Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
PIRMĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

(Nodaļa 17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

OTRĀ NODAĻA
UZŅĒMUMU REĢISTRA FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

(Nodaļas nosaukums 17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

1.pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises, fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām norises, biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, juridisko veidojumu patieso labuma guvēju, masu informācijas līdzekļu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu, kā arī nodrošināt publisko personu un iestāžu saraksta vešanu un ziņu pieejamību par tajā ierakstītajām publiskajām personām un iestādēm;

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

21) nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006., 08.11.2007., 18.12.2008., 15.10.2009., 06.11.2013., 01.06.2017., 15.06.2021., 02.06.2022. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

2. pants. Uzņēmumu reģistra žurnāla vešana

Uzņēmumu reģistra žurnālu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(23.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2018. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu )  

2.1 pants. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri masu informācijas līdzekļu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju (to skaitā politisko partiju) reģistru ved saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu, Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2006. Sk. pārejas noteikumus.)

2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

(Izslēgts ar 15.10.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.10.2009.)

2.5 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.6 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru saskaņā ar šo likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

Par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.03.2009. un 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

2.7 pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.8 pants. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.

Par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

2.9 pants. Arodbiedrību reģistra vešana

(Izslēgts no 01.11.2014. ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2014. Sk. pārejas noteikumu 22.punktu)

2.10 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

Biedrību un nodibinājumu reģistru saskaņā ar šo likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.11 pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra vešana

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru saskaņā ar normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.12 pants. Eiropas komercsabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām saskaņā ar komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2001.gada 8.oktobra regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55.panta trešajā daļā un 64.pantā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs.

(28.10.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

2.13 pants. Šķīrējtiesu reģistra vešana

Šķīrējtiesu reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

2.14 pants. Politisko partiju reģistra vešana

Politisko partiju reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006. Pants stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. Sk. pārejas noteikumus.)

2.15 pants. Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām Uzņēmumu reģistra žurnālā saskaņā ar Eiropas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2003.gada 22.jūlija regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem 7.panta astotajā daļā, 29.panta otrajā daļā, 30.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā un 73.panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006. Pants piemērojamas, sākot ar 18.08.2006. Sk. pārejas noteikumus.)

2.16 pants. Maksātnespējas reģistra vešana

Maksātnespējas reģistru saskaņā ar šo likumu, Maksātnespējas likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

2.17 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

2.18 pants. Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācija

(Izslēgts ar 02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

2.19 pants. Publisko personu un iestāžu saraksta vešana

Publisko personu un iestāžu sarakstu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017. Pants stājas spēkā 01.03.2018. Sk. pārejas noteikumu 30. punktu)

2.20 pants. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistra vešana

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistru saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

Par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

3. pants. Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra darbību regulē šis likums, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

(05.10.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

3.1 pants. Ierobežojumi personas datu labošanai un dzēšanai

Lai veicinātu ekonomiskās un tiesiskās vides drošību un stabilitāti, nodrošinātu Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstu publisku ticamību un pieejamību un dokumentu integritāti un nemainīgumu, personai nav tiesību uz Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstos, citās reģistros reģistrētajās ziņās, kā arī tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietā esošajos dokumentos iekļauto personas datu labošanu vai dzēšanu nevienā gadījumā tik ilgu laiku, kas atbilst laikam, kurā attiecīgās ziņas vai dokumenti glabājami Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

(14.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.01.2020.)

4.pants. Uzņēmumu reģistra uzdevumi

Lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, Uzņēmumu reģistrs veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanai, dokumentus par izmaiņām attiecīgajos reģistros vai par dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

2) pieņem lēmumu par Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanu, par izmaiņām attiecīgajā reģistrā vai dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un izdara attiecīgu ierakstu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu vai par reģistrēšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai;

21) nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējot Uzņēmumu reģistrā reģistrējamos tiesību subjektus kā nodokļu maksātājus, piešķir tiem katram individuālu vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru;

3) nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus, ar kuriem piemērots nodrošinājuma līdzeklis;

31) nodrošina to, ka tiek izpildīts kriminālprocesā pieņemtais nolēmums, ar kuru personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, kā arī kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtais nolēmums, ar kuru personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, un nekavējoties ziņo attiecīgajām iestādēm vai amatpersonām, kā arī attiecīgajam komersantam par izpildes nosacījumu pārkāpumiem;

32) nodrošina, ka fiziskā persona nav tiesīga ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā, ja tai Eiropas Savienības dalībvalstī, Īslandes Republikā, Norvēģijas Karalistē vai Lihtenšteinas Firstistē (turpmāk šajā nodaļā — dalībvalsts) piemērots komercdarbības ierobežojums;

4) ziņo attiecīgajām iestādēm par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek sodus;

5) (izslēgts ar 14.11.2019. likumu);

51) (izslēgts ar 07.01.2021. likumu);

52) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos aktualizē Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstāmās ziņas;

53) pārbauda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), komersanta, Eiropas ekonomisko interešu grupas, pārstāvniecības, biedrības un nodibinājuma, arodbiedrības, politiskās partijas, šķīrējtiesas, reliģiskās organizācijas un tās iestādes nosaukuma (firmas) atšķiramību no Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, politisko partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā un reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (turpmāk šā likuma 5., 8., 14., 18.1, 18.6, 18.14 pantā — Uzņēmumu reģistra vesti reģistri) ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām);

54) uztur un pilnveido Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un nodrošina tās sadarbspēju un datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām un centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (turpmāk — reģistru savstarpējās savienojamības sistēma);

55) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina Uzņēmumu reģistra uzturēto datu pieejamību sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;

56) nodrošina reģistrācijas lietu pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;

57) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;

58) (izslēgts ar 14.11.2019. likumu);

59) sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros šā likuma 4.16 panta pirmajā daļā minētajos gadījumos;

510) ieraksta ziņas par publisko personu un iestādi;

511) nodrošina reģistrācijas lietu sadalīšanu publiskajā un nepubliskajā daļā;

512) nolūkā identificēt elektronisko pakalpojumu pieprasītājus saglabā šādu pakalpojumu pieprasītāju un elektronisko pakalpojumu lietotāju identificējošos datus un kontaktinformāciju, kā arī veic elektronisko pakalpojumu lietotāju datu pareizības pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistrā;

513) veic ziņu un dokumentu apmaiņu ar ārvalstu reģistriem, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kā arī reģistrē un saglabā tajā saņemtos un nosūtītos ziņojumus;

514) lai nodrošinātu piekļuvi informācijai par dalībvalstīs reģistrēto tiesību subjektu un dalībvalstīs izveidoto juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem un nodrošinātu iespēju sniegt ziņas attiecībā uz klienta izpētes gaitā noskaidroto informāciju par patieso labuma guvēju neatbilstību Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajai informācijai par patiesajiem labuma guvējiem, saņem, uztur un nodod reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā tiesībaizsardzības institūciju, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta un uzraudzības un kontroles institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā lietotāju identificējošos datus;

515) analizē tiesību aktus, lēmumus, citu institūciju sniegto informāciju un publiski pieejamo informāciju par piemērotajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām (finanšu un civiltiesiskajiem ierobežojumiem) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem būtiski ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses (turpmāk — Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas), kopsakarā ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīto vai reģistrēto informāciju un citiem tam iesniegtajiem dokumentiem, lai izvērtētu noteikto sankciju attiecināšanu uz tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, un nodrošinātu šo ziņu publisku pieejamību;

516) lai nodrošinātu ziņu pieejamību par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem, pieņem un izskata juridiskā veidojuma pilnvarnieka (pārvaldnieka) iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par ziņu reģistrēšanu attiecīgajā reģistrā par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem;

6) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006., 06.03.2008., 28.10.2010., 29.11.2012., 06.11.2013., 16.01.2014., 23.11.2016., 23.03.2017., 01.06.2017., 14.11.2019., 08.10.2020., 07.01.2021., 06.07.2021., 11.05.2023., 05.10.2023. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

4.1 pants. Personas paraksta apliecināšana

(Izslēgts ar 07.01.2021. likumu, kas stājas spēkā 02.02.2021.)

4.2 pants. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju piemērošana

Ja personai tiek piemērota starptautiskā vai Latvijas Republikas nacionālā sankcija par civiltiesiskajiem ierobežojumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu:

1) atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās dibinātājam vai biedram ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums. Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, kuram ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā;

2) atlikt ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja iesniegts pieteikums par kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās dibinātājam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

3) atteikt ieraksta izdarīšanu par personālsabiedrības biedru, ja iesniegts pieteikums par personālsabiedrības biedra ierakstīšanu komercreģistrā un attiecīgajai personai ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums, izņemot gadījumu, kad biedra ieguldījuma (kapitāla) daļas tiek mantotas;

4) atteikt pievienot dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu kapitālsabiedrības reģistrācijas lietai, ja iesniegts pieteikums par dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījuma pievienošanu reģistrācijas lietai un tās dalībniekam (akcionāram) ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums, izņemot gadījumu, kad dalībnieka pamatkapitāla daļas (akcionāra akcijas) tiek mantotas;

5) atteikt pievienot dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu kapitālsabiedrības reģistrācijas lietai, ja iesniegts pieteikums par dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījuma pievienošanu reģistrācijas lietai un personai, kurai ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums, ir samazinājies tai piederošo pamatkapitāla daļu (akciju) skaits;

6) atteikt ieraksta izdarīšanu komercķīlu reģistrā par komercķīlas reģistrāciju, par nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšanu un komercķīlas pārjaunojuma reģistrāciju, ja komercķīlas devējam vai komercķīlas ņēmējam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

7) atteikt ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā par jauna līguma reģistrāciju, ja laulātajam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums.

Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir informācija par to, ka tiesību subjektam, kas reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, vai personai, par kuru ziņas ierakstītas vai reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas (finanšu vai civiltiesiskie ierobežojumi) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, Uzņēmumu reģistrs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē un aktualizē informāciju par to, ka tiesību subjektam, kas reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, vai personai, kas ierakstīta vai reģistrēta kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Reģistrējot informāciju par piemērotajām sankcijām, Uzņēmumu reģistrs norāda dokumentu, saskaņā ar kuru minētās sankcijas ir piemērotas.

Ja šā panta otrajā daļā minētās sankcijas ir piemērotas personai, par kuru ziņas ierakstītas vai reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, Uzņēmumu reģistrs reģistrē informāciju par attiecīgajai personai piemērotajām sankcijām, reģistrē informāciju par tiesību subjektu, kura reģistrācijas lietā ir ierakstīta vai reģistrēta attiecīgā persona, kam piemērotas šajā pantā minētās sankcijas, un reģistrē, kā arī aktualizē informāciju par to, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv iespējams paaugstināts sankciju risks (turpmāk — sankciju risks).

