Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2004.gada 3.februārī (prot. Nr.5 34.§)
Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
13.panta pirmās daļas 9.punktu un 14.panta sesto daļu un
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta desmito daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk — ienākuma nodokļa maksātājs), kurš ir reģistrēts un darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā, saimnieciskās darbības attīstības projekta (turpmāk — attīstības projekts) atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai.

2. Lēmumu par konkrēta ienākuma nodokļa maksātāja attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai pieņem Nacionālā reģionālās attīstības padome, pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk — ministrija) iesniegto priekšlikumu.

3. Plānošanas reģionu attīstības aģentūras konsultē ienākuma nodokļa maksātājus par attīstības projekta iesnieguma sagatavošanu.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

4. Šo noteikumu 2.punktā minēto priekšlikumu ministrija sagatavo, pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk — aģentūra) informāciju par ienākuma nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas iesniegto attīstības projekta iesniegumu (1.pielikums) un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī starp­institūciju vērtēšanas komisijas vērtējumu par attīstības projektu.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

5. Aģentūra reģistrē attīstības projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (1.pielikums) (turpmāk - iesniegums), ja ienākuma nodokļa maksātājs ir reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.133 redakcijā)

6. Ja ienākuma nodokļa maksātāja juridiskā adrese ir pašvaldības teritorijā, kam nav piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, aģentūrai nav tiesību reģistrēt šī nodokļa maksātāja iesniegumu. Šajā gadījumā aģentūra divu nedēļu laikā nosūta iesnieguma iesniedzējam motivētu atteikumu, tam pievienojot iesniegtos dokumentus.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136; MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

7. Aģentūra atliek lēmuma pieņemšanu par iesnieguma tālāko virzību, ja saņemto dokumentu pirmreizējā pārbaudē tā konstatē, ka:

7.1. iesniegtais attīstības projekta iesniegums ir nepilnīgs;

7.2. iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama, lai nodrošinātu kvalitatīvu attīstības projekta atbilstības izvērtējumu.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136; MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos aģentūra divu nedēļu laikā nosūta ienākuma nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai rakstisku uzaicinājumu novērst konstatētos trūkumus un sniegt papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

9. Ja mēneša laikā no šo noteikumu 8.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ienākuma nodokļa maksātājs, kuru aģentūra ir uzaicinājusi novērst trūkumus iesniegtajos dokumentos un sniegt papildu informāciju, pieprasīto informāciju nav sniedzis, aģentūra nosūta iesnieguma iesniedzējam motivētu atteikumu, tam pievienojot iesniegtos dokumentus.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136; MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

10. Ja ienākuma nodokļa maksātāja papildus iesniegtie dokumenti nenodrošina lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, aģentūrai ir tiesības atkārtoti uzaicināt nodokļa maksātāju sniegt papildu informāciju un rakstiski noteikt termiņu papildu informācijas iesniegšanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

11. Ja šo noteikumu 10.punktā noteiktajā termiņā nodokļa maksātājs pieprasīto informāciju nav sniedzis, aģentūra nosūta iesnieguma iesniedzējam motivētu atteikumu.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.133 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133.)

13. Lai izvērtētu attīstības projektu, ministrija izveido starpinstitūciju vērtēšanas komisiju (turpmāk — komisija), iekļaujot tajā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. Komisijas darbu reglamentē reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprināts nolikums.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

14. Ja komisijai vērtējuma sniegšanai ir nepieciešama papildu informācija par ienākuma nodokļa maksātāja attīstības projektu, aģentūra uz komisijas sēdi uzaicina ienākuma nodokļa maksātāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai lūdz sniegt informāciju rakstiski vienas nedēļas laikā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

15. Ierobežotas pieejamības informāciju, kas par konkrēto attīstības projektu un ienākuma nodokļa maksātāja saimniecisko darbību ir kļuvusi zināma aģentūras darbiniekiem, komisijas locekļiem un Nacionālās reģionālās attīstības padomes locekļiem, aizliegts izpaust ar attīstības projektu nesaistītām personām. Par šīs informācijas izpaušanu persona tiek saukta pie normatīvajos aktos par personas datu un komercnoslēpuma aizsardzību noteiktās atbildības.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

