Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1106

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 11.§)
Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zemes izpirkšanas (pirkšanas) līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus, ar līguma slēgšanu saistīto izdevumu samaksas kārtību un apmēru, kā arī apstiprina zemes izpirkuma (pirkuma) tipveida līgumu.

2. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūt zemi īpašumā var persona, kurai šādas tiesības ir noteiktas likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" (turpmāk – zemes izpircējs (pircējs)).

3. Institūcijas, kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā (turpmāk – Ministru kabineta noteikta institūcija) faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

II. Zemes izpirkuma (pirkuma) tipveida līguma noslēgšana

4. Ministru kabineta noteikta institūcija ar zemes izpircēju (pircēju) noslēdz vienu no šādiem tipveida līgumiem:

4.1. zemes izpirkuma līgumu – ar Latvijas Republikas pilsoni attiecībā uz lauku apvidus zemi (1.pielikums) vai attiecībā uz pilsētu zemi (2.pielikums), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.1.1. zeme ir kadastrāli uzmērīta;

4.1.2. ir saņemts Valsts zemes dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas (attiecībā uz lauku apvidu zemi) vai pilsētas zemes komisijas (attiecībā uz pilsētas zemi) lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

4.1.3. zemes izpirkšanas maksājums ir veikts pilnā apmērā vai pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas ir veikta priekšapmaksa privatizācijas sertifikātos par visu izpērkamo zemi;

4.2. zemes pirkuma līgumu – ar Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju, ja viņam ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi (turpmāk – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs) (3.pielikums) vai ar juridisko personu (4.pielikums) – attiecībā uz lauku apvidu zemi, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.2.1. zeme ir kadastrāli uzmērīta;

4.2.2. ir saņemts Valsts zemes dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

4.2.3. zemes pirkšanas maksājums ir veikts pilnā apmērā vai pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas ir veikta priekšapmaksa privatizācijas sertifikātos par visu izpērkamo zemi;

4.3. zemes pirkuma līgumu – ar Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju vai fizisko personu, kas nav Latvijas Republikas pilsonis saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 9.pantu, – attiecībā uz pilsētu zemi (5.pielikums), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.3.1. zeme ir kadastrāli uzmērīta;

4.3.2. īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministru kabineta noteiktās institūcijas personā;

4.3.3. zemes pirkšanas maksājums ir veikts pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

5. Pirms zemes pirkuma līguma noslēgšanas Ministru kabineta noteikta institūcija šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētās zemes īpašuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministru kabineta noteiktās institūcijas personā.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

6. Lai zemesgabalu ierakstītu zemesgrāmatā, šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētā zemesgabala lietotājs iesniedz Ministru kabineta noteiktajā institūcijā šādu dokumentu oriģinālus:

6.1. iesniegumu par zemesgabala iegūšanu īpašumā (6.pielikums);

6.2. Valsts vēstures arhīva izziņu par zemesgabala piederību 1940.gada 21.jūlijā;

6.3. pilsētas zemes komisijas lēmumu par dzīvojamās ēkas būvei vai augļu dārza ar apbūves tiesībām ierīkošanai lietošanā nodotā zemesgabala robežu, platības un kadastrālā novērtējuma apstiprināšanu, kā arī servitūtu un apgrūtinājumu noteikšanu;

6.4. kadastra izziņu par zemesgabalu;

6.5. zemes robežu plānu divos eksemplāros.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

7. Lai zemes īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministru kabineta noteiktās institūcijas personā, Ministru kabineta noteikta institūcija veic šādas darbības:

7.1. sagatavo un paraksta uzziņu par zemesgabalu saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 10.pantu, kā arī notariāli apliecinātu nostiprinājuma lūgumu iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā;

7.2. iesniedz zemesgrāmatu nodaļā dokumentus, kas nepieciešami īpašuma tiesību nostiprināšanai, un saņem zemesgrāmatas tiesneša apliecinātu datorizdruku.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

8. Šo noteikumu 4.punktā minētais zemes izpircējs (pircējs), izņemot šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto zemesgabala lietotāju, var ar Ministru kabineta noteiktu institūciju noslēgt zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumu attiecībā uz lauku apvidus zemi (7.pielikums) vai attiecībā uz pilsētu zemi (8.pielikums). Šāda līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikums – zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plāns (9.pielikums).

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

9. Ja izpērkamais (pērkamais) zemesgabals sastāv no vairākām zemes vienībām, par tām noslēdz vienu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

10. Ja zemes vienībai ir vairāki zemes koplietotāji, zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu noslēdz, piedaloties visiem zemes koplietotājiem, vai līgumu visu zemes koplietotāju vārdā noslēdz viņu pilnvarotais pārstāvis.

