Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.411

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 37.§)
Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4. panta ceturto daļu, 4.1 panta trešo daļu, 4.2 panta trešo daļu
un Autoceļu lietošanas nodevas likuma 8. panta pirmo daļu
(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtību;

1.2. autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroles kārtību;

1.3. autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamās informācijas apjomu, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, kārtību, kādā informāciju iekļauj sistēmā un saņem no tās, kā arī sistēmā iekļautās informācijas apstrādes kārtību un tās glabāšanas termiņus;

1.4. kārtību, kādā pašvaldības kontroles dienests aptur autotransporta līdzekļus, ar kuriem veic pasažieru komercpārvadājumus, un autotransporta līdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai;

1.5. informācijas apmaiņas kārtību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (turpmāk – IMI sistēma), kura izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (turpmāk – Regula (ES) 1024/2012).

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 372 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 720; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 355)

2. Autopārvadājumu kontroles mērķis ir panākt, lai autopārvadājumi tiktu veikti atbilstoši autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasībām un tiktu nodrošināta valsts, pārvadātāju un patērētāju interešu aizsardzība, tai skaitā bērnu interešu aizsardzība.

3. Autopārvadājumus kontrolē:

3.1. pašvaldības kontroles dienests – saskaņā ar šo noteikumu 10.2 punktu;

3.1.1 pašvaldības policija – saskaņā ar šo noteikumu 6.1., 6.2. un 10.2 5. apakšpunktu;

3.2. pārvadātāju kontroles dienesti – saskaņā ar attiecīgā pārvadātāja iekšējo kārtību;

3.3. Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, izņemot robežšķērsošanas vietas, kuras izveidotas uz dzelzceļiem, lidostās un lidlaukos:

3.3.1. Valsts robežsardze kontrolē:

3.3.1.1. dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;

3.3.1.2. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus;

3.3.1.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumentus;

3.3.1.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates derīguma termiņu apliecinošus dokumentus;

3.3.1.5. starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļaujas;

3.3.1.6. pasažieru sarakstu (formulāru), izdarot atzīmi par pārbaudē konstatētās faktiskās situācijas atbilstību pasažieru sarakstam (formulāram), izņemot gadījumus, ja pārvadājumu veic saskaņā ar starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļauju;

3.3.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes kontrolē:

3.3.2.1. lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanas atļaujas esību un pārvadājuma atbilstību atļaujā norādītajiem nosacījumiem;

3.3.2.2. kravas nostiprināšanas noteikumu prasību izpildi attiecībā uz gabalkravu izvietošanu;

3.3.2.3. transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi un gabarītus;

3.3.2.4. bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, par katru pārbaudīto transportlīdzekli sastādot bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu trijos eksemplāros (1.pielikums). Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontroles institūcija, kas sastādījusi protokolu, otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā transportlīdzekļa vadītājam, trešo eksemplāru nosūta Valsts policijai;

3.3.2.5. Latvijas Republikas starptautisko autopārvadājumu atļaujas esību (divpusējiem pārvadājumiem, tranzīta pārvadājumiem, pārvadājumiem uz trešajām valstīm vai no tām) un tajā norādītā pārvadājuma atbilstību citiem pārvadājuma dokumentiem un atļauto braucienu skaitam, atļaujas ailē "muitas iestādes zīmogs un datums" norādot informāciju par robežšķērsošanas vietu un datumu un simbolu "T", ja tiek veikts tranzīta pārvadājums, kā arī reģistrējot atļaujas sēriju un kārtas numuru muitas informatīvajā sistēmā;

3.3.2.6. Eiropas transporta ministru konferences atļaujas esību, kā arī izdara atzīmes Eiropas transporta ministru konferences atļaujai pievienotā reģistrācijas žurnāla ailē "Īpašas atzīmes", norādot robežšķērsošanas vietu un datumu un reģistrējot atļaujas sēriju un kārtas numuru muitas informatīvajā sistēmā;

3.3.2.7. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas esību komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Kopienas autovadītāja atestāta esību, ja kravas transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts piederīgais un veic komercpārvadājumu;

3.3.2.8. pašpārvadājuma sertifikāta esību;

3.3.2.9. transportlīdzekļa licences kartītes esību;

3.4. Valsts policija – atbilstoši šiem noteikumiem un citiem autopārvadājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 906; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 756; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