Ja Uzņēmumu reģistrs, izvērtējot informāciju par piemērotajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām (finanšu un civiltiesiskajiem ierobežojumiem) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijām kopsakarā ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīto vai reģistrēto informāciju un tā rīcībā esošajiem dokumentiem, secina, ka tā vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu, iespējams, kontrolē sankciju subjekts, kas nav ierakstīts vai reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē un aktualizē informāciju par to, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv sankciju risks, un papildus ziņām par to, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv sankciju risks, norāda informāciju, kas liecina par sankciju subjekta saistību ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu, un šādu informāciju par sankciju subjektu:

1) ja sankciju subjekts ir juridiskā persona, — nosaukumu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti;

2) ja sankciju subjekts ir fiziskā persona, — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu) un valstspiederību;

3) ja sankciju subjekts ir starptautisko publisko tiesību subjekts, — nosaukumu un citu šo starptautisko publisko tiesību subjektu identificējošu informāciju;

4) ja sankciju subjekts ir cits identificējams subjekts, — nosaukumu un citu šo subjektu identificējošu informāciju.

Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistrā reģistrētās informācijas vai ziņu norādīšana vai norādes par piemērotajām starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijām neesība reģistrā pati par sevi neatbrīvo personu no pienākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos starptautisko un nacionālo sankciju jomā.

(04.02.2016. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.06.2022. un 05.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 12.10.2023.)

4.3 pants. Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošana

(Izslēgts ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

4.pants. Ierakstu izdarīšanas un personas datu pareizības pārbaudes tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra.

Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Fizisko personu reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par adresēm. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz ierakstu vienā no tā vestajiem reģistriem, ir tiesības citos reģistros aktualizēt ziņas par tiesību subjektu vai juridisko faktu, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas gadījumā. Ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos nodokļu administrācijas lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai darbības izbeigšanu, un ierakstus, pamatojoties uz Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu par maksātnespējas procesa administratoru, kā arī ierakstus, pamatojoties uz zvērināta notāra paziņojumu vai tiesas spriedumu fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām ietvaros, Uzņēmumu reģistrs izdara, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Ierakstus, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra, izdara par ārvalsts komersanta filiāli vai komercsabiedrību pārrobežu reorganizācijas gadījumā. Uzņēmumu reģistram ir tiesības izdarīt ierakstus, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai dokumentu pievienošanai reģistrācijas lietai iesniedz pieteikumu, kurā norāda attiecīgo tiesību subjektu vai juridisko faktu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrējamiem un reģistrētiem tiesību subjektiem vai juridiskajiem faktiem, kā arī:

1) tiesību subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijas numuru (izņemot pieteikumus tiesību subjekta vai juridiskā fakta ierakstīšanai attiecīgajā Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā) un tiesību subjekta nosaukumu;

11) dalībvalsts komercsabiedrības veidu un reģistru, kurā dalībvalsts komercsabiedrība ir ierakstīta;

2) pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumentu nosaukumu, eksemplāru un lapu skaitu);

3) ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numuru, maksājuma referenci (ja tā nav zināma — maksājuma dokumenta numuru), maksājuma datumu, samaksāto summu, maksātāja — juridiskās personas — nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) un maksājuma mērķi — valsts nodevas samaksu). Ziņas var nenorādīt, ja maksājums veikts Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā vai pieteikumam pievienots maksājumu apliecinošs dokuments, kurā norādītas šajā punktā minētās ziņas;

4) veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums;

41) personu, kura paraksta pieteikumu, identificējošas ziņas — vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu);

5) ja vēlas, — kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru);

6) citas ziņas, ja to paredz normatīvie akti.

Uzņēmumu reģistram iesniedzamo pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniski vai papīra formā, izmantojot pasta pakalpojumus. Pieteikuma iesniegšanai elektroniski izmanto Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu, ja tāda ir izveidota. Ja likumā noteikts, ka personas paraksts uz Uzņēmumu reģistram iesniedzamā dokumenta (pieteikuma, pieteikumam pievienojamā vai cita dokumenta) apliecināms notariāli, šī prasība ir izpildīta, ja parakstu apliecinājis zvērināts notārs vai, gadījumā, kad dokuments sastādīts elektroniskā formā, tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu atvasinājumus apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārvalstīs izdotus publiskos dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Uzņēmumu reģistram iesniedzamiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, tiesību subjekts vai persona, kuras interesēs tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz tiesību subjektu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.

Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību. Uzņēmumu reģistrs pārbauda personas datu pareizību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistrā, lai identificētu fizisko personu un pārbaudītu personas datus — personas statusu (dzīva vai mirusi), rīcībspēju, tiesisko statusu un citus normatīvajos aktos paredzētus personas datus —, un nodrošinātu dokumentu paziņošanu personai.

(23.03.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.10.2020., 06.07.2021., 15.06.2021., 11.05.2023. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

4.5 pants. Nolēmuma, ar kuru personai atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz kriminālprocesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās dibinātājam, biedram, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību. Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, kuram ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā;

2) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un personai, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

3) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā par izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūrista vai likvidatora iecelšanu, ja attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

4) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par individuālo komersantu, ja iesniegts pieteikums par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā un attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

5) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

6) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās likvidatoram ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

7) ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās dibinātājam, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

8) atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja iesniegts pieteikums par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās dibinātājam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību;

9) atteikumu izdarīt ierakstu par personālsabiedrības biedru, ja iesniegts pieteikums par personālsabiedrības biedra ierakstīšanu komercreģistrā un attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izņemot gadījumu, kad biedra ieguldījuma (kapitāla) daļas tiek mantotas;

10) atteikumu pievienot dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu kapitālsabiedrības reģistrācijas lietai, ja iesniegts pieteikums par dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījuma pievienošanu reģistrācijas lietai un tās dalībniekam (akcionāram) ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izņemot gadījumu, kad dalībnieka pamatkapitāla daļas (akcionāra akcijas) tiek mantotas.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists vai kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā individuālais komersants, Uzņēmumu reģistra valsts notārs komercreģistrā izdara ierakstu par individuālā komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no komercreģistra.

Ja tiesības veikt visu veidu komercdarbību atņemtas individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā par tiesību pārstāvēt individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību neesamību.

(29.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.05.2013. un 02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023. Pirmās daļas 10. punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2023. Sk. pārejas noteikumu 45. punktu)

4.6 pants. Nolēmuma, ar kuru personai atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemto nolēmumu, ar kuru personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās biedram, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

2) ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

3) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā par izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūrista vai likvidatora iecelšanu, ja attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

4) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un personai, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

5) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

6) ieraksta komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās likvidatoram ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus.

Ja tiesības ieņemt noteiktus amatus atņemtas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists vai kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis, likvidators vai prokūrists, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja tiesības ieņemt noteiktus amatus atņemtas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no komercreģistra.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

4.7 pants. Paziņojums par saņemtajiem pieteikumiem

Uzņēmumu reģistra amatpersona nosūta personai paziņojumu par katru tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu un reģistrētajām izmaiņām, ja persona ir iesniegusi lūgumu nosūtīt šādu paziņojumu.

Uzņēmumu reģistra amatpersona paziņojumu nosūta pieteikuma saņemšanas dienā.

Paziņojumā norāda Uzņēmumu reģistrā saņemtā pieteikuma būtību un saņemšanas datumu.

Paziņojuma nosūtīšanas veidu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

(02.05.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 07.01.2020.)

4.8 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Uzņēmumu reģistrs.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas programmnodrošinājums un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina šīs sistēmas darbību, ir valsts īpašums.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā elektroniskā formā reģistrē šajā likumā minētos tiesību subjektus un juridiskos faktus, ved šajā likumā noteiktos reģistrus, glabā normatīvajos aktos par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju noteiktos dokumentus, kā arī kārto reģistrācijas lietas.

Uzņēmumu reģistrs ar savas informācijas sistēmas palīdzību nodrošina pieejamību normatīvajos aktos noteiktajām ziņām par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, kā arī veic citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā jaunākos (aktuālos) datus reģistrē, vienlaikus saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus.

Ierakstus Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā izdara atbilstoši šajā likumā noteiktajam ierakstu izdarīšanas tiesiskajam pamatam.

Uz ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā attiecas šā likuma normas, kā arī normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

(06.11.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

4.pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstu tiesiskais statuss un reģistru informācijas glabāšana

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstiem ir publiska ticamība, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Reģistru ieraksti un citas reģistros reģistrētās ziņas, kā arī publisko personu un iestāžu saraksta ieraksti ir pastāvīgi glabājama informācija, ja normatīvajos aktos nav noteikts atšķirīgs to glabāšanas termiņš. Reģistrācijas lietai pievienoto dokumentu glabāšanas termiņu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem arhīvu pārvaldības jomā.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

4.10 pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju

Uzņēmumu reģistrs pēc Saeimas, Ministru kabineta, valsts tiešās pārvaldes iestāžu, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju un pašvaldību pieprasījuma, kā arī pēc citu tādu valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, un tiesu izpildītāju pieprasījuma savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no reģistriem sniedz bez maksas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Ikvienam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

(Trešā daļa izslēgta ar 14.11.2019. likumu)

(Ceturtā daļa izslēgta ar 16.01.2014. likumu)

Uzņēmumu reģistrs ziņas un dokumentus, kas iekļauti reģistrācijas lietas publiskajā daļā (4.15 panta pirmā daļa), tiešsaistes datu pārraides režīmā (tostarp lielapjoma lejupielādei) sniedz bez maksas.

Uzņēmumu reģistrs ar informācijas pieprasītāju var vienoties par pastāvīgu sadarbību reģistra rīcībā esošās informācijas sniegšanā.

Par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros esošās informācijas sagatavošanu, sniegšanu vai pieejamības nodrošināšanu, ja informāciju nesniedz atbilstoši šā panta piektajai daļai, pieprasītājs maksā normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem noteiktajā apmērā.

Ministru kabinets nosaka no reģistriem sniedzamās informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī maksas par informācijas sniegšanu samaksas kārtību.

Uzņēmumu reģistrs var atteikt izpildīt informācijas pieprasījumu normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja nav ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par informācijas pieprasīšanu un sniegšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Galvenā valsts notāra lēmumu par atteikumu izpildīt informācijas pieprasījumu vai par Uzņēmumu reģistra rīcību, kas izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana, var pārsūdzēt šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt Informācijas atklātības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informācijas saņēmējam nav tiesību atkalizmantot dokumentus, kas iekļauti tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

Nodrošinot piekļuvi informācijai atvērto datu veidā, Uzņēmumu reģistrs par fizisko personu sniedz šādas ziņas:

1) par tiesību subjekta valdes locekli, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu — vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, — dzimšanas mēnesi un gadu) un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru;

2) par tiesību subjekta un juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju — vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, — dzimšanas mēnesi un gadu), valstspiederību, dzīvesvietas valsti un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru;

3) par kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) — vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, — dzimšanas mēnesi un gadu) un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru;

4) par sankciju subjektu — vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu) un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.2014., 14.11.2019., 08.10.2020., 02.06.2022., 05.10.2023. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024. Sk. pārejas noteikumu 50. punktu)

4.11 pants. Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē publicējamā informācija

Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka tā tīmekļvietnē par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem neidentificētam lietotājam publiski ir pieejama šāda jaunākā (aktuālā) informācija:

1) reģistru ieraksti;

2) citas reģistrētās ziņas.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka neidentificētam lietotājam tīmekļvietnē bez maksas publiski ir pieejami šajā likumā noteiktie publisko personu un iestāžu saraksta ieraksti un visi Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā un Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra ieraksti, kā arī kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci.