11. Zemes izpircējs (pircējs) pirms šo noteikumu 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas Ministru kabineta noteiktās institūcijas attiecīgajā filiālē uzrāda šādus dokumentus:

11.1. attiecīgās institūcijas lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai tā apliecinātu atvasinājumu;

11.2. zemes robežu plānu vai tā apliecinātu atvasinājumu.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

12. Iesniedzot iesniegumu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā gadījumā vai slēdzot zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, persona Ministru kabineta noteiktai institūcijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Zemes izpircēja (pircēja) pilnvarotā persona uzrāda arī notariāli apliecinātu pilnvaru vai tās apliecinātu atvasinājumu. Juridiskā persona uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu vai tā apliecinātu atvasinājumu.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

III. Zemes izpirkuma (pirkuma) tipveida līguma būtiskie noteikumi

13. Ja zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu veic pilnā apmērā, zemes izpirkuma (pirkuma) līguma būtiskie noteikumi ir šādi:

13.1. zemes izpircējs (pircējs) izpērk (pērk) zemi atbilstoši līgumā noteiktajai summai. Ja zemes izpircējs (pircējs) ir veicis priekšapmaksu par visu izpērkamo (pērkamo) zemi, to norāda līgumā, par mežaudzi maksā papildus – pirms līguma noslēgšanas;

13.2. līgumā norāda visus īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus un apgrūtinājumus, kas minēti attiecīgās institūcijas lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

13.3. ar līguma slēgšanu saistītos izdevumus sedz zemes izpircējs (pircējs);

13.4. pušu strīdus izskata, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Ja zeme tiek izpirkta (pirkta) uz nomaksu, zemes izpirkuma (pirkuma) līguma būtiskie noteikumi ir šādi:

14.1. pirmā iemaksa maksājumam par izpērkamo (pērkamo) zemi ir ne mazāka par 25 % no zemes izpirkuma (pirkuma) maksas;

14.2. maksimālais zemes izpirkuma laiks ir pieci gadi. Maksa par atlikto maksājumu ir seši procenti gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu un euro daļas, procentu samaksu veicot euro;

14.3. zemes izpircējs (pircējs) līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nenodod zemesgabalu lietošanā trešajām personām vai neapgrūtina ar citām lietu tiesībām, nedala un neapvieno to ar citu īpašumu un bez Ministru kabineta noteiktās institūcijas rakstiskas piekrišanas neveic uz zemesgabala jaunu būvniecību;

14.4. Ministru kabineta noteikta institūcija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja zemes izpircējs (pircējs) nav izpildījis savas saistības līgumā noteiktajā termiņā pilnā apmērā. Rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu Ministru kabineta noteikta institūcija zemes izpircējam (pircējam) nosūta pēc līgumā noteiktā samaksas termiņa iestāšanās. Pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu, Ministru kabineta noteikta institūcija zemes izpircējam (pircējam) atmaksā euro iemaksātos naudas līdzekļus, ieturot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos procentus un citus maksājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteiktās institūcijas cenrādi (10.pielikums). Iemaksātos sertifikātus atpakaļ neatdod – tos dzēš normatīvajos aktos par privatizācijas sertifikātiem noteiktajā kārtībā;

14.5. zemes izpircējs (pircējs) ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, iesniedzot vai nosūtot paziņojumu Ministru kabineta noteiktai institūcijai. Pamatojoties uz zemes izpircēja (pircēja) rakstisku lūgumu, euro iemaksātos naudas līdzekļus Ministru kabineta noteikta institūcija atdod atpakaļ zemes izpircējam (pircējam), ieturot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos procentus un citus maksājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteiktās institūcijas cenrādi (10.pielikums). Iemaksātos sertifikātus atpakaļ neatdod – tos dzēš normatīvajos aktos par privatizācijas sertifikātiem noteiktajā kārtībā;

14.6. zemes izpircēja (pircēja) īpašuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā pēc pilnīgas līgumā noteikto saistību izpildes;

14.7. līgumā norāda šo noteikumu 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētos noteikumus.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

15. Ja slēdz zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumu, zemes izpircēja (pircēja) īpašuma tiesības un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus nostiprina zemesgrāmatā pēc zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājuma veikšanas pilnā apmērā un citu līgumā paredzēto saistību izpildes, ko apliecina Ministru kabineta noteiktās institūcijas izsniegta izziņa par līgumā minēto saistību pilnīgu izpildi.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

IV. Samaksas kārtība un apmērs

16. Pirms sagatavotā zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas (parakstīšanas) zemes izpircējs (pircējs) samaksā Ministru kabineta noteiktai institūcijai:

