Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.74

Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 40.§)
Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū.

2. Intervences pasākumu ieviešanas kārtība ir noteikta:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013);

2.2. Komisijas 2009.gada 11.decembra Regulā Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (turpmāk – regula Nr. 1272/2009);

2.3. Komisijas 2008.gada 20.augusta Regulā Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (turpmāk – regula Nr. 826/2008);

2.4. Komisijas 2014. gada 4. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 950/2014, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu (turpmāk – regula Nr. 950/2014);

2.5. Komisijas 2015. gada 15. oktobra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/1852, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu (turpmāk – regula Nr. 2015/1852).

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 556; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 699)

3. Intervences pasākumi ir:

3.1. regulas Nr. 1308/2013 11. pantā minēto produktu iepirkums intervencē;

3.2. regulas Nr. 1308/2013 17. pantā minēto produktu privāta uzglabāšana;

3.3. noteiktu produktu iepirkums intervencē vai to privātā uzglabāšana tirgus traucējumu gadījumā saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 219. pantu.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.556 redakcijā)

4. Lauku atbalsta dienests ir:

4.1. intervences aģentūra saskaņā ar regulas Nr. 1272/2009 2.pantu;

4.2. kompetentā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 1272/2009 42.panta 4.punktu, 58.pantu, IV pielikuma I daļas 5., 6. un 7.punktu, IV pielikuma III daļu, V pielikuma I daļas 5.punktu un 6.punkta trešo daļu;

4.3. dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 826/2008 1.panta 2.punktu;

4.4. par pārbaudi atbildīgā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 826/2008 36. un 37.pantu;

4.5. par pārbaudi atbildīgā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 950/2014 14. pantu;

4.6. par pārbaudi atbildīgā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 2015/1852 16. panta 2., 5., 6. un 9. punktu.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 556; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 699)

5. Pārtikas un veterinārais dienests saistībā ar intervences pasākumiem pēc Lauku atbalsta dienesta rakstiska pieprasījuma:

5.1. novērtē intervences noliktavu atbilstību regulas Nr. 1272/2009 3.pantā minētajām prasībām;

5.2. ņem intervencē piedāvāto un iepirkto produktu paraugus (attiecībā uz piesārņojuma kontroli intervencē piedāvātajai labībai paraugus ņem, pamatojoties uz riska analīzi atbilstoši regulas Nr. 1272/2009 I pielikuma I daļā noteiktajam) un nodod tos laboratoriskai izmeklēšanai valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"", kā arī, ievērojot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētos testēšanas pārskatus, sniedz Lauku atbalsta dienestam atzinumu par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto produktu atbilstību regulas Nr. 1272/2009 7.pantā minētajām prasībām;

5.3. piedalās pārbaudēs produktu privātās uzglabāšanas vietās, izvērtē produktu uzglabāšanas atbilstību atbilstoši tieši piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par privāto uzglabāšanu, ņem uzglabāto produktu paraugus atbilstoši regulas Nr. 826/2008 36. panta 8. punktam, regulas Nr. 950/2014 14. panta 7. punktam un regulas Nr. 2015/1852 16. panta 9. punktam un nosūta tos laboratoriskai izmeklēšanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR", kā arī, ievērojot šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos testēšanas pārskatus, sniedz Lauku atbalsta dienestam atzinumu par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto produktu atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par privāto uzglabāšanu;

5.4. uzrauga gaļas sadalīšanu pirms tās novietošanas uzglabāšanā, kā arī novērtē gaļas atbilstību Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras preču kodiem, sagatavo protokolu par šīm pārbaudēm un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 684; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 556; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 699)

6. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"":

6.1. pilda references laboratorijas funkcijas;

6.2. laboratoriski izmeklē paraugus šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos gadījumos un testēšanas pārskatus iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā;

6.3. izmantojot regulas Nr. 1272/2009 7.panta 2.punktā norādītās metodes, veic intervencē iepērkamo produktu kvalitātes analīzes atbilstoši Latvijas nacionālo standartu statusā adaptētiem Eiropas un starptautiskiem standartiem.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.684)

7. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas nosaka lauksaimniecības produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanu un uzraudzību, atbilstoši kompetencei sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

8. Lauku atbalsta dienests sagatavo intervences pasākumu iesniegumu un konkursa piedāvājumu veidlapas un ievieto tās savā tīmekļa vietnē.

9. (Svītrots ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 699)

10. Lauku atbalsta dienests apstiprina piena pārstrādes komersantu atbilstību regulas Nr. 1272/2009 4.panta 3.punktā un regulas Nr. 826/2008 I pielikuma III daļas I iedaļā minētajām prasībām.

II. Iepirkums intervencē un tā administrēšana

11. Pieteikties iepirkumam intervencē var komersants, kas atbilst regulas Nr. 1272/2009 4.pantā minētajām prasībām (turpmāk – pretendents).

12. Pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1272/2009 10.pantu iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par iepirkumu intervencē vai konkursa piedāvājumu par iepirkumu intervencē.

