Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 650

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma

6.2 panta otro, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 193. nr.; 2013, 100. nr.; 2015, 40., 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem.";

1.3. izteikt 2.1. un 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. valsts dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kuru privatizāciju vai atsavināšanu uzsākusi valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija;

2.2. valsts meliorācijas sistēmu un to valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru sastāvā ir valsts meža zeme un meža infrastruktūras objekti, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka un nekustamais īpašums neatrodas Zemkopības ministrijas valdījumā un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pārvaldīšanā;";

1.4. izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un zinātniskās izpētes valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka;";

1.5. papildināt noteikumus ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto ne ilgāk par 10 dienām gada laikā.";

1.6. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt līgumu noslēgšanas procesu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas darbību ietvaros un līgumu saistību izpildi, kā arī apkopot informāciju par noslēgtajiem līgumiem par nekustamo īpašumu lietošanas un citu šajos noteikumos noteikto informāciju. Personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.";

1.7. papildināt noteikumus ar 4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. kadastra objekta formēšanas (tai skaitā kadastra objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, nekustamā īpašuma sastāva grozīšanas un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) ierosināšana, nekustamā īpašuma ierakstīšana un ar to saistīto tiesību nostiprināšana, kā arī šo ierakstu dzēšana un grozīšana zemesgrāmatās un citas normatīvajos aktos paredzētās darbības informācijas sniegšanai publiskajām personām un to iestādēm.";

1.8. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var uzdot šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētajām personām papildus šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6. apakšpunktā minētajām pārvaldīšanas darbībām veikt šo noteikumu 4.5. un 4.7. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību un šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajai institūcijai - šo noteikumu 4.12. un 4.13. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību.";

1.9. izteikt III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Kārtība, kādā uzkrāj, apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem

20.1 Lai nodrošinātu vienotu un sistematizētu informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā nekustamā īpašuma profilā tiek norādīta šāda informācija:

20.1 1. par valsts nekustamo īpašumu un valsts iestādes lietotu atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu:

20.1 1.1. īpašnieks, valsts nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs (institūcija, kuras personā valsts nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā);

20.1 1.2. īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā (zemesgrāmata un tās nodalījuma numurs, apakšnodalījuma numurs);

20.1 1.3. informācija par zemesgrāmatā nostiprinātajām ar nekustamo īpašumu saistītajām tiesībām;

20.1 1.4. šo noteikumu 1. pielikumā norādītā informācija;

20.1 2. par valsts iestādes lietotu privātpersonas (izņemot publiskas personas kapitālsabiedrību) nekustamo īpašumu - šo noteikumu 2. pielikumā norādītā informācija;

20.1 3. par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu:

20.1 3.1. nekustamā īpašuma pārvaldītājs atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, pilnvarotais pārvaldītājs atbilstoši šo noteikumu 11. punktam un apsaimniekotājs atbilstoši šo noteikumu 13. punktam (juridiskās personas un iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir)), pārvaldīšanā nodotā platība un uzdoto pārvaldīšanas darbību apjoms;

20.1 3.2. par nekustamā īpašuma lietošanu - lietojuma tiesiskais pamats un mērķis, līguma (ja tāds ir) spēkā esības laiks, lietošanā esošā vai lietošanā nodotā platība, nomas maksas un citu ar nekustamā īpašuma lietošanu saistīto izdevumu apmērs (ja tāds ir), lietotājs (juridiskās personas un iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir));

20.1 3.3. turpmākā plānotā rīcība ar nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu);

20.1 3.4. informācija par būves apdrošināšanu;

20.1 3.5. informācija par valsts iestādes (ja biroja funkcijām tā lieto vismaz 50 procentus no nekustamā īpašuma sastāvā esošās vismaz vienas ēkas) faktiskajiem iepriekšējā kalendāra gada un plānotajiem kārtējā kalendāra gada nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumiem un izdevumiem (nomas maksas un ar lietošanu saistīto maksājumu izdevumi, nomas (apakšnomas) ieņēmumi, apsaimniekošanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu izdevumi, uzkrājumi plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, remontdarbu un būvdarbu izdevumi, valsts iestādes darbinieku skaits ēkā katra kalendāra gada pēdējā datumā);

20.1 4. par valsts iestādes lietotu atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības vai privātpersonas nekustamo īpašumu vai tā daļu:

20.1 4.1. lietotājs (valsts iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs);

20.1 4.2. persona, kas nodevusi lietošanā nekustamo īpašumu vai tā daļu (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir));

20.1 4.3. par nekustamā īpašuma lietošanu - lietojuma tiesiskais pamats, līguma spēkā esības laiks, valsts iestādes lietošanā pieņemtā platība, nomas maksas un citu ar nekustamā īpašuma lietošanu saistīto izdevumu apmērs, citai personai vai valsts iestādei apakšnomā vai bezatlīdzības lietošanā nodotā platība;

20.1 4.4. informācija par valsts iestādes (ja biroja funkcijām tā lieto vismaz 50 procentus no nekustamā īpašuma sastāvā esošās vismaz vienas ēkas) faktiskajiem iepriekšējā kalendāra gada un plānotajiem kārtējā kalendāra gada ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma vai tā daļas lietošanu (nomas maksas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas izdevumi, remontdarbu un būvdarbu izdevumi, apakšnomas ieņēmumi, valsts iestādes darbinieku skaits ēkā katra kalendāra gada pēdējā datumā).

20.2 Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minēto informāciju.

20.3 Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.1., 20.1 1.2. un 20.1 1.3. apakšpunktā minēto informāciju.

20.4 Valdītājs vai, ja šo noteikumu 4.12. apakšpunktā minētā pārvaldīšanas darbība uzdota pārvaldītājam, pilnvarotajam pārvaldītājam vai apsaimniekotājam, attiecīgi pārvaldītājs, pilnvarotais pārvaldītājs vai apsaimniekotājs ievada un aktualizē šo noteikumu 20.1 3.1., 20.1 3.2., 20.1 3.3. un 20.1 3.4. apakšpunktā minēto informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā, kā arī pārrauga šo noteikumu 20.1 1. un 20.1 2. apakšpunktā minētās informācijas atbilstību esošajai situācijai. Valsts iestāde, kas lieto nekustamo īpašumu vai tā daļu, ievada un aktualizē šo noteikumu 20.1 3.5. un 20.1 4. apakšpunktā minēto informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā.

20.5 Nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju ievada un regulāri aktualizē šādā kārtībā:

20.5 1. šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā nodod līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

20.5 2. šo noteikumu 20.1 1.1., 20.1 1.2. un 20.1 1.3. apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā nodod līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā;

20.5 3. šo noteikumu 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē mēneša laikā no dienas, kad veiktas šo noteikumu 20.1 3.2. un 20.1 3.4. apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības un izmaiņas 20.1 3.1. apakšpunktā minētajā informācijā. Šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē mēneša laikā dienas, kad noslēgts attiecīgs līgums vai apstiprināti grozījumi noslēgtajā līgumā. Šo noteikumu 20.1 3.3., 20.1 3.5. un 20.1 4.4. apakšpunktā minēto informāciju ievada un aktualizē līdz kārtējā gada 31. martam.

20.6 Ja nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no dienas, kad attiecīgais ieraksts reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

20.7 Ja nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2. un 20.1 3. apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no dienas, kad izdarīts īpašuma tiesību nostiprinājuma ieraksts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

20.8 Pēc tam kad šo noteikumu 20.6 punktā minētais nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju aktualizē šo noteikumu 20.5 punktā minētajā kārtībā.

20.9 Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks, tad mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos izdarīts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā, vai attiecībā uz valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, piekļuve nekustamā īpašuma profilam tiešsaistes režīmā tiek liegta un nekustamā īpašuma profils tiek pārvietots uz datu arhīvu.

20.10 Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi". Tiesības izmantot Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu ir valdītājiem, kā arī pārvaldītājiem, pilnvarotajiem pārvaldītājiem, apsaimniekotājiem (šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajām institūcijām), kuriem uzdots veikt šo noteikumu 4.12. apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību, un valsts iestādēm, kuras lieto valsts, atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības vai privātpersonas nekustamos īpašumus vai to daļas.";

1.10. papildināt noteikumus ar 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. aprīlim Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā ievada:

24.1. šo noteikumu 20.1 3.1. apakšpunktā minēto informāciju;

24.2. šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3. apakšpunktā minēto informāciju - par līgumiem, kas ir spēkā laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

24.3. šo noteikumu 20.1 3.5. un 20.1 4.4. apakšpunktā minēto informāciju - par faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2020. gadā un plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2021. gadā.

25. Līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošina:

25.1. Valsts zemes dienests - izmaiņu izstrādi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas programmnodrošinājumā visas šo noteikumu 20.1 1.4. un 20.1 2. apakšpunktā minētās informācijas nodošanai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmai;

25.2. valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" - izmaiņu izstrādi Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas programmnodrošinājumā šo noteikumu 20.1 punktā minētās informācijas ievadīšanai.";

1.11. papildināt noteikumus ar 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. decembra
noteikumiem Nr. 934

Valsts zemes dienesta tiešsaistes režīmā nodrošināmā informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem un valsts iestāžu nomātajiem atvasinātu publisku personu un publisku personu kapitālsabiedrību nekustamajiem īpašumiem

Nr.
p. k.
Informācijas bloka nosaukums
1. Kadastra objekta identifikators
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
3. Nekustamā īpašuma pamatdati
4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
5. Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem (izņemot fizisko personu datus)
6. Zemes vienības pamatdati
7. Zemes vienības daļas pamatdati
8. Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
10. Būves pamatdati
11. Būves tips
12. Būves konstruktīvie elementi
13. Būves apjoma rādītāji
14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
15. Būves vēsturiskie dati (izņemot fizisko personu datus)
16. Telpu grupas pamatdati
17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
18. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
19. Informācija par dzēstajiem īpašumiem un to objektiem

2. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. decembra
noteikumiem Nr. 934

Valsts zemes dienesta tiešsaistes režīmā nodrošināmā informācija par valsts iestāžu lietotajiem privātpersonu (izņemot publisku personu kapitālsabiedrības) nekustamajiem īpašumiem

Nr.
p. k.
Informācijas bloka nosaukums
1. Kadastra objekta identifikators
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
3. Nekustamā īpašuma pamatdati
4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
5. Būves pamatdati (datu sastāvs noteikts atbilstoši sadarbības līgumam)
6. Būves tips
7. Telpu grupas pamatdati (datu sastāvs noteikts atbilstoši sadarbības līgumam)
8. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 650Pieņemts: 17.12.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 19.12.2019. OP numurs: 2019/255.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
311516
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)