16.1. ar līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta noteiktās institūcijas cenrādi (10.pielikums);

16.2. zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu (pilnā apmērā vai tā daļu), par ko līgumā izdara attiecīgu ierakstu.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

17. Zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu pēc izpircēja (pircēja) izvēles var veikt:

17.1. naudā, veicot maksājumu Ministru kabineta noteiktās institūcijas norādītajā kontā Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē;

17.2. privatizācijas sertifikātos, veicot pārskaitījumu uz Ministru kabineta noteiktās institūcijas kontu.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

18. Veicot zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu, ievēro normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanu noteiktās prasības par maksāšanas līdzekļu proporciju un izmantošanu (privatizācijas sertifikātu un euro proporciju).

19. Ja tiek mainīti Ministru kabineta noteiktās institūcijas konti, Ministru kabineta noteikta institūcija vismaz mēnesi iepriekš rakstiski paziņo zemes izpircējam (pircējam), kurš zemi izpērk (pērk) uz nomaksu, jaunos konta rekvizītus, kur turpmāk veicami maksājumi. Zemes izpircējs (pircējs) pēc minētā paziņojuma saņemšanas maksājumus par izpērkamo (pērkamo) zemi veic uz paziņojumā norādīto kontu.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

20. Ministru kabineta noteikta institūcija maksāšanas līdzekļus euro, kuri iegūti no zemes izpirkuma (pirkuma) līgumiem, par kuriem samaksa ir veikta pilnā apmērā (izņemot ar šo līgumu slēgšanu saistītos ieņēmumus), katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam ieskaita Valsts īpašuma privatizācijas fondā 90 % apmērā un attiecīgajai pašvaldībai – 10 % apmērā.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

21. Ministru kabineta noteikta institūcija maksāšanas līdzekļus euro, kuri iegūti no nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumiem, tai skaitā šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos procentus (izņemot ar šo līgumu slēgšanu saistītos ieņēmumus), ieskaita šo noteikumu 20.punktā minēto institūciju fondos pēc tam, kad zemes izpirkuma (pirkuma) maksa ir samaksāta pilnā apmērā. Ja līgums izbeigts šo noteikumu 14.4. vai 14.5.apakšpunktā minētajā kārtībā, 14.2.apakšpunktā minētos procentus ieskaita šo noteikumu 20.punktā minēto institūciju fondos.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

V. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.686 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 137.nr.).

23. Šo noteikumu 5., 6. un 7.punktā minētās prasības piemērojamas, ciktāl tās nav pretrunā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās".

24. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.686 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība".

25. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

26. Tiesiskās darbības saistībā ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildi, kuras uzsāktas valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka", pārņem Ministru kabineta noteikta institūcija.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.462 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES IZPIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis(-e)

    

(vārds, uzvārds)

,

(personas kods)

,
 

(adrese)

(turpmāk – Zemes izpircējs), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes izpircējs izpērk zemesgabalu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese (nosaukums) ________________, kadastra apzīmējums ________, zemes kopplatība ____ ha, t. sk. ____ ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ___ ha meža zeme.

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar ______________ (iestādes nosaukums) ____. gada __._____ lēmumu Nr. ____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: ________________________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR ( ________ euro un ______ centi);

par mežaudzi _______ EUR ( _______ euro un _______ centi);

kopā ______ EUR ( ___ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes izpircējs līguma slēgšanas brīdī ir veicis šā līguma 1.3. punktā minēto samaksu par zemesgabalu privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Zemes izpircējs pirms līguma noslēgšanas ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) veicis priekšapmaksu par visu zemi.

2.3. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr. ______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr. _______________ 20__. gada ___.___________.

2.4. Zemes izpircējs līguma slēgšanas brīdī sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi.

3. Citi noteikumi

3.1. Zemes izpircējs iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus.

3.2. Zemes izpircējs ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā.

3.3. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

3.4. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

3.5. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. Pušu rekvizīti

Zemes izpircējs

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīme. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES IZPIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis(-e)

    

(vārds, uzvārds)

,

(personas kods)

,
 

(adrese)

(turpmāk – Zemes izpircējs), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes izpircējs izpērk zemesgabalu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese ________, kadastra apzīmējums ________, zemes kopplatība ____ (m2).

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar ______________ (iestādes nosaukums) ____. gada __.______________ lēmumu Nr. ____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: _______________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR (________ euro un ______ centi);

kopā ______ EUR (______ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes izpircējs līguma slēgšanas brīdī ir veicis šā līguma 1.3. punktā minēto samaksu par zemesgabalu privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Zemes izpircējs pirms līguma noslēgšanas ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) veicis priekšapmaksu par visu zemi.