16. Komisija vērtē attīstības projektu, ievērojot attīstības projektu vērtē­šanas pamatkritērijus (2.pielikums). Lēmumu par attīstības projekta atbilstību komisija pieņem koleģiāli, pamatojoties uz komisijas locekļu vērtējumu par attīstības projekta atbilstību kritērijiem.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

17. Komisijas locekļu personālsastāvu apstiprina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā)

18. Ministrija nosaka minimālo kopējo punktu skaitu, kas attīstības projektam jāsaņem atbilstoši kopsavilkuma tabulā aprēķinātajam punktu skaitam, lai ministrija Nacionālajā reģionālās attīstības padomē varētu iesniegt priekšlikumu par reģistrētā attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

19. Ministrija ne retāk kā reizi pusgadā sniedz Nacionālās reģionālās attīstības padomei priekšlikumus par reģistrēto attīstības projektu atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai.

20. Ienākuma nodokļa maksātāju sarakstu, par kuru attīstības projektu atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai Nacionālā reģionālā attīstības padome ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu un kuriem ir tiesības piemērot likumā noteikto īpašo pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtību (nosakot apliekamo ienākumu) un īpašo zaudējumu pārnešanas kārtību (turpmāk — ienākuma nodokļa atvieglojumi), ministrija nosūta Valsts ieņēmumu dienestam un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

20.1 Ienākuma nodokļa maksātājs saskaņā ar Nacionālās reģionālās attīs­tības padomes lēmumu par attīstības projekta atbalstīšanu noslēdz ar aģentūru līgumu, kas nosaka projektā paredzēto darbu izpildes kārtību, atbildību par to neizpildi, kā arī kārtību, kādā aģentūras noteiktos termiņos sniedzama informā­cija par attīstības projekta ieviešanu.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā)

21. Ienākuma nodokļa maksātāji, kuri ar aģentūru ir noslēguši līgumu par attīstības projekta īstenošanas gaitas uzraudzību, attīstības projekta īstenošanai var piemērot ienākuma nodokļa atvieglojumu, sākot ar to taksācijas periodu, kurā Nacionālā reģionālās attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu par attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai. Ienākuma nodokļa atvieglojumu var piemērot līdz īpaši atbalstāmās teritorijas statusa termiņa beigām, kura ietvaros Nacionālā reģionālās attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgo attīstības projektu.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

22. Aģentūra uzrauga ar Nacionālās reģionālās attīstības padomes lēmumu apstiprināto attīstības projektu īstenošanu visā to darbības laikā, kā arī izlases kārtībā pārbauda minēto projektu īstenošanu to darbības vietā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

23. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz 1.oktobrim pēc deklarāciju apkopošanas nosūta aģentūrai informāciju par īpaši atbalstāmo teritoriju ienākuma nodokļa maksātājiem piemērotajiem ienākuma nodokļa atvieg­lojumiem.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā)

24. Aģentūra, uzraugot ar Nacionālās reģionālās attīstības padomes lēmumu apstiprināto attīstības projektu īstenošanu, reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.oktobrim, pieprasa ienākuma nodokļa maksātājam iesniegt dokumentus par apstiprināto attīstības projektu īstenošanas gaitu, kas apliecina attīstības projekta atbilstību attīstības projektu vērtēšanas kritērijiem, uz kuriem pamatojoties ir pieņemts lēmums par konkrētā attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

25. Ja apstiprinātā attīstības projekta īstenošanas gaitā netiek nodrošināta tā atbilstība visiem vērtēšanas kritērijiem, uz kuriem pamatojoties ir pieņemts lēmums par konkrētā attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai, vai ja nav noslēgts līgums ar aģentūru, aģentūra rakstiski paziņo ienākuma nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai par minēto neatbilstību un nosaka termiņu tās novēršanai vai līguma noslēgšanai.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā)

26. Pēc šo noteikumu 25.punktā minētā nepilnību novēršanas termiņa beigām aģentūrai ir tiesības veikt auditu, kurā pārbauda attīstības projekta atbilstību attīstības projekta vērtēšanas kritērijiem. Aģentūra audita veikšanai var pieaicināt Valsts ieņēmumu dienesta speciālistus un citu kompetentu institūciju pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

27. Ja ienākuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarotā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi attīstības projekta uzraudzības gaitā vai auditā konstatētās nepilnības, ministrija iesniedz Nacionālajā reģionālās attīstības padomē atkārtota lēmuma pieņemšanai ziņojumu par attīstības projekta neatbilstību attīstības projekta vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

28. Ja šo noteikumu 27.punktā minētajā gadījumā Nacionālā reģionālās attīstības padome pieņem lēmumu par attīstības projekta neatbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai, ienākuma nodokļa maksātājs tiesības uz ienākuma nodokļa atvieglojumiem zaudē ar taksācijas periodu, kurā bija pieņemts lēmums par attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai. Ministrija nosūta Nacionālās reģionālās attīstības padomes lēmumu Valsts ieņēmumu dienestam un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

29. Ienākuma nodokļa maksātājs, kas zaudējis tiesības uz ienākuma nodokļa atvieglojumiem saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu, veic ienākuma nodokļa pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti ienākuma nodokļa atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru bija nepamatoti samazināts maksājamais ienākuma nodoklis. Minētā summa uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

30. Noteikumu 23.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

31. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133.)

32. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133.)

33. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133.)

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133)

Ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta iesniegums nodokļa atvieglojuma saņemšanai

1. Vispārīgā informācija par attīstības projektu

1.1. Attīstības projekta/projekta posma nosaukums

 

 

1.2. Attīstības projekta īstenošanas vieta

Plānošanas reģions

 

Pašvaldība

 

Kontaktpersona

 

Tālrunis

 

Fakss

 

E-pasta adrese

 

1.3. Attīstības projekta iesniedzējs

Nosaukums

 

Juridiskais statuss

 

Juridiskā adrese

 

Reģistrācijas datums un numurs

 

Vadītājs

 

Tālrunis

 

Fakss

 

E-pasta adrese

 

Kontaktpersona

Tālrunis

 

Fakss

 

E-pasta adrese

 

1.4. Informācija par attīstības projekta iesniedzēju, saimnieciskās darbības raksturojums

Aprakstiet uzņēmuma pamatdarbību un tehnisko nodrošinājumu.

 

 

1.5. Attīstības projekta īstenošanas laiks

Attīstības projekts tiks īstenots laikposmā no

 

līdz

 

(gads, mēnesis)

(gads, mēnesis)

1.6. Plānotā ienākuma nodokļa atvieglojuma kopsumma

 

LVL

 

 

(summa vārdiem)

2. Attīstības projekta apraksts

2.1. Attīstības projekta mērķis

Aprakstiet attīstības projekta sasniedzamos mērķus.

 

 

2.2. Attīstības projekta apraksts pa gadiem

Attīstības projekta īstenošanas apraksts pa gadiem, norādot veicamos pasākumus līdz attīstības projekta īstenošanas beigām.

 

 

2.3. Attīstības projekta ietekmes uz nodarbinātību raksturojums

Attīstības projektā paredzēto jaunradāmo un saglabājamo darba vietu apraksts, kurā sniegta informācija par jaunradāmo un saglabājamo darba vietu skaitu un algu līmeni pa attīstības projekta īstenošanas gadiem.

 

 

2.4. Attīstības projekta nepieciešamības pamatojums

Aprakstiet nozari, kurā tiks īstenots attīstības projekts, uzņēmuma pašreizējo stāvokli attīstības projekta īstenošanas jomā, problēmu, kuru attīstības projekts risinās, un iespējamās alternatīvas.

 

 

2.5. Attīstības projekta sagaidāmie rezultāti un ietekme

Norādiet attīstības projekta īstenošanas efektivitāti un, ja iespējams, tā ekonomisko efektivitāti.

 

 

2.6. Attīstības projekta īstenošanas riski

Norādiet riskus un pieņēmumus, kuri varētu apdraudēt veiksmīgu attīstības projekta ieviešanu.

 

 

3. Attīstības projekta administratīvā ieviešana

3.1. Attīstības projekta iesniedzēja pārvaldes struktūra

Sniedziet informāciju par uzņēmuma pašreizējo organizatorisko struktūru, darbinie­kiem, to funkcijām un kvalifikāciju.

 

 

3.2. Attīstības projekta ieviešanas shēma

Norādiet, kā tiks nodrošināta attīstības projekta ieviešanas vadība, tehniskais nodrošinājums un uzraudzība.

 

 

4. Attīstības projekta finansējums

4.1. Pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas plāns attīstības projekta īstenošanas laikā

Nr.
p.k.

