Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.136

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 20.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
13.panta pirmās daļas 9.punktu un 14.panta sesto daļu un
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta desmito daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2.punktā minēto priekšlikumu ministrija sagatavo, pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - aģentūra) informāciju par ienākuma nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas iesniegto attīstības projekta pieteikumu (1.pielikums) un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī starp­institūciju vērtēšanas komisijas vērtējumu par attīstības projektu."

2. Aizstāt 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 22., 24. un 26.punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Lai izvērtētu attīstības projektu, ministrija izveido starpinstitūciju vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija), iekļaujot tajā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederā­cijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus. Komisijas darbu reglamentē reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprināts nolikums."

4. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Komisija vērtē attīstības projektu, ievērojot attīstības projektu vērtē­šanas pamatkritērijus (2.pielikums). Lēmumu par attīstības projekta atbilstību komisija pieņem koleģiāli, pamatojoties uz visu komisijas locekļu vērtējumu par attīstības projekta atbilstību kritērijiem.

17. Komisijas locekļu personālsastāvu apstiprina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs."

5. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ienākuma nodokļa maksātājs saskaņā ar Nacionālās reģionālās attīs­tības padomes lēmumu par attīstības projekta atbalstīšanu noslēdz ar aģentūru līgumu, kas nosaka projektā paredzēto darbu izpildes kārtību, atbildību par to neizpildi, kā arī kārtību, kādā aģentūras noteiktos termiņos sniedzama informā­cija par attīstības projekta ieviešanu."

6. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ienākuma nodokļa maksātāji, kuri ar aģentūru ir noslēguši līgumu par attīstības projekta īstenošanas gaitas uzraudzību, attīstības projekta īstenošanai var piemērot ienākuma nodokļa atvieglojumu, sākot ar to taksācijas periodu, kurā Nacionālā reģionālās attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu par attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai. Ienākuma nodokļa atvieglojums ir piemērojams līdz taksācijas perioda beigām īpaši atbalstāmās teritorijas statusa laikā, kura ietvaros Nacionālā reģionālās attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgo attīstības projektu."

7. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz 1.oktobrim pēc deklarāciju apkopošanas nosūta aģentūrai informāciju par īpaši atbalstāmo teritoriju ienākuma nodokļa maksātājiem piemērotajiem ienākuma nodokļa atvieg­lojumiem."

8. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja apstiprinātā attīstības projekta īstenošanas gaitā netiek nodrošināta tā atbilstība visiem vērtēšanas kritērijiem, uz kuriem pamatojoties ir pieņemts lēmums par konkrētā attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai, vai ja nav noslēgts līgums ar aģentūru, aģentūra rakstiski paziņo ienākuma nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai par minēto neatbilstību un nosaka termiņu tās novēršanai vai līguma noslēgšanai."

9. Papildināt 27.punktu aiz vārdiem "vērtēšanas kritērijiem" ar vārdiem "kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā".

10. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65

 

Ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta pieteikums nodokļa atvieglojuma saņemšanai

1. Vispārīgā informācija par attīstības projektu

1.1. Attīstības projekta/projekta posma nosaukums1.2. Attīstības projekta īstenošanas vieta

Plānošanas reģions

Pašvaldība

Kontaktpersona

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

1.3. Attīstības projekta iesniedzējs

Nosaukums

Juridiskais statuss

Juridiskā adrese

Reģistrācijas datums un numurs

Vadītājs


Tālrunis

 

Fakss

 

E-pasta adrese

 

Kontaktpersona


Tālrunis

 

Fakss

 

E-pasta adrese

 

1.4. Informācija par attīstības projekta iesniedzēju, saimnieciskās darbības raksturojums

Aprakstiet uzņēmuma pamatdarbību un tehnisko nodrošinājumu.

 

1.5. Attīstības projekta īstenošanas laiks

Attīstības projekts tiks īstenots laikposmā no

 

līdz

 

(gads, mēnesis)

(gads, mēnesis)

1.6. Plānotā ienākuma nodokļa atvieglojuma kopsumma

LVL

(summa vārdiem)

2. Attīstības projekta apraksts

2.1. Attīstības projekta mērķis

Aprakstiet attīstības projekta sasniedzamos mērķus.2.2. Attīstības projekta apraksts pa gadiem

Attīstības projekta īstenošanas apraksts pa gadiem, norādot veicamos pasākumus līdz attīstības projekta īstenošanas beigām.2.3. Attīstības projekta ietekmes uz nodarbinātību raksturojums

Attīstības projektā paredzēto jaunradāmo un saglabājamo darba vietu apraksts, kurā sniegta informācija par jaunradāmo un saglabājamo darba vietu skaitu un algu līmeni pa attīstības projekta īstenošanas gadiem.2.4. Attīstības projekta nepieciešamības pamatojums

Aprakstiet nozari, kurā tiks īstenots attīstības projekts, uzņēmuma pašreizējo stāvokli attīstības projekta īstenošanas jomā, problēmu, kuru attīstības projekts risinās, un iespējamās alternatīvas. 

2.5. Attīstības projekta sagaidāmie rezultāti un ietekme

Norādiet attīstības projekta īstenošanas efektivitāti un, ja iespējams, tā ekonomisko efektivitāti. 

2.6. Attīstības projekta īstenošanas riski

Norādiet riskus un pieņēmumus, kuri varētu apdraudēt veiksmīgu attīstības projekta ieviešanu. 

3. Attīstības projekta administratīvā ieviešana

3.1. Attīstības projekta iesniedzēja pārvaldes struktūra

Sniedziet informāciju par uzņēmuma pašreizējo organizatorisko struktūru, darbinie­kiem, to funkcijām un kvalifikāciju. 

3.2. Attīstības projekta ieviešanas shēma

Norādiet, kā tiks nodrošināta attīstības projekta ieviešanas vadība, tehniskais nodrošinājums un uzraudzība. 

4. Attīstības projekta finansējums

4.1. Pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas plāns attīstības projekta īstenošanas laikā

Nr.
p.k.

Plānotā pamatlīdzekļu iegāde vai to izveidošana

Iegādes vai izveidošanas vērtība

1.

2.

3.

4.

5.

KOPĀ

4.2. Finansējuma sadalījums pa gadiem

Nr.
p.k.

Finanšu pozīcija

1.gads

2.gads

3.gads

1

2

3

4

5

KOPĀ (3.+4.+5.)

1.

Attīstības projekta kopējās izmaksas

2.

Plānotā pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas vērtība kopā

3.

Amortizācija

4.

Plānotā ienākuma nodokļu atvieglojuma summa

4.3. Informācija par iepriekšējos trijos saimnieciskās darbības gados saņemto valsts atbalstu

Nr.
p.k.

Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu

Faktiskais atbalsta piešķiršanas datums

Atbalsta sniedzējs1

Atbalsta veids2

Piešķirtā atbalsta summa (Ls)

1.

2.

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 2.punktu atbalsta sniedzējs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu.

2 Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu atbalsts var izpausties kā tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu vai sociālās apdroši­nāšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, valsts vai pašvaldības galvojums, kredītu procentu likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldības pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividen­dēm tās kontrolē esošajās komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldības ieguldījums komerc­sabiedrībā, parādu norakstīšana, preferenciālo likmju noteikšana valsts komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

4.4. Bankas rekvizīti

Konta turētājs

Bankas konts

IBAN kods

Bankas nosaukums

Bankas adrese

Persona(-as) ar paraksta tiesībām

(vārds, uzvārds un amats)

5. Pielikumu saraksts

Pievienojiet attīstības projekta pieteikumam šādus pielikumus:

1. Pašvaldības atzinums par attīstības projekta atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentam.

2. Attīstības projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija.

3. Attīstības projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja apliecības kopija.

4. Attīstības projekta iesniedzēja statūtu kopija (ar visiem reģistrētajiem grozījumiem).

5. Attīstības projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves apraksti (CV).

6. Normatīvajos aktos pieprasītās licences.

7. Attīstības projekta iesniedzēja plānotās saimnieciskās darbības naudas plūsmas aprēķins pieciem gadiem, ieskaitot attīstības projekta iesniegšanas gadu.

8. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem - uzņēmuma gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju kopijas par pēdējiem trim gadiem; iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju kopijas par pēdējiem trim gadiem; ienākuma nodokļa maksātājam, kas kārto grāmatvedību divkārša ieraksta sistēmā, - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins par pēdējo pārskata periodu (I ceturksnis, pusgads, deviņi mēneši) attīstības projekta iesniegšanas brīdī.

9. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls, izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms attīstības projekta iesniegšanas).

10. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēju skaitu, par kuriem projekta iesniedzējs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pēdējā pārskata mēnesī pirms projekta pieteikuma iesniegšanas."

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

"2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.65

Attīstības projektu vērtēšanas pamatkritēriji

 

Nr.
p.k.

Vērtējamo kritēriju apraksts

Vērtējuma punkti

1.

Attīstības projekta atbilstība īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības plānošanas dokumentam

0-5 punkti

2.

Attīstības projekta paredzamā ietekme uz teritorijas attīstību

0-5 punkti

3.

Attīstības projekta dzīvotspēja un attīstības iespējas

0-5 punkti

4.

Attīstības projekta veidlapā iekļautās informācijas un saimnieciskās darbības plānotās naudas plūsmas kvalitāte

0-5 punkti

5.

Attīstības projekta saimnieciskās darbības rādītāju (apgrozījums, investīcijas) pieaugums

0-5 punkti

6.

Attīstības projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas un/vai saglabātas esošās darba vietas

0-5 punkti

7.

Darbinieku algu apmēra samērojamība ar valsts noteikto minimālo algu

0-5 punkti

8.

Attīstības projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas, modernizēta ražošana/pakalpojumu sniegšana

0-5 punkti

9.

Attīstības projekta pievienotās vērtības radīšanas novērtējums

0-5 punkti"

12. Svītrot 3. un 4.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 22.02.2005.Stājas spēkā: 26.02.2005.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 25.02.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
102425
26.02.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)