Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumus Nr. 168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.853

Rīgā 2004.gada 12.oktobrī (prot. Nr.59 23.§)
Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 35.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu (turpmāk — drošības sertifikāts) izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijus.

2. Drošības sertifikāts (1.pielikums) tiek izsniegts uz laiku līdz diviem gadiem.

II. Iesnieguma iesniegšana drošības sertifikāta saņemšanai

3. Iesniegumu (2.pielikums) drošības sertifikāta saņemšanai (turpmāk — iesniegums) pārvadātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

4. Iesniegumam pievieno:

4.1. statūtu kopiju vai sabiedrības līgumu;

4.2. Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju;

4.3. Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegto speciālo atļauju (licenci) dzelzceļa pārvadājumiem (kopiju). Ja licence ir izsniegta Latvijā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, vienojoties ar pārvadātāju, pati pieprasa nepieciešamo informāciju no atbildīgajām iestādēm;

4.4. Valsts dzelzceļa administrācijas izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu par izmantojamā ritošā sastāva reģistrāciju valsts ritošā sastāva reģistrā;

4.5. informāciju par:

4.5.1. ritošā sastāva remonta un apkopes sistēmu (ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošs dokuments vai cita informācija, kas apliecina pārvadātāja ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu);

4.5.2. norīkoto drošības konsultantu, ja tiek pārvadātas bīstamās kravas, vai par pārvadātāja darbinieku zināšanām bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, ja pārvadātājs veic operācijas ar bīstamām kravām;

4.5.3. attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūras posmā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām un piemērotību attiecīgajiem sliežu ceļiem;

4.5.4. pārvadātāja darbinieku zināšanām attiecībā uz Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un tās īpatnībām;

4.5.5. pārvadātāja rīcību avārijas gadījumos, ievērojot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteikto rīcības kārtību;

4.5.6. ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību kravas grupai, pārvadājuma ātrumam, kā arī sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūras posmā;

4.5.7. tehnoloģiskajiem procesiem, darbības principiem un procedūrām, kas var ietekmēt dzelzceļa satiksmes drošību;

4.5.8. pārvadājumu drošības uzraudzību;

4.5.9. pārvadātāja struktūru (norāda ritošā sastāva ekspluatācijas, remonta un apkopes struktūrvienības, amatu nosaukumus un pamatpienākumus);

4.5.10. sadarbību ar citu pārvadātāju (vilces ritošā sastāva, personāla un tehnoloģisko procesu izmantošana), ja tāda ir;

4.5.11. neregulāro pasažieru vilcienu norīkošanas kārtību, ja tāda ir nepieciešama.

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.110)

5. Iesniedzamo dokumentu kopijas apliecina pārvadātājs. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir tiesīga pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus.

6. Pārvadātājs, kas vēlas turpināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms saņemtā drošības sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu jauna drošības sertifikāta saņemšanai.

7. Ja pārvadātājs paredzējis mainīt kādu iesniegumā (izņemot iesnieguma 6.punktā norādīto informāciju) vai šo noteikumu 4.3., 4.5.1., 4.5.6., 4.5.7., 4.5.8. vai 4.5.10.apakšpunktā minēto nosacījumu, pārvadātājs iesniedz dokumentus jauna drošības sertifikāta saņemšanai (neatkarīgi no esošā drošības sertifikāta derīguma termiņa). Iesniegumam pievieno dokumentus, kas saistīti ar iepriekš saņemtā drošības sertifikāta izsniegšanas nosacījumu izmaiņām, un apliecinājumu, ka pārvadātājs nav mainījis pārējos nosacījumus.

8. Ja pārvadātājs paredzējis mainīt iesnieguma 6.punktā vai šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.9. vai 4.5.11.apakšpunktā minēto nosacījumu, pārvadātājs par to rakstiski informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

9. Ja drošības sertifikāta saņemšanai iesniedzamā dokumenta kopija ir uz vairākām lapām, tām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklotām).

III. Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana

10. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata pārvadātāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja konstatē, ka drošības sertifikāta saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai tajos minētās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, pieprasa pārvadātājam papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

11. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, izskatot iesniegumu, ir tiesīga pieaicināt paskaidrojumu sniegšanai pārvadātāja un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvi.

12. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas iesniedz tos dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, izņemot gadījumu, ja iesnieguma iesniedzējs ir arī attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

13. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs izskata iesniegumu un 14 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas sniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā atzinumu un priekšlikumus par drošības sertifikāta derīguma termiņu.

14. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, ievērojot šo noteikumu 13.punktā noteikto atzinuma sagatavošanas termiņu, ir tiesīgs pieaicināt piedalīties Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pārstāvi, kā arī pārvadātāja pārstāvi paskaidrojumu sniegšanai.

15. Lēmumu par drošības sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu, pamatojoties uz dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja atzinumu (izņemot gadījumu, ja iesnieguma iesniedzējs ir arī attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs), Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem piecu darbdienu laikā no atzinuma saņemšanas dienas.

16. Ja iesnieguma iesniedzējs ir arī attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija iesniegumu izskata mēneša laikā un pieņem lēmumu par drošības sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt drošības sertifikātu.

17. Lēmumu neizsniegt drošības sertifikātu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem šādos gadījumos:

17.1. ja pārvadātājs neatbilst Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos un normatīvajos aktos par dzelzceļa satiksmes drošību noteiktajām prasībām, kā arī dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajām ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītajām prasībām;

17.2. ja Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

17.3. ja pārvadātājam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēts drošības sertifikāts.

18. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to pārvadātājam. Lēmuma kopiju nosūta dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam.

19. Ja dzelzceļa iecirkņos, par kuru izmantošanu pārvadātājam ir izsniegts drošības sertifikāts, ir atklātas vai slēgtas stacijas, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc pārvadātāja iepazīstināšanas ar izmaiņām dzelzceļa infrastruktūrā izsniedz pārvadātājam drošības sertifikāta pielikumu (3.pielikums) par tiesībām izmantot šo dzelzceļa iecirkni bez jauna drošības sertifikāta saņemšanas.

20. Ja drošības sertifikāts ir nozaudēts vai bojāts, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz drošības sertifikāta dublikātu.

21. Ja pārvadātājs, kas ir saņēmis drošības sertifikātu, maina juridisko adresi vai citus drošības sertifikātā norādītos rekvizītus, tas 10 darbdienu laikā paziņo par to Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno drošības sertifikāta oriģinālu un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina attiecīgās izmaiņas.

22. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija astoņu darbdienu laikā no šo noteikumu 21.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz pārvadātājam jaunu drošības sertifikātu un par to informē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Šajā gadījumā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja atzinums nav nepieciešams.

IV. Drošības sertifikāta darbības apturēšana un anulēšana

23. Lēmumu apturēt drošības sertifikāta darbību Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem, ja pārvadātājs pārkāpis šos noteikumus, Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus vai dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošos normatīvos aktus, apdraudot satiksmes drošību, vai arī nav ievērojis dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktās ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītās prasības. Drošības sertifikāta darbību aptur uz laiku, līdz tiek novērsti minētie pārkāpumi.

24. Lēmumu anulēt izsniegto drošības sertifikātu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem šādos gadījumos:

24.1. ja šo noteikumu 7. un 21.punktā noteiktajā kārtībā pārvadātājam ir izsniegts jauns drošības sertifikāts;

24.2. ja pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

24.3. ja pārvadātājam atkārtoti gada laikā tiek apturēta drošības sertifikāta darbība.

25. Anulētā drošības sertifikāta oriģinālu pārvadātājs nodod Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

26. Pirms lēmuma pieņemšanas par drošības sertifikāta anulēšanu šo noteikumu 24.2. un 24.3.apakšpunktā minētajos gadījumos Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija nosūta pārvadātājam brīdinājumu. Brīdinājumā tiek minēti konstatētie pārkāpumi un noteikts to novēršanas termiņš.

27. Ja līdz brīdinājumā noteiktā termiņa beigām pārvadātājs nav iesniedzis informāciju par brīdinājumā minēto pārkāpumu novēršanu, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par drošības sertifikāta anulēšanu.

28. Ja pieņemts lēmums par drošības sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija par to nekavējoties paziņo dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un pārvadātājam. Šādā gadījumā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nav tiesīgs atļaut pārvadātājam izmantot dzelzceļa infrastruktūru līdz drošības sertifikāta darbības atjaunošanai vai jauna drošības sertifikāta saņemšanai.

V. Pārvadātāja tiesības un pienākumi

29. Pārvadātāja pienākums ir dot iespēju dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pārliecināties par pārvadātāja sniegto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim un par attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras lietošanas noteikumu ievērošanu.

30. Drošības sertifikāta saņēmējs nav tiesīgs to nodot citām personām.

31. Pārvadātājs Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmumu par drošības sertifikāta izsniegšanas atteikumu, tā darbības apturēšanu vai anulēšanu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Drošības sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz to derīguma termiņa beigām.

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumus Nr.10 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 10.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 13.02.2007. noteikumu Nr.110 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra Direktīvas 2001/13/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu.

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.853

01-853.PNG (74774 bytes)

Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.853
Iesniegums drošības sertifikāta saņemšanai

0201-853.PNG (75100 bytes)

0202-853.PNG (24979 bytes)

Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.853

03-853.PNG (79994 bytes)

Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 853Pieņemts: 12.10.2004.Stājas spēkā: 16.10.2004.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 15.10.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
95089
{"selected":{"value":"17.02.2007","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2007","iso_value":"2007\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2004","iso_value":"2004\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2004.-16.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)