Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.619

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44 6.§)
Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta pirmo daļu
un Gaujas nacionālā parka likuma 4.panta 4.punktu
(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.112 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamu zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi (turpmāk — zemes transformācija) un izsniedz zemes transformācijas atļauju (turpmāk — atļauja).

2. Zemes transformāciju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs ierosināt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona (turpmāk — transformācijas ierosinātājs).

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

3. Ar atļaujas izsniegšanu saistītos izdevumus sedz transformācijas ierosinātājs .

II. Zemes transformācijas kārtība

4. Zemes transformācija atļauta saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai detālplānojumu.

5. Zemes transformācija ir aizliegta:

5.1. nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās, izņemot gadījumu, ja par to ir izdots Ministru kabineta rīkojums;

5.2. teritorijās, kurās, transformējot zemes nogabalu, tiek ierobežota servitūtu vai citu apgrūtinājumu izmantošana, ja nav saņemts rakstisks saskaņojums ar servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju neuzskata šādas darbības (izņe­mot nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas):

6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;

6.2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);

6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs).

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

7. Šo noteikumu 6.punkta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Lai minētajās teritorijās veiktu attiecīgās darbības, nepieciešams saņemt zemes transformācijas atļauju saskaņā ar šiem noteikumiem un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.112 redakcijā)

III. Atļauju izsniegšanas kārtība

8. (Svītrots ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112.)

9. Transformācijas ierosinātājs zemes transformācijas iesniegumu (turpmāk — iesniegums) (1.pielikums) kopā ar iesniegumā norādītajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk — dienests) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā atrodas transformējamais zemes nogabals.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

9.1 Dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde nosūta šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu kopijas pilsētas (novada) domei vai pagasta padomei atzinuma sniegšanai par zemes transformācijas atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.112 redakcijā)

10. Dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. par atļaujas izsniegšanu (2.pielikums);

10.2. par atļaujas nosacījumiem vai atļaujas atteikumu (3.pielikums), ja:

10.2.1. tiek konstatēts, ka transformācija neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

10.2.2. transformācija nav pieļaujama saskaņā ar pilsētas (novada) domes vai pagasta padomes atzinumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.112 redakcijā)

11. Atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi. Pēc atļaujas saņēmēja pamatota pieprasījuma atļaujas izsniedzējs tās derīguma termiņu var pagarināt vēl uz diviem gadiem (4.pielikums).

12. Ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals ir meliorēts, dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pirms atļaujas izsniegšanas transformācijas ierosinātājam izsniedz atzinumu par transformējamā zemes nogabala ietekmi uz piegulošajām meliorētajām platībām un tehniskos noteikumus meliorācijas sistēmu pārkārtošanai.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.112 redakcijā)

13. Pēc visu ar zemes transformāciju saistīto darbību pabeigšanas transformācijas ierosinātājs iesniedz dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē zemes vienību robežu vai situācijas plāna kopiju, kurā norādīta transformētā zemes nogabala platība, un meliorācijas sistēmas pārkārtošanas darbu pieņemšanas akta kopiju.

14. Reģionālā lauksaimniecības pārvalde pēc šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieprasa:

14.1. attiecīgajai Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībai — atzinumu par ieaudzētā meža atbilstību mežaudzes ieaudzēšanas nosacījumiem, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme transformēta par meža zemi;

14.2. teritoriālajām būvvaldēm — būvatļaujas kopiju, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme transformēta apbūvei.

15. Dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pēc šo noteikumu 14.punktā minēto attiecīgo dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā veic pārbaudi dabā un izsniedz rakstisku atzinumu par zemes transformācijas atbilstību atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam.

16. Transformācijas ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā iesniegumu par zemes lietošanas veida maiņu. Iesniegumam pievieno:

16.1. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas;

16.2. transformācijas atļaujas un šo noteikumu 15.punktā minētā atzinuma kopiju;

16.3. transformētā zemes nogabala precizēto situācijas plānu un to platību sarakstu, kurās mainīts zemes lietošanas veids.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

17. Zemes transformāciju uzskata par pabeigtu, kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa, pamatojoties uz šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju, ir izdarījusi grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastrā.

18. Dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde, saņemot normatīvajos aktos par meliorācijas kadastra informācijas apmaiņu noteiktajā kārtībā informāciju no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, izdara grozījumus meliorācijas kadastrā.

19. Iesniegumus, izsniegtās atļaujas un atzinumus par zemes transformācijas atbilstību atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam un mērķim reģistrē dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

IV. Noslēguma jautājumi

20. (Svītrots ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.606.)

(Grozījumu 2.punkts: noteikumi neattiecas uz zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kas ir ierosinājuši zemes transformāciju līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai)

21. Ja nav apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai detālplānojums, lauksaimniecības zemes transformācija par meža zemi ir atļauta saskaņā ar kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.606 redakcijā; grozījumu 2.punkts: noteikumi neattiecas uz zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kas ir ierosinājuši zemes transformāciju līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai)

22. Pēc tam kad saņemts transformācijas ierosinātāja iesniegums un dienesta reģionālās pārvaldes atzinums par transformējamā zemes nogabala ietekmi uz piegulošajām meliorētajām platībām un meliorācijas sistēmu pārkārtošanas iespējām, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu sagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.619

(Pielikums grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.112)

Zemkopības ministrs M.Roze
2. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.619

Zemkopības ministrs M.Roze
3. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.619


Zemkopības ministrs M.Roze
4. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.619
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 619Pieņemts: 20.07.2004.Stājas spēkā: 29.07.2004.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
91647
{"selected":{"value":"11.02.2006","content":"<font class='s-1'>11.02.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.02.2006","iso_value":"2006\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2005","iso_value":"2005\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2005.-10.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2004","iso_value":"2004\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2004.-26.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.02.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)