Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū".
Ministru kabineta noteikumi Nr.361

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 56.§)
Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti labības tirgus intervences pasākumi, iepērkot no juridiskām personām (turpmāk — labības pārdevējs) Eiropas Savienības teritorijā audzētos kviešus un miežus, kas tiek piedāvāti viendabīgas labības partijas (vienā reizē piedāvātais labības daudzums) veidā.

2. Intervences aģentūras funkcijas atbilstoši Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulai Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), Latvijā pilda Lauku atbalsta dienests.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.207 redakcijā)

3. Pārtikas un veterinārais dienests labības intervences pasākumu ietvaros veic:

3.1. references laboratorijas funkcijas;

3.2. ikgadējo intervences noliktavu atbilstības novērtēšanu;

3.3. paraugu ņemšanu un paraugu laboratorisko izmeklēšanu;

3.4. kopīgi ar Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem — ikgadējo intervences noliktavu pārbaudi;

3.5. labības piesārņojuma līmeņa (tai skaitā radioaktivitātes) kontroli, pamatojoties uz riska analīzi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 18.jūlija Regulu (EK) Nr. 687/2008, kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai.

(Grozīts ar MK 22.11.2005. noteikumiem Nr.890; MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.207)

4. Kopējais viena labības pārdevēja intervencē piedāvājamais minimālais labības daudzums ir 80 tonnas. Lai nodrošinātu optimālus darba apstākļus intervences noliktavās, Lauku atbalsta dienests var noteikt minimālo vienā dienā piegādājamo labības daudzumu.

4.1 Labības pārdevējs paziņo Lauku atbalsta dienestam intervencei piedāvātās labības audzētāja un pirmapstrādes veicēja nosaukumu un adresi, kā arī informāciju par veģetācijas un uzglabāšanas periodā lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(MK 22.11.2005. noteikumu Nr.890 redakcijā)

II. Intervences noliktavas izvēles kārtība

5. Komersants, kurš pretendē uz intervencē iepirktās labības pieņemšanu un uzglabāšanu noliktavā, katru gadu līdz 1.augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā apliecina apņemšanos veikt intervences noliktavas funkcijas un uzņemties saistības, kā arī norāda pakalpojumu cenas, vēlamos glabāšanas apjomus un labības veidu, kuru vēlas pieņemt un uzglabāt. Iesniegumam pievieno:

5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3. (svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.171);

5.4. bankas izziņu, kas apliecina komersanta norēķinu konta esību;

5.5. tehnisko informāciju par glabāšanas vietām (noliktavu izvietojuma plānu, tehnisko nodrošinājumu) un iespējām veikt elektronisku datu uzskaiti.

6. Lauku atbalsta dienests izskata iesniegumu un lēmumu paziņo iesnieguma iesniedzējam 30 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

7. Lauku atbalsta dienests izvēlas intervences noliktavu, ņemot vērā iesniegumā norādītās pakalpojumu cenas, uzglabāšanas apjomus, reģionālo izvietojumu un tehnisko nodrošinājumu. Ar izvēlēto intervences noliktavu Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu, kurā obligāti iekļauj šādas sadaļas:

7.1. līguma slēdzēju pušu nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, norēķinu rekvizīti, reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, pārstāvju amats, vārds, uzvārds, personas kods;

7.2. līguma priekšmets — labības veids un apjoms, par kādu tiek slēgts līgums;

7.3. noliktavas turētāja tiesības un pienākumi — labības pieņemšanas, uzglabāšanas, pārvietošanas nosacījumi, kārtība un atbildība, pieņemot un uzglabājot labību;

7.4. Lauku atbalsta dienesta tiesības un pienākumi;

7.5. maksājumi — pakalpojumu samaksas noteikšanas kritēriji, norēķinu kārtība un termiņi;

7.6. līguma slēdzēju atbildība — pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība;

7.7. līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas kārtība.