Ikvienam ir tiesības Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē bez maksas iegūt informāciju par personas tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai personas saistību ar Uzņēmumu reģistra ierakstiem, pieprasījumā norādot šo personu identificējošu informāciju.

Informācija, ko Uzņēmumu reģistrs tīmekļvietnē sniedz no tā vestajiem reģistriem, ir atbilstoša Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem, citām reģistrētajām ziņām un reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem. Informācijas pieprasītājs var paļauties uz to, ka šāda informācija ir patiesa un ticama.

(14.11.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

4.12 pants. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta tiesiskā šķēršļa izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par:

1) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, prokūrista, likvidatora vai personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, iecelšanu un šī persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

2) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par personālsabiedrības pārstāvēttiesīgā biedra ierakstīšanu komercreģistrā un šī persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

3) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās pārstāvēttiesīgais biedrs, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir iekļauts riska personu sarakstā;

4) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersanta filiāli darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir iekļauta riska personu sarakstā;

5) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa vai prokūrista iecelšanu un attiecīgais izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir iekļauts riska personu sarakstā;

6) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un likvidatora iecelšanu un attiecīgais likvidators ir iekļauts riska personu sarakstā.

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par nodokļu maksātāja adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par izmaiņām komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles juridiskajā adresē un attiecīgā komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.2014. un 17.12.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

4.13 pants. Kļūdu labošana Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstos

Ja Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstā konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz tiesību subjekta juridisko adresi vai juridiskā fakta reģistrāciju pieteikušās personas norādīto adresi, vai, ja adrese pieteikumā nav norādīta, uz deklarētās dzīvesvietas adresi (ja kļūda konstatēta maksātnespējas reģistra ierakstā, paziņojumu nosūta uz administratora prakses vietas adresi). Paziņojumā norāda:

1) kāda kļūda ierakstā konstatēta;

2) kā ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja tiesību subjekts vai persona noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta labošanu un izdara par to atzīmi attiecīgā reģistra ierakstā.

Lēmumu par ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja normatīvie akti paredz publikāciju.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu ierakstā konstatējis pats tiesību subjekts, persona, kas pieteikusi juridiskā fakta reģistrāciju, tiesa, administrators maksātnespējas reģistra ierakstā vai gadījumā, kad konstatētā kļūda ir acīmredzama.

(23.03.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

4.14 pants. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma sūtīšana uz elektroniskā pasta adresi

Ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumu par tiesību subjekta ierakstīšanu reģistrā vai izslēgšanu no reģistra, kā arī lēmumu atlikt vai atteikt tiesību subjekta ierakstīšanu paziņo uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 26.1 punktu)

4.15 pants. Reģistrācijas lietas publiskā un nepubliskā daļa

Reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļauj:

1) reģistru ierakstus;

2) citas reģistrētās ziņas:

a) ziņas no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem par kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumos un rīkojumos noteiktajiem nodrošinājuma līdzekļiem, ja tādi ir noteikti,

b) ziņas no kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījuma par kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) un mantojuma aizgādņiem un ziņas par akciju sabiedrības akcionāriem, kas norādītas akciju sabiedrības paziņojumā par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos,

c) ziņas par juridisko personu un juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem,

d) ziņas par to, ka tiesību subjekts vai persona, par kuru ziņas ierakstītas vai reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra reģistriem, ir sankciju subjekts,

e) informācija, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv sankciju risks, kas liecina par tiesību subjekta saistību ar sankciju subjektu atbilstoši šā likuma 4.2 panta trešajai vai ceturtajai daļai,

f) citas ziņas, kuru pieejamību Uzņēmumu reģistrā noteic normatīvie akti;

3) šādus reģistrācijas lietā esošos dokumentus:

a) komercreģistrā — statūtus, gada pārskatu un citus publiskošanai Uzņēmumu reģistrā saņemtos pārskatu dokumentus, dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu, akciju sabiedrības paziņojumu par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos, līgumu (lēmumu) par dibināšanu, pamatkapitāla samazināšanas noteikumus, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un reorganizācijas līgumu, paziņojumu dalībniekiem, kreditoriem un darbinieku pārstāvjiem (ja tādu nav — darbiniekiem), ar kuru tie uzaicināti izteikt viedokli par reorganizācijas līgumu vai līguma projektu, paziņojumu kreditoriem, ar kuru tie uzaicināti pieteikt savus prasījumus, ārvalsts komersanta apliecinājumu par sabiedrības reģistrāciju attiecīgajā valstī, ārvalsts komersanta dibināšanas līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu, dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, tiesas nolēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu un valsts notāra lēmumu par ieraksta izdarīšanu un dokumenta pievienošanu reģistrācijas lietai,

b) Uzņēmumu reģistra žurnālā — statūtus, reorganizācijas līgumu, gada pārskatu, dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš norādītajos dokumentos, un tiesas nolēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu,

c) šķīrējtiesu reģistrā — šķīrējtiesas reglamentu un dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi šķīrējtiesas reglamentā,

d) politisko partiju reģistrā — statūtus, reorganizācijas līgumu, programmu, gada pārskatu, dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš norādītajos dokumentos, un tiesas nolēmumu par politiskās partijas darbības izbeigšanu,

e) biedrību un nodibinājumu reģistrā — statūtus, reorganizācijas līgumu, gada pārskatu, dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš norādītajos dokumentos, un tiesas nolēmumu par biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības, arodbiedrību apvienības vai arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības izbeigšanu,

f) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā — statūtus (satversmi, nolikumu), dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš norādītajā dokumentā, un tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības izbeigšanu,

g) (izslēgts ar 02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.),

h) maksātnespējas reģistrā — kreditoru sapulces darba kārtību un administratora paziņojumu par kreditoru sapulci,

i) pārstāvniecību reģistrā — ārvalsts komersanta vai organizācijas statūtus (nolikumu) vai citu tiem pielīdzināmu dokumentu, dokumentus, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš norādītajos dokumentos, un tiesas nolēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu,

j) masu informācijas līdzekļu reģistrā — tiesas nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.

Reģistrācijas lietā esošos dokumentus un ziņas, kas nav norādītas šā panta pirmajā daļā, iekļauj reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

Ja reģistra ierakstam vai reģistrētajām ziņām ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss vai ar normatīvo aktu ir ierobežota to publiskošana, tās iekļauj reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

Reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā iekļautās ziņas un dokumenti (šā panta otrā un trešā daļa) ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai tiesībaizsardzības institūcijas, kā arī Finanšu izlūkošanas dienests un uzraudzības un kontroles institūcijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā bez ierobežojumiem, bet citas institūcijas — iesniedzot pamatotu pieprasījumu. Privātpersonas reģistrācijas lietu nepubliskās daļas ziņas un dokumentus pieprasa Informācijas atklātības likumā noteiktajā ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšanas kārtībā.

(14.11.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.07.2021., 02.06.2022., 11.05.2023., 05.10.2023. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024. Sk. pārejas noteikumu 50. punktu)

4.16 pants. Informācijas nosūtīšana pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestā

Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā, ja:

1) pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāki šajos reģistros reģistrētie tiesību subjekti, filiāles, ārvalstu komersantu vai organizāciju pārstāvniecības;

2) pieteikumā norādītais valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists ir valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos;

3) viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairākās kapitālsabiedrībās, izņemot gadījumu, kad viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;

4) šajos reģistros reģistrētā tiesību subjekta vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir persona, kura bija vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos gada laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Šā panta pirmajā daļā minētā informācija tiek salīdzināta ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajām ziņām vai informāciju par komercsabiedrībām un to filiālēm, ārvalstu komersantu filiālēm, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieka vai zvejnieka saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un to filiālēm, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, biedrībām, arodbiedrībām un nodibinājumiem.

Lai nodrošinātu ierakstu izdarīšanu par tādiem komersantiem, kuru nolūks ir veikt komercdarbību, Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju.

Lai ierobežotu tādu juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju un pienākumu ziņā līdzvērtīgu neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) (turpmāk — juridisko pakalpojumu sniedzējs) darbību, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savas darbības veidu, Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju, kā arī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kuras pieteikumu ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros parakstījušas uz līgumiska pilnvarojuma pamata.

Uzņēmumu reģistrs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, nosūtot informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, vienlaikus pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu par 10 darbdienām. Ja Uzņēmumu reģistrā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par nepieciešamību veikt papildu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētās personas nerīkojas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savas darbības veidu, Uzņēmumu reģistrs pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem no pieteikuma saņemšanas dienas.

Kārtību, kādā notiek apmaiņa ar informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un personām, kuras pieteikumu ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros parakstījušas uz līgumiska pilnvarojuma pamata, tai skaitā precīzus kritērijus šā panta pirmajā daļā noteikto gadījumu identificēšanai, sniedzamās informācijas apjomu un regularitāti nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

Ja saņemts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par tiesību subjekta nodokļu riskiem vai darbību, ko veic šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētās personas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savu darbības veidu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Valsts nodevu šādos gadījumos neatmaksā.

Informāciju par iesniegto pieteikumu ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nenosūta, ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šā panta sestajā daļā minēto starpresoru vienošanos ir paziņojis Uzņēmumu reģistram, ka informācija nav nosūtāma.

(08.10.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023. Pirmās daļas 3. punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2023. Sk. pārejas noteikumu 45. punktu)

4.17 pants. Žurnālistu pastāvīga piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

Žurnālistam ir tiesības vērsties Uzņēmumu reģistrā ar motivētu lūgumu nodrošināt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ja šāda piekļuve nepieciešama pētnieciskās žurnālistiskas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Uzņēmumu reģistrs nodrošina žurnālistam šādu piekļuvi, neaizklājot reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertajās ziņās un dokumentos esošos personas datus, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) žurnālista lūgums ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) ar žurnālista lūgumā norādīto informāciju tiek pamatots, ka piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai tiks izmantota pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;

3) attiecībā uz žurnālistu nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas;

4) žurnālists nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar personas datu aizsardzību;

5) kompetenta institūcija ir sniegusi Uzņēmumu reģistram informāciju, ka žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai;

6) žurnālists ir iesniedzis Latvijas Republikā akreditētas augstskolas akreditētas studiju programmas (fakultātes) komunikācijas zinātnē atsauksmi par to, ka viņa darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai un ir īstenota atbilstoši labas pētnieciskās žurnālistikas praksei;

7) pēdējā gada laikā pirms žurnālista lūguma iesniegšanas viņam nav anulēta piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, izņemot gadījumu, kad tā anulēta, pamatojoties uz žurnālista lūgumu;

8) žurnālists ir apliecinājis, ka reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietverto ziņu un dokumentu apstrādei viņš izmantos vienīgi licencētu un regulāri atjauninātu programmatūru.