13. Ja iepirkumam intervencē tiek piedāvāta labība, pretendents, iesniedzot šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienestam paziņo arī intervencei piedāvātās labības audzētāja un pirmapstrādātāja nosaukumu un adresi un sniedz informāciju par veģetācijas un uzglabāšanas periodā lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

14. Regulas Nr. 1272/2009 9.pantā noteikto nodrošinājumu iesniedz un administrē atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodrošinājuma piemērošanas kārtību lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem.

15. Regulas Nr. 1272/2009 29.pantā minēto transporta izmaksu noteikšanai izmanto likmi 0,03 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par tonnkilometru.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.684; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Intervences noliktavas izvēle

16. Uz intervencē iepirktā produkta pieņemšanu un uzglabāšanu var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts vai reģistrēts komersants, kura rīcībā ir regulas Nr. 1272/2009 3.panta prasībām atbilstoša noliktava (turpmāk – intervences noliktavas turētājs).

17. Intervences noliktavas turētājs Lauku atbalsta dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā intervences noliktavas turētājs apliecina, ka apņemas pildīt intervences noliktavas funkcijas atbilstoši regulas Nr. 1272/2009 prasībām un norāda pakalpojumu cenu, vēlamo glabāšanas apjomu un produkta veidu, ko vēlas uzglabāt. Iesniegumam pievieno:

17.1. bankas izziņu, kas apliecina komersanta norēķinu konta esību;

17.2. tehnisko informāciju par glabāšanas vietu (glabāšanas telpu izvietojuma plānu, tehnisko nodrošinājumu) un informāciju par iespēju elektroniski uzskaitīt datus.

18. Lauku atbalsta dienests apstiprina izvēlēto intervences noliktavu un slēdz līgumu ar intervences noliktavas turētāju, ievērojot prasības, kas noteiktas Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulā (EK) Nr. 884/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu, ko veic Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un intervences krājumu glabāšanas darbību iegrāmatošanu, ko īsteno dalībvalstu maksājumu aģentūras.

IV. Intervencē iepirkto produktu pārdošana

19. Ja komersants vēlas pirkt intervencē iepirktos produktus, viņš atbilstoši regulas Nr. 1272/2009 42.pantam piesakās konkursam, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par intervences produkta pirkšanu.

20. Lai pārdotu intervencē iepirkto labību pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma līdz brīdim, kad ir iespējams sagatavot attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, intervences noliktava šo noteikumu 19.punktā minētajam komersantam izsniedz iekšējās pārvietošanas pavadzīmi.

V. Atbalsts privātai uzglabāšanai

21. Pieteikties atbalstam lopkopības produktu privātai uzglabāšanai var komersants, kas atbilst regulas Nr. 826/2008 8. pantā un regulas Nr. 950/2014 4. panta 2. punktā noteiktajām prasībām (turpmāk – uzglabātājs).

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.556 redakcijā)

21.1 Parastais nogatavināšanas periods pārējiem sieriem saskaņā ar regulas Nr. 2015/1852 3. panta 1. punktu ir komersanta apstiprinātajā tehniskajā un kvalitātes dokumentācijā noteiktais laiks, bet tas nav īsāks par 21 dienu. Siera derīguma termiņš, skaitot no pirmās dienas pēc nogatavināšanas beigām, ir garāks par regulas Nr. 2015/1852 8. pantā noteikto līguma regulēto uzglabāšanas laiku. Biezpienu un svaigo sieru uz biezpiena bāzes uzglabāšanai piesaka sasaldētu, nepiemērojot prasību par nogatavināšanas laiku.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

22. Uzglabātājs konkursa piedāvājumu par privātu uzglabāšanu vai iesniegumu par privātu uzglabāšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

23. Uzglabātājs vismaz divas darbdienas pirms katras produkta partijas ievietošanas noliktavā (saldētavā) privātai uzglabāšanai sniedz Lauku atbalsta dienestam regulas Nr. 826/2008 20.panta pirmās daļas "a" un "b" apakšpunktā minēto informāciju.

24. Ja uzglabātājam, pieņemot uzglabāšanā gaļu, veicamas regulas Nr. 826/2008 26.panta 1.punktā minētās darbības, viņš par to paziņo Lauku atbalsta dienestam divas darbdienas pirms katras produkta partijas ievietošanas noliktavā (saldētavā) privātai uzglabāšanai.

VI. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušiem:

25.1. Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 180.nr.; 2005, 43., 190.nr.; 2007, 20.nr.; 2009, 37.nr.);

25.2. Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumus Nr.874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167.nr.; 2009, 172.nr.);

25.3. Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumus Nr.229 "Liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 74Pieņemts: 25.01.2011.Stājas spēkā: 02.02.2011.Zaudē spēku: 10.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 01.02.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
225108
{"selected":{"value":"17.12.2015","content":"<font class='s-1'>17.12.2015.-09.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.12.2015","iso_value":"2015\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2015.-09.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2014","iso_value":"2014\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2014.-16.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2011","iso_value":"2011\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2011.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)