2.3. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr.______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr. _______________ 20__. gada ___.___________.

2.4. Zemes izpircējs līguma slēgšanas brīdī sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi.

3. Citi noteikumi

3.1. Zemes izpircējs iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus.

3.2. Zemes izpircējs ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā.

3.3. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

3.4. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

3.5. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. Pušu rekvizīti

Zemes izpircējs

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīme. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.

3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

 **  

(vārds, uzvārds)

,

(personas identifikācijas numurs)

,
 

(adrese)

(turpmāk – Zemes pircējs), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes pircējs pērk zemesgabalu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese (nosaukums) ________, kadastra apzīmējums ________, zemes kopplatība ____ ha.

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar______________ (iestādes nosaukums) ____. gada __._____ lēmumu Nr. ____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: _______________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR (________ euro un ______ centi);

kopā ______ EUR (______ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī ir veicis šā līguma 1.3. punktā minēto maksu par zemesgabalu privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Zemes pircējs pirms līguma noslēgšanas ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) veicis priekšapmaksu par visu zemi.

2.3. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr. ______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K _____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr. _______________ 20__. gada ___.___________.

2.4. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi.

3. Citi noteikumi

3.1. Zemes pircējs iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus.

3.2. Zemes pircējs ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā.

3.3. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

3.4. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

3.5. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. Pušu rekvizīti

Zemes pircējs

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīmes.
1. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.
2. ** Fiziska persona, kas nav Latvijas Republikas pilsonis.

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

 , ,

(juridiskās personas nosaukums)

 

(komersanta reģistrācijas numurs)

 

 , kuru pārstāv

(juridiskās personas adrese)

 

 saskaņā ar

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

 

 (turpmāk – Zemes pircējs),

(norāda pārstāvību apliecinošu dokumentu)

 

no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes pircējs pērk zemesgabalu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese (nosaukums) ________, kadastra apzīmējums________, zemes kopplatība ____ ha, no tās ____ ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ___ ha meža zeme.

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar______________ (iestādes nosaukums) ____.gada __._____ lēmumu Nr.____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi:_______________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR (________ euro un ______ centi);

par mežaudzi _______ EUR (_______ euro un _______ centi);

kopā ______ EUR (______ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī ir veicis šā līguma 1.3. punktā minēto samaksu par zemesgabalu privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Zemes pircējs pirms līguma noslēgšanas ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) veicis priekšapmaksu par visu zemi.

2.3. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr.______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr. _______________ 20__. gada ___.___________.

2.4. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi.

3. Citi noteikumi

3.1. Zemes pircējs iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus.

3.2. Zemes pircējs ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā.

3.3. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

3.4. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

3.5. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. Pušu rekvizīti

Zemes pircējs

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīme. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.

5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

 **  

(vārds, uzvārds)

,

(personas identifikācijas numurs)

,
 

(adrese)

(turpmāk – Zemes pircējs), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes pircējs pērk zemesgabalu, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas _________ pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr. __ ) uz valsts vārda Institūcijas personā un kas tiek pārdots atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese (nosaukums) ____ pilsētas ________, kadastra apzīmējums ________, zemes kopplatība ____ (m2).

1.2. Saskaņā ar______________ (iestādes nosaukums) ____.gada __._____ lēmumu Nr.____ zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: _________________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

1.3. Maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu ir ________ EUR (_______euro un ______ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī ir veicis šā līguma 1.3. punktā minēto samaksu par zemesgabalu privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr. _____________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr._______________ 20__. gada ___.___________.

2.3. Zemes pircējs līguma slēgšanas brīdī sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi.

3. Citi noteikumi

3.1. Zemes pircējs iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu un ar to saistītos īpašuma tiesību aprobežojumus vai apgrūtinājumus.

3.2. Zemes pircējs ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā.

3.3. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

3.4. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

3.5. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. Pušu rekvizīti

Zemes pircējs

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīmes.
1.* Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.
2.** Fiziska persona, kas nav Latvijas Republikas pilsonis.

6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

Iesniegums par zemesgabala iegūšanu īpašumā

20____. gada ____. _____________________

Es, ,
 

(vārds, uzvārds)

 
 ,

(valstiskā piederība un tās veids)

 
 ,

(personas kods vai cits identifikācijas numurs)

 
 ,

(adrese)

 
 , 

(tālruņa numurs)

  

saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" vēlos iegūt īpašumā zemi ____m2 platībā, kura atrodas __________________ pilsētas teritorijā.

Zeme piešķirta šādam mērķim .

1. Lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda ________________* (turpmāk – Institūcija) personā, iesniedzu šādus dokumentus:

1.1. dokumentus, kas apliecina zemesgabala piederību 1940. gada 21. jūlijā;

1.2. pilsētas zemes komisijas lēmumu par dzīvojamās ēkas būvei vai augļu dārza ar apbūves tiesībām ierīkošanai lietošanā nodotā zemesgabala robežu, platības un kadastrālā novērtējuma apstiprināšanu, kā arī servitūtu un apgrūtinājumu noteikšanu;

1.3. kadastra izziņu par zemesgabalu;

1.4. zemesgabala robežu plānu ar kadastra numuru _________________ ___ eksemplāros.

2. Pilsētas zemes komisijas lēmumā apstiprinātā zemesgabala kadastrālā vērtība ir EUR _________, ko saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 10. pantu apņemos samaksāt ar ____________________un ______________________ 00/100 gab. sertifikātiem, kas ieskaitāmi Institūcijas kontā Nr. HZ_____________________, vai euro, kas ieskaitāmi kontā Nr. _______________. Apņemos apmaksāt euro visus izdevumus, kas saistīti ar zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Institūcijas personā, kā arī šādus ar zemes pirkuma līguma slēgšanu saistītos izdevumus:

2.1. zvērināta notāra un zemesgrāmatu nodaļas pakalpojumus, iemaksājot avansu EUR ____ atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam maksas apmēram;

2.2. Institūcijas pakalpojumus ____ EUR, t. sk. PVN _____ EUR;

2.3. zemes pirkuma līguma noformēšanas izdevumus ______ EUR, kas maksājami, noformējot zemes pirkuma līgumu.

3. Piezīmes 

Iesnieguma iesniedzējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Saņēmu 20____. gada ____. _____________________

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.

7.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES NOMAKSAS IZPIRKUMA (PIRKUMA) LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

 ** 

(personas vārds, uzvārds, personas kods vai cits identifikācijas numurs vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

,

(adrese)

(turpmāk – Zemes izpircējs (pircējs)), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes izpircējs (pircējs) izpērk (pērk) uz nomaksu zemesgabalu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese (nosaukums) ________, kadastra apzīmējums________, zemes kopplatība ____ ha, no tās ____ ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ___ ha meža zeme.

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar ______________ (iestādes nosaukums) ____.gada __._____ lēmumu Nr. ____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: _______________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR ( ________ euro un ______ centi);

par mežaudzi _______ EUR ( _______ euro un _______ centi);

kopā ______ EUR ( ______ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes izpircējs (pircējs) maksājumus par zemesgabalu veic privatizācijas sertifikātos vai euro pēc savas izvēles.

2.2. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr. ______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr. _______________ 20__. gada ___.___________.

2.3. Zemes izpircējs (pircējs) šā līguma slēgšanas brīdī ir iemaksājis Institūcijai pirmo iemaksu ________ EUR vai __________un _______00/100 gab. sertifikātus.

2.4. Maksas atlikums līguma slēgšanas brīdī ir ________ EUR (t. sk. _______________ un _______00/100 gab. sertifikātos).

2.5. Zemes izpircējs (pircējs) šā līguma 2.4. punktā minēto maksas atlikumu samaksā ____ gadu laikā – līdz 20 __. gada __.________.

2.6. Zemes izpircējs (pircējs) par maksas atlikumu maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu vai euro daļas, procentu samaksu veicot euro, saskaņā ar zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plānu (pielikums).

2.7. Procentu samaksa neatbrīvo no pārējo līguma saistību izpildes.

2.8. Zemes izpirkšanas maksas atlikumu sertifikātos zemes izpircējs (pircējs) pārskaita kontā Nr. __________, euro, un atliktā maksājuma procentus kontā Nr. ______________________.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Zemes izpircējs (pircējs):

3.1.1. šā līguma 2.4. un 2.5. punktā noteiktajā termiņā un apmērā samaksā maksas atlikumu pilnā apmērā, kā arī tam pieskaitāmo procentu maksājumu saskaņā ar šā līguma pielikumu. Maksas atlikumu un par attiecīgajā laikposmā tam pieskaitāmo procentu maksājumu var samaksāt pirms līguma 2.5. punktā noteiktā termiņa;

3.1.2. šā līguma darbības laikā nenodod zemesgabalu lietošanā trešajām personām vai neapgrūtina ar citām lietu tiesībām, nedala un neapvieno to ar citu īpašumu, kā arī bez Institūcijas rakstiskas piekrišanas neveic uz zemesgabala jaunu būvniecību;

3.1.3. nodrošina iespēju Institūcijas pārstāvjiem jebkurā laikā pārbaudīt zemesgabala stāvokli;

3.1.4. ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot Institūcijai rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu;

3.1.5. ir tiesīgs šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā rakstiski lūgt Institūcijai atmaksāt euro iemaksātos naudas līdzekļus, kas samaksāti par zemes izpirkšanu (pirkšanu), izņemot maksājumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi un iemaksātos sertifikātus – tos dzēš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.1.6. pēc līguma 2.4. punktā minētā maksas atlikuma samaksas un citu noteikto saistību pilnīgas izpildes, ko apliecina Institūcijas izsniegta izziņa par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu kopā ar citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu;

3.1.7. sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi;

3.1.8. triju dienu laikā paziņo Institūcijai par adreses maiņu, uz kuru nosūtāmi visi paziņojumi un cita korespondence.