Plānotā pamatlīdzekļu iegāde vai to izveidošana

Iegādes vai izveidošanas vērtība

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

KOPĀ

 

4.2. Finansējuma sadalījums pa gadiem

Nr.
p.k.

Finanšu pozīcija

1.gads

2.gads

3.gads

 

1

2

3

4

5

KOPĀ (3.+4.+5.)

1.

Attīstības projekta kopējās izmaksas

 

 

 

 

2.

Plānotā pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas vērtība kopā

 

 

 

 

3.

Amortizācija

 

 

 

 

4.

Plānotā ienākuma nodokļu atvieglojuma summa

 

 

 

 

4.3. Informācija par iepriekšējos trijos saimnieciskās darbības gados saņemto valsts atbalstu

Nr.
p.k.

Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu

Faktiskais atbalsta piešķiršanas datums

Atbalsta sniedzējs1

Atbalsta veids2

Piešķirtā atbalsta summa (Ls)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 2.punktu atbalsta sniedzējs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu.

2 Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu atbalsts var izpausties kā tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu vai sociālās apdroši­nāšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, valsts vai pašvaldības galvojums, kredītu procentu likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldības pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividen­dēm tās kontrolē esošajās komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldības ieguldījums komerc­sabiedrībā, parādu norakstīšana, preferenciālo likmju noteikšana valsts komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

4.4. Bankas rekvizīti

Konta turētājs

 

Bankas konts

 

IBAN kods

 

Bankas nosaukums

 

Bankas adrese

 

Persona(-as) ar paraksta tiesībām

 

(vārds, uzvārds un amats)

5. Pielikumu saraksts

Pievienojiet attīstības projekta iesniegumam šādus pielikumus:

1. Pašvaldības atzinums par attīstības projekta atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentam.

2. Attīstības projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija.

3. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.133.)

4. Attīstības projekta iesniedzēja statūtu kopija (ar visiem reģistrētajiem grozījumiem).

5. Attīstības projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves apraksti (CV).

6. Normatīvajos aktos pieprasītās licences.

7. Attīstības projekta iesniedzēja plānotās saimnieciskās darbības naudas plūsmas aprēķins pieciem gadiem, ieskaitot attīstības projekta iesniegšanas gadu.

8. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem - uzņēmuma gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju kopijas par pēdējiem trim gadiem; iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju kopijas par pēdējiem trim gadiem; ienākuma nodokļa maksātājam, kas kārto grāmatvedību divkārša ieraksta sistēmā, - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins par pēdējo pārskata periodu (I ceturksnis, pusgads, deviņi mēneši) attīstības projekta iesniegšanas brīdī.

9. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls, izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms attīstības projekta iesniegšanas).

10. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēju skaitu, par kuriem projekta iesniedzējs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pēdējā pārskata mēnesī pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65
Attīstības projektu vērtēšanas pamatkritēriji

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.136 redakcijā)

Nr.
p.k.

Vērtējamo kritēriju apraksts

Vērtējuma punkti

1.

Attīstības projekta atbilstība īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības plānošanas dokumentam

0-5 punkti

2.

Attīstības projekta paredzamā ietekme uz teritorijas attīstību

0-5 punkti

3.

Attīstības projekta dzīvotspēja un attīstības iespējas

0-5 punkti

4.

Attīstības projekta veidlapā iekļautās informācijas un saimnieciskās darbības plānotās naudas plūsmas kvalitāte

0-5 punkti

5.

Attīstības projekta saimnieciskās darbības rādītāju (apgrozījums, investīcijas) pieaugums

0-5 punkti

6.

Attīstības projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas un/vai saglabātas esošās darba vietas

0-5 punkti

7.

Darbinieku algu apmēra samērojamība ar valsts noteikto minimālo algu

0-5 punkti

8.

Attīstības projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas, modernizēta ražošana/pakalpojumu sniegšana

0-5 punkti

9.

Attīstības projekta pievienotās vērtības radīšanas novērtējums

0-5 punkti

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65
Attīstības projekta vērtēšanas kritēriji

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65
Attīstības projekta atbilstības novērtēšanas punktu tabula

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.136)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 03.02.2004.Stājas spēkā: 14.02.2004.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 13.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
84343
{"selected":{"value":"18.02.2006","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2005","iso_value":"2005\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2005.-17.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2004","iso_value":"2004\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2004.-25.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)