būvniecība paredzēta mežā:

 

a) meža kvartāla numurs

 

b) meža nogabala numurs

 

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem

 

4. Ziņas par esošu ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

 

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese

 
7) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

8) telpu grupas kadastra apzīmējums

 

9) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

10) telpu grupas paredzētais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

11) telpu grupas adrese

 

12) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

5. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

privātie līdzekļi

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

6. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 
 

(vārds, uzvārds

 

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

7. Ieceres izstrādātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

8. Būvspeciālists(-i)1

 
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

9. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

1) Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

Būvspeciālists(-i)

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

2) Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību (vienkāršotas fasādes atjaunošanas vai vienkāršotas atjaunošanas gadījumā).

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

Būvspeciālists(-i)

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

10. Būvniecības ierosinātāja  apliecinājumi:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas vai tās daļas jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, vienkāršoto fasādes atjaunošanu vai vienkāršoto atjaunošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (būvniecības gadījumā ārpus pilsētām un ciemiem).

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

11. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ________________________ lp.

skaidrojošs apraksts uz ____________________________ lp.

grafiskie dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________

ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehniskā dokumentācija uz ________ lp.

ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz ________ lp.

izpētes materiālu programma ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa (restaurācijas gadījumā), uz __________ lp.

ēkas vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums uz ___________ lp.

saskaņojumi ar personām uz __________ lp.

_______________________________________________________________

saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.

________________________________________________________________

atļaujas uz ____________ lp.

________________________________________________________________

___________________________ tehniskie vai īpašie noteikumi uz _____ lp.

citi dokumenti uz _________ lp.

________________________________________________________________

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

12. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana)

 

13. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

14. Ieceres realizācijas termiņš

 
 

(datums)

14.1 Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________________________________

 

15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 
 

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs

 

datums

 
       

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

Jaunas būvniecības, atjaunošanas, pārbūves, novietošanas gadījumā iesniedzu:

ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu (ēkām virs 25 m2)

izpildmērījuma plānu par ēkas novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

18. Būvdarbu garantijas termiņš

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā _____ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

19. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots

   
 

(datums)

 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

20. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs

 

datums

 

Lēmuma izpildes termiņš

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

22. Termiņš, līdz kuram ēka var pastāvēt, vai termiņš, līdz kuram ēka nojaucama

 
 

(datums)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
4. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus būvējamiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), par zemes vienībām.
5. Ēkas vai telpu grupas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā paskaidrojuma rakstu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo ēkā vai telpu grupā veicamās izmaiņas.
6. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentus, paskaidrojuma raksta 7. un 8. punktu neaizpilda, bet paraksta 9. punktā noteiktos apliecinājumus.
7. Ja vienlaikus ar ēkas būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi vai novietošanu tiek realizēta pirmās grupas inženierbūves būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai novietošana, paskaidrojuma raksts papildināms ar informāciju par būvējamo inženierbūvi un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumiem.
8. Paskaidrojuma raksta 22. punktu aizpilda, ja ēkai noteikts terminēts laiks (piemēram, īslaicīgas lietošanas ēka) pastāvēt šajā nekustamajā īpašumā.
9. Ja paredzēta telpu grupas atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku paskaidrojuma raksta 4. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
10. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Paskaidrojuma raksts
(ēkas nojaukšanai)

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(ēkas nosaukums)

 

nojaukšanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

I. Ieceres dokumentācija

1. Ziņas par ēku:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese

 
6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

7) ēkas virszemes stāvu skaits

 

8) ēkas pazemes stāvu skaits

 

9) ēkas apbūves laukums

 

10) ēkas kopējā platība

 

m2

11) ēkai nepieciešamo inženiertīklu demontāža

 
   

12) paredzētā ēkas nojaukšanas metode

 

13) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana

 

14) būvniecībā radīto atkritumu apjoms

 

15) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta

 

16) teritorijas sakārtošanas veids

 

2. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums

 

2) zemes vienības adrese

 

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

privātie līdzekļi

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

 

4. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 
 

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

5. Ieceres izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)


6. Ieceres izstrādātāja apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts1)

 

(datums)

 


7. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz ēku nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas nojaukšanu atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai un būvniecībā radušos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)


8. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ___________________________ lp.

situācijas plāns uz _________________ lp.

saskaņojumi ar personām uz _____________ lp.

________________________________________________________________

saskaņojumi ar institūcijām uz _____________ lp.

________________________________________________________________

atļaujas uz ________________ lp.

________________________________________________________________

fotofiksācija uz ______________________ lp.

citi dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

9. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

10. Ieceres realizācijas termiņš

 
 

(datums)

10.1 Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _______________________________________________________

 

11. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 
 

(datums)

 

Būvdarbu veicējs/būvētājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)


12. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs

 

datums

 
 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

13. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica

 

(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

 

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)


14. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots

   
 

(datums)

 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.


15. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs

 

datums

 

Lēmuma izpildes termiņš

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)


16. Atzīme par ēkas nojaukšanu

Izdota izziņa par ēkas neesību, numurs __________ datums_____________

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
3. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus nojaucamām ēkām, par zemes vienībām.
4. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentus, paskaidrojuma raksta 5. punktu neaizpilda, bet paraksta 6. punktā noteikto apliecinājumu.
5. Ja vienlaikus ar ēkas nojaukšanu tiek realizēta pirmās grupas inženierbūves nojaukšana, paskaidrojuma raksts papildināms ar informāciju par nojaucamo inženierbūvi un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumiem.
6. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Paskaidrojuma raksts
(ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(ēkas vai telpu grupas nosaukums)

 

lietošanas veida maiņai bez pārbūves.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

Ieceres dokumentācija

1. Ziņas par ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese

 
7) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

8) telpu grupas kadastra apzīmējums

 

9) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

10) telpu grupas paredzētais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

11) telpu grupas adrese

 
12) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

2. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 
 

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

3. Ieceres izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

4. Ieceres izstrādātāja apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts1)

 

(datums)

 

5. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos ēkas vai tās daļu ekspluatēt atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

6. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz _________ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz __________ lp.

skaidrojošs apraksts uz _________ lp.

grafiskie dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________

saskaņojumi ar personām uz _________ lp.

________________________________________________________________

saskaņojumi ar institūcijām uz _________ lp.

________________________________________________________________

atļaujas uz ___________ lp.

________________________________________________________________

citi dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________.

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana) _____________________________________________

8. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

9. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs

 

, datums

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai telpu grupas īpašnieku, par telpu grupām, kurās vienlaikus paredzēts mainīt lietošanas veidu bez pārbūves.
3. Ja paredzēta telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ziņas par ēku paskaidrojuma raksta 1. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
4. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

4. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 674; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Būvniecības iesniegums

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(objekta (ēkas vai telpu grupas) nosaukums)

 

būvniecībai/nojaukšanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

 

jauna būvniecība

pārbūve

atjaunošana

 

restaurācija

nojaukšana

novietošana

2. Ziņas par objektu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

3) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

4) ēkas paredzētais augstums (metros)

 

5) ēkas virszemes stāvu skaits

 

6) ēkas pazemes stāvu skaits

 

7) ēkas apbūves laukums

 

8) ēkai nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana

 
 

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums

 

2) zemes vienības adrese

 

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

4) ja būvniecība paredzēta mežā:
a) meža kvartāla numurs _____________
b) meža nogabala numurs ____________
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _______________

4. Ziņas par esošu ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese

 
7) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

8) ēkai nepieciešamo inženiertīklu demontāža

 
 

9) paredzētā ēkas nojaukšanas metode

 

10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms

 

11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta

 

12) teritorijas sakārtošanas veids

 

13) telpu grupas kadastra apzīmējums

 

14) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

15) telpu grupas paredzētais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

16) telpu grupas adrese

 
17) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

5. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

privātie līdzekļi

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

6. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 
 

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

7. Būvprojekta izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

8. Būvprojekta izstrādātāja sniegtā informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi

 
 

9. Informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

 

(Eiropas Savienības dalībvalsts)

10. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvprojekta izstrādātājs

       
 

(paraksts1)

 

(datums)

 

11. Atbildi uz iesniegumu un būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):

pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai) _______________________________________________

personīgi institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas

12. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi ____________________________________________

13. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas vai telpu grupas jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, restaurāciju vai nojaukšanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (būvniecības gadījumā ārpus pilsētām un ciemiem).

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

14. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz _______________ lp.

būvprojekts minimālā sastāvā uz __________ lp.

ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz _________ lp.

ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinums uz ___________ lp.

saskaņojumi ar personām uz ___________________ lp.

________________________________________________________________

saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.

________________________________________________________________

__________________________ tehniskie vai īpašie noteikumi uz ______ lp.

citi dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

15. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Būvatļaujas numurs

 

datums

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, darbinieks

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

16. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju

Lēmuma numurs

 

datums

 
   

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, darbinieks

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Būvniecības iesnieguma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas (telpu grupas) vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus būvējamiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), par zemes vienībām.
3. Ēkas vai telpu grupas pārbūves, atjaunošanas, restaurācijas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības iesniegumu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo ēkā vai telpu grupā veicamās izmaiņas.
4. Uz apbūves tiesības pamata jaunbūvējamās vai uzbūvētās ēkas vai tās telpu grupas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, restaurācijas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības iesniegumā kā telpu grupas norāda vienīgi nedzīvojamās telpas.
5. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

5. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Apliecinājuma karte
(ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas)

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(ēkas vai telpu grupas nosaukums)

 

vienkāršotai atjaunošanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas

vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu

2. Ziņas par ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese

 
7) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

8) telpu grupas kadastra apzīmējums

 

9) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

10) telpu grupas paredzētais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

11) telpu grupas adrese

 
12) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

4. Ieceres izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

5. Būvspeciālists(-i)1

 
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

6. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista (-u) apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

Būvspeciālists (-i)

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

7. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs

       
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

 

8. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ________ lp.

skaidrojošs apraksts uz ________ lp.

grafiskie dokumenti uz _________ lp.