4. Lai pārbaudītu plašas un reprezentatīvas grupas – apkalpes locekļus, transportlīdzekļu vadītājus, uzņēmumus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk – Regula (EK) 561/2006), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr.  165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.  3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk – Regula (ES) 165/2014), kā arī apkalpes locekļus un transportlīdzekļu vadītājus, uz kuriem attiecas normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti –, Valsts policija katru gadu organizē autopārvadājumu pārbaudes tā, lai:

4.1. tās aptvertu vismaz 3 % no darba dienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi. Pārbaudes laikā uz ceļiem transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, lai pirms pārbaudes beigām iesniegtu jebkādus apliecinājumus, kuru nav transportlīdzeklī. Minētā atkāpe neattiecas uz transportlīdzekļa vadītāja pienākumu nodrošināt tahogrāfa iekārtu pareizu izmantošanu;

4.2. vismaz 30 % no transportlīdzekļu vadītāju darba dienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un vismaz 50 % – tāda saimnieciskās darbības veicēja telpās, kurš atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.  1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk – Regula (EK) 1071/2009), 2. panta 4. punktā minētajai definīcijai (turpmāk – uzņēmums). Pārbaudes uz ceļiem par atbilstību normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, aptver tikai tos aspektus, kurus var efektīvi pārbaudīt, izmantojot tahogrāfu un saistītās reģistrācijas kontrolierīces. Visaptverošu pārbaudi par atbilstību šiem normatīvajiem aktiem  var veikt tikai uzņēmumu telpās;

4.3. vismaz sešas reizes gadā tiktu veiktas saskaņotas pārbaudes uz ceļiem un uzņēmumu telpās. Šādas saskaņotas pārbaudes vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles institūcijas katra savas valsts teritorijā.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

5. Ja pārkāptas Regulas (EK) 561/2006 un Regulas (ES) 165/2014 prasības, Valsts policija, novērtējot uzņēmuma risku, izmanto Komisijas 2016. gada 18. marta Regulas (ES) 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas ​2006/22/EK III pielikumu (turpmāk – Regula (ES) 2016/403), I, II un III pielikumā noteikto pārkāpumu sadalījumu kategorijās pēc to smaguma, kā arī Komisijas 2022. gada 2. maija Īstenošanas regulas (ES) 2022/695, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK piemērot attiecībā uz vienoto formulu transporta uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai prasībām uzņēmuma vispārējā riska novērtēšanai (turpmāk – Regula (ES) 2022/695), pielikumā noteikto formulu.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

5.1 Novērtējot uzņēmuma riskus, Valsts policija un pašvaldības kontroles dienests atbilstoši kompetencei ņem vērā valsts tehniskajās apskatēs un transportlīdzekļu tehniskajās kontrolēs uz ceļiem konstatētos rezultātus. Lai novērtētu uzņēmuma risku, ņem vērā  konstatēto trūkumu vai bojājumu skaitu, konstatēto trūkumu vai bojājumu smaguma pakāpi, transportlīdzeklim veikto tehnisko kontroļu uz ceļiem vai valsts tehnisko apskašu skaitu un laika faktoru. Minēto informāciju izmanto, lai rūpīgāk un biežāk pārbaudītu uzņēmumus ar augstu riska novērtējumu. Uzņēmumu vispārējais riska novērtējums, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/695 pielikumu, autopārvadājumu kontroles laikā ir pieejams minētajām kontroles institūcijām.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

5.2 Pamatojoties uz šo noteikumu 5. punktā paredzēto uzņēmuma riska novērtējumu, transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumu ievērošanas pārbaudes uzņēmumam nosaka, ja viens vai vairāki tā transportlīdzekļu vadītāji pastāvīgi vai nopietni pārkāpj Regulu (EK) 561/2006 vai Regulu (ES)  165/2014.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

5.3 Pārbaudes uzņēmuma telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja autopārvadājumu kontroles laikā tiek atklāts, ka nopietni pārkāpta Regula (EK) 561/2006, Regula (ES) 165/2014, normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, kā arī normatīvie akti par ceļu satiksmi attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgumu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

6. Šo noteikumu 3.1. un 3.4.apakšpunktā minēto kontroles institūciju darbiniekiem un amatpersonām, veicot autopārvadājumu kontroli, ir tiesības:

6.1. pieprasīt transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātāja pārstāvim uzrādīt autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos norādītos dokumentus;

6.2. iekāpt un atrasties transportlīdzekļa kabīnē, kā arī, nemaksājot par braucienu, atrasties transportlīdzekļa salonā tā kustības laikā (izņemot taksometrus);

6.3. veikt transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces un ātruma ierobežotājierīces detalizētu pārbaudi (izņemot transportlīdzekļa kustības laikā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par minētajām ierīcēm un to lietošanas kārtību;

6.4. (svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519).

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 137; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

6.1 (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

II. Autopārvadājumu kontrole

(Nodaļas nosaukums MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

8. Valsts policija apturēto transportlīdzekli novirza uz autoceļa tuvumā esošām piemērotām vietām (piemēram, stāvlaukumiem, degvielas uzpildes staciju teritorijām, kravas iekraušanas un izkraušanas laukumiem):

8.1. transportlīdzekļa faktiskās masas kontrolei (svēršanai) ar autotransporta svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu;

8.2. transportlīdzekļa sakabes stāvokļa kontrolei;

8.3. ja tiek konstatēti autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas liedz transportlīdzeklim piedalīties ceļu satiksmē.

9. Valsts policija pārbauda autopārvadājuma atbilstību attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un par to sastāda kravu pārvadājumu kontroles aktu (1.1 pielikums) vai pasažieru pārvadājumu kontroles aktu (1.2 pielikums) divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru uzglabā Valsts policijā, bet otru eksemplāru izsniedz transportlīdzekļa vadītājam.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

10. Pārbaudot bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, Valsts policija par katru pārbaudīto transportlīdzekli sastāda bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu (1.pielikums) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru uzglabā Valsts policijā, otro eksemplāru izsniedz uzņēmumam.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362)

10.1 Valsts policijas darbinieks pārliecinās par autoceļu lietošanas nodevas samaksas spēkā esību, izmantojot transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētos datus.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.372 redakcijā)

10.2 Pašvaldības kontroles dienesta amatpersona:

10.2 1. veic autopārvadājumu kontroli formastērpā un aptur autotransporta līdzekli, izmantojot zizli vai norādot ar roku kontrolējamā autotransporta līdzekļa vadītājam;

10.2 2. pārbauda, vai pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un kravu autopārvadājumi atbilst attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un par to sastāda šo noteikumu 9. punktā minēto kravu pārvadājumu kontroles vai pasažieru pārvadājumu kontroles aktu;

10.2 3. veic transportlīdzekļa faktiskās masas kontroli (svēršanu) ar autotransporta svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu, apturēto autotransportlīdzekli novirzot uz autoceļa tuvumā esošām piemērotām vietām (piemēram, stāvlaukumiem, degvielas uzpildes staciju teritorijām, kravas iekraušanas un izkraušanas laukumiem);

10.2 4. veic autotransporta līdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces un ātruma ierobežotājierīces detalizētu pārbaudi (izņemot transportlīdzekļa kustības laikā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par minētajām ierīcēm un to lietošanas kārtību;

10.2 5. pārbauda, vai pasažieru komercpārvadājumi ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem atbilst attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

10.3 Autopārvadājumu kontroles laikā Regulas (ES) 165/2014 36. panta 1. un 2. punktā minētajā laikposmā tiek pārbaudīti visi gadījumi, kuros ilgāk par vienu minūti tiek pārsniegts transportlīdzekļa atļautais braukšanas ātrums, kas:

10.31.  N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir lielāks par 90 km/h;

10.32. M3 kategorijas transportlīdzekļiem ir lielāks par 105 km/h.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

10.4 Šo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētās kontroles institūcijas kontroles laikā pārbauda: 

10.41. transportlīdzekļa vadīšanas ikdienas un iknedēļas laikus, pārtraukumus, kā arī ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus un iepriekšējo dienu reģistrācijas diagrammas, kurām jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar Regulas (ES) 165/2014 36. panta 1. un 2. punktu, un atkarībā no izmantotā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces veida – datus, kas saglabāti uz transportlīdzekļa vadītāja kartes un reģistrācijas kontrolierīces atmiņā par to pašu laikposmu, kā arī izdruku;

10.42. vai pareizi darbojas transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces (atkarībā no izmantotā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces veida konstatē kontrolierīču, transportlīdzekļa vadītāja kartes un reģistrācijas diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu). Ja nepieciešams, pārbauda arī to, vai transportlīdzekļa vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 561/2006 16. panta 2. punktā;

10.43. pagarinātu maksimālo 60 stundu iknedēļas darba laiku, kā noteikts normatīvajos aktos par ceļu satiksmi attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgumu. Citus iknedēļas darba laikus atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti attiecībā uz pārtraukumiem un gadījumiem, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu arī pie cita darba devēja, pārbauda, ja kontroles institūciju rīcībā ir atbilstošas iekārtas, kas ļauj veikt efektīvas pārbaudes.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

III. Uzņēmuma kontrole

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362)

11. Uzņēmumam ir pienākums:

11.1. kontroles laikā nodrošināt uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja atrašanos kontroles vietā;

11.2. uzrādīt Valsts policijai vai pašvaldību kontroles dienestam autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas saistīti ar uzņēmuma autopārvadājumu organizēšanu, un nodrošināt apstākļus kontroles veikšanai.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362)

12. Ierodoties uzņēmuma telpās, Valsts policija vai attiecīgās pašvaldības kontroles dienests uzņēmuma pilnvarotajam pārstāvim:

12.1. sniedz informāciju par kontroles būtību;

12.2. pieprasa pilnvarojuma apliecinājumu uzņēmuma autopārvadājumu vadītājam;

12.3. pārliecinās, vai uzņēmums sagatavojis kontrolei nepieciešamos Valsts policijas vai pašvaldības kontroles dienesta pieprasītos dokumentus;

12.4. pārbauda uzrādītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

13. Pēc saskaņošanas ar uzņēmumu dokumentu kontroli var veikt Valsts policijas vai pašvaldības kontroles dienesta telpās. Par dokumentu pieņemšanu Valsts policijas vai pašvaldības kontroles dienesta telpās noformē pieņemšanas un nodošanas aktu. Aktā norāda kontrolei iesniegtos dokumentus.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

14. Ja uzņēmuma dokumentu kontrole notiek Valsts policijas vai pašvaldības kontroles dienesta telpās, kontroles ilgums nedrīkst pārsniegt 30 dienas. Pēc šā termiņa beigām divu darbdienu laikā, noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu, dokumenti jāatdod uzņēmuma pārstāvim.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

15. Uzņēmuma dokumentu kontroles rezultātus ieraksta uzņēmuma kontroles aktā (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362)

16. Uzņēmuma kontroles aktu paraksta Valsts policijas vai pašvaldības kontroles dienesta un uzņēmuma pārstāvis. Ja uzņēmuma pārstāvis atsakās parakstīt aktu, minēto faktu ieraksta kontroles aktā. Kontroles akta oriģinālu uzglabā Valsts policija vai pašvaldības kontroles dienests, akta kopiju izsniedz kontrolētā uzņēmuma pārstāvim.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 362; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

IV. Pašvaldību kontroles dienesti

17. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

18. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

19. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

20. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 519)

21. (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 756)

V. Sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, informācijas iekļaušana sistēmā un saņemšana no tās, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, informācijas apstrādes kārtība un glabāšanas termiņi, informācijas apmaiņa, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

(Nodaļas nosaukums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

22. Informāciju, kas norādīta kravu pārvadājumu kontroles aktā, pasažieru pārvadājumu kontroles aktā, bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolā un uzņēmuma kontroles aktā, šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks vai amatpersona, kura sastādījusi aktu vai protokolu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iekļauj sistēmā.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

23. Sistēmas pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

24. Šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks vai amatpersona, kura sastādījusi aktu vai protokolu, atbilstoši kontroles institūcijas tehniskajām iespējām informāciju sistēmā iekļauj tiešsaistes datu pārraides režīmā, ievadot attiecīgo informāciju manuāli, to kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

25. Tiesības saņemt informāciju no sistēmas ir:

25.1. operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesām – attiecīgo iestāžu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

25.2. citām valsts un pašvaldību iestādēm – attiecīgās iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

26. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina informācijas iekļaušanu sistēmā vai piešķir piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai tiešsaistes datu pārraides režīmā vai citā elektronisko datu pārraides veidā pēc starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma noslēgšanas ar šo noteikumu 3. punktā minēto autopārvadājumus kontrolējošo institūciju vai šo noteikumu 25. punktā minēto informācijas saņēmēju.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

27. Informāciju par bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu sistēmas datubāzē glabā piecus gadus. Informāciju par pasažieru pārvadājumu kontroles, kravu pārvadājumu kontroles un uzņēmuma kontroles aktiem sistēmas datubāzē glabā trīs gadus. Pēc minētā termiņa beigām informācija no sistēmas tiek dzēsta un par to sastādīts attiecīgs akts.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

28. Valsts policija un citas Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes, izmantojot IMI sistēmu, ik pēc sešiem mēnešiem vai arī pēc Valsts policijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma apmainās ar informāciju, kas noteikta Regulas (EK) 561/2006 22. panta 3. punktā, bet pēc Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma – arī ar informāciju par to, kā tiek piemēroti normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtību, kā arī normatīvie akti attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu, veicot starptautiskos autopārvadājumus.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

29. Informāciju pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma, izmantojot IMI sistēmu atbilstoši Regulas (ES) 1024/2012 prasībām, Valsts policija nosūta:

29.1. 25 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas vai, ja nepieciešams, savstarpēji vienojoties par īsāku termiņu;

29.2. triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas – steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešama tikai reģistru (piemēram, riska novērtējuma sistēmas reģistra) aplūkošana.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

30. Ja Valsts policija secina, ka Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes iesniegtais pieprasījums nav pietiekami pamatots, tā 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi par papildu pamatojuma nepieciešamību.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

31. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde neiesniedz papildu pamatojumu, Valsts policijai ir tiesības noraidīt pieprasījumu. Par pieprasījuma noraidīšanu tā informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

32. Ja ir sarežģīti vai nav iespējams nosūtīt pieprasīto informāciju, veikt no tās izrietošās pārbaudes, inspekcijas vai izmeklēšanu, Valsts policija 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas par to informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, attiecīgi pamatojot iemeslus informācijas neiesniegšanai. Valsts policija, sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, izvērtē citus risinājumus, lai saņemto pieprasījumu izpildītu pēc iespējas atbilstoši prasītajam mērķim.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

33. Ja Valsts policija no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes ir saņēmusi informāciju par veiktā pieprasījuma papildu pamatojuma nepieciešamību, tā pēc iespējas ātrāk nosūta papildu pamatojumu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

34.  Ja Valsts policijas pieprasītā informācija no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pastāvīgi tiek sniegta ar  kavēšanos atbilstoši attiecīgās Eiropas Savienības kompetentās iestādes dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, ar kuriem tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīvas (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr.  1024/2012, prasības, Valsts policija par to iespējami ātrākā laikā informē Eiropas Komisiju.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

35. IMI sistēma netiek izmantota tās informācijas apmaiņai, kas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei pieejama, tieši meklējot pārvadātāju datu elektroniskajā reģistrā, kas minēts Regulas (EK) 1071/2009 16. panta 5. punktā.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

36. Valsts policija informāciju par uzņēmumu vispārējo riska novērtējumu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/695 pielikumu, iekļauj pārvadātāju datu elektroniskajā reģistrā saskaņā ar Regulas (EK)  1071/2009 16. pantu, kā arī sistēmā. Minētā informācija ir tieši pieejama citām Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm atbilstoši Regulas (EK)  1071/2009 16. panta 2. punktam.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;

2) Komisijas 2009. gada 23. janvāra Direktīvas 2009/4/EK par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;

3) Komisijas 2009. gada 30. janvāra Direktīvas 2009/5/EK, ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīvas (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr.  1024/2012;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19. oktobra Direktīvas (ES) 2022/1999  par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (kodifikācija).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr. 411

(Pielikums MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

Bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokols Nr. _____________
1. Pārbaudes vieta 2. Datums 3. Laiks 
  
4. Transportlīdzekļa reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs 
  
5. Piekabes/puspiekabes reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs 
  
6. Pārvadātājs/reģistrācijas numurs/adrese 
  
7. Transportlīdzekļa vadītājs/vadītāja palīgs
(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)
 
  
8. Kravas nosūtītājs, adrese, iekraušanas vieta1, 2 
  
9. Kravas saņēmējs, adrese, izkraušanas vieta1, 2 
 
10. Bīstamās kravas Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Nr., kravas nosaukums, bīstamības zīmes, iepakošanas grupa (ja tāda piešķirta), kopējais daudzums transporta vienībā
  
  
   
11. Pārsniegts Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.1.3.6. punktā noteiktais apjoms
12. Pārvadāšanas veids beztaras pārvadājums iepakojumā cisternās
13. Pārvadājuma dokuments pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
14. Rakstiska instrukcija pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
15. Divpusējais/daudzpusējais nolīgums/atļauja iekšzemes pārvadājumiem pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
16. Transportlīdzekļu apstiprinājuma sertifikāts pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
17. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
18. Kravas pārvadāšana atļauta pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
19. Transportlīdzekļa tipam atļautā krava pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
20. Ar pārvadāšanas veidu saistītie noteikumi
(beztaras pārvadājums, iepakojumā, cisternās)
pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
21. Jauktās iekraušanas aizliegums pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
22. Iekraušana, kravas nostiprinājums un izvietojums3 pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
23. Kravas noplūde vai iepakojuma bojājumi3 pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
24. ANO iepakojuma marķējums/cisternu marķējums2, 3 (ADR 6.) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
25. Iepakojuma apzīmējums (piemēram, kravas ANO numurs) un bīstamības zīmes2 (ADR 5.2) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
26. Cisternas/transportlīdzekļa bīstamības zīmes (ADR 5.3.1) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
27. Transportlīdzekļa/transporta vienības apzīmējumi (oranžā plāksne, paaugstināta temperatūra) (ADR 5.3.2-3) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
28. Vispārīgas nozīmes drošības aprīkojums, kas norādīts ADR pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
29. Pārvadājamai kravai atbilstošs aprīkojums pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
30. Cits aprīkojums, kas norādīts rakstiskajā instrukcijā pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
31. Ugunsdzēšanas aparāts(-i) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
32. Konstatēto pārkāpumu augstākā riska kategorija (ja tādi ir) I kategorija II kategorija III kategorija
  
33. Piezīmes 
  
  
  
34. Iestāde/amatpersona, kas veica pārbaudi 

Piezīmes.

1 Aizpilda pārkāpuma gadījumā, ja tas ir nepieciešams.

2 Ieraksta ailē "piezīmes" grupas transporta pārvadājumos.

3 Redzamu pārkāpumu pārbaude.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

(Pielikums MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

Kravu pārvadājumu kontroles akts Nr. _____________
Kontroles vietaCeļa kategorija
A______; P______; V______
DatumsPlkst.
Transportlīdzekļa (turpmāk – TL)kategorijareģistrācijas valstsvalsts Nr.šasijas Nr.pilna masa
Piekabes (puspiekabes)kategorijareģistrācijas valstsvalsts Nr.šasijas Nr.pilna masa
TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums

Kontroles laikā TL vadīja

TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums
Kravas pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
Komercpārvadājums Pašpārvadājums Privātām vajadzībām
Licences/atļaujas/sertifikāta Nr.Starptautiskās atļaujas Nr.
MaršrutsStarptautiskais Iekšzemes
 
Kravas pavaddokuments
Kravas nosūtītājs, iekraušanas vieta (aizpilda, ja konstatēts pārkāpums)
Kravas saņēmējs, izkraušanas vieta (aizpilda, ja konstatēts pārkāpums)
TL dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Tahogrāfs: digitālais analogais pārskati pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Darba un atpūtas režīms (pārbaudīto dienu skaits) ____________________________________ pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātruma ierobežošanas ierīce pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Kravas pavaddokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Starptautiskās atļaujas pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātri bojājošos kravu pārvadājums pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Faktiskā masa un/vai ass slodze (pievienot čeku) pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Gabarīti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Kravas nostiprināšana pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
TL valsts tehniskā apskate pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Sakabes stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Riepu stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Autoceļu lietošanas nodeva pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Konstatētie pārkāpumi
Piezīmes
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.
Sastādīts bīstamo kravu pārbaudes protokols Nr.
Izņemti dokumenti: nē        Aizliegta TL tālāka kustība:

TL pārbaudīja/aktu sastādīja

_______________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

TL vadītājs

________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

(Pielikums MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 720 redakcijā)

Pasažieru pārvadājumu kontroles akts Nr. _____________
Kontroles vietaCeļa kategorija/autoosta
A______; P______; V______/_____________
DatumsPlkst.
Transportlīdzekļa (turpmāk – TL)kategorijareģistrācijas valstsvalsts Nr.šasijas Nr.pilna masa
vietu skaits
Piekabes (puspiekabes)kategorijareģistrācijas valstsvalsts Nr.šasijas Nr.pilna masa
TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums

Kontroles laikā TL vadīja

TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums
Pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
Komercpārvadājums Pašpārvadājums Privātām vajadzībām
Licences/atļaujas/sertifikāta Nr.Maršruta atļaujas Nr.
MaršrutsStarptautiskais Iekšzemes
Regulārais: tālsatiksmes novada pilsētas speciālais Neregulārais
Brauciena formulāra Nr.Cita dokumenta Nr.
TL dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Tahogrāfs: digitālais analogais pārskati pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Darba un atpūtas režīms (pārbaudīto dienu skaits) ____________________________________ pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātruma ierobežošanas ierīce pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Pasažieru pārvadājuma dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Starptautiskās atļaujas pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Maršruta zīme pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
TL valsts tehniskā apskate pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Riepu stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Konstatētie pārkāpumi
Piezīmes
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.
Izņemti dokumenti: nē      Aizliegta TL tālāka kustība: nē      Aizliegta TL vadītāja tālāka braukšana:

TL pārbaudīja/aktu sastādīja

_______________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

TL vadītājs

_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.411

(Pielikums svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 137)

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr. 411
Transporta uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanas vienotā formula un prasības tās piemērošanai

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2023. noteikumiem Nr. 648)

4. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr. 411

(Pielikums MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

Uzņēmuma kontroles akts Nr.
____. gada _______. _______  
datums vieta

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2022/695 un Regulas (ES) Nr. 2016/403 I, II un III pielikumu.

Valsts policijas/pašvaldības kontroles dienesta

 

(amats, vārds, uzvārds)
  
pārbaudīja 
 (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
 
(faktiskā adrese, tālrunis, fakss)

Uzņēmuma pārstāvis(-ji)

 
(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

Uzņēmuma juridiskā adrese

 
  
Struktūrvienību skaits un adreses 
 

Īss to komercdarbības veidu apraksts, kas saistīti ar autopārvadājumiem

 
 

Uzņēmuma amatpersonas, kas atbildīgas par autopārvadājumiem un transportlīdzekļu ekspluatāciju

 
(vārds, uzvārds)
  
Uzņēmuma tiesiskais stāvoklis 
 (maksātspējīgs vai maksātnespējīgs)

Licence Nr. _____________, reģistrēta ___________________

Licence derīga no ______________ līdz _______________

Eiropas Kopienas atļauja Nr. _______________, reģistrēta ___________________

Eiropas Kopienas atļauja derīga no _______________ līdz __________________

Pašpārvadājumu sertifikātu skaits

Uzņēmuma rīcībā esošie/tam piederošie transportlīdzekļi 
 (skaits)
ar derīgām licences kartītēm kravu/pasažieru iekšzemes pārvadājumiem 
 (skaits)
ar derīgām Eiropas Kopienas atļaujas kopijām un starptautiskās licences kartītēm kravu/pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem 
 (skaits)
ar derīgiem pašpārvadājumu sertifikātiem kravu/pasažieru pārvadājumiem 
 (skaits)
Transportlīdzekļu stāvvietas (ĪPAŠUMĀ) VAI (NOMĀ) 
 
 
(adrese, nomas līguma Nr. un datums)
  
Uzņēmumā strādājošie transportlīdzekļu vadītāji 
 (skaits)
  
Transportlīdzekļi, kuriem ir atļauja piedalīties ceļu satiksmē 
 (skaits)

Aktā lietojamie saīsinājumi:

Regula 561/2006Padomes 2006. gada 15. marta Regula Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85
Regula 165/2014Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regula 165/2014 "Par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā"
RKreģistrācijas karte (tahogramma) (tahogrāfā lietojamā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites karte)
Pārskatspārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laika uzskaiti kalendāra nedēļā (transportlīdzekļa vadītāja darba laika uzskaites veidlapa) digitālajā tahogrāfā
Datidigitālajā tahogrāfā un vadītāja kartē reģistrētie dati par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku
IVikdienas vadīšanas ilgums
NVnepārtrauktās vadīšanas ilgums
Ppārtraukums
IAikdienas atpūta
TLtransportlīdzeklis

Kontroles laikā konstatēts

1. TL vadītāju (ekipāžu) vadīšanas un atpūtas laika uzskaite komercsabiedrībā:

1.1. reģistrācijas karšu, datu, pārskatu vai darbību apliecinājumu glabāšana uzņēmumā (par dienām), dienu skaits, par kurām bija jāiesniedz, iesniedza un neiesniedza reģistrācijas kartes, datus, pārskatus vai darbību apliecinājumus kontroles laikā

 
 
 

1.1.1. pieprasītās reģistrācijas kartes, dati vai pārskati par laikposmu no_________ līdz________

1.1.2. vajadzēja iesniegt par ______ dienām (reģistrācijas kartes, datus, pārskatus vai norādīt transportlīdzekļa lietošanas dienu summu)

1.1.3. iesniedza par ________ dienām (reģistrācijas kartes, datus vai pārskatus)

1.1.4. neiesniedza par ________ dienām (reģistrācijas kartes, datus vai pārskatus)

1.1.5. iesniedza par ________ dienām (darbību apliecinājumus)

1.2. dati, pārskati un reģistrācijas kartes iesniegtas ar/bez kļūdām (no kontrolei izvēlētajām)

 

1.2.1. reģistrācijas karšu skaits, kas lietotas vairāk nekā 24 stundas _________

1.2.2. iesniedza bez kļūdām par ___ dienām (reģistrācijas kartes, datus vai pārskatus)

1.2.3. iesniedza ar kļūdām vai neiesniedza par ___ dienām (reģistrācijas kartes, datus vai pārskatus )

1.3. darba un atpūtas laika pārkāpumi (izanalizēt izvēlētās reģistrācijas kartes, datus, pārskatus, norādot TL vadītāju, dienu, TL valsts reģistrācijas numuru, konstatētos pārkāpumus)

 
 
 

1.3.1. pārbaudīto dienu skaits _________ (reģistrācijas kartes, dati vai pārskati)

1.3.2. konstatēto pārkāpumu skaits _________ (reģistrācijas kartes, dati vai pārskati)

1.3.3. pārkāpumu skaita sadalījums pēc smaguma pakāpēm attiecībā uz TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšanu

 Pārkāpumu skaita sadalījums pēc smaguma pakāpēm*
MI (maznozīmīgs pārkāpums)SI (smags pārkāpums)VSI (ļoti smags pārkāpums)MSI (vissmagākais pārkāpums)
Pārkāpumu skaits    

Piezīmes.

* Pārkāpuma smaguma kategorijas skatīt Regulas (ES) Nr. 2016/403 I, II un III pielikumā.

1.3.4. transportlīdzekļu vadītāju izmitināšanas apmaksāšanas un transportlīdzekļu vadītāju darba organizēšanas noteikumu pārkāpumi saskaņā ar Regulas (EK) 561/2006 8. panta 8. un 8.a punktu

 
 
 

1.3.5. konstatētie pārkāpumi par pārvadājumu līgumos iekļauto nosacījumu atbilstību Regulai (EK) 561/2006 un Regulai (ES) 165/2014 un ar pārvadājumu saistītā kravas nosūtītāja, ekspeditora, līgumslēdzēja, apakšuzņēmēja vai pārvadātāja līdzatbildība izdarītajos pārkāpumos

 
 
 

1.3.6. Pēc konstatēto pārkāpumu izvērtēšanas uzņēmuma vispārējā riska skaitlis:

R =

2. TL vadītāju darba un atpūtas laika uzskaite, pārvadājot kravas/pasažierus vai veicot komercpārvadājumu vai pašpārvadājumus

 
 
 

3. Uzņēmuma metodes TL vadītāju darba un atpūtas laika kontrolei

 
 
 

4. Valsts tehniskās apskates periodiskums, tahogrāfu pārbaudes sertifikāti un uzlīmes, vadītāju veselības pārbaudes medicīniskās izziņas, Eiropas Kopienas autovadītāju atestāti (ja vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts piederīgais)

 
 
 

5. Ar ADR pārvadājumiem saistīto noteikumu ievērošana

 
 
 

6. Prasības konstatēto pārkāpumu novēršanai un termiņi, līdz kuram tie ir jānovērš

 
 
 

7. Ieteikumi

 
 
 

8. Kontroli veica

 
(amats,vārds, uzvārds, paraksts)
 
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

9. Kontrolē piedalījās/ar kontroles materiāliem iepazinās un kontroles akta eksemplāru saņēma

 
(amats,vārds, uzvārds, paraksts)

10. Ieraksts par uzņēmuma pārstāvja atteikšanos parakstīt kontroles aktu

 
5. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411
Riska novērtēšanas elementi

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2023. noteikumiem Nr. 648)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 411Pieņemts: 24.05.2011.Stājas spēkā: 09.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
231347
{"selected":{"value":"17.11.2023","content":"<font class='s-1'>17.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2023","iso_value":"2023\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-16.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2019","iso_value":"2019\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2019.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-08.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2017","iso_value":"2017\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2017.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-14.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2011","iso_value":"2011\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"