Izvērtējot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistrs lūdz kompetento institūciju atzinumu (informāciju) par to, vai žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai, žurnālists nav sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem vai administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, kā arī Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt ziņas no citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu žurnālistam izvirzīto nosacījumu izpildi.

Lēmumu par piekļuves nodrošināšanu reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, pamatojoties uz žurnālista lūgumu, Uzņēmumu reģistrs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja pieņemts lēmums par piekļuves nodrošināšanu, žurnālistam tā tiek nodrošināta līdz nākamā gada 31. martam.

Žurnālists, apstrādājot reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus, izmanto vienīgi licencētu un regulāri atjauninātu programmatūru, kā arī elektroniski veic uzskaiti par attiecīgo ziņu un dokumentu apstrādes nolūku (publikācijas vai pētījuma tēmu) un laika posmu, kurā tiek izmantota piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai. Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir informācija, ka žurnālists reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus apstrādā neatbilstoši normatīvajiem aktiem, Uzņēmumu reģistrs pieprasa, lai žurnālists sniedz informāciju par nolūku, kādam viņš izmantojis reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus.

Uzņēmumu reģistrs var anulēt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ja:

1) tā rīcībā ir informācija, kas norāda, ka netiek izpildīti šā panta pirmās daļas 3. vai 4. punkta nosacījumi;

2) žurnālists pārkāpj fizisko personu datu apstrādi regulējošus normatīvos aktus;

3) no kompetentajām institūcijām saņemta informācija, kas liecina, ka turpmāka piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai var radīt apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai;

4) žurnālists nepilda viņam šajā pantā noteiktos pienākumus;

5) žurnālists ir pārkāpis Uzņēmumu reģistra apstiprinātos informācijas sistēmas lietošanas noteikumus;

6) ir saņemts žurnālista lūgums anulēt piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

4.18 pants. Ziņu par fiziskajai personai piemērotiem komercdarbības ierobežojumiem apstrāde un apmaiņa

Lai nepieļautu un novērstu krāpnieciskas un citas ļaunprātīgas darbības komercdarbības vidē, nodrošinot, ka tiek izpildīti kriminālprocesā pieņemtie nolēmumi, ar kuriem personai atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtie nolēmumi, ar kuriem personai atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie tiesiskie šķēršļi, kā arī lai reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodrošinātu informācijas sniegšanu dalībvalstīm par fiziskajai personai Latvijā noteiktu komercdarbības ierobežojumu veikt komercdarbību vai ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā, Uzņēmumu reģistrs saņem, apkopo un izmanto aktuālos Sodu reģistra datus par kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtajiem nolēmumiem un sodītajām personām un Valsts ieņēmumu dienesta datus par personām, kas iekļautas riska personu sarakstā, šādā apjomā:

1) vārds;

2) uzvārds;

3) dzimšanas datums;

4) Latvijā piešķirtais personas kods, ja tāds ir;

5) informācija par piemēroto ierobežojumu (lēmuma datums, numurs, pieņēmējs, pamatojums, ierobežojuma termiņš un saturs).

Uzņēmumu reģistrs šā panta pirmajā daļā minētos datus uztur ne ilgāk kā līdz brīdim, kad saņemti jauni aktuālie Valsts ieņēmumu dienesta un Sodu reģistra dati.

Lai ierobežotu fiziskās personas tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā, ja citā dalībvalstī personai ir piemērots komercdarbības ierobežojums, Uzņēmumu reģistrs reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā, vaicājumā ietverot personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, pārbauda informāciju par to, vai fiziskajai personai dalībvalstī piemērots komercdarbības ierobežojums.

Pārbaudot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā informāciju par to, vai fiziskajai personai dalībvalstī piemērots komercdarbības ierobežojums, un saņemot pieprasījumu sniegt personu identificējošus papildu datus, ja dalībvalsts reģistra iestādē nav iespējama personas nepārprotama identifikācija, Uzņēmumu reģistram ir tiesības atbilstoši dalībvalsts pieprasījumam nodot personu identificējošus papildu datus attiecīgajai dalībvalsts reģistra iestādei. Personu identificējošus papildu datus iesniedz pieteikuma iesniedzējs pēc Uzņēmumu reģistra pieprasījuma.

Lai ierobežotu fiziskās personas tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā citā dalībvalstī, ja Latvijā personai piemērots komercdarbības ierobežojums, Uzņēmumu reģistrs pēc dalībvalsts reģistra iestādes pieprasījuma apstiprina, ka personai Latvijā piemērots komercdarbības ierobežojums, kā arī nodod tai šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5. punktā minēto informāciju pieprasījumā norādītajā apjomā.

Ja Uzņēmumu reģistrs, saņemot dalībvalsts reģistra iestādes pieprasījumu par Latvijā piemērotu komercdarbības ierobežojumu, nevar nepārprotami identificēt personu, Uzņēmumu reģistrs pieprasa no dalībvalsts reģistra iestādes personu identificējošus papildu datus personas nepārprotamai identifikācijai.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023. Pants stājas spēkā 01.08.2023. Sk. pārejas noteikumu 47. punktu)

4.19 pants. Dalībvalstī piemērota komercdarbības ierobežojuma izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz fiziskajai personai dalībvalstī piemērotu komercdarbības ierobežojumu, par ko informācija saņemta reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par:

1) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

2) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, prokūrista, personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai likvidatora iecelšanu, ja attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

3) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un personai, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu  darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

4) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklim vai prokūristam ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

5) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās likvidatoram ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023. Pants stājas spēkā 01.08.2023. Sk. pārejas noteikumu 47. punktu)

TREŠĀ NODAĻA
UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN
UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS

5. pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par uzņēmējdarbībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesisko formu vai arī par uzņēmējdarbības apjomu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nav tulkojams.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām).

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert valsts un pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu “valsts” vai “pašvaldība”. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus “Latvijas Republika” un to tulkojumu svešvalodā.

Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, izņemot viensētu nosaukumus.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u.c.) no brīža, kad tas reģistrēts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(Devītā daļa izslēgta ar 10.05.2018. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2018.)

(Desmitā daļa izslēgta ar 10.05.2018. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2018.)

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.05.2018. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2018.)

6. pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un datums;

2) (izslēgts ar 10.05.2018. likumu);

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) (izslēgts ar 10.05.2018. likumu);

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

6) reģistrējot filiāli, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

7) (izslēgts ar 23.03.2017. likumu);

8) (izslēgts ar 23.03.2017. likumu);

9) (izslēgts ar 23.03.2017. likumu);

10) (izslēgts ar 14.05.1991. likumu);

11) filiāles firma, ja tā atšķiras no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) firmas, tās juridiskā adrese un to personu vārds, uzvārds, personas kods un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībās, kas saistītas ar filiāli.

(Otrā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku (zvejnieku) saimniecību papildus šā panta pirmās daļas 1.—6. punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2) ja individuālo uzņēmumu vai zemnieku (zvejnieku) saimniecību pārvalda ar pārvaldnieka vai koleģiālas pārvaldes institūcijas starpniecību, — tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kurai ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu;

3) ja individuālo uzņēmumu vai zemnieku (zvejnieku) saimniecību pārvalda ar koleģiālas pārvaldes institūcijas starpniecību, — koleģiālas pārvaldes institūcijas nosaukums;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums;

6) uzņēmuma galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi.

Par kooperatīvo sabiedrību papildus šā panta pirmās daļas 1.—6. punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) (izslēgts no 01.01.2019. ar 10.05.2018. likumu; sk. Pārejas noteikumu 32. punktu);

2) padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds un personas kods;

3) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

4) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34. panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas;

5) ziņas par reorganizāciju.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu, atjaunošanu, turpināšanu vai izbeigšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāms:

1) tiesas lēmums par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesa pasludināšanu un tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, likvidatora tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atsevišķi vai kopīgi, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

4) (izslēgts ar 29.11.2012. likumu);

5) aizbildņa vārds, uzvārds un personas kods, kā arī ziņas par aizgādnības nodibināšanu, ja tiesa personai noteikusi rīcībspējas ierobežojumu;

6) valsts pārvaldes iestādes lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

(Septītā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

(Astotā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta fiziskās personas dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.

Uzņēmumu reģistrs izslēdz no uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 05.10.1995., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 17.02.2005., 15.06.2006., 06.03.2008., 05.03.2009., 28.10.2010., 29.11.2012., 16.01.2014., 23.03.2017., 10.05.2018. un 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

7. pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona, dokuments, kas apliecina juridiskās personas reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī. Likumā noteiktais personas paraksta paraugs iesniedzams arī grozījumu gadījumos. Ja ārvalstī reģistrēta juridiskā persona kļūst par sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai līgumsabiedrības dalībnieku, iesniedzamajiem dokumentiem pievienojama šīs personas reģistrācijas apliecības kopija.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, kad pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai kad dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistram iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, vai sapulcē (lēmumā) pilnvarota persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu parakstīt personiski ir pienākums:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības;

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa;

3) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem pamatkapitālā;

4) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (pārstāvības tiesībās), izņemot to uzņēmējsabiedrību dalībniekus, kuri darbojas saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja:

1) tajā minētā persona paraksta Uzņēmumu reģistram iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums;

2) tajā minētās personas vietā uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata pieteikumu paraksta cita persona un šī pilnvara ir pievienota pieteikumam.

To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem Bāriņtiesu likumā noteiktajā kārtībā vai pie zvērināta notāra. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību. Persona, kura iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram vai saņem dokumentus no Uzņēmumu reģistra, uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

(Devītā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

(Desmitā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

Pieteikumā Uzņēmumu reģistram persona var norādīt adresi, kurā tā ir sasniedzama. Ja personai saskaņā ar Fizisko personu reģistra ziņām nav deklarētās dzīvesvietas vai norādītās adreses ārvalstī, persona pieteikumā Uzņēmumu reģistram norāda adresi, kurā tā ir sasniedzama.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru.

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai un grozījumiem nav piemērojamas šā panta prasības par pienākumu iesniegt personas paraksta paraugu.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.1997., 14.06.2001., 31.10.2002., 06.03.2008., 05.03.2009., 02.05.2013., 06.11.2013., 16.01.2014., 23.03.2017., 10.05.2018., 08.10.2020., 07.01.2021. un 11.05.2023. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

7.1 pants. Pieteikumā par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) norādāmās ziņas

Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra žurnālā iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas pieteikumā — ziņas, kas saskaņā ar attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā;

2) pieteikumā par izmaiņu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanai lietai) — ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) pieteikumā par reorganizāciju — reorganizācijas veidu, katra reorganizācijā iesaistītā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas numuru, to, vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir pievienojamais, sadalāmais vai iegūstošais, kā arī jaundibināmā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), ja tāds ir, veidu;

4) pieteikumā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācijas uzsākšanu — darbības izbeigšanas pamatu, ziņas, kas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā tā darbības izbeigšanas gadījumā, un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu;

5) pieteikumā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla — pamatojumu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra žurnāla, datumu, kurā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņots par likvidācijas uzsākšanu, un likvidatora apliecinājumu, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav nenokārtotu parādsaistību un likvidācija veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pieteikumam par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizāciju pievieno pieteikumu par jauna uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja reorganizācijas rezultātā tiek dibināts jauns uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

(Trešā daļa izslēgta ar 14.11.2019. likumu)

(23.03.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 07.01.2020.)