________________________________________________________________

citi dokumenti uz ___________ lp.

________________________________________________________________

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

9. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

10. Ieceres realizācijas termiņš

 
 

(datums)

10.1 Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________________

 

11. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 
 

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

12. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs

 

datums

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

13. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

14. Objekta pārbaude

Objekts apsekots

   
 

(datums)

 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

15. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs

 

datums

   

Lēmuma izpildes termiņš

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

16. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai telpu grupas īpašnieku, par telpu grupām, kurās vienlaikus paredzēts veikt vienkāršotu atjaunošanu ar/bez lietošanas veida maiņas.
5. Ja vienlaikus ar ēkas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas tiek realizēta iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumiem.
6. Ja paredzēta telpu grupas vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku apliecinājuma kartes 2. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
7. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

6. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(ēkas nosaukums)

 

vienkāršotai fasādes atjaunošanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

I. Ieceres dokumentācija

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt):

 

fasādes apdares atjaunošana

fasādes siltināšana

 

jumta seguma maiņa

jumta siltināšana

 

pagraba siltināšana

logu nomaiņa

 

lodžiju aizstiklošana

 

2. Ziņas par ēku:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):  
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese

 
6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums _____________________________________________________________________________________

2) zemes vienības adrese ______________________________________________________________________________________________________

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)


4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

privātie līdzekļi

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Ieceres izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese un tālruņa numurs

7. Būvspeciālists(-i)1

 
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

Būvspeciālists (-i)

       
 

(paraksts2)

 

(datums)

 

9. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta seguma maiņu, pagraba siltināšanu, logu nomaiņu, lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs

       
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

 

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ____________ lp.

skaidrojošs apraksts uz __________ lp.

grafiskie dokumenti uz __________ lp.

________________________________________________________________

darba organizēšanas projekts uz ______________ lp.

saskaņojumi ar personām uz _________________ lp.

________________________________________________________________

saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.

________________________________________________________________

atļaujas uz ______________ lp.

________________________________________________________________

citi dokumenti uz ____________ lp.

________________________________________________________________

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

12. Ieceres realizācijas termiņš

 
 

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

13. Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas

atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts

atbildīgā būvuzrauga saistību raksts

būvuzraudzības plāns

būvdarbu žurnāls

informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________

________________________________________________________________

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 
 

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs

 

datums

 
   

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus

iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus

darbu izpildes aktu kopijas

ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

18. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots

   
 

(datums)

 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs

 

datums

   

Lēmuma izpildes termiņš

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot.
4. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par zemes vienībām.
5. Ja vienlaikus ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu tiek realizēta inženiertīkla pievada un/vai iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem.
6. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

7. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

Paskaidrojuma raksts
(ēkas konservācijai)

Būvniecības ierosinātājs

 
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

   
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

   
 

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu

 
 

(ēkas vai tās daļas nosaukums)

 

konservācijai,

ko iesniedzu, pamatojoties uz  
 

(pašvaldība)

lēmumu par ēkas konservāciju, lēmuma numurs ____________________________, datums ___________________.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

 

I. Ieceres dokumentācija

1. Ziņas par esošu ēku:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):
 

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese

 
6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

2. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums _____________________________________________________________________________________

2) zemes vienības adrese ______________________________________________________________________________________________________

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Pilnvarotā persona

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

 
 

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

4. Ieceres izstrādātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

5. Ieceres izstrādātāja apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ieceres izstrādātājs

       
 

(paraksts1)

 

(datums)

 

6. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas vai tās daļas konservāciju atbilstoši izstrādātajam konservācijas darbu veikšanas projektam.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

7. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp.

būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ________________ lp.

ēkas konservācijas darbu veikšanas projekts uz _______ lp.

darbu organizēšanas projekts, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservāciju to ir norādījusi, uz ______ lp.

kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir kultūras piemineklis, uz ________ lp.

citi dokumenti uz ________ lp.

 

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

8. Atzīme par ēkas konservācijas darbu akceptu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

9. Ieceres realizācijas termiņš

 
 

(datums)

9.1 Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _________________________________________________

 

10. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 
 

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

11. Lēmums par atteikšanos akceptēt ēkas konservācijas darbus

Lēmuma numurs

 

datums

   

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

12. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un veikti atbilstoši akceptētajam ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam.