3.2. Institūcija:

3.2.1. ir tiesīga prasīt Zemes izpircējam (pircējam) pilnīgu un savlaicīgu līgumā noteiktā maksas atlikuma, šā līguma 2.6. punktā minēto procentu un citu maksājumu samaksu saskaņā ar Institūcijas cenrādi;

3.2.2. ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot Zemes izpircējam (pircējam) rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu, ja Zemes izpircējs (pircējs) nav izpildījis savas saistības līguma 2.5. un 2.6. punktā minētajā termiņā;

3.2.3. šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz Zemes izpircēja (pircēja) rakstisku pieprasījumu, atmaksā Zemes izpircējam (pircējam) euro iemaksātos naudas līdzekļus, ieturot šā līguma 2.6. punktā minētos procentus un citus maksājumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi. Iemaksātos sertifikātus Institūcija atpakaļ neatdod – tos dzēš normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

3.2.4. pēc Zemes izpircēja (pircēja) rakstiska pieprasījuma izsniedz izziņu par šajā līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi.

4. Citi noteikumi

4.1. Ja līgums tā 3.1.4. vai 3.2.2. punktā noteiktajā kārtībā ir izbeigts, Zemes izpircējs (pircējs) zaudē tiesības īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprināt zemesgrāmatā uz sava vārda.

4.2. Ja šajā līgumā noteiktās saistības ir izpildītas pilnā apmērā, Zemes izpircēja (pircēja) īpašuma tiesības un ar to saistītie īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi (līguma 1.4. punkts) ir nostiprināmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz Institūcijas izziņu par pilnīgu šajā līgumā noteikto maksājumu un citu saistību izpildi.

4.3. Zemes izpircējs (pircējs) ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. Visi ar šo līgumu saistītie paziņojumi Zemes izpircējam (pircējam) tiek noformēti rakstiski. Paziņojums, ko veikusi Institūcija, uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādē nosūtīšanai.

4.5. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu. Līgumu nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā noteikto kārtību, kā arī 2.8. punktā norādītos konta numurus, ko Institūcija ir tiesīga mainīt, vismaz mēnesi iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu Zemes izpircējam (pircējam).

4.6. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

4.7. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei vai līdz tā izbeigšanai. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikums – zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plāns.

4.9. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā kopā ar Institūcijas izziņu par šajā līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti

Zemes izpircējs (pircējs)

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīmes.
1.* Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.
2.** Persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības noslēgt zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumu attiecībā uz lauku apvidus zemi.

8.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

ZEMES NOMAKSAS IZPIRKUMA (PIRKUMA) LĪGUMS Nr. _________

  

20____. gada ____. _____________________

(noslēgšanas vieta)

  

__________________*, vienotais reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________________________________ (turpmāk – Institūcija), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

 ** ,

(vārds, uzvārds)

,

(personas kods)

 
 

(adrese)

(turpmāk – Zemes izpircējs (pircējs), no otras puses (turpmāk – Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Zemes izpircējs (pircējs) izpērk zemesgabalu uz nomaksu, kuru ir tiesīgs iegūt īpašumā par samaksu atbilstoši zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

zemesgabala adrese ________, kadastra apzīmējums ________, zemes kopplatība ____ (m2).

1.2. Zemesgabals īpašumā par samaksu piešķirts ar ______________ (iestādes nosaukums) ____. gada __._____ lēmumu Nr. ____. Zemesgabalam noteikti šādi īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi: ________________________________________________.

Aprobežojumi vai apgrūtinājumi ierakstāmi zemesgrāmatā atzīmes veidā vienlaikus ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.3. Zemes (izpirkšanas) pirkšanas maksa par šā līguma 1.1. punktā minēto zemesgabalu:

par zemi __________ EUR (________ euro un ______ centi);

par mežaudzi _______ EUR (_______ euro un _______ centi);

kopā ______ EUR (______ euro un ____ centi).

2. Samaksas noteikumi

2.1. Zemes izpircējs (pircējs) maksājumus par zemesgabalu veic privatizācijas sertifikātos vai euro. Maksāšanas līdzekļus izvēlas Zemes izpircējs (pircējs).

2.2. Maksājumi ieskaitīti šādos kontos:

– sertifikāti: __________ un _________ 00/100 gab. ieskaitīti Institūcijas kontā Nr. ______________ 20__. gada ___.___________,

t. sk.________ un _________ 00/100 gab. īpašuma kompensācijas sertifikātu ir aizvietoti (koeficients K_____) ar privatizācijas sertifikātiem (norāda, ja ir notikusi sertifikātu aizvietošana);

euro: ___________ ieskaitīti kontā Nr._______________ 20__. gada ___.___________.

2.3. Zemes izpircējs (pircējs) šā līguma slēgšanas brīdī ir iemaksājis Institūcijai pirmo iemaksu ________ EUR vai __________un _______00/100 gab. privatizācijas (īpašuma kompensācijas) sertifikātus.

2.4. Maksas atlikums līguma slēgšanas brīdī ir ________ EUR (t. sk. _______________ un _______00/100 gab. sertifikātos).

2.5. Zemes izpircējs (pircējs) šā līguma 2.4. punktā minēto maksas atlikumu samaksā ____ gadu laikā – līdz 20__. gada __.________.

2.6. Zemes izpircējs (pircējs) maksā par maksas atlikumu sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu vai euro daļas, procentu samaksu veicot euro, saskaņā ar zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plānu (pielikums).

2.7. Procentu samaksa neatbrīvo no pārējo līguma saistību izpildes.

2.8. Zemes izpirkšanas maksas atlikumu sertifikātos zemes izpircējs (pircējs) pārskaita kontā Nr. __________, euro, un atliktā maksājuma procentus kontā Nr. ______________________.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Zemes izpircējs (pircējs):

3.1.1. šā līguma 2.4. un 2.5. punktā noteiktajā termiņā un apmērā samaksā maksas atlikumu pilnā apmērā, kā arī tam pieskaitāmo procentu maksājumu saskaņā ar šā līguma pielikumu. Maksas atlikumu un par attiecīgajā laikposmā tam pieskaitāmo procentu maksājumu var samaksāt pirms līguma 2.5. punktā noteiktā termiņa;

3.1.2. šā līguma darbības laikā nenodod zemesgabalu lietošanā trešajām personām vai neapgrūtina ar citām lietu tiesībām, nedala un neapvieno to ar citu īpašumu, kā arī bez Institūcijas rakstiskas piekrišanas neveic uz zemesgabala jaunu būvniecību;

3.1.3. nodrošina iespēju Institūcijas pārstāvjiem jebkurā laikā pārbaudīt zemesgabala stāvokli;

3.1.4. ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot Institūcijai rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu;

3.1.5. ir tiesīgs šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā rakstiski lūgt Institūcijai atmaksāt euro iemaksātos naudas līdzekļus, kas samaksāti par zemes izpirkšanu (pirkšanu), izņemot maksājumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi un iemaksātos sertifikātus – tos dzēš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.1.6. pēc līguma 2.4. punktā minētā maksas atlikuma samaksas un citu noteikto saistību pilnīgas izpildes, ko apliecina Institūcijas izsniegta izziņa par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, iesniedz zemesgrāmatu nodaļā šo līgumu kopā ar citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu;

3.1.7. sedz ar šā līguma slēgšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi;

3.1.8. triju dienu laikā paziņo Institūcijai par adreses maiņu, uz kuru nosūtāmi visi paziņojumi un cita korespondence.

3.2. Institūcija:

3.2.1. ir tiesīga prasīt Zemes izpircējam (pircējam) pilnīgu un savlaicīgu līgumā noteiktā maksas atlikuma, šā līguma 2.6. punktā minēto procentu un citu maksājumu samaksu saskaņā ar Institūcijas cenrādi;

3.2.2. ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot Zemes izpircējam (pircējam) rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu, ja Zemes izpircējs (pircējs) nav izpildījis savas saistības līguma 2.5. un 2.6. punktā minētajā termiņā;

3.2.3. šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz Zemes izpircēja (pircēja) rakstisku pieprasījumu, atmaksā Zemes izpircējam (pircējam) euro iemaksātos naudas līdzekļus, ieturot šā līguma 2.6. punktā minētos procentus un citus maksājumus saskaņā ar Institūcijas cenrādi. Iemaksātos sertifikātus Institūcija atpakaļ neatdod – tos dzēš normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

3.2.4. pēc Zemes izpircēja (pircēja) rakstiska pieprasījuma izsniedz izziņu par šajā līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi.