8. pants. Uzņēmumu reģistra darbība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) (izslēgts no 01.07.2018. ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017. Sk. Pārejas noteikumu 24. punktu);

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Pēc šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pārbaudes Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), ja šķēršļi nav konstatēti;

2) ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva;

3) atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami, iesniegtās ziņas nav reģistrējamas Uzņēmumu reģistra žurnālā vai Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas. Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.

(Piektā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

(Sestā un septītā daļa izslēgta ar 05.06.2003. likumu.)

(Astotā daļa izslēgta ar 23.03.2017. likumu)

Uzņēmumu reģistrs septiņu dienu laikā no šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata.

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā pret trešajām personām ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai tā filiāli noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai tā filiāli izdarījis Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un tā filiāļu dokumentu atvasinājumiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu maksā atbilstoši noteiktajai maksai par pakalpojumu.

Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

Pārbaudot šā likuma 5.panta piektajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums sakrīt ar Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikto nosaukumu un Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā likuma 5.panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem triju darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā uz tiesas nolēmuma pamata.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 30.01.1997., 11.11 1999., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 17.02.2005., 15.06.2006., 06.03.2008., 28.10.2010., 02.05.2013., 06.11.2013., 23.03.2017., 10.05.2018. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

9. pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju

(Izslēgts ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

9.1 pants. Uzņēmumu reģistra dokumentu izsniegšanas ierobežojumi

Uzņēmumu reģistra žurnālus un tiem pievienotos dokumentus aizliegts izsniegt iznešanai ārpus Uzņēmumu reģistra telpām.

Uzņēmumu reģistra atsevišķus dokumentus var izņemt:

1) pēc tiesas lēmuma;

2) kā lietiskos pierādījumus vai ekspertīzes izdarīšanai krimināllietā, veicot pirmstiesas izmeklēšanu;

3) tiesu ekspertīžu iestāde ekspertīzes izdarīšanai, ja tiesu ekspertīžu iestādei ekspertīzi pieprasa Uzņēmumu reģistrā reģistrēts tiesību subjekts vai persona, kuras tiesības ir vai var tikt aizskartas.

Ja dokumenti tiek izņemti, to vietā atstājamas apliecinātas kopijas.

Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti nekavējoties atdodami Uzņēmumu reģistram.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001., 15.06.2006. un 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

10. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

11. pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

12. pants. Atbildība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

CETURTĀ NODAĻA
KOMERCREĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

13.pants. Reģistrācijas piekritība

(Izslēgts no 01.07.2018. ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu)

14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) (izslēgts no 01.07.2018. ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017. Sk. Pārejas noteikumu 24. punktu);

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;

3) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;

4) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

5) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

6) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst:

1) komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude;

2) saskaņā ar Komerclikuma 144. panta pirmās daļas 8. un 9. punktu statūtos iekļautās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) privāttiesiskās vienošanās pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā. Valsts nodevu šādos gadījumos neatmaksā.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā.

Pārbaudot pieteiktās firmas atbilstību šā panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē komersanta firmu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu nosaukumus bez norādes uz to tiesisko formu.

(15.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008., 28.10.2010., 02.05.2013., 23.11.2016., 23.03.2017. un 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

14.1 pants. Komercreģistrā iesniegto pieteikumu pirmsreģistrācijas pārbaude Valsts ieņēmumu dienestā

(Izslēgts ar 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

Pievienojot reģistrācijas lietai kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgās kapitālsabiedrības reģistrācijas lietā komercreģistrā reģistrē tās dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumā norādītās ziņas.

Pievienojot reģistrācijas lietai akciju sabiedrības paziņojumu par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos, Uzņēmumu reģistra valsts notārs attiecīgās akciju sabiedrības reģistrācijas lietā komercreģistrā reģistrē paziņojumā norādītās ziņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. un  02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023. Otrās daļas jaunā redakcija un trešā daļa stājas spēkā 01.07.2023. Sk. pārejas noteikumu 45. punktu)

18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

(Izslēgts ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

PIEKTĀ NODAĻA
BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā, ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

3) biedrību un nodibinājumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu (izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu). Lēmumā par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp biedrības vai nodibinājuma pieteikto nosaukumu un biedrību un nodibinājumu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē biedrības un nodibinājuma nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu.

(15.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. un 02.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.06.2013.)

18.2 pants. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

18.3 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.4 pants. Kļūdas labošana biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos

(Izslēgts ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

SESTĀ NODAĻA
POLITISKO PARTIJU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 15.06.2006. likuma redakcijā. Nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. Sk. pārejas noteikumus.)

18.5 pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai

Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.6 pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no politisko partiju reģistrā ierakstīta vai ierakstīšanai pieteikta nosaukuma vai sakrīt ar citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

3) starp politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteikto nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta pirmās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

SEPTĪTĀ NODAĻA
MAKSĀTNESPĒJAS REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

18.7 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti maksātnespējas reģistra vešanai

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī Maksātnespējas likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas vai attiecīgo izmaiņu rašanās brīža, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Ierakstu maksātnespējas reģistrā izdara, pamatojoties uz administratora pieteikumu, likvidatora pieteikumu, ja tas Maksātnespējas likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pilda administratora pienākumus vai tiesas nolēmumu. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām ietvaros maksātnespējas reģistrā ierakstu izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai zvērināta notāra paziņojumu.

Ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda:

1) parādnieka reģistrācijas numuru un nosaukumu, ja parādnieks ir juridiskā persona;

2) parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), ja parādnieks ir fiziskā persona;

3) maksātnespējas procesa administratora vārdu, uzvārdu, sertifikāta vai amata apliecības numuru;

4) ieraksta būtību — kreditoru sapulces sasaukšana, pārtraukšana vai pārrobežu maksātnespējas process;

5) kreditoru sapulces norises datumu, laiku un adresi, ja piesaka ierakstīšanai kreditoru sapulces sasaukšanu;

6) kreditoru sapulces pārtraukšanas un atsākšanas datumu, laiku, kreditoru sapulces norises vietas adresi, ja piesaka ierakstīšanai kreditoru sapulces pārtraukšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008., 23.03.2017. un 15.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

18.8 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšanas kārtība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu maksātnespējas reģistrā;

2) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu maksātnespējas reģistrā, ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī to, vai ziņu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst pienākums pārbaudīt administratora iesniegto dokumentu sagatavošanas faktiskos apstākļus un jebkādas maksātnespējas procesa ietvaros pieņemtajos lēmumos norādītās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai). Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

Ieraksts maksātnespējas reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām dienām.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas maksātnespējas reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs piecu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs šā panta trešajā, piektajā un sestajā daļā minētos lēmumus nosūta pieteikuma iesniedzējam piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā.

18.9 pants. Maksātnespējas reģistrā ierakstāmās ziņas

Maksātnespējas reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs ieraksta ziņas par administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi, kā arī par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām norisi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

18.10 pants. Maksātnespējas reģistra ierakstu uzglabāšana

Maksātnespējas reģistra ierakstus uzglabā elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja maksātnespējas reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojamos dokumentus glabā attiecīgā maksātnespējas subjekta reģistrācijas lietā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

18.11 pants. Kļūdas labošana maksātnespējas reģistra ierakstos

(Izslēgts ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

ASTOTĀ NODAĻA
RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU UN TO IESTĀŽU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

18.12 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas piekritība

(Izslēgts no 01.07.2018. ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu)

18.13 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanai

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kā arī Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdara uz pieteikuma, likuma "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu" 1.2 pantā noteiktā paziņojuma (turpmāk — paziņojums) vai tiesas nolēmuma pamata.

Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) pieteikumā par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju — ziņas, kas saskaņā ar reliģiskās organizācijas un tās iestādes darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ierakstāmas reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

2) pieteikumā par izmaiņu reģistrāciju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) — ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par reliģisko organizāciju vai tās iestādi tiek pieteiktas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) pieteikumā par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reorganizāciju, darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu vai likvidēšanu — pieteiktā ieraksta būtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.2014. un 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

18.14 pants. Ieraksta izdarīšana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma vai paziņojuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā uz paziņojuma vai tiesas nolēmuma pamata.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem tad, ja:

1) nav iesniegti visi Reliģisko organizāciju likumā un šajā likumā noteiktie dokumenti;

2) statūti (satversme, nolikums) vai citi Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti satur novēršamas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

3) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ir reģistrēts cits tiesiskais šķērslis;

4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes tiesisko formu, darbības mērķi un veidu;

5) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem vai sakrīt ar citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

6) starp reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteikto nosaukumu un reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana;

7) paziņojums neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktie mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

2) saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par to, ka ir pamats uzskatīt, ka reliģiskās organizācijas darbība (mācība) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai apdraud cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību;

3) pārkāpta Reliģisko organizāciju likumā noteiktā dibināšanas kārtība;

4) noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Lēmumam par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta pieteikuma iesniedzējam triju darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

Ikviens ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta otrās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 16.01.2014. un 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

18.15 pants. Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrācijas numurs un reģistrācijas lieta

Reliģiskajai organizācijai vai tās iestādei, kuru ieraksta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, piešķir reģistrācijas numuru.

