Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 29.§)
Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem

(Noteikumu nosaukums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.2 panta otro, trešo un ceturto daļu
(Grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus;

1.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtību;

1.3. pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto tiesību subjektiem;

1.4. kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;

1.5. kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.274; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 650)

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. valsts dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kuru privatizāciju vai atsavināšanu uzsākusi valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija;

2.2. valsts meliorācijas sistēmu un to valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru sastāvā ir valsts meža zeme un meža infrastruktūras objekti, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka un nekustamais īpašums neatrodas Zemkopības ministrijas valdījumā un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pārvaldīšanā;

2.3. jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldīšanu;

2.4. dzelzceļa zemes nodalījuma joslas zemi, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja lietošanā un valdījumā;

2.5. valsts autoceļu pārvaldīšanu;

2.6. zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un zinātniskās izpētes valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka;

2.7. valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru privatizācija uzsākta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 14.panta pirmo daļu un 68.pantu (izņemot šo noteikumu 3.punktu);

2.8. informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto ne ilgāk par 10 dienām gada laikā.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 96; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 650)

2.1 Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt līgumu noslēgšanas procesu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas darbību ietvaros un līgumu saistību izpildi, kā arī apkopot informāciju par noslēgtajiem līgumiem par nekustamo īpašumu lietošanas un citu šajos noteikumos noteikto informāciju. Personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

3. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principi ir šādi:

3.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt valsts nekustamo īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt valsts nekustamā īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma (turpmāk –apdraudējums) nepieļaujamību;

3.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā veicināt valsts nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

3.3. nodrošināt ar valsts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu valsts nekustamā īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;

3.4. lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti, veicināt pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu.

II. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtība

4. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības (turpmāk – pārvaldīšanas darbības) ir:

4.1. valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošana;

4.2. valsts nekustamā īpašuma vizuālā pārbaude;

4.3. būves tehniskā apsekošana;

4.4. būves uzlabošanas darbu (remontdarbi un būvdarbi) plānošana, kā arī nepieciešamo darbību organizēšana un kontrole;

4.5. būvju apdrošināšana;

4.6. civiltiesisku līgumu slēgšana, tajā skaitā par valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un par valsts nekustamā īpašuma lietošanu (tajā skaitā nomu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un to izpildes kontrole, nodrošinot pēc iespējas efektīvu un ekonomiski lietderīgu valsts nekustamā īpašuma izmantošanu;

4.7. līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai pašvaldību budžetos;

4.9. ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;

4.10. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšana;

4.11. valsts nekustamā īpašuma lietas vešana;

4.12. ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana;

4.13. kadastra objekta formēšanas (tai skaitā kadastra objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, nekustamā īpašuma sastāva grozīšanas un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) ierosināšana, nekustamā īpašuma ierakstīšana un ar to saistīto tiesību nostiprināšana, kā arī šo ierakstu dzēšana un grozīšana zemesgrāmatās un citas normatīvajos aktos paredzētās darbības informācijas sniegšanai publiskajām personām un to iestādēm.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.274; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 650)

5. Valsts nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja (turpmāk – valdītājs) kompetencē ir pieņemt lēmumus valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Ministru kabinets. Valdītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses un šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus. Valdītājam ir tiesības jautājumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ja lēmums var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības intereses.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

6. Valdītājs attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un tā finanšu resursu iespējas, nodrošina valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

7. Ja būves ir atzītas par ekspluatācijai nederīgām un paredzētas nojaukšanai, valdītāja pienākums ir līdz nojaukšanas brīdim veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, kā arī nodrošināt zemes vienības sakopšanu pēc nojaukšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

III. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtība un uzraudzība

8. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs var uzdot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta otrajā daļā minētajai personai (turpmāk – pārvaldītājs).

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

9. Uzdodot pārvaldītājam veikt pārvaldīšanas darbības, valdītājs nosaka:

9.1. kādu lēmumu pieņemšana ir pārvaldītāja kompetencē;

9.2. kādu lēmumu pieņemšanai pārvaldītājam nepieciešama valdītāja piekrišana;

9.3. kādu lēmumu pieņemšana ir valdītāja kompetencē.

10. Pārvaldītājs pārvaldīšanas darbības plāno, veic un pārrauga, ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus, kā arī normatīvos aktus. Pārvaldītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses.

11. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs, ievērojot šo noteikumu 9.punktu, var uzdot šādām personām (turpmāk – pilnvarotais pārvaldītājs):

11.1. atvasinātai publiskai personai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots atvasinātas publiskas personas lietošanā;

11.2. sabiedriskā labuma organizācijai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots sabiedriskā labuma organizācijai lietošanā;

11.3. valsts kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids nav nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet kurai tās funkciju izpildes nodrošināšanai ir nodots turējumā valsts nekustamais īpašums;

11.4. valsts kapitālsabiedrības dibinātai kapitālsabiedrībai, kura dibināta, lai pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu.

12. Pilnvarotajam pārvaldītājam ir saistoši šo noteikumu 10.punktā minētie pienākumi.

13. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības var uzdot veikt šādām personām (turpmāk – apsaimniekotājs):

13.1. personai, kura Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt apsaimniekošanas darbības, nodrošinot, ka pārvaldīšanas procesā tiek iesaistītas personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija;

13.2. nekustamā īpašuma kopīpašniekam, ja par to panākta savstarpēja vienošanās;

13.3. valsts budžeta finansētai institūcijai, kurai valsts nekustamais īpašums nodots bezatlīdzības lietošanā vai nomā;

13.4. valsts nekustamā īpašuma nomniekam;

13.5. valsts nekustamā īpašuma pircējam, ja noslēgts nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

14. Pārvaldīšanas darbības uzdod veikt:

14.1. pārvaldītājam un pilnvarotajam pārvaldītājam − noslēdzot pārvaldīšanas līgumu vai ar pārvaldes uzdevumu (ja pārvaldītājs ir valdītāja padotībā esoša iestāde);

14.2. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā minētajām personām – noslēdzot apsaimniekošanas līgumu;

14.3. šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētajai personai – noslēdzot nomas līgumu;

14.4. šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētajai personai – noslēdzot nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

15. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var uzdot šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētajām personām papildus šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6. apakšpunktā minētajām pārvaldīšanas darbībām veikt šo noteikumu 4.5. un 4.7. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību un šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajai institūcijai – šo noteikumu 4.12. un 4.13. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

16. Apsaimniekošanas līgumā paredz, ka valsts nekustamā īpašuma nodošanu lietošanā saskaņo ar valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju, ieņēmumus izlieto valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kā arī nepieciešamo un derīgo uzlabojumu veikšanai valsts nekustamajā īpašumā un ieņēmumus, kas nav izlietoti gada beigās, pārskaita valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam.

17. Apsaimniekošanas vai nomas līgumā paredz pārpilnvarojuma apjomu un saskaņojuma pienākumu, ja līdzēji vienojas par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības nodošanu tālāk.

18. Ja valdītājs visas pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs:

18.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar pārvaldes uzdevuma vai pārvaldīšanas līguma noteikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām;

18.2. sniedz valdītājam pieprasīto informāciju.

19. Ja šajos noteikumos minētajos gadījumos pārvaldīšanas darbības ir uzdots veikt apsaimniekotājam, apsaimniekotājs:

19.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar apsaimniekošanas (nomas) līguma noteikumiem;

19.2. nekavējoties brīdina valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju par nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem valsts nekustamā īpašuma pasargāšanai no bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, kā arī nekavējoties nodrošina drošības pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

19.3. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam priekšlikumus valsts nekustamā īpašuma uzlabošanai;

19.4. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam nomas ieņēmumu, apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu, kā arī derīgo un nepieciešamo uzlabojumu izdevumu pārskatu;

19.5. sniedz citu valsts nekustamā īpašuma valdītāja, pārvaldītāja vai pilnvarotā pārvaldītāja pieprasītu informāciju.

20. Valdītājs vai, ja valdītājs visas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, − pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs kontrolē ar apsaimniekotāju noslēgtā apsaimniekošanas vai nomas līguma izpildi un valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kvalitāti, regulāri apsekojot valsts nekustamo īpašumu.

III1. Kārtība, kādā uzkrāj, apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem

(Nodaļa MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.1 Lai nodrošinātu vienotu un sistematizētu informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā nekustamā īpašuma profilā tiek norādīta šāda informācija:

20.1 1. par valsts nekustamo īpašumu un valsts iestādes lietotu atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu:

20.1 1.1. īpašnieks, valsts nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs (institūcija, kuras personā valsts nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā);

20.1 1.2. īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā (zemesgrāmata un tās nodalījuma numurs, apakšnodalījuma numurs);

20.1 1.3. informācija par zemesgrāmatā nostiprinātajām ar nekustamo īpašumu saistītajām tiesībām;

20.1 1.4. šo noteikumu 1. pielikumā norādītā informācija;

20.1 2. par valsts iestādes lietotu privātpersonas (izņemot publiskas personas kapitālsabiedrību) nekustamo īpašumu – šo noteikumu 2. pielikumā norādītā informācija;