Būvniecības ierosinātājs

     
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

13. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots

   
 

(datums)

 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam.

14. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētā konservācijas darbu veikšanas projekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs

 

datums

   

Lēmuma izpildes termiņš

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

15. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot konservācijas darbu veikšanas projektu un pabeidzot būvdarbus.
3. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus konservējamiem objektiem vai ēkām, par zemes vienībām.
4. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

8. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)
 
 

BŪVATĻAUJA Nr.______

     

(būvatļaujas sastādīšanas vieta)

 

(datums)

Izdota  
 

(būvniecības ierosinātāja – fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

  būvniecībai/nojaukšanai.

(objekta (ēkas vai telpu grupas) nosaukums)

 
Nekustamā īpašuma kadastra numurs  

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

jauna būvniecība pārbūve atjaunošana
restaurācija nojaukšana novietošana

2. Ziņas par objektu (jauna būvniecība):

1) ēkas grupa  
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums1  

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

dzīvojama ēka nedzīvojama ēka
4) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais augstums (metros)  
6) ēkas virszemes stāvu skaits  
7) ēkas pazemes stāvu skaits  
8) ēkas apbūves laukums  

9) ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktam:

publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem

ēka, kuras paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

ēka, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums  
2) zemes vienības adrese  

3) ja būvniecība paredzēta mežā:

a) meža kvartāla numurs __________________

b) meža nogabala numurs __________________

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem __________________

4. Ziņas par esošu ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa  
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums  

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

dzīvojama ēka nedzīvojama ēka
4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese  
7) ēkai nepieciešamo inženiertīklu demontāža  
 
8) paredzētā ēkas nojaukšanas metode  
9) būvniecībā radīto atkritumu apjoms  
10) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta
 
11) teritorijas sakārtošanas veids  

12) ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktam:

publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem

ēka, kuras paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

ēka, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

13) telpu grupas kadastra apzīmējums  
14) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

15) telpu grupas paredzētais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

16) telpu grupas adrese  
5. Būvprojekta izstrādātājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

6. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana)
 
7. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude  
 

(apsekošanas datums)

Atzinums par būves pārbaudi  
 

(numurs un datums)

Projektēšanas nosacījumi

8. Projektēšanas nosacījumi (vajadzīgo atzīmēt):

1) saskaņojumi ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju:

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

2) saskaņojumi ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem:

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

3) tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi:

ar valsts institūcijām:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar pašvaldības institūcijām:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar inženiertīklu turētājiem:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

4) tehniskie vai īpašie noteikumi, ja nav nepieciešams to izdevēja saskaņojums:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

5) citu institūciju saskaņojumi vai atļaujas:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

6) vides pieejamības prasības, ja ēkai tās nodrošināmas atbilstoši normatīvajiem aktiem:

teritoriju labiekārtojumam

piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem

gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

invalīdu autostāvvietu skaits, ne mazāks par __________________

ēkas ieejai attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

pārvietošanās iespējai starp ēkas stāviem personām ar funkcionāliem traucējumiem

iekštelpu iekārtojumam

( sanitāri tehniskajām telpām

citām telpām ___________________________)

gaiteņiem un evakuācijas ceļiem

7) būvprojekta sastāvs:

vispārīgā daļa

arhitektūras daļa:

vispārīgo rādītāju lapa

teritorijas sadaļa

arhitektūras sadaļa

būvkonstrukciju daļa

inženiertīklu daļas:

ūdensapgāde un kanalizācija

apkure

vēdināšana un gaisa kondicionēšana

elektroapgāde

siltumapgāde

gāzes apgāde

elektronisko sakaru tīkli

drošības sistēmas

citu inženierrisinājumu daļas ____________________________________

darbu organizēšanas projekts

ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei

ugunsdrošības pasākumu pārskats

tehnoloģiskā daļa

ekonomiskā daļa

papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem ________________________________________________________________________

8) būvprojekta izstrāde, piemērojot  
 

(Eiropas Savienības dalībvalsts)

nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

9) būvprojekta ekspertīze

10) prasības fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem
 
11) prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai  
 
12) citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)
 
 
13) papildu prasības atbilstoši būvniecības ieceres publiskas apspriešanas rezultātiem
 
 

14) būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš  
 

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

10. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas

izstrādāts un saskaņots būvprojekts

atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts

atbildīgā būvuzrauga saistību raksts

būvuzraudzības plāns

būvdarbu žurnāls

autoruzraudzības žurnāls

autoruzraudzības līgums

informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)

informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti  
 
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

 

vārds, uzvārds, paraksts2)

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  .