(Otrā un trešā daļa izslēgta ar 16.01.2014. likumu)

Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus glabā attiecīgās reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lietā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

18.16 pants. Kļūdas labošana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos

(Izslēgts ar 23.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

8.NODAĻA
PUBLISKO PERSONU UN IESTĀŽU SARAKSTA VEŠANA

(Nodaļa 01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

18.17 pants. Publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmās publiskās personas un iestādes

Publisko personu un iestāžu sarakstā ieraksta:

1) Latvijas Republikas Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju;

2) tiesas un prokuratūras;

3) tiešās pārvaldes iestādes;

4) atvasinātas publiskas personas;

5) pastarpinātas pārvaldes iestādes;

6) citas valsts institūcijas.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

18.18 pants. Publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmās ziņas

Publisko personu un iestāžu sarakstā par publiskajām personām un iestādēm ieraksta šādas ziņas:

1) nosaukumu;

2) veidu (saskaņā ar šā likuma 18.17 pantā noteikto);

3) reģistrācijas numuru;

4) adresi, oficiālās tīmekļvietnes adresi (ja tāda ir) un elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir);

5) datumu, kad pieņemts tiesību akts, ar kuru izveidota publiskā persona vai iestāde, tiesību akta nosaukumu, numuru (ja tāds ir), pieņēmēja nosaukumu un tā reģistrācijas numuru;

6) ziņas par publiskās personas vai iestādes vadītāju [vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums, iecelšanas (ievēlēšanas) datums un termiņš, ja persona amatā iecelta (ievēlēta) uz noteiktu laiku];

7) ziņas par publiskās personas vai iestādes amatpersonu, kas īsteno tās vispārējo administratīvo vadību (vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums);

8) ziņas par publiskās personas vai iestādes institucionālo padotību, norādot publisko personu vai iestādi, kurai attiecīgā publiskā persona vai iestāde ir padota, un padotības formu (ja publiskā persona vai iestāde atrodas padotībā);

9) ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajām privātpersonām (reģistrācijas numurs, nosaukums), kurām publiskā persona vai iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu;

10) ziņas par augstskolas filiāli (nosaukums, adrese) un tās vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods);

11) ziņas par to, vai pastarpinātās pārvaldes iestāde ir patstāvīgs nodokļu maksātājs;

12) ziņas par reorganizāciju — tiesību aktu, uz kura pamata tā veikta (numurs un datums), reorganizācijas sekas;

13) ziņas par likvidāciju — tiesību aktu, uz kura pamata tā veikta (numurs un datums);

14) ziņas par izslēgšanu no publisko personu un iestāžu saraksta.

(Otrā daļa izslēgta ar 08.10.2020. likumu)

(01.06.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.10.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

18.19 pants. Publisko personu un iestāžu sarakstā izdarāmā ieraksta pieteikšana

Ierakstus publisko personu un iestāžu sarakstā un ierakstus par izmaiņām publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajās ziņās Uzņēmumu reģistrs izdara uz publiskās personas vai iestādes vadītāja paziņojuma pamata, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Paziņojumu ieraksta izdarīšanai publisko personu un iestāžu sarakstā, norādot šā likuma 18.18 pantā noteiktās ziņas, iesniedz triju darbdienu laikā no attiecīgās publiskās personas vai iestādes izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dienas vai izmaiņu rašanās brīža publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmajās ziņās.

Paziņojumu ieraksta izdarīšanai publisko personu un iestāžu sarakstā iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu.

Publiskā persona vai iestāde, kas iesniedz paziņojumu ieraksta izdarīšanai publisko personu un iestāžu sarakstā un paziņojumu par izmaiņām publisko personu un iestāžu saraksta ierakstos, ir atbildīga par paziņojumā norādīto ziņu atbilstību normatīvajiem aktiem.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017. Pants stājas spēkā 01.03.2018. Sk. pārejas noteikumu 30. punktu)

18.20 pants. Ieraksta izdarīšana publisko personu un iestāžu sarakstā

Uzņēmumu reģistrs ierakstu publisko personu un iestāžu sarakstā izdara elektroniskā veidā.

Ierakstot publisko personu un iestāžu sarakstā publisko personu vai iestādi, tai piešķir reģistrācijas numuru.

Par veiktajiem ierakstiem publisko personu un iestāžu sarakstā paziņojuma iesniedzējam paziņo, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017. Pants stājas spēkā 01.03.2018. Sk. pārejas noteikumu 30. punktu)

18.21 pants. Publisko personu un iestāžu saraksta ierakstu publicitāte

Jebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītājām ziņām.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017. Pants stājas spēkā 01.06.2018. Sk. pārejas noteikumu 31. punktu)

8.2 NODAĻA
LAULĀTO MANTISKO ATTIECĪBU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Nodaļa stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. un 40. punktu)

18.22 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Laulāto mantisko attiecību reģistrs ir elektroniski apkopotas informācijas (ierakstu un dokumentu) par reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām kopums.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

18.23 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstāmās ziņas

Laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) par laulātajiem:

a) vārds, uzvārds,

b) personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) par laulāto līgumisko mantisko attiecību veidu:

a) visas mantas šķirtība vai mantas kopība,

b) ieraksta izdarīšanas laiks,

c) informācija par dokumentu, uz kura pamata nodibinātas, grozītas vai izbeigtas laulāto mantiskās attiecības,

d) laulāto mantisko attiecību izbeigšanas laiks un pamats;

3) par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem:

a) manta, ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu,

b) laulātā atbildība par otra laulātā saistībām,

c) laulāto mantisko tiesību ierobežojumi,

d) citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām;

4) laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs;

5) katra ieraksta izdarīšanas datums.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

18.24 pants. Ieraksta izdarīšana laulāto mantisko attiecību reģistrā

Ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā izdara valsts notārs, pamatojoties uz pieteikumu un par ieraksta izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā izdara tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Ja ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Katram reģistrētajam laulāto mantisko attiecību gadījumam piešķir reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu, kurā ievieto dokumentus, uz kuru pamata ir izdarīti ieraksti laulāto mantisko attiecību reģistrā.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

18.25 pants. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus laulāto mantisko attiecību reģistrācijai, grozījumu laulāto mantiskajās attiecībās vai citu tādu ziņu reģistrācijai, kuras saistītas ar laulāto mantiskajām attiecībām, un laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai iesniedz elektroniski atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajam.

Tādu mantisko attiecību reģistrāciju, kuras nodibinātas ar laulības līgumu pirms laulības noslēgšanas, laulāto mantisko attiecību reģistrā piesaka pēc laulības noslēgšanas, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas attiecas uz reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram 14 dienu laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, šā likuma izpratnē uzskatāmi arī gadījumi, kad, neiestājoties laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām, reģistrētā laulāto mantisko attiecību veida — visas mantas šķirtība — vietā tiek nodibināts un reģistrēts laulāto mantisko attiecību veids — mantas kopība — un otrādi.

Par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram 14 dienu laikā pēc tā dokumenta spēkā stāšanās, uz kura pamata izbeigušās laulāto mantiskās attiecības, pieteikumā norādot laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu.

Pieteikumu laulāto mantisko attiecību reģistrācijai, grozījumu laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, reģistrācijai vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai iesniedz:

1) zvērināts notārs;

2) viens vai abi laulātie;

3) laulāto pilnvarota persona viena vai abu laulāto vārdā.

Pieteikumu, kuru iesniedz laulātie, paraksta viens vai abi laulātie. Ja pieteikumu viena vai abu laulāto vārdā iesniedz viņu pilnvarota persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara, kas parakstīta ar tās devēja drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu var neiesniegt, ja ziņas, kas pamato laulāto mantisko attiecību izbeigšanu uz likuma pamata, ir pieejamas Fizisko personu reģistrā (ziņas par laulības šķiršanu, laulības neesamību, laulības izbeigšanos ar nāvi). Minētās ziņas Uzņēmumu reģistrs no Fizisko personu reģistra saņem pastāvīgi, nodrošinot aktuālo ziņu uzturēšanu.

(08.10.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2023. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

18.26 pants. Iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

Pieteikumā laulāto mantisko attiecību reģistrācijai norāda šā likuma 18.23 panta 1. punktā, 2. punkta "a" apakšpunktā un 3. punktā minētās ziņas, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai.

Pieteikumam laulāto mantisko attiecību reģistrācijai pievieno šādus dokumentus:

1) tā dokumenta oriģinālu vai notariālā kārtībā apliecinātu kopiju, uz kura pamata lūdz izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā;

2) laulības apliecības kopiju, ja tā izsniegta ārvalstī.

Pieteikumā, kuru iesniedz, paziņojot Uzņēmumu reģistram par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, norāda, kādi grozījumi izdarāmi laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos atbilstoši šā likuma 18.23 pantam, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai un pieteikumam pievieno šā panta otrās daļas 1. punktā minēto dokumentu.

Pieteikumā, kuru iesniedz laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai, norāda laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai un pieteikumam pievieno šā panta otrās daļas 1. punktā minēto dokumentu.

Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā juridiskā fakta reģistrācijas lietā.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

18.27 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana laulāto mantisko attiecību reģistra vešanai

Uzņēmumu reģistra valsts notārs divu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas lemj par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā. Attiecīgo lēmumu noformē rakstveidā.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs atsakās izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ja:

1) nav iesniegti visi laulāto mantisko attiecību reģistrācijai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šā likuma prasībām;

2) iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3) pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai nesatur nepieciešamo informāciju;

4) pieteikumu nav parakstījusi persona, kurai saskaņā ar šo likumu vai Civillikumu ir tiesības iesniegt pieteikumu laulāto mantisko attiecību reģistrācijai.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, par reģistrāciju samaksāto valsts nodevu neatmaksā. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu ierakstīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

18.28 pants. Uzņēmumu reģistra rīcība pēc ieraksta izdarīšanas laulāto mantisko attiecību reģistrā

Laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstus par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, laulāto mantisko attiecību veida grozījumu reģistrāciju vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs nekavējoties nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru, laulāto vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.

Pēc lēmuma par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā spēkā stāšanās Uzņēmumu reģistrs ziņas par visiem laulāto mantisko attiecību reģistrā izdarītajiem ierakstiem nekavējoties elektroniski dara pieejamas zemesgrāmatu nodaļām un nosūta kustamo lietu reģistru turētājiem.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020. Pants stājas spēkā 01.02.2021. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

8.2A NODAĻA
JURIDISKO VEIDOJUMU PATIESO LABUMA GUVĒJU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

18.28A pants. Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz juridiskā veidojuma pilnvarnieka (pārvaldnieka) pieteikumu, un par ziņu reģistrāciju pieņem attiecīgu lēmumu.

Lēmums par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Nolūkā identificēt juridisko veidojumu, par kura patiesajiem labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam juridiskajam veidojumam piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

18.28B pants. Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Pieteikumā ziņu reģistrācijai norāda ziņas, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu būtībai.

Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp dokumentu, kas apstiprina juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus).

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

18.28C pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Uzņēmumu reģistrs triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas lemj par ziņu reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs atsaka ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, ja:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2) pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai nesatur visu nepieciešamo informāciju;

3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

Ja Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, par reģistrāciju samaksāto valsts nodevu neatmaksā. Ja pieteikuma iesniedzējs mēneša laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistrs pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu reģistrāciju, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

8.3 NODAĻA
ZIŅU UN DOKUMENTU APMAIŅA, IZMANTOJOT REĢISTRU SAVSTARPĒJĀS SAVIENOJAMĪBAS SISTĒMU

(Nodaļa 06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

18.29 pants. Ziņu nodošana, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu

Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, Uzņēmumu reģistrs nodod ziņas un dokumentus par komercsabiedrībām, dalībvalstu kapitālsabiedrību filiālēm Latvijā un reģistrēto tiesību subjektu un juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem.

Pēc dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrācijas komercreģistrā, izmaiņu izdarīšanas ierakstos par filiāli vai pēc filiāles izslēgšanas no komercreģistra Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, par to paziņo tās dalībvalsts reģistram, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība.