20.1 3. par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu:

20.1 3.1. nekustamā īpašuma pārvaldītājs atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, pilnvarotais pārvaldītājs atbilstoši šo noteikumu 11. punktam un apsaimniekotājs atbilstoši šo noteikumu 13. punktam (juridiskās personas un iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir)), pārvaldīšanā nodotā platība un uzdoto pārvaldīšanas darbību apjoms;

20.1 3.2. par nekustamā īpašuma lietošanu – lietojuma tiesiskais pamats un mērķis, līguma (ja tāds ir) spēkā esības laiks, lietošanā esošā vai lietošanā nodotā platība, nomas maksas un citu ar nekustamā īpašuma lietošanu saistīto izdevumu apmērs (ja tāds ir), lietotājs (juridiskās personas un iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir));

20.1 3.3. turpmākā plānotā rīcība ar nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu);

20.1 3.4. informācija par būves apdrošināšanu;

20.1 3.5. informācija par valsts iestādes (ja biroja funkcijām tā lieto vismaz 50 procentus no nekustamā īpašuma sastāvā esošās vismaz vienas ēkas) faktiskajiem iepriekšējā kalendāra gada un plānotajiem kārtējā kalendāra gada nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumiem un izdevumiem (nomas maksas un ar lietošanu saistīto maksājumu izdevumi, nomas (apakšnomas) ieņēmumi, apsaimniekošanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu izdevumi, uzkrājumi plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, remontdarbu un būvdarbu izdevumi, valsts iestādes darbinieku skaits ēkā katra kalendāra gada pēdējā datumā);

20.1 4. par valsts iestādes lietotu atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības vai privātpersonas nekustamo īpašumu vai tā daļu:

20.1 4.1. lietotājs (valsts iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs);

20.1 4.2. persona, kas nodevusi lietošanā nekustamo īpašumu vai tā daļu (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir));

20.1 4.3. par nekustamā īpašuma lietošanu – lietojuma tiesiskais pamats, līguma spēkā esības laiks, valsts iestādes lietošanā pieņemtā platība, nomas maksas un citu ar nekustamā īpašuma lietošanu saistīto izdevumu apmērs, citai personai vai valsts iestādei apakšnomā vai bezatlīdzības lietošanā nodotā platība;

20.1 4.4. informācija par valsts iestādes (ja biroja funkcijām tā lieto vismaz 50 procentus no nekustamā īpašuma sastāvā esošās vismaz vienas ēkas) faktiskajiem iepriekšējā kalendāra gada un plānotajiem kārtējā kalendāra gada ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma vai tā daļas lietošanu (nomas maksas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas izdevumi, remontdarbu un būvdarbu izdevumi, apakšnomas ieņēmumi, valsts iestādes darbinieku skaits ēkā katra kalendāra gada pēdējā datumā).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā; sk. 24. un 25. punktu)

20.2 Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.3 Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.1., 20.1 1.2. un 20.1 1.3. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.4 Valdītājs vai, ja šo noteikumu 4.12. apakšpunktā minētā pārvaldīšanas darbība uzdota pārvaldītājam, pilnvarotajam pārvaldītājam vai apsaimniekotājam, attiecīgi pārvaldītājs, pilnvarotais pārvaldītājs vai apsaimniekotājs ievada un aktualizē šo noteikumu 20.1 3.1., 20.1 3.2., 20.1 3.3. un 20.1 3.4. apakšpunktā minēto informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā, kā arī pārrauga šo noteikumu 20.1 1. un 20.1 2. apakšpunktā minētās informācijas atbilstību esošajai situācijai. Valsts iestāde, kas lieto nekustamo īpašumu vai tā daļu, ievada un aktualizē šo noteikumu 20.1 3.5. un 20.1 4. apakšpunktā minēto informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.5 Nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju ievada un regulāri aktualizē šādā kārtībā:

20.5 1. šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā nodod līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

20.5 2. šo noteikumu 20.1 1.1., 20.1 1.2. un 20.1 1.3. apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā nodod līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā;