(iestādes nosaukums, adrese)

 

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes un lēmumi

11. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

12. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņš

Pēc atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi jāizpilda divu gadu laikā līdz
 

(datums)

13. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

14. Pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ____________________________________ gadi

1) būvdarbi veicami līdz  
 

(datums)

2) būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšanas periods
 
3) ēka nododama ekspluatācijā līdz  
 

(datums)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

15. Būvatļauja pagarināta līdz  
 

(datums)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, veic ēkas pirmsreģistrāciju, norādot kadastra apzīmējumu, ja tā lieto Būvniecības informācijas sistēmu.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.
4. Būvatļaujā attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, par vienlaikus būvējamiem objektiem (2. punktu aizpilda katram objektam) vai atjaunojamām, pārbūvējamām, restaurējamām, nojaucamām ēkām (telpu grupām) (4. punktu aizpilda katrai ēkai vai telpu grupai), ja tas norādīts būvniecības iesniegumā, par zemes vienībām, par nepieciešamajiem institūciju un trešo personu saskaņojumiem.
5. Būvatļaujas 8. punktā norāda tikai to saskaņojumu saņemšanas nepieciešamību no institūcijām un trešajām personām, kuri nav saņemti iepriekš, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā).


9. pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā)

Apliecinājumu paraugi

I. Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

II. Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

III. Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums2

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

IV. Būvprojekta sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

Piezīmes.
1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2 Ja būvprojekts izstrādāts, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.


10. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
  (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)  

 

___________ būvatļaujas Nr. _______ pielikums Nr. _______  

 

(datums)  

 

1. Būvdarbu veicējs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

2. Pieaicinātie būvspeciālisti:

1) atbildīgais būvdarbu vadītājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā)

2) atbildīgais būvuzraugs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā)

3) autoruzraugs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā)

4) darba aizsardzības koordinators

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona

 
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Būvatļaujas pielikuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

11. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

_____. gada ___.____________

Objekta nosaukums un adrese  
 
Konstrukcijas nosaukums  


 

Būvniecības ierosinātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi konstrukcijām, kuras izpildījis _________________________

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādītas šādas konstrukcijas: ______________________________________________________________________________

 

(konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums)

 

2. Darbi izpildīti saskaņā ar

 
 

(būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvprojekta nosaukums un rasējuma Nr.)

3. Konstrukcijās lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi:

 

(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)

4. Darba gaitā novirzes no būvprojekta nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot).

Pieļautās novirzes saskaņotas ar

 
 

(attiecīgā institūcija,

 

rasējuma Nr. un saskaņošanas datums)

Komisijas lēmums:

Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

12. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

Segto darbu pieņemšanas akts

______. gada ___.____________

Objekta nosaukums un adrese

 
   

Darba nosaukums

 
   

Būvniecības ierosinātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, kurus izpildījis ____________________________________

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīts

 
 

(īss darba raksturojums)

   
 

2. Darbi izpildīti saskaņā ar

 
 

(būvprojekta izstrādātāja vārds un uzvārds vai

 

juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums un rasējuma Nr.)

3. Veicot darbus, lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi:

 

(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)

 

4. Darba gaitā novirzes no būvprojekta nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot).

Pieļautās novirzes saskaņotas ar

 
 

(attiecīgā institūcija,

 

rasējuma Nr. un saskaņošanas datums)

Komisijas lēmums:

Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 
 

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 
 

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs  
 

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

13. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

______. gada _____.____________

Objekta nosaukums un adrese  
   
Inženiertehniskās sistēmas nosaukums  
   


 

Būvniecības ierosinātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs

 

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Komisija veica darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi sistēmai, kuru ierīkoja

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese vai

 

fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. un dzīvesvieta)

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīta

 
 

(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)

 

2. Sistēma ierīkota saskaņā ar

 
 

(būvprojekta attiecīgās sadaļas izstrādāšanas

 

datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs)

un sistēmā izmantoto iekārtu, ierīču un materiālu tehnisko specifikāciju.

3. Sistēmā samontētas šādas pamata iekārtas, ierīces un materiāli:

Nr.
p. k.

Nosaukums

Tips, marka

Mērvienība

Skaits

Piezīmes

1.

         

2.

         

3.

         

4. Izmaiņas saskaņotajā sistēmas tehniskajā projektā. Nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot) atkāpes no minētā projekta.

Pieļautās novirzes saskaņotas ar

 
 

(attiecīgā institūcija, rasējuma Nr. un saskaņošanas datums,

 

norādīt, kādi kompensējošie pasākumi ir veikti)

5. Aktam pievienota šāda dokumentācija (vajadzīgo atzīmēt):

sistēmas iekārtu un ierīču tehniskās pases

sistēmas iekārtu, ierīču un materiālu atbilstības deklarācijas

sistēmas ekspluatācijas dokumentācija (instrukcija)

cita tehniskā dokumentācija, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus (vajadzīgo ierakstīt) ________________________________________________

Komisijas lēmums:

 

ir izbūvēta atbilstoši

(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)

 

būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem. Sistēma ir pieņemta un gatava ekspluatācijai.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Piezīmes.