Dalībvalsts šīs nodaļas izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

(06.07.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

18.30 pants. Ziņas un dokumenti par dalībvalsts kapitālsabiedrību, kas atvērusi filiāli Latvijā

Par dalībvalsts kapitālsabiedrību, kas atvērusi filiāli Latvijā, Uzņēmumu reģistrs reģistrē šādas ziņas:

1) firmu;

2) kapitālsabiedrības veidu;

3) atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) reģistru, kurā kapitālsabiedrība ir ierakstīta, ja kapitālsabiedrības atrašanās vietas valsts likums paredz kapitālsabiedrības ierakstīšanu reģistrā;

5) reģistrācijas numuru;

6) pārstāvēt tiesīgo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai nacionālo identifikācijas numuru, ja tāds ir piešķirts, un amatu (ja šajā punktā minētās personas ir juridiskā persona — juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko formu), norādot pārstāvības tiesību apjomu;

7) ziņas par kapitālsabiedrības reorganizāciju;

8) ziņas par kapitālsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par kapitālsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu;

9) ziņas par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju.

Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētās ziņas norāda pieteikumā par dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrāciju.

Izmaiņas ziņās un dokumentos par dalībvalsts reģistrā reģistrētu kapitālsabiedrību Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā.

Dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrācijas lietai Uzņēmumu reģistrs pievieno kapitālsabiedrības gada pārskatu, ja tas ir saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no dalībvalsts reģistra iestādes.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021. Sk. pārejas noteikumu 43. punktu)

18.31 pants. Ziņas par komercsabiedrības filiāli dalībvalstī

Pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no dalībvalsts reģistra, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē ziņas par komercsabiedrības filiāli dalībvalstī.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021. Sk. pārejas noteikumu 43. punktu)

18.32 pants. Izmaiņas ziņās un dokumentos par komercsabiedrību, kas atvērusi filiāli dalībvalstī

Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nekavējoties paziņo dalībvalstij, kurā ir reģistrēta komercsabiedrības filiāle, par šādām izmaiņām ziņās un dokumentos par komercsabiedrību:

1) firmu;

2) komercsabiedrības veidu;

3) atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) reģistrācijas numuru;

5) pārstāvēt tiesīgo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai nacionālo identifikācijas numuru, ja tāds ir piešķirts, un amatu, norādot pārstāvības tiesību apjomu;

6) ziņām par komercsabiedrības reorganizāciju;

7) ziņām par komercsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju;

8) ziņām par komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņām par komercsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu;

9) gada pārskatu;

10) citām Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktām ziņām.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021. Sk. pārejas noteikumu 43. punktu)

18.33 pants. Apliecinājums par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā saņemtu paziņojumu

Pēc šā likuma 18.30 panta trešajā daļā un 18.31 pantā minētā paziņojuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, apliecina, ka ir saņemts šāds paziņojums, un nodrošina, ka ziņas un dokumenti nekavējoties tiek atjaunināti.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021. Sk. pārejas noteikumu 43. punktu)

18.34 pants. Ziņas par patiesajiem labuma guvējiem

Uzņēmumu reģistrs uzkrāj, reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodod un nodrošina publiski pieejamus šādus reģistrēto tiesību subjektu un juridisko veidojumu patieso labuma guvēju personas datus:

1) vārdu;

2) uzvārdu;

3) dzimšanas datumu, mēnesi, gadu;

4) Latvijā piešķirto personas kodu, ja tāds ir;

5) valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti;

6) citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās ziņas.

(06.07.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024. Sk. pārejas noteikumu 51. punktu)

18.35 pants. Komercsabiedrību pārrobežu reorganizācija

Ja pēc pārrobežu reorganizācijas iegūstošo komercsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14. panta noteikumiem pārbauda, vai Latvijā reģistrētā komercsabiedrība ir veikusi visas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārrobežu reorganizācijas pabeigšanai, un izsniedz pirmsreorganizācijas apliecību, ja likumā noteiktās darbības ir veiktas.

Ja pēc pārrobežu reorganizācijas iegūstošā komercsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14. panta noteikumiem pārbauda pārrobežu reorganizācijas likumību saistībā ar pārrobežu reorganizācijas pabeigšanu vai jaunas komercsabiedrības dibināšanu pārrobežu reorganizācijas rezultātā.

Ja pēc pārrobežu reorganizācijas iegūstošā komercsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, par pārrobežu reorganizācijas spēkā stāšanos, kā arī par iegūstošo sabiedrību ierakstīšanu komercreģistrā pārrobežu sadalīšanas procesā nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā attiecīgajai citā dalībvalstī reģistrētajai komercsabiedrībai bija iesniedzami dokumenti.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka pirmsreorganizācijas apliecība, reorganizācijas līgums un paziņojums dalībniekiem, kreditoriem un darbinieku pārstāvjiem (ja tādu nav — darbiniekiem), ar kuru tie uzaicināti izteikt viedokli par reorganizācijas līgumu vai līguma projektu, ir pieejami, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

DEVĪTĀ NODAĻA
CITI NOTEIKUMI

(Nodaļas nosaukums 08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

19.pants. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004., 06.03.2008. un 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

21. pants. Atbildība un informācijas saņēmēju pienākums dzēst fizisko personu datus

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām vai Eiropas komercsabiedrībām vai Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā, vai nepilnīgu izpildīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, Uzņēmumu reģistra atbildīgā amatpersona ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Par Biedrību un nodibinājumu likumā vai Politisko partiju likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt, lai informācijas saņēmējs dzēš no Uzņēmumu reģistra saņemtos fizisko personu datus, tajā skaitā elektroniski pieejamos dokumentus, kas satur fiziskās personas datus, ja konstatēts, ka notikusi neatbilstoša fiziskās personas datu apstrāde. Ja informācijas saņēmējs nepilda Uzņēmumu reģistra pieprasījumu, Uzņēmumu reģistrs vēršas Datu valsts inspekcijā.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004., 15.06.2006. un 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 07.01.2020.)

22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu.

Pārejas noteikumi

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

1. To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2. (Izslēgts ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

3. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmajā daļā par tiesu izpildītāju tiesībām saņemt bezmaksas informāciju no Uzņēmumu reģistra piemērojami, sākot ar 2003.gada 1.janvāri.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.12.2002.)

4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda "iesniegumu" vietā tiek lietots vārds "sūdzību".

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

5. Šā likuma noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrāciju un ar to saistītajām darbībām stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

6. Līdz attiecīga likuma spēkā stāšanās dienai Uzņēmumu reģistrs veic to individuālo uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību reģistrāciju, uz kuriem ir attiecināmas šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju. Šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju ir attiecināmas arī uz kooperatīvajām sabiedrībām.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

7. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju veikt šķīrējtiesu reģistrāciju (1.panta 1.punkts un 2.13 pants) piemērojamas, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

8. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju — veikt Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju (grozījumi 1.panta 1.punktā, 2.15 panta jaunā redakcija un grozījumi 21.panta pirmajā daļā), piemērojamas, sākot ar 2006.gada 18.augustu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

9. Šā likuma 4.2 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

9.1 Šā likuma 4.2 panta jaunā redakcija (par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju piemērošanu) stājas spēkā vienlaikus ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

(04.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.02.2016.)

10. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju — vest politisko partiju reģistru (grozījumi 1.panta 1.punktā, grozījumi 2.2 pantā, 2.14 panta jaunā redakcija, jaunā sestā nodaļa, grozījumi 21.panta otrajā daļā), stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

11. Šā likuma normas, kas nosaka personas tiesības saņemt ziņas elektroniski no Uzņēmumu reģistra žurnāla un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, piemērojamas attiecībā uz ziņām, kuras Uzņēmumu reģistra žurnālā reģistrētas pēc 1997.gada 1.janvāra.

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

12. Uzņēmumu reģistrs ne vēlāk kā līdz 2009.gada 20.novembrim, nepieņemot atsevišķu lēmumu, iekļauj publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā tos koncesijas līgumu reģistra ierakstus, kuri, pamatojoties uz Koncesiju likumu, izdarīti līdz Publiskās un privātās partnerības likuma spēkā stāšanās dienai.

(15.10.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.10.2009.)

13. Ja lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā pieņemts un koncesijas piešķiršanas nosacījumi apstiprināti saskaņā ar Koncesiju likuma noteikumiem, Uzņēmumu reģistrs koncesijas līgumu reģistrē publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā, reģistrācijai piemērojot Publiskās un privātās partnerības likuma noteikumus.

(15.10.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.10.2009.)

14. Šā likuma normas, kas regulē nosaukuma (firmas) veidošanu un noteic, ka reģistrācijai pieteiktais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīšanai pieteiktu vai ierakstītu nosaukumu (firmu) (4.panta papildināšana ar 5.3 punktu, 5.panta jaunā redakcija, 8.panta papildināšana ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu, 14.panta piektās daļas izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar astoto daļu, 18.1 panta piektās daļas izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar astoto daļu, 18.6 panta 2. un 3.punkta izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar otro daļu, 18.14 panta otrās daļas 4. un 5.punkta izteikšana jaunā redakcijā un daļas papildināšana ar 6.punktu, kā arī panta papildināšana ar septīto un astoto daļu), stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

15. Grozījumi šā likuma 5., 8., 14., 18.1, 18.6 un 18.14 pantā par nosaukuma (firmas) atšķiramību no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām) neskar to tiesību subjektu tiesības uz nosaukumu (firmu), kurš ierakstīts vai pieteikts ierakstīšanai attiecīgajā reģistrā līdz 2010.gada 30.novembrim.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

16. Šā likuma 4.7 pants stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 05.06.2013.)

17. Grozījumi šā likuma 6.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā, otrās daļas 3.punktā, trešās daļas 1.punktā un piektās daļas 3.punktā, kuri noteic, ka informācija par personas dzīvesvietu nav Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāma ziņa, stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

18. Sākot ar 2014.gada 1.aprīli, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 6.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā, otrās daļas 3.punktā, trešās daļas 1.punktā un piektās daļas 3.punktā, kuri noteic, ka informācija par personas dzīvesvietu nav Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāma ziņa, Uzņēmumu reģistra amatpersona, nepieņemot atsevišķu lēmumu, Uzņēmumu reģistra žurnālā izdara ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla, kuras satur informāciju par personas dzīvesvietu.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

19. Grozījumi šā likuma 6.panta piektās daļas 5.punktā par aizgādnības nodibināšanu stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

20. Uzņēmumu reģistrs līdz 2014.gada 1.oktobrim, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizē līdz 2014.gada 31.augustam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, aizstājot aizgādņa vārdu un uzvārdu ar ziņām par aizgādnības nodibināšanu.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

21. Katram Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajam tiesību subjektam, kuru tas nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis kā nodokļu maksātāju līdz 2014.gada 16. februārim (izņemot tos tiesību subjektus, kuru darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta), Uzņēmumu reģistrs 2014.gada l7.februārī piešķir vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru, nepieņemot par to atsevišķu lēmumu. Ierakstus, kuros norādīts attiecīgā tiesību subjekta nosaukums, reģistrācijas numurs un vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators, bez maksas izsludina vienā apvienotā publikācijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja normatīvajos aktos ir paredzēta ierakstu izsludināšana.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

22. Grozījumi attiecībā uz 2.9 panta izslēgšanu, kā arī grozījumi šā likuma 4.panta 5.3 punktā attiecībā uz tiesību subjekta nosaukuma (firmas) un no arodbiedrību reģistrā ierakstīto vai ierakstīšanai pieteikto nosaukumu atšķiramības pārbaudes izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Arodbiedrību likuma spēkā stāšanos.

