Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.119

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 22.§)
Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi

(Noteikumu nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kriminālsoda – sabiedriskais darbs (turpmāk – sabiedriskais darbs) – izpildes organizēšanas kārtību.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

2. Personas, kurām ar tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu piemērots sabiedriskais darbs (turpmāk – probācijas klients), nodarbina Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) vai valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk – darba devējs), ar kurām dienests ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu sabiedriskajā darbā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

3. Sabiedriskā darba izpildi dienests organizē atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, pārtraukumus darbā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, kā arī atbilstoši darba aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

II. Sabiedriskā darba izpildes organizēšana

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

4. Sabiedriskā darba izpildi organizē tā dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļa (turpmāk – struktūrvienība), kuras darbības teritorijā atrodas probācijas klienta deklarētā dzīvesvieta.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

5. Ja probācijas klientam nav deklarētās dzīvesvietas, sabiedriskā darba izpildi nodrošina struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas viņa dzīvesvieta.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi, izmantojot pasta pakalpojumus;

5.1 3. nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja probācijas klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

5.1 4. nosūta uz probācijas klienta norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

5.1 5. informē probācijas klientu par dokumenta pieejamību e-lietas portālā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

5.2 Ja probācijas klientam dokumentu izsniedz personīgi, probācijas klients dokumenta saņemšanu apliecina ar parakstu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

5.3 Ja dokumentus paziņo šo noteikumu 5.14. un 5.15. apakšpunktā minētajā veidā, dienests vienlaikus nodrošina to pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja probācijas klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

6. Pamatojoties uz probācijas klienta vai viņa vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja (turpmāk – pārstāvis) pamatotu iesniegumu, sabiedriskā darba izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

7.1 Probācijas klients, kurš ir ieradies struktūrvienībā pieteikties sabiedriskā darba izpildei:

7.11. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

7.12. sniedz personas datus apstrādei;

7.13. norāda saziņas veidu, ievērojot oficiālās elektroniskās adreses prioritāti, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

7.2 Kad probācijas klients ieradies pieteikties sabiedriskā darba izpildei, dienesta amatpersona (turpmāk – amatpersona):

7.21. pārliecinās par probācijas klienta identitāti;

7.22. iegūst un apstrādā probācijas klienta personas datus;

7.23. izskaidro sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk – sabiedriskā darba izpildes nosacījumi) un personīgi izsniedz tos probācijas klientam.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

8. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem un apņemas sabiedriskā darba izpildes laikā saņemt sev adresētos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 5.1 punktā minētajiem paziņošanas veidiem, ievērojot oficiālās elektroniskās adreses prioritāti.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

8.1 Ja probācijas klients ir nepilngadīgais, ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem viņu iepazīstina pārstāvja klātbūtnē.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

8.2 Ja probācijas klients ir ieradies struktūrvienībā kopā ar pārstāvi, amatpersona:

8.2 1. pārliecinās par pārstāvja identitāti;

8.2 2. iegūst un apstrādā pārstāvja datus, tai skaitā korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

9. Amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, probācijas klienta sodāmību, izglītību, prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un sagatavo norīkojumu par sabiedriskā darba veikšanu pie konkrētā darba devēja (turpmāk – norīkojums). Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, norīkojumu sagatavo pārstāvja klātbūtnē. Vienu norīkojuma eksemplāru personīgi izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo izsniedz darba devējam.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

10. Norīkojumā norāda:

10.1. struktūrvienību un amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kura norīko probācijas klientu;

10.2. probācijas klienta vārdu un uzvārdu;

10.3. probācijas klienta tālruņa numuru;

10.4. darba devēja nosaukumu;

10.5. līguma par probācijas klientu nodarbināšanu sabiedriskajā darbā numuru un datumu;

10.6. ierašanās vietu un adresi, datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas;

10.7. darba devēja norīkoto atbildīgo personu un tās tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

11. Ja ar darba devēju nav iespējams sazināties vai citu objektīvu iemeslu dēļ probācijas klientam nav iespējams izsniegt norīkojumu, probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

12. Uzaicinājumā norāda:

12.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

12.2. struktūrvienību, kurā probācijas klientam jāierodas, un tās adresi;