(Grozīts ar MK 09.11.2004. noteikumiem Nr.920)

8. Ja intervences noliktava nespēj nodrošināt intervences pasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests izsludina jaunu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

III. Svara un kvalitātes novērtēšana

8.1 Intervences noliktava katrai piegādātajai labības kravai pirms iepērka­mās labības pieņemšanas nosaka šādus labības kvalitātes rādītājus:

8.1 1. labības mitruma saturs;

8.1 2. labības krāsa;

8.1 3. labības smarža;

8.1 4. kaitēkļu invāzija labībā;

8.1 5. piemaisījumu procentuālais daudzums.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.920 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.171; MK 22.11.2005. noteikumiem Nr.890)

8.2 Lauku atbalsta dienests piegādāto labības kravu intervences noliktavā nepieņem, ja šo noteikumu 8.1 punktā minētie rādītāji neatbilst minimālajām kvalitātes prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2008.gada 18.jūlija Regulā (EK) Nr. 687/2008, kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai, kā arī normatīvajos aktos dzīvnieku barībai noteiktajām prasībām.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.207 redakcijā)

9. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra laborato­rijā atbilstoši validētām metodēm veic intervencē iepērkamās labības kvalitātes analīzes saskaņā ar Komisijas 2008.gada 18.jūlija Regulu (EK) Nr. 687/2008, kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai, un Latvijas nacionālo standartu statusā adaptētajiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem par analīzes metodēm labības kvalitātes noteikšanai, izmantojot šādus standartus vai metodes:

9.1. parauga ņemšanai – LVS 270:2000 “Labība. Analīžu metodes. Graudu paraugu noņemšana”;

9.2. mitruma noteikšanai – vienu no šādiem standartiem vai metodēm:

9.2.1. LVS ISO 712:2003 “Graudaugi un graudaugu produkti. Mitruma satura noteikšana. Parastā references metode”;

9.2.2. metodi, kuras pamatā ir infrasarkano staru tehnoloģija;

9.3. proteīnu satura noteikšanai – vienu no šādiem standartiem vai metodēm:

9.3.1. standartu LVS EN IS0 20483:2007 “Labība. Analīžu metodes. Kopproteīna noteikšana graudos un graudu produktos”;

9.3.2. infrasarkano staru metodi.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.207 redakcijā)

10. Labības pārdevējs saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto rēķinu 10 darbdienu laikā sedz visas izmaksas, kas radušās, pieņemot, uzglabājot un izvedot kvalitātes prasībām neatbilstošu labību.

IV. Norēķinu kārtība par labības transportēšanu

11. Komisijas 2008.gada 18.jūlija Regulas (EK) Nr. 687/2008, kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai, 9.pantā minēto transporta izmaksu noteikšanai izmanto likmi 0,02 lati (bez pievienotās vērtības nodokļa) par tonnkilometru.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.207 redakcijā)

12. Transportēšanas attāluma noteikšanai izmanto elektronisko karti JS Latvija 2.

V. Intervences uzkrājumu pārdošana

13. (Svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.171.)

14. Ja pārdošanai piedāvātais apjoms ir mazāks par 5000 tonnu, Lauku atbalsta dienests rīko izsoli, lai intervencē iepirkto labību pārdotu vietējā tirgū.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.171)

15. Uzkrājumus vietējā tirgū pārdod ne biežāk kā reizi nedēļā, ja nepieciešams, sniedzot Eiropas Komisijai pamatojumu par pārdošanas nepieciešamību.

16. Pārdodot intervencē iepirkto labību pēc Lauku atbalsta dienesta rīkojuma, intervences noliktava pircējam izsniedz iekšējās pārvietošanas pavad­zīmi. Iekšējās pārvietošanas pavadzīmi Lauku atbalsta dienests izmanto, nofor­mējot un izsniedzot pircējam pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.207 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumus Nr.303 "Noteikumi par intervenci labības tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 91.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 361Pieņemts: 20.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 02.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
87986
{"selected":{"value":"07.03.2009","content":"<font class='s-1'>07.03.2009.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2009","iso_value":"2009\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2009.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2007","iso_value":"2007\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2007.-06.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2005","iso_value":"2005\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2005.-02.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2005","iso_value":"2005\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2005.-29.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2004","iso_value":"2004\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2004.-15.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-12.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)