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

14. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

APLIECINĀJUMS
par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

 

1. Paziņo, ka

 
 

(ēkas vai tās daļas nosaukums)

būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr.____________________, ko

 

izsniegusi

 

, ir pabeigti.

(datums)

 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nosaukums)

 

2. Ziņas par uzbūvēto objektu(-iem):

2.1. ēka ( dzīvojama vai nedzīvojama (vajadzīgo atzīmēt)):

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

3) ēkas augstums (metros) _________________________________________________________________________________________________

4) ēkas virszemes stāvu skaits ______________________________________________________________________________________________

5) ēkas pazemes stāvu skaits _______________________________________________________________________________________________

6) ēkas apbūves laukums _____________________________________________________________________________________________________

7) ēkas kopējā platība _____________________________ m2

8) ēkas būvtilpums _______________________________ m3

9) ēkas nesošās konstrukcijas, materiāls un apdare:

a) pamati ___________________________________________________________________________________________________________________

b) vertikālā konstrukcija __________________________________________________________________________________________________

c) starpstāvu pārsegumi __________________________________________________________________________________________________

d) jumta konstrukcija _____________________________________________________________________________________________________

e) jumta segums ___________________________________________________________________________________________________________

f) fasādes apdare __________________________________________________________________________________________________________

10) ēkas ugunsnoturības pakāpe _____________________________________________________________________________________________

11) ēkas energoefektivitātes klase ___________________________________________________________________________________________

2.2. ārējie inženiertīkli:

1) inženiertīklu veids (ūdensvads, kanalizācija, kabeļi u. c.) _____________

2) trases kopgarums ______________ m

3) virszemes daļa ______________ m

4) apakšzemes daļa ______________ m

5) inženiertīklu tehniskais raksturojums:

Nr.
p. k.

Inženiertīklu veids

Konstrukciju materiāls

Šķērsgriezums (mm)

Daudzums (m)

1.

       

2.

       

3.

       

2.3. ielas (ceļu pārvadi):

1) ielas (ceļu pārvada) kopējais garums ___________ m

2) kopējā platība, kurā veikti darbi, ___________ m2

3) brauktuves platība ___________ m2, ietvju platība ___________ m2

4) zālāju platība ___________ m2, nomales platība ___________ m2

5) nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju ___________ m2

6) ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

Nr.
p. k.

Inženierbūves tehniskie rādītāji

Daudzums (m)

1.

   

2.

   

3.

   

3. Ziņas par zemes gabalu, kurā veikta būvniecība:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums ____________________________________________________________________________________

2) zemes vienības adrese __________________________________________________________________________________________________

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

4. Ziņas par ēku vai telpu grupu, kurā veikta būvniecība:

1) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums ________________________________________________________________________________________________

3) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

4) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese __________________________________________________________________________________________________________________

6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

7) ēkas kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā ēkā) __________/__________ m2

8) ēkas būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) ___________/__________ m3

9) telpu grupas kadastra apzīmējums ________________________________________

10) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

11) telpu grupas paredzētais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

12) telpu grupas adrese  

13) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

14) telpu grupas kopējā platība ________________________________ m2

5. Ziņas par būvniecību:

5.1. būvdarbi sākti  

un pabeigti

   
 

(datums)

 

(datums)

 

5.2. ēka vai tās daļa atbilst būvprojektam, ko izstrādājis

 

(būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

5.3. izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta IR/NAV (nevajadzīgo svītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

5.4. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki:

5.4.1. būvdarbu veicējs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

5.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

5.4.3. būvuzraugs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

5.4.4. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

5.5. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica

 

(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

6. Apliecina, ka:

6.1. ēkas vai tās daļa ir gatava pieņemšanai ekspluatācijā;

6.2. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā būvniecības atkritumi, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi, ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

6.3. būvprojektā paredzētās tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir uzstādītas, pārbaudītas un noregulētas atbilstoši projektam un atbilst normatīvajiem aktiem būvniecībā;

6.4. būvprojektā paredzētās ugunsdrošības, higiēnas, akustiskās, vides pieejamības prasības ir izpildītas un atbilst normatīvo aktu prasībām;

6.5. pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā _____ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem;

6.6. būvniecības kopējās izmaksas ir __________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi __________ euro;

6.7. atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos:

Nr.
p. k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas termiņš

1.

       

2.

       

3.