12.3. datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas struktūrvienībā;

12.4. amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas;

12.5. amatpersonas tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (turpmāk – e-pasta adrese);

12.6. uzaicinājuma mērķi;

12.7. neierašanās iespējamās sekas;

12.8. informāciju, ka struktūrvienībā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

13. Ja nepilngadīgais probācijas klients pieteikties sabiedriskā darba izpildei ieradies struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina organizēt sabiedriskā darba izpildi un probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

13.1 Ja amatpersona konstatē, ka pārstāvis izvairās no ierašanās struktūrvienībā vai nepilngadīgā probācijas klienta ģimenes apstākļi vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo probācijas klientu un traucē sabiedriskā darba izpildi, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

13.2 Ja nepilngadīgais probācijas klients izvairās no sabiedriskā darba izpildes, amatpersona var uzaicināt pārstāvi ierasties uz pārrunām struktūrvienībā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

13.3 Amatpersona paziņo pārstāvim visus šajos noteikumos minētos dokumentus, kas tiek paziņoti nepilngadīgajam probācijas klientam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

14. Norīkojumā norādītajā datumā un laikā probācijas klients un amatpersona ierodas pie darba devēja.

14.1 Ja probācijas klients norīkojumā norādītajā laikā neierodas pie darba devēja, amatpersona probācijas klientam personīgi izsniedz jaunu norīkojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

15. Pirms sabiedriskā darba izpildes uzsākšanas amatpersona sagatavo darba grafiku, saskaņojot to ar darba devēju un probācijas klientu. Saskaņoto darba grafiku darba devējs un probācijas klients apliecina ar parakstu. Parakstīto darba grafiku paziņo darba devējam, probācijas klientam un pievieno probācijas klienta lietai.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

16. Darba grafikā norāda:

16.1. darba grafika numuru;

16.2. darba grafika sagatavošanas datumu;

16.3. darba devēja pilnu nosaukumu;

16.4. darba devēja norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.5. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.6. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.7. darba grafika saskaņošanas datumu;

16.8. datumus, kuros probācijas klients veiks sabiedrisko darbu;

16.9. darba laiku;

16.10. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

16.11. plānotās sabiedriskā darba stundas.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

17. Ja probācijas klients vēlas strādāt ilgāk nekā četras stundas dienā, viņš rakstiski apliecina, ka šajā dienā nemācās un nestrādā.

18. Ja probācijas klients sabiedrisko darbu veiks ilgāk nekā četras stundas dienā, sagatavojot darba grafiku, paredz pārtraukumu. Pārtraukuma laiku un ilgumu amatpersona nosaka, konsultējoties ar darba devēju un probācijas klientu, taču tas nevar būt īsāks par 15 minūtēm. Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukumu neieskaita sabiedriskā darba izpildes laikā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

19. Jaunu darba grafiku sagatavo, ja:

19.1. beidzies laikposms, par kuru sagatavots iepriekšējais darba grafiks;

19.2. jāveic izmaiņas iepriekš sagatavotajā darba grafikā.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

20. Šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā gadījumā iepriekšējais darba grafiks ir spēkā attiecībā uz to laikposmu, par kuru nav saskaņots jaunais darba grafiks.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

21. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

22. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

23. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

23.1 Jaunu darba grafiku nesagatavo, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic sabiedriskais darbs, lūdz mainīt sabiedriskā darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

24. Sabiedriskā darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības norīkot probācijas klientu pie cita darba devēja saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10. punktu, ja tas var veicināt efektīvāku sabiedriskā darba izpildi.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

25. Ja darba devējs darba grafikā noteiktajā laikā nenodrošina probācijas klientu ar darbu, probācijas klients, pārstāvis nekavējoties par to informē amatpersonu, sazinoties pa tālruni vai ierodoties struktūrvienībā.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

26. Ja probācijas klients atbilst sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un vēlas, lai tiktu segti izdevumi par sabiedriskā transporta izmantošanu, kas saistīti ar viņa ierašanos struktūrvienībā un sabiedriskā darba izpildes vietā, viņš iesniedz attiecīgajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu un sabiedriskā transporta izmantošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, biļetes):

26.1. ja sabiedriskā darba izpilde ilgst mēnesi vai mazāk, – triju darbdienu laikā pēc sabiedriskā darba izpildes pabeigšanas;

26.2. ja sabiedriskā darba izpilde ilgst ilgāk par mēnesi, – triju darbdienu laikā pēc sabiedriskā darba izpildes pabeigšanas vai reizi mēnesī.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

27. Ja probācijas klienta iesniegtie dokumenti par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu ir pamatoti, dienests probācijas klientam sabiedriskā transporta izdevumus sedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

III. Sabiedriskā darba izpildes kontrole

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

28. Amatpersona pārliecinās, vai probācijas klients ir iepazīstināts ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem (piedalās probācijas klienta instruktāžā vai pārbauda ierakstu darba devēja darba aizsardzības instruktāžas žurnālā). Probācijas klienta instruēšanas laiku ieskaita sabiedriskā darba laikā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

29. Dienests kontrolē, kā probācijas klients veic darbu:

29.1. sazinoties ar darba devēju;

29.2. ierodoties sabiedriskā darba izpildes vietā.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

29.1 Veicot kontroli sabiedriskā darba izpildes vietā, amatpersona sagatavo pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda:

29.11. datumu un laiku, kad veikta kontrole;

29.12. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

29.13. darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

29.14. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

29.15. datumu un laiku, kad probācijas klientam ir jāveic sabiedriskais darbs saskaņā ar darba grafiku;

29.16. kontrolē konstatētos faktus.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

29.2 Pārbaudes aktu paraksta probācijas klients un amatpersona, kura veic kontroli. Ja kontroles laikā konstatēts, ka probācijas klients neatrodas sabiedriskā darba izpildes vietā, pārbaudes aktu paraksta darba devējs un amatpersona, kura veica kontroli.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

31. Par sabiedriskajā darbā nostrādātām uzskata tikai tās stundas, kuras probācijas klients strādā pie norīkojumā norādītā darba devēja, darba grafikā noteiktajā laikā nepārkāpjot sabiedriskā darba izpildes nosacījumus.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

32. Uzskata, ka probācijas klients konkrētajā dienā sabiedrisko darbu nav veicis, ja:

32.1. amatpersona darba grafikā noteiktajā laikā ierodas sabiedriskā darba izpildes vietā un konstatē, ka probācijas klients tur neatrodas un amatpersonu iepriekš par to nav informējis;

32.2. darba devējs paziņo amatpersonai, ka probācijas klients atstājis sabiedriskā darba izpildes vietu pēc amatpersonas kontroles sabiedriskā darba izpildes vietā, bet pirms darba laika beigām, iepriekš par to neinformējot amatpersonu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

33. Pēc attiecīgā darba grafika termiņa beigām amatpersona sagatavo kontroles reģistra veidlapu. Amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis sabiedrisko darbu. Parakstīto kontroles reģistra veidlapu pievieno probācijas klienta lietai un pēc darba devēja lūguma paziņo darba devējam.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

34. Kontroles reģistra veidlapa satur šādu informāciju:

34.1. kontroles reģistra veidlapas numuru, kurš atbilst konkrētajam darba grafikam;

34.2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

34.3. darba devēja atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru,
e-pasta adresi;

34.4. datumu, kad probācijas klientam saskaņā ar sagatavoto darba grafiku un darba grafika grozījumiem bija jāveic sabiedriskais darbs;

34.5. faktisko darba laiku;

34.6. nostrādātās sabiedriskā darba stundas vai atzīmi, ka probācijas klients sabiedrisko darbu nav veicis;

34.7. veikto darbu;

34.8. kontroles veidu;

34.9. piezīmes par papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

35. Sabiedriskā darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības intervēt probācijas klientu, pārstāvi un darba devēju, lai noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskā darba izpildi. Amatpersona sagatavo sarunas aprakstu, ko ar parakstu apliecina intervējamā persona un amatpersona.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

IV. Amatpersonas rīcība, ja probācijas klients nepilda pienākumus vai pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

36. Ja probācijas klients sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei un neinformē par attaisnojošiem neierašanās iemesliem, amatpersona probācijas klientam nosūta uzaicinājumu ierasties dienestā, lai sniegtu paskaidrojumu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

37. Ja probācijas klients pārkāpis sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, amatpersona lūdz sniegt paskaidrojumu. Ja probācijas klients nav sasniedzams, amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

38. Amatpersona paziņo probācijas klientam brīdinājumu, ja probācijas klients šo noteikumu 36. un 37.punktā minētajos gadījumos nesniedz paskaidrojumu vai paskaidrojumā minētie iemesli nav attaisnojoši.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

39. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

40. Brīdinājumā norāda:

40.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

40.2. (svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147);

40.3. pārkāpuma saturu;

40.4. brīdinājuma pamatojumu;

40.5. iespējamās sekas atkārtota pārkāpuma gadījumā;

40.6. ja nepieciešams, – amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas, lai vienotos par turpmāko sabiedriskā darba izpildi, tās kontaktinformāciju, kā arī adresi un laiku, kad probācijas klientam jāierodas.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

40.1 Ja probācijas klients noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgs un amatpersona konstatē, ka probācijas klients neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, tā nekavējoties sasauc starpinstitūciju sanāksmi, lai vienotos par iesaistīto institūciju turpmāko rīcību un lemtu par probācijas klienta atkārtotu brīdināšanu vai iesnieguma iesniegšanu tiesai par sabiedriskā darba aizstāšanu ar probācijas uzraudzību.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

40.2 Ja probācijas klients noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija sasniedzis 18 gadu vecumu un amatpersona konstatē, ka probācijas klients soda izpildes laikā vecumā no 18 līdz 25 gadiem neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, tā var pieņemt lēmumu atkārtoti brīdināt probācijas klientu vai iesniegt tiesā iesniegumu par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

40.3 Lemjot par šo noteikumu 40.2 punktā minētā probācijas klienta atkārtotu brīdināšanu vai iesnieguma iesniegšanu tiesā par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, amatpersona ņem vērā:

40.31. kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzēto pienākumu vai sabiedriskā darba izpildes nosacījumu nepildīšanas apstākļus;

40.32. vai iepriekšējais brīdinājums ir veicinājis pozitīvas pārmaiņas;

40.33. vai probācijas klienta attieksme un uzvedība liecina par vēlmi sadarboties ar dienestu;

40.34. iepriekš konstatēto kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzēto pienākumu vai sabiedriskā darba izpildes nosacījumu nepildīšanas gadījumu raksturu un sistemātiskumu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

40.4 Ja šo noteikumu 40.1 punktā minētajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par iesnieguma iesniegšanu tiesā, minēto iesniegumu sagatavo un nosūta 15 darbdienu laikā pēc starpinstitūciju sanāksmes, kurā tika pieņemts attiecīgais lēmums.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

40.5 Ja šo noteikumu 40.2 punktā minētajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par iesnieguma iesniegšanu tiesā, minēto iesniegumu sagatavo un nosūta 15 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka netiek pildīti kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie pienākumi vai sabiedriskā darba izpildes nosacījumi.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

42. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

43. Ja probācijas klients neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, amatpersona 15 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka netiek pildīti kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie pienākumi vai sabiedriskā darba izpildes nosacījumi, sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

44. Iesniegumā par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību norāda:

44.1. krimināllietas numuru;

44.2. tiesas lietvedības numuru;

44.3. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, un dzīvesvietas adresi;

44.4. tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildes gaitas aprakstu;

44.5. struktūrvienību, kura organizē sabiedriskā darba izpildi;

44.6. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, saskaņā ar kuru sabiedriskais darbs aizstājams ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību;

44.7. lūgumu tiesai aizstāt probācijas klientam piemēroto sabiedrisko darbu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību;

44.8. nenostrādāto sabiedriskā darba stundu skaitu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

V. Sabiedriskā darba neveikšana

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

46. Ja probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt sabiedrisko darbu, probācijas klients vai pārstāvis par to paziņo amatpersonai un amatpersona nekavējoties paziņo darba devējam.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

47. Bez ārstniecības iestādes izsniegtas darbnespējas lapas vai izraksta no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes attaisnojamo kavējumu skaits slimības dēļ nedrīkst pārsniegt divas dienas kalendāra mēnesī.

48. Ja probācijas klients sabiedrisko darbu nespēj veikt ilgāk kā divas dienas pēc kārtas, viņš vai pārstāvis pēc darbnespējas beigām uzrāda amatpersonai darbnespējas lapu vai izrakstu no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, lai attaisnotu kavējumu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

49. Ja probācijas klients vai pārstāvis informē, ka slimības dēļ ilgāk kā divas dienas neieradīsies veikt sabiedrisko darbu, amatpersona:

49.1. vienojas ar probācijas klientu par nākamo ierašanās vai sazināšanās datumu. Ja probācijas klients norunātajā datumā neierodas vai nesazinās ar amatpersonu, tad amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā;

49.2. informē darba devēju.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

50. Probācijas klients iesniedz dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku neveikt sabiedrisko darbu, ja:

50.1. vēlas izbraukt no valsts;

50.2. citu svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt sabiedrisko darbu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

50.1 Probācijas klients var izbraukt no valsts bez dienesta rakstiskas piekrišanas, ja:

50.11. ar probācijas klientu ir saskaņots darba grafiks un datumos, kuros probācijas klients plāno izbraukt no valsts, sabiedriskais darbs nav jāveic;

50.1 2. probācijas klienta pamatdarbs atrodas ārvalstī vai ir saistīts ar periodisku uzturēšanos ārvalstī, vai izglītības iestāde, kurā probācijas klients iegūst izglītību, atrodas ārvalstī, un probācijas klients ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina minēto faktu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

51. Šo noteikumu 50. punktā minēto iesniegumu probācijas klients vai pārstāvis iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pirms dienas, no kuras lūdz atļauju uz laiku neveikt sabiedrisko darbu. Iesniegumā norāda:

51.1. lūguma pamatojumu;

51.2. no kura līdz kuram datumam lūdz atļauju neveikt sabiedrisko darbu;

51.3. kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

51.1 Probācijas klients vai pārstāvis pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētā lūguma pamatojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51.2 Amatpersona 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

51.21. atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

51.22. neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

51.3 Šo noteikumu 51.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

51.3 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

51.3 2. struktūrvienību un amatpersonu, kura pieņem lēmumu;

51.3 3. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

51.4 Šo noteikumu 51.2 punktā minēto lēmumu paziņo probācijas klientam, kā arī pievieno probācijas klienta lietai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

51.5 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 1. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda:

51.51. laikposmu, uz kuru tiek dota atļauja neveikt sabiedrisko darbu;

51.52. darbības, kas probācijas klientam jāveic sabiedriskā darba izpildes ietvaros.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

51.6 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda lēmuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

53. Šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto amatpersonas lēmumu probācijas klients vai pārstāvis var apstrīdēt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja probācijas klients vai pārstāvis iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

53.1 Dienesta vadītājs 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

53.1 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.1 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.13. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

53.14. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

53.2 Šo noteikumu 53.1 punktā minētajā lēmumā norāda:

53.2 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

53.2 2. apstrīdēto lēmumu un tā saturu;

53.2 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

53.3 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 53.1 2. vai 53.1 3. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 53.2 punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 51.5 1. un 51.5 2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

VI. Amatpersonas rīcība, ja iestājas notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildīšanas noilgums

54. Ja tiesas nolēmumam vai prokurora priekšrakstam par sodu iestājas izpildīšanas noilgums, amatpersona sagatavo paziņojumu par noilguma iestāšanos un nosūta to tiesai vai prokuratūrai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

55. Paziņojumā norāda:

55.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

55.2. krimināllietas numuru;

55.3. tiesas lietvedības numuru;

55.4. sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās datumu;

55.5. piemēroto sabiedriskā darba stundu skaitu;

55.6. izpildāmo sabiedriskā darba stundu skaitu;

55.7. nostrādāto sabiedriskā darba stundu skaitu;

55.8. datumu, kad iestājies sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildes noilgums;

55.9. noilguma iestāšanās iemeslu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 697)

VII. Amatpersonas rīcība pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu

56. Amatpersona triju darbdienu laikā pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, sagatavo paziņojumu par sabiedriskā darba izpildi un nosūta to tiesai vai prokuratūrai.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

57. Paziņojumā par sabiedriskā darba izpildi norāda:

57.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

57.2. krimināllietas numuru;

57.3. tiesas lietvedības numuru;

57.4. tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās datumu;

57.5. piemēroto sabiedriskā darba stundu skaitu;

57.6. izpildāmo sabiedriskā darba stundu skaitu;

57.7. nostrādāto sabiedriskā darba stundu skaitu;

57.8. sabiedriskā darba izpildes uzsākšanas datumu;

57.9. sabiedriskā darba izpildes pabeigšanas datumu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

VII1. Citi ar sabiedriskā darba izpildes organizēšanu saistīti jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

57.1 Ja sabiedriskais darbs ir piemērots kopā ar brīvības atņemšanas sodu un persona, kurai piemērots sabiedriskais darbs, tiek atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas, brīvības atņemšanas iestāde informē personu, kurai piemērots sabiedriskais darbs, par to, ka kriminālsodu reglamentējošā likumā noteiktajā termiņā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes tai jāpiesakās struktūrvienībā atbilstoši izvēlētajai dzīvesvietai, lai uzsāktu soda – sabiedriskais darbs – izpildi. Persona, kurai piemērots sabiedriskais darbs, minētās informācijas saņemšanu apliecina ar parakstu paziņojumā par tiesas spriedumā noteiktā soda – sabiedriskais darbs – izpildi (​pielikums).

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

57.2 Brīvības atņemšanas iestāde ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās personas, kurai piemērots sabiedriskais darbs, atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas vai nākamajā darbdienā pēc amnestijas vai apžēlošanas akta saņemšanas, vai nekavējoties, ja personai piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, nosūta struktūrvienībai šo noteikumu 57.1 punktā minēto paziņojumu, ko parakstījusi persona, kurai piemērots sabiedriskais darbs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumus Nr.417 "Piespiedu darba izpildes koordinācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 96.nr.);

58.2. Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.581 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 141.nr.).

59. Šajos noteikumos paredzēto iespēju dokumentus paziņot, informējot par to pieejamību e-lietas portālā, sāk piemērot ar e-lietas portāla ieviešanas dienu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 119

(Pielikums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

Paziņojums par tiesas spriedumā noteiktā soda – sabiedriskais darbs – izpildi
Jums, , ,
  

(notiesātā vārds, uzvārds (datīvā))

 

(personas kods vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods)

 
ar      
 

(tiesas nosaukums)

 

(datums)

 
     
spriedumu krimināllietā Nr. noteikts sods:
 

(krimināllietas numurs)

 
   
 brīvības atņemšana 
  

(gadi, mēneši)

 un sabiedriskais darbs

 

  

(sabiedriskā darba stundas)

   
Brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņš

 

 

(datums)

  
Jūsu norādītā dzīvesvieta pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas būs 
 

(dzīvesvietas adrese)

 
Informēju, ka pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Jums līdz 
 

(datums saskaņā ar kriminālsodu izpildi reglamentējošo likumu)

  
jāpiesakās Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļā
   

(struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis)

Saskaņā ar Krimināllikuma 40. panta piekto daļu, ja persona, kura notiesāta ar sabiedrisko darbu, vai persona, kurai sabiedriskais darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, bez attaisnojoša iemesla to nepilda, tiesa pēc soda izpildes iestādes iesnieguma saņemšanas neizciesto sodu aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, četras darba stundas rēķinot kā vienu īslaicīgas brīvības atņemšanas dienu, taču ne ilgāk par trim mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 66.3 pantu, ja nepilngadīgais, kurš notiesāts ar sabiedrisko darbu, bez attaisnojoša iemesla nepilda sabiedrisko darbu, tiesa, pamatojoties uz soda izpildes iestādes iesniegumu, neizciesto sodu aizstāj ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu.

Ar paziņojumu iepazīstināja 
 

(ieslodzījuma vietas nosaukums, amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)

  
Ar paziņojumu iepazinos, tā būtība man ir saprotama 
 

(notiesātā vārds, uzvārds, paraksts, datums)

  
Likumisko pārstāvi ar paziņojumu iepazīstināja 
 

(amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
205060
{"selected":{"value":"12.11.2022","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2021","iso_value":"2021\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2021.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-23.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-10.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"