(16.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

23. Šā likuma 14.panta sestās daļas jaunā redakcija, kas nosaka, ka Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai lēmumu par izmaiņām kapitālsabiedrības valdes sastāvā tikai tad, ja vismaz viens no kapitālsabiedrības valdes locekļiem ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonis, stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Komerclikumā.

(17.12.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015. Minētais grozījums tiks iekļauts likuma redakcijā uz attiecīgu grozījumu Komerclikumā spēkā stāšanās dienu)

24. Šā likuma 2. panta jaunā redakcija un grozījumi, kas paredz izslēgt 8. panta pirmās daļas 1. punktu, 13. pantu, 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 18.12 pantu saistībā ar atteikšanos no lietu piekritības noteikšanas, stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

(23.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.07.2018.)

25. Šā likuma 4.11 panta pirmās daļas 9. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

(23.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.07.2017.)

26. Šā likuma 4.14 pants stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(23.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2020.)

261. Šā likuma grozījums, kas paredz izteikt 4.14 panta tekstu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

27. Līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgi grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", kas noteic masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādāmās ziņas, reģistrācijas pieteikumā, pieteikumā par izmaiņām masu informācijas līdzekļu reģistrā un pieteikumā par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra norādāmās ziņas, attiecībā uz masu informācijas līdzekļiem piemēro, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumus Nr. 433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā un masu informācijas līdzekļu reģistrā un reģistrācijas apliecībām", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(23.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

28. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim nodod Uzņēmumu reģistram savā rīcībā esošās publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmās ziņas.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

29. Publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmās publiskās personas un iestādes no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 1. aprīlim precizē Uzņēmumu reģistrā jau pieejamās ziņas, kas iegūtas saskaņā ar šo pārejas noteikumu 28. punktu, vai iesniedz aktuālās trūkstošās ziņas, kas saskaņā ar šā likuma 18.18 pantu ierakstāmas publisko personu un iestāžu sarakstā.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

30. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju nodrošināt publisko personu un iestāžu saraksta vešanu (2.19 pants, 4. panta 5.10 punkts, 18.19 un 18.20 pants), stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

31. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju nodrošināt publisko personu un iestāžu saraksta ziņu pieejamību par tajā ierakstītajām publiskajām personām un iestādēm (grozījums 1. panta 1. punktā, grozījums 4.11 panta otrajā daļā un 18.21 pants), stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(01.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2017.)

32. Grozījumi šā likuma 6. pantā attiecībā uz Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(10.05.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2018.)

33. Uzņēmumu reģistrs līdz 2019. gada 30. jūnijam, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizē Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par kooperatīvo sabiedrību, izslēdzot no tā galveno nodarbošanās veidu un papildu nodarbošanās veidus, statūtu parakstīšanas datumu, pamatkapitāla minimālo lielumu, paju skaitu un to nominālvērtību, kā arī aizstājot ziņas par valdes locekļu kopīgu pārstāvību ar prokūristu ar ziņām par valdes locekļu kopīgu pārstāvību.

(10.05.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2018.)

34. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 10. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumi Nr. 191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(14.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.01.2020.)

35. Grozījumi šā likuma 4.10 pantā par tā papildināšanu ar divpadsmito daļu, kas nosaka ziņas par fizisko personu, kurai Uzņēmumu reģistrs nodrošina piekļuvi atvērto datu veidā, stājas spēkā 2020. gada 1. novembrī. Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka šā likuma 4.10 panta divpadsmitās daļas 2. punktā noteiktā informācija ir pieejama atvērto datu veidā, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet 1. un 3. punktā noteiktā informācija — sākot ar 2021. gada 1. februāri.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

36. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 4. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā. Uzņēmumu reģistrs šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 4. punktā minētajos gadījumos informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, ņemot vērā no 2022. gada 1. jūlija uzkrāto informāciju par šā likuma 4.16 panta pirmajā daļā minētajos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu dibinātājiem.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

37. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 3. punktu piemēro attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet attiecībā uz akciju sabiedrībām — sākot ar 2022. gada 1. jūliju. Uzņēmumu reģistrs šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 3. punktā minētajos gadījumos informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, ņemot vērā no 2022. gada 1. jūlija uzkrāto informāciju par akciju sabiedrību dibinātājiem (kuru reģistrācijai pieteikumi Uzņēmumu reģistrā saņemti pēc 2022. gada 1. jūlija).

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

38. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas nosacījumus piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet attiecībā uz visiem pārējiem šā likuma 4.16 panta otrajā daļā minētajiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem — sākot ar 2022. gada 1. jūliju. Līdz šā likuma 4.16 panta sestajā daļā noteiktās starpresoru vienošanās noslēgšanai Uzņēmumu reģistrs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam sniedz saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta saskaņā ar šā likuma 4. panta 5.9 punktā (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. oktobrim) noteikto starpresoru vienošanos.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

39. Grozījums par šā likuma 2.6 panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un šā likuma 8.2 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

40. Attiecībā uz pieteikumu ieraksta izdarīšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā, kas iesniegts Uzņēmumu reģistrā pirms to šā likuma grozījumu spēkā stāšanās, kuri paredz likuma papildināšanu ar 8.2 nodaļu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, piemērojams regulējums, kas bija spēkā šā pieteikuma iesniegšanas brīdī. Uzņēmumu reģistra valsts notāra darbībām, izskatot iesniegtos dokumentus un izdarot ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā uz šāda pieteikuma pamata, piemēro šā likuma regulējumu, ņemot vērā tajā izdarītos grozījumus attiecībā uz laulāto mantisko attiecību reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

41. Uzņēmumu reģistrs līdz 2021. gada 1. martam izdara ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā par tādu ziņu izslēgšanu no laulāto mantisko attiecību reģistra, kuras satur informāciju par personas pirmslaulības uzvārdu, dzīvesvietu un personas ar Latvijas personas kodu pases vai cita pasei pielīdzināma dokumenta datiem, nepieņemot atsevišķu lēmumu un to nepublicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(08.10.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2020.)

42. (Izslēgts ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

43. Šā likuma 18.29 panta pirmo un otro daļu, 18.30 panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu, 18.31, 18.32 un 18.33 pantu, kā arī 18.34 pantu daļā par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nododamajām ziņām par patiesajiem labuma guvējiem piemēro no dienas, kad reģistru savstarpējās savienojamības sistēma un dalībvalstu reģistri, tai skaitā Uzņēmumu reģistrs, nodrošina ziņu un dokumentu nodošanu un saņemšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

44. Reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļauj tikai tos šā likuma 4.15 panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā minētos valsts notāru lēmumus par ieraksta izdarīšanu un dokumenta pievienošanu reģistrācijas lietai, kas pieņemti, sākot ar 2021. gada 1. augustu.

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

45. Grozījumi šā likuma 4.2 panta 4. un 5. punktā, 4.5 panta pirmās daļas 10. punktā, 4.10 panta divpadsmitās daļas 3. punktā, 4.15 panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā, 4.16 panta pirmās daļas 3. punktā, 17. panta otrajā daļā par regulējuma attiecināšanu uz kapitālsabiedrībām un šā likuma 17. panta papildināšana ar trešo daļu stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

(02.06.2022. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2023. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

46. Šā likuma 18.35 panta trešo un ceturto daļu attiecībā uz pirmsreorganizācijas apliecības pieejamības nodrošināšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nododamajām ziņām piemēro no dienas, kad reģistru savstarpējās savienojamības sistēma un dalībvalstu reģistri, tai skaitā Uzņēmumu reģistrs, nodrošina minēto ziņu un dokumentu nodošanu un saņemšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu. Līdz brīdim, kad Uzņēmumu reģistrs un dalībvalstu reģistri nodrošina ziņu un dokumentu nodošanu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā, Uzņēmumu reģistrs ziņu un dokumentu nodošanu un saņemšanu nodrošina, izmantojot esošos saziņas kanālus.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

47. Šā likuma 4. panta 3.2 punkts, grozījums šā likuma 4. panta 5.13 punktā par uzdevumu Uzņēmumu reģistram reģistrēt un saglabāt reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā saņemtos un nosūtītos ziņojumus, šā likuma 4.18 un 4.19 pants stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

48. Grozījumu šā likuma 4.15 panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā par akcionāru reģistra nodalījuma un akciju sabiedrības paziņojuma par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos iekļaušanu reģistrācijas lietas publiskajā daļā piemēro no 2023. gada 1. jūlija.

(11.05.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

49. Līdz atbilstoša tehniskā risinājuma izstrādei, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 2. jūnijam šā likuma 4.15 panta pirmās daļas 2. punkta "d" un "e" apakšpunktā norādītās ziņas par sankciju subjektiem publicē tikai apkopota saraksta veidā Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

(05.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2023.)

50. Šā likuma 4.10 panta divpadsmito daļu un 4.15 panta pirmo daļu attiecībā uz ziņu par juridisko veidojumu patieso labuma guvēju pieejamību attiecīgi atvērto datu veidā un reģistrācijas lietas publiskajā daļā piemēro, sākot ar 2025. gada 6. janvāri. Līdz minētajam datumam Uzņēmumu reģistrs ziņu pieejamību par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem nodrošina Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

51. Šā likuma 18.34 pantu attiecībā uz ziņu par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem nodošanu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā piemēro, sākot ar 2025. gada 6. janvāri.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(06.07.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2023. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2023.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija direktīvas (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvas (ES) 2019/2121, ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1990.Stājas spēkā: 01.12.1990.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 06.12.1990.; Diena, 3, 01.12.1990.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72847
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2023","iso_value":"2023\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2023","iso_value":"2023\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2023.-11.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-31.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2023","iso_value":"2023\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2023.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-06.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2021","iso_value":"2021\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2021.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2021","iso_value":"2021\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2021.-01.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2020","iso_value":"2020\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2020.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2020","iso_value":"2020\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2020.-31.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-06.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2014","iso_value":"2014\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2013","iso_value":"2013\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-04.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2009","iso_value":"2009\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2004","iso_value":"2004\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-05.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-31.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2002","iso_value":"2002\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2002.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2001","iso_value":"2001\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2001.-02.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-15.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.1997","iso_value":"1997\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.1997.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.1997","iso_value":"1997\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.1997.-15.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.1997","iso_value":"1997\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-13.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.1996","iso_value":"1996\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1995","iso_value":"1995\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1995.-12.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.1995","iso_value":"1995\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.1995.-03.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1992","iso_value":"1992\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1992.-25.04.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.1991","iso_value":"1991\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.1991.-06.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1990","iso_value":"1990\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"