       
 

Būvniecības ierosinātājs

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Būvdarbu veicējs

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Būvuzraugs

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas (telpu grupas) vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus uzbūvētiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), ja tas norādīts būvatļaujā, par zemes vienībām.
3. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas ēkas, apliecinājuma 2.1. apakšpunktu aizpilda katrai ēkai atsevišķi.
4. Apliecinājuma 2.2. un 2.3. apakšpunktu aizpilda atbilstoši situācijai, ja vienlaikus ar ēkas būvniecību tiek izbūvēti ārējie inženiertīkli un ielas.
5. Apliecinājuma 5.4.3. un 5.4.4. apakšpunktā minēto informāciju norāda, ja tika veikta būvuzraudzība un/vai autoruzraudzība.
6. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

15. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
 

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 

AKTS

Kods

par  
 

(ēkas vai tās daļas nosaukums, adrese,

 

ja nav, – atrašanās vieta, zemes vienības kadastra apzīmējums)

pieņemšanu ekspluatācijā

     

(akta sastādīšanas vieta)

 

(datums)

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

jauna būvniecība pārbūve atjaunošana
restaurācija novietošana  
 
Būvniecības ierosinātājs
   
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

1. Pieņemšanas darbu veic būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot):

1.1. būvinspektors  
 

(vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr. būvinspektoru reģistrā)

 
1.2. arhitekts  
 

(vārds, uzvārds, amats)

 
1.3. cita amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, amats)

2. Pieņemšanas darbā piedalās:

2.1. būvuzraugs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

 
2.2. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

 
2.3. būvdarbu veicējs  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs,

 

pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

 
2.4.  
 

(institūcija/specialitāte, amats, vārds, uzvārds)

3. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) iepazinās ar:

3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu __________________ sējumos

3.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:

3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. __________________

3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. __________________

3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz _________ lp. __________________ sējumā(-os)

3.2.4. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi uz _________ lp.

3.2.5. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju uz _________ lp.

4. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) izvērtēja:

4.1. būvniecības ierosinātāja apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:

4.2.1.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.2.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.3.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.4.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.5.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
 
4.3. būvprojekta izstrādātāja   atzinumu Nr. ______ uz _________ lp.
 

(datums)

 
 
4.4. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli uz _________ lp.
  akta Nr. _________.

(datums)

 

5. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) uzklausīja pieņemšanas darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja:

5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. _________, ko    
 

(datums)

 
 
izsniegusi  
 

(būvvaldes nosaukums)

 
5.2. būvdarbi sākti  

un pabeigti

   
 

(datums)

 

(datums)

 
 
5.3. ēka vai tās daļa atbilst būvprojektam, ko izstrādājis
 

(būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā)

5.4. izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta IR/NAV (nevajadzīgo svītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā.

6. Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji:

6.1. ēka (ēkas kadastra apzīmējums ____________________________________):

6.1.1. dzīvojama ēka vai nedzīvojama ēka (vajadzīgo atzīmēt)

6.1.2. stāvu skaits (kuros veikti virszemes/pazemes darbi) _________/_________/_________

6.1.3. augstums __________________ m

6.1.4. apbūves laukums (jaunai ēkai) __________________ m2

6.1.5. kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā ēkā) __________________/__________________ m2

6.1.6. būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) __________________/__________________ m3

6.1.7. ēkas nesošās konstrukcijas un apdare:

Nr.
p.k.

Konstrukcija un apdare

Veids

Materiāls

1.

Pamati    

2.

Vertikālā konstrukcija    

3.

Starpstāvu pārsegumi    

4.

Jumta konstrukcija    

5.

Jumta segums    

6.

Fasādes apdare    

6.1.8. ugunsnoturības pakāpe ____________________________________

6.1.9. energoefektivitātes klase ____________________________________

6.1.10. ēkas lietošanas veida raksturojums:

6.1.10.1. ēkas galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6.1.10.2. telpu grupas lietošanas veidi:

Nr.
p.k.

Lietošanas veidi

Daudzums (m2)

1.

   

2.

   

3.

   

6.1.11. inženiertehniskais aprīkojums (vajadzīgo atzīmēt):

6.1.11.1. elektroapgāde:

centralizētā

autonomā ( vēja ūdens saules cita)

6.1.11.2. gāzes apgāde:

centralizētā

vietējā ( rezervuāra balonu)

6.1.11.3. ūdensapgāde:

centralizētā

vietējā ( artēziskā kvartāla akas no atklāta ūdensavota)

ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

6.1.11.4. apkure:

centralizētā

centrālā (apkures katls)

vietējā ( krāsns kamīns plīts)