20.5 3. šo noteikumu 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē mēneša laikā no dienas, kad veiktas šo noteikumu 20.1 3.2. un 20.1 3.4. apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības un izmaiņas 20.1 3.1. apakšpunktā minētajā informācijā. Šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē mēneša laikā dienas, kad noslēgts attiecīgs līgums vai apstiprināti grozījumi noslēgtajā līgumā. Šo noteikumu 20.1 3.3., 20.1 3.5. un 20.1 4.4. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē līdz kārtējā gada 31. martam.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.6 Ja nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no dienas, kad attiecīgais ieraksts reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.7 Ja nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2. un 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no dienas, kad izdarīts īpašuma tiesību nostiprinājuma ieraksts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.8 Pēc tam kad šo noteikumu 20.6 punktā minētais nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju aktualizē šo noteikumu 20.5 punktā minētajā kārtībā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.9 Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks, tad mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos izdarīts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā, vai attiecībā uz valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, piekļuve nekustamā īpašuma profilam tiešsaistes režīmā tiek liegta un nekustamā īpašuma profils tiek pārvietots uz datu arhīvu.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20.10 Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi". Tiesības izmantot Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu ir valdītājiem, kā arī pārvaldītājiem, pilnvarotajiem pārvaldītājiem, apsaimniekotājiem (šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajām institūcijām), kuriem uzdots veikt šo noteikumu 4.12. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību, un valsts iestādēm, kuras lieto valsts, atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības vai privātpersonas nekustamos īpašumus vai to daļas.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā)

21. Līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un neatbilst šo noteikumu prasībām, līgumslēdzējām pusēm vienojoties, groza 12 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

21.1 Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2016. gada 30. jūnijam izstrādā Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas programmnodrošinājumu.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.96 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr.725)

22. Mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu programmnodrošinājuma izstrādes valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Tiesu administrāciju (Valsts zemes dienests un Tiesu administrācija nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar nekustamo īpašumu profilam nepieciešamajiem datiem) nodrošina nekustamo īpašumu profilu izveidi visiem valsts nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā valstij piekrītošajām zemes vienībām vai valsts tiesiskā valdījumā esošām būvēm, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā. Valsts nekustamo īpašumu valdītāji, pārvaldītāji vai pilnvarotie pārvaldītāji mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu izveides nodrošina šo noteikumu 20.4 punktā minēto uzdevumu izpildi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā; sk. 23.punktu)

23. Šo noteikumu III1 nodaļa un 22.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā)

24. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. aprīlim Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā ievada:

24.1. šo noteikumu 20.1 3.1. apakšpunktā minēto informāciju;

24.2. šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3. apakšpunktā minēto informāciju – par līgumiem, kas ir spēkā laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

24.3. šo noteikumu 20.1 3.5. un 20.1 4.4. apakšpunktā minēto informāciju – par faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2020. gadā un plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2021. gadā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

25. Līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošina:

25.1. Valsts zemes dienests – izmaiņu izstrādi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas programmnodrošinājumā visas šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minētās informācijas nodošanai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmai;

25.2. valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" – izmaiņu izstrādi Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas programmnodrošinājumā šo noteikumu 20.1 punktā minētās informācijas ievadīšanai.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. decembra
noteikumiem Nr. 934
Valsts zemes dienesta tiešsaistes režīmā nodrošināmā informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem un valsts iestāžu nomātajiem atvasinātu publisku personu un publisku personu kapitālsabiedrību nekustamajiem īpašumiem

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Nr.
p. k.
Informācijas bloka nosaukums
1.Kadastra objekta identifikators
2.Nekustamā īpašuma sastāvs
3.Nekustamā īpašuma pamatdati
4.Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
5.Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem (izņemot fizisko personu datus)
6.Zemes vienības pamatdati
7.Zemes vienības daļas pamatdati
8.Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
9.Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
10.Būves pamatdati
11.Būves tips
12.Būves konstruktīvie elementi
13.Būves apjoma rādītāji
14.Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
15.Būves vēsturiskie dati (izņemot fizisko personu datus)
16.Telpu grupas pamatdati
17.Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
18.Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
19.Informācija par dzēstajiem īpašumiem un to objektiem
2. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. decembra
noteikumiem Nr. 934
Valsts zemes dienesta tiešsaistes režīmā nodrošināmā informācija par valsts iestāžu lietotajiem privātpersonu (izņemot publisku personu kapitālsabiedrības) nekustamajiem īpašumiem

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Nr.
p. k.
Informācijas bloka nosaukums
1.Kadastra objekta identifikators
2.Nekustamā īpašuma sastāvs
3.Nekustamā īpašuma pamatdati
4.Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
5.Būves pamatdati (datu sastāvs noteikts atbilstoši sadarbības līgumam)
6.Būves tips
7.Telpu grupas pamatdati (datu sastāvs noteikts atbilstoši sadarbības līgumam)
8.Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, kā arī kārtību, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 934Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 09.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 08.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
240919
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2015","iso_value":"2015\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-26.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2013","iso_value":"2013\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2013.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-27.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"