4. Citi noteikumi

4.1. Ja līgums tā 3.1.4. vai 3.2.2. punktā minētajā kārtībā ir izbeigts, Zemes izpircējs (pircējs) zaudē tiesības īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprināt zemesgrāmatā uz sava vārda.

4.2. Ja šajā līgumā noteiktās saistības ir izpildītas pilnā apmērā, Zemes izpircēja (pircēja) īpašuma tiesības un ar to saistītie īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi (līguma 1.4. punkts) ir nostiprināmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz Institūcijas izziņu par pilnīgu šajā līgumā noteikto maksājumu un citu saistību izpildi.

4.3. Zemes izpircējs (pircējs) ir pilnvarots šo līgumu vienpersoniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. Visi ar šo līgumu saistītie paziņojumi Zemes izpircējam (pircējam) tiek noformēti rakstiski. Paziņojums, ko veikusi Institūcija, uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādē nosūtīšanai.

4.5. Puses ir iepazinušās ar šā līguma saturu. Līgumu nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot šā līguma 3.1.4. vai 3.2.2. punktā noteikto kārtību, kā arī 2.8. punktā norādītos konta numurus, ko Institūcija ir tiesīga mainīt, vismaz mēnesi iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu Zemes izpircējam (pircējam).

4.6. Puses atbild par līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un normatīvajiem aktiem.

4.7. Pušu strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei vai līdz tā izbeigšanai. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikums – zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plāns.

4.9. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ lappusēm trijos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā kopā ar Institūcijas izziņu par šajā līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, bet pārējie – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti

Zemes izpircējs (pircējs)

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīmes.
1. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.
2.** Persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības noslēgt zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumu attiecībā uz pilsētu zemi.

9.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.184 redakcijā)

Pielikums līgumam
Nr.____________

Zemes izpirkšanas (pirkšanas) maksājumu kalendāra plāns

Saskaņā ar noslēgto zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līgumu___________________ (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) apņemas samaksāt ________________*, vienotais reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese ________________________, izpirkšanas (pirkšanas) maksas atlikumu __________________(summa vārdiem) euro apmērā, ievērojot šādu kārtību un maksājumu termiņus:

maksas atlikums un tam pieskaitāmie procenti maksājami reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. decembrim par katru pagājušo gadu, sākot ar 20__.gada _____, atbilstoši šādam grafikam:

Datums

Maksājums

Procenti
(euro)

sertifikāti

euro

    
    
    
    
    
    

Pušu rekvizīti

Zemes izpircējs (pircējs)

 

Institūcijas vārdā

   

(vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

  pilnvara Nr. , izdota 
     

(datums)

   

(tālruņa numurs)

 

(tālruņa numurs)

    

(paraksts)

 Z.v.

(paraksts)

Piezīme. * Institūcijas nosaukums (firma), kurai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 3. panta trešās daļas 4.1 punktu, ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – slēgt lauku un pilsētu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kontrolēt šo līgumu izpildi un nodot neizpirktās zemes pašvaldību īpašumā.

10.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106
Ar zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu saistīto izdevumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.462; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.184)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma vai operācijas veids

Pakalpojuma vai operācijas cena (euro)

Fiziskajām personām

Juridiskajām personām

t.sk.
PVN

1.Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noformēšana vienai personai (par katru nākamo personu papildus 7,11 euro)*

28,46

64,03

0,00

2.Zemes nomaksas izpirkuma (pirkuma) līguma noformēšana*

71,14

142,29

0,00

3.Komisijas maksa par zemes izpirkšanas (pirkšanas) uz nomaksu konta administrēšanu (zemes izpircējs (pircējs) samaksā vienlaikus ar zemes izpirkuma (pirkuma) maksu)*

2 % no darījuma summas, bet ne mazāk kā 14,23 euro

3 % no darījuma summas, bet ne mazāk kā 42,69 euro

0,00

4.Zemes īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministru kabineta noteiktās institūcijas personā (dokumentu pieņemšana, izskatīšana, nostiprinājuma lūguma un uzziņas sagatavošana zemesgrāmatu nodaļai, kā arī tiesneša apliecinātas datorizdrukas saņemšana) (cenā nav ietverti izdevumi par zemes vienības reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī izdevumi par mērniecības, vērtēšanas darbiem, notāra pakalpojumi nostiprinājuma lūguma apliecināšanai un zemesgrāmatas kancelejas nodevas)

49,70

8,62

5.Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma apliecināts noraksts*

7,11

14,23

0,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1106Pieņemts: 15.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 17.10.2013. OP numurs: 2013/203.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261005
{"selected":{"value":"15.04.2015","content":"<font class='s-1'>15.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.04.2015","iso_value":"2015\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-14.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)