6.1.11.5. kurināmais:

cietais šķidrais gāze elektrība

6.1.11.6. karstā ūdens apgāde:

centralizētā

lokālā

individuālā

6.1.11.7. kanalizācija1:

centralizētā

lokālā

individuālā

lietusūdens

tehnoloģiskā

6.1.11.8. attīrīšanas iekārtas:

mehāniskās

ķīmiskās

bioloģiskās

6.1.11.9. vēdināšana:

dabiskā

piespiedu

6.1.11.10. lifti:

pasažieru

kravas

citi ______________________________________________________

6.1.11.11. elektronisko sakaru tīkli:

telefons

TV

internets

citi ______________________________________________________

6.1.11.12. drošības sistēmas:

ugunsaizsardzības sistēmas

aizsargsignalizācijas

ārkārtējo apstākļu apziņošanas

6.2. vides pieejamības risinājumi (ja būvatļaujā noteiktas vides pieejamības prasības):

teritoriju labiekārtojumam

piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem

gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

invalīdu autostāvvietu skaits __________________

ēkas ieejai attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

pārvietošanās iespējai starp ēkas stāviem personām ar funkcionāliem traucējumiem

iekštelpu iekārtojumam

( sanitāri tehniskajām telpām, citām telpām __________________)

gaiteņiem un evakuācijas ceļiem

7. Ārējie inženiertīkli:

7.1. inženiertīklu veids (ūdensvads, kanalizācija, kabeļi u. c.) __________________

7.2. trases kopgarums __________________ m

7.3. virszemes daļa __________________ m

7.4. apakšzemes daļa __________________ m

7.5. inženiertīklu tehniskais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženiertīklu veids

Konstrukciju materiāls

Šķērsgriezums (mm)

Daudzums (m)

1.

       

2.

       

3.

       

8. Ielas (ceļu pārvadi):

8.1. ielas (ceļu pārvada) kopējais garums __________________ m

8.2. kopējā platība, kurā veikti darbi, __________________ m2

8.3. brauktuves platība __________________ m2, ietvju platība __________________ m2

8.4. zālāju platība __________________ m2, nomales platība __________________ m2

8.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju __________________ m2

8.6. ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženierbūves tehniskie rādītāji

Daudzums (m)

1.

   

2.

   

3.

   

8.7. funkcionālais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženierbūves lietošanas veids

Daudzums (m2)

1.

   

2.

   

3.

   

9. Būvniecības kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja apliecinājuma) ir __________________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – __________________ euro.

10. Iekšējie un ārējie inženiertīkli un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

11. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

12. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

Nr.
p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas termiņš

1.

       

2.

       

3.

       

13. Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā __________________ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

14. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) ierosina atzīt
  par derīgu ekspluatācijai.

(ēkas vai tās daļas nosaukums)

 
 
15. Termiņš, līdz kuram ēka var pastāvēt, vai termiņš, līdz kuram ēka nojaucama
   

(datums)

 

16. Par ēku vai tās daļu ir ierosināta tiesvedība (apstrīdēta būvatļauja) ____________________________________ tiesā, lietas numurs __________________.

17. Pieņemšanas akts sastādīts _________ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai
  .
 
būvinspektors  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 
arhitekts  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 
cita amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 
Ar aktu iepazinās:
būvniecības ierosinātājs
   

 

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

 
būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

 
būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts2)

 
būvdarbu veicējs    
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Aizpilda, ievērojot lietoto terminoloģiju Latvijas būvnormatīvos par ūdensapgādes un kanalizācijas būvju projektēšanu.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.
4. Ja ēkas pieņemšanu veic birojs, akta 1. punktu precizē atbilstoši situācijai, norādot amatpersonas, kuras veiks pieņemšanas darbu.
5. Akta 7. un 8. punktu aizpilda atbilstoši situācijai, ja vienlaikus ar ēkas būvniecību tiek izbūvēti ārējie inženiertīkli un ielas.
6. Aktā attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, par vienlaikus uzbūvētiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), ja tas norādīts būvatļaujā, par zemes vienībām.
7. Ēkas vai tās daļas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā akta 6. punktu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo ēkā vai telpu grupā veiktās izmaiņas.
8. Akta 15. punktu aizpilda, ja ēkai noteikts terminēts laiks (piemēram, īslaicīgas lietošanas ēka) pastāvēt šajā nekustamajā īpašumā.


16. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 360)

     
 

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 

IZZIŅA
par ēkas neesību

       

(izziņas sastādīšanas vieta)

 

(numurs)

 


 

 

ar kadastra apzīmējumu

_________,

(ēkas nosaukums)

   
 

kas atrodas

 

, ir nojaukta.

 

(adrese)

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs __________________________________________________________________________________________

1. Ziņas par nojaukto ēku:

1) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

2) ēkas grupa

 
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

dzīvojama ēka

nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids

 
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas virszemes stāvu skaits _________________________________________________________________________________________________

6) ēkas pazemes stāvu skaits _______________________________________________________________________________________________

7) ēkai demontētie inženiertīkli ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ziņas par zemes gabalu, kurā nojaukta ēka:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums ______________________________________________________________________________________

2) zemes vienības adrese _____________________________________________________________________________________________________

3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

3. Ziņas par būvniecību:

1) būvniecības ierosinātājs

 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

2) būvdarbi veikti, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt):

 

akceptēto ieceri un paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai