Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Rīgā 1999.gada 12.janvārī (prot. Nr. 4, 1.§)

Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kārtība un kritēriji

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 35.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu (turpmāk - drošības sertifikāts) izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijus.

2. Drošības sertifikāts tiek izsniegts uz laiku līdz diviem gadiem.

II. Pieteikuma iesniegšana drošības sertifikāta saņemšanai

3. Pieteikumu drošības sertifikāta saņemšanai (turpmāk - pieteikums) pārvadātājs iesniedz tam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, kura infrastruktūru pārvadātājs vēlas izmantot.

4. Pieteikumā norāda:

4.1. sliežu ceļu posmus, kurus pārvadātājs paredzējis lietot;

4.2. citus dzelzceļa infrastruktūras objektus, kurus pārvadātājs paredzējis lietot;

4.3. izmantojamā ritošā sastāva tipu un sēriju;

4.4. izmantojamā ritošā sastāva atšķirības no tipveida aprīkojuma, ja tādas ir;

4.5. pārvadājumu veidu, ātrumu, intensitāti un īpatnības;

4.6. kravu pārvadājumiem - pārvadājamo kravu grupas un ziņas par kravu bīstamību;

4.7. manevru veidus, intensitāti un īpatnības;

4.8. ar satiksmes drošību saistītā personāla funkcijas un pienākumus, izmantojot attiecīgo dzelzceļa infrastruktūru.

5. Pieteikumam pievieno:

5.1. statūtu kopiju;

5.2. Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3. Dzelzceļa administrācijas izsniegtas speciālas atļaujas dzelzceļa pārvadājumiem (licences) kopiju;

5.4. citu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju izsniegto drošības sertifikātu (ja tādi ir) kopijas;

5.5. šādas ziņas:

5.5.1. par attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūras posmā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem un tā piemērotību attiecīgajiem sliežu ceļiem (ritošā sastāva tehniskā pase vai cits līdzvērtīgs dokuments);

5.5.2. par ritošā sastāva ekspluatācijas, remonta un apkopes sistēmas drošumu (ritošā sastāva un tā aprīkojuma tehnisko pārbaužu apliecinājumi vai protokoli un noslēgtie līgumi par ritošā sastāva apkopi vai citi dokumenti, kas pierāda pārvadātāja ritošā sastāva apkopes nodrošinājumu);

5.5.3. par personāla zināšanām dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos, par attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un tās īpatnībām (dzelzceļa speciālistu amata apliecības vai mašīnistu apliecības un instruktora apstiprināti dokumenti, kas apliecina mašīnistu prasmi vadīt vilces līdzekli attiecīgajā maršrutā (formulārs) vai pilnvarojums instruktoram sagatavot mašīnistu);

5.5.4. par personāla zināšanām bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, kā arī par prasmi likvidēt ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistīto negadījumu vai avāriju sekas un veikt nepieciešamos pasākumus vides, kā arī cilvēku veselības un dzīvības apdraudējuma samazināšanai (pārvadātāja izsniegta izziņa);

5.5.5. par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību pārvadājuma ātrumam un sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūras posmā un par pārvadātāja personāla prasmi rīkoties ar ritošā sastāva aprīkojumu;

5.5.6. par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību pārvadājamās kravas grupai, lai novērstu vides, kā arī cilvēku veselības un dzīvības apdraudējumu;

5.5.7. par tehnoloģiskajiem procesiem, darbības principiem un procedūrām, kas var ietekmēt dzelzceļa satiksmes drošību;

5.5.8. par pārvadājumu drošības sistēmu;

5.5.9. par pārvadātāja struktūru.

6. Ja pieteikumu privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam iesniedz pārvadātājs, kuram ir drošības sertifikāts tās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras lietošanai, kura ir savienota ar attiecīgo privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, pārvadātājs pievieno pieteikumam šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.1., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5. un 5.5.7.apakšpunktā minētos dokumentus.

7. Ja pārvadātājs paredzējis mainīt kādu apstākli, kas varētu ietekmēt dzelzceļa satiksmes drošību (piemēram, papildināt sniedzamo pakalpojumu veidus, ieviest jaunu aprīkojumu, ritošo sastāvu vai tehnoloģijas), vai izdarīt grozījumus dokumentos, uz kuriem pamatojoties saņemts drošības sertifikāts, pārvadātājs par to informē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un iesniedz dokumentus jauna drošības sertifikāta saņemšanai (neatkarīgi no esošā drošības sertifikāta derīguma termiņa).

8. Ja dokumentu kopijas nav notariāli apliecinātas, tās iesniedzot, uzrādāmi oriģināli.

9. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs garantē saņemtās konfidenciālās informācijas neizpaušanu.

III. Pieteikumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana

10. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs izveido komisiju pieteikumu izskatīšanai, kā arī izsniegto drošības sertifikātu darbības apturēšanai, pagarināšanai un anulēšanai (turpmāk - komisija) piecu cilvēku sastāvā (privātās lietošanas infrastruktūrā - triju cilvēku sastāvā). Vienu no komisijas locekļiem ieceļ par komisijas priekšsēdētāju un vienu - par sekretāru. Komisijas sastāvā iekļaujami sliežu ceļu saimniecības un elektrotehniskās saimniecības pārstāvji.

11. Komisija lēmumus pieņem komisijas sēdē balsojot. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti sēdes protokolā. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

12. Komisija ir tiesīga pieaicināt sēdēs pārvadātāja pārstāvi paskaidrojumu sniegšanai.

13. Komisija trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to pārvadātājam. Lēmuma kopiju nosūta Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai.

14. Komisija izskata iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

15. Ja komisija vai Dzelzceļa tehniskā inspekcija konstatē, ka drošības sertifikāta saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām vai tajos minētās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, komisija nosūta pieteikuma iesniedzējam papildu informācijas pieprasījumu, norādot tās iesniegšanas termiņu.

16. Ja komisija noteiktajā termiņā nav saņēmusi attiecīgo papildu informāciju, tā pieņem lēmumu neizsniegt drošības sertifikātu un rakstiski paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.

17. Ja pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis pieprasīto papildu informāciju pēc paziņojumā noteiktā termiņa, tā iesniedzama kopā ar jaunu pieteikumu.

18. Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un 14 darbdienu laikā pēc to saņemšanas sniedz komisijai atzinumu un priekšlikumus par izsniedzamā drošības sertifikāta derīguma termiņu.

19. Ņemot vērā Dzelzceļa tehniskās inspekcijas atzinumu, komisija septiņu darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas pieņem attiecīgu lēmumu.

20. Drošības sertifikātu (pielikums) paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. Paraksts tiek apliecināts ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja zīmogu.

21. Lēmumu neizsniegt drošības sertifikātu komisija pieņem šādos gadījumos:

21.1. ja pārvadātājs neatbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajām ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītajām prasībām;

21.2. ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

21.3. ja pārvadātājam gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas noteiktā kārtībā ir anulēts drošības sertifikāts.

22. Ja drošības sertifikāts ir nozaudēts, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz drošības sertifikāta dublikātu.

IV. Drošības sertifikāta darbības apturēšana, anulēšana un derīguma termiņa pagarināšana

23. Lēmumu apturēt drošības sertifikāta darbību komisija pieņem šādos gadījumos:

23.1. pēc Dzelzceļa tehniskās inspekcijas ierosinājuma, ja pārvadātājs pārkāpis dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus, apdraudot satiksmes drošību, - uz laiku, līdz tiek novērsti minētie pārkāpumi;

23.2. pēc dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ierosinājuma, ja pārvadātājs pārkāpis šos noteikumus, dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus vai citus satiksmes drošību reglamentējošos normatīvos aktus, apdraudot satiksmes drošību, vai nav ievērojis dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktās ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītās prasības, - uz laiku, līdz tiek novērsti minētie pārkāpumi.

24. Ja drošības sertifikāta darbība apturēta pēc dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ierosinājuma, komisija pieņem lēmumu pēc saskaņošanas ar Dzelzceļa tehnisko inspekciju.

25. Lēmumu anulēt izsniegto drošības sertifikātu komisija pieņem šādos gadījumos:

25.1. ja pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

25.2. ja pārvadātājs noteiktajā kārtībā nav iesniedzis dokumentus sertifikāta pārreģistrācijai;

25.3. ja pārvadātājs atkārtoti gada laikā pārkāpis šos noteikumus vai citus normatīvos aktus attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras lietošanu, dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju un dzelzceļa satiksmes drošību, apdraudot satiksmes drošību.

26. Pirms lēmuma pieņemšanas par drošības sertifikāta anulēšanu komisija izsūta pārvadātājam brīdinājumu. Brīdinājumā tiek minēti konstatētie pārkāpumi un noteikts to novēršanas termiņš.

27. Ja līdz brīdinājumā noteiktā termiņa beigām pārvadātājs nav iesniedzis ziņojumu par brīdinājumā minēto pārkāpumu novēršanu, drošības sertifikāts tiek anulēts.

28. Ar brīdi, kad pieņemts lēmums par drošības sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir tiesīgs aizliegt pārvadātājam veikt pārvadājumus līdz drošības sertifikāta darbības atjaunošanai vai jauna drošības sertifikāta saņemšanai.

29. Lēmumu par drošības sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu komisija pieņem, ja pārvadātājs iesniedzis komisijai attiecīgu pieteikumu un šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus iepriekš izsniegtā drošības sertifikāta darbības laikā un saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu nav pamata atteikumam izsniegt sertifikātu.

30. Ja pārvadātājs, kas ir saņēmis drošības sertifikātu, maina juridisko adresi vai citus rekvizītus, tas piecu darbdienu laikā paziņo par to komisijai, iesniedzot pārreģistrācijas pieteikumu, kam pievieno drošības sertifikāta oriģinālu un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina attiecīgās izmaiņas.

31. Komisija pārreģistrē sertifikātu 10 dienu laikā no pārreģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas. Dzelzceļa tehniskās inspekcijas atzinums nav nepieciešams.

V. Pārvadātāja tiesības un pienākumi

32. Pārvadātāja pienākums ir dot iespēju dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pārliecināties par pārvadātāja sniegto ziņu patiesumu un par attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras lietošanas noteikumu ievērošanu.

33. Par drošības sertifikāta izmantošanu ir atbildīgs tā saņēmējs. Drošības sertifikāta saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

34. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

35. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūliju.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 12.01.1999.Stājas spēkā: 01.07.1999.Zaudē spēku: 16.10.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
20801
01.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva