Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.34

Rīgā 2004.gada 13.janvārī (prot. Nr.2, 40.§)

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma sastāvdaļas, to sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, likumības izvērtēšanas, ievērošanas pārraudzības un darbības apturēšanas kārtību, kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozīšanas kārtību.

2. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā ir attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi.

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.

4. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā:

4.1. saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detalizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus;

4.2. kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus, nosakot šai teritorijas daļai citu plānoto (atļauto) izmantošanu, citas vai detalizētas prasības plānotai (atļautai) izmantošanai un izmantošanas aprobežojumiem.

5. Par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojumu sagatavošanu ir atbildīgs vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs.

6. Vietējā pašvaldība lēmumus, kas attiecas uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādi, septiņu dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija publicē interneta mājas lapā www.raplm.gov.lv:

7.1. vietējo pašvaldību lēmumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādi;

7.2. izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai nodotos vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu projektus;

7.3. pašvaldību saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemtas vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojumu saistošās daļas.

8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija vietējo pašvaldību lēmumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādes uzsākšanu septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas nosūta ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem un to padotībā esošajām institūcijām.

9. Vietējā pašvaldība ir tiesīga rakstiski pieprasīt ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem un to padotībā esošajām institūcijām bez maksas sniegt informāciju un (vai) nosacījumus, kas nepieciešami vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādei.

10. Ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un to padotībā esošās institūcijas:

10.1. norīko amatpersonu, kas ir atbildīga par teritorijas plānošanas jautājumiem;

10.2. sadarbojas ar vietējo pašvaldību vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādes gaitā;

10.3. pēc tam kad pieņemts lēmums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu vai detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vai saņemts vietējās pašvaldības pieprasījums, divu nedēļu laikā bez maksas sniedz vietējai pašvaldībai nepieciešamo informāciju un (vai) nosacījumus atbilstoši kompetencei;

10.4. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības domes (padomes) izstrādātā un izvērtēšanai nodotā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu vai detālplānojuma projektu saņemšanas sniedz atzinumu par izstrādātajiem vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu vai detālplānojumu projektiem (ja ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un to padotībā esošās institūcijas izsniegušas šo noteikumu 9.punktā minētos nosacījumus).

11. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, tā grozījumus un detālplānojumus sagatavo ne mazāk kā divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas attiecīgās vietējās pašvaldības domē (padomē), bet otrs - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Spēku zaudējušo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, tā grozījumus un detālplānojumus glabā likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā.

12. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, tā grozījumu un detālplānojumu izstrādei nepieciešamo kadastrālo informāciju bez maksas nodrošina Valsts zemes dienests.

13. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojumu kartēs un plānos norāda kartes (plāna) nosaukumu, mērogu, lietotos apzīmējumus, koordinātu tīklu un kartes (plāna) izstrādātāju.

14. Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumiem, kā arī iegādāties to kopijas.

II. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvdaļas

15. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:

15.1. paskaidrojuma raksts;

15.2. saistošā daļa;

15.3. pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

16. Paskaidrojuma rakstā ietilpst:

16.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts;

16.2. kartes un plāni, kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana;

16.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;

16.4. topogrāfiskā karte (kartes) un topogrāfiskais plāns (plāni), kas izmantoti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai.

17. Saistošajā daļā ietilpst:

17.1. kartes (plāni), kurās attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana;

17.2. dažādu teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumi;

17.3. karte vai kartes (plāns vai plāni), kurās attēlo:

17.3.1. plānoto (atļauto) maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu;

17.3.2. pilsētu un ciemu robežas;

17.3.3. teritorijas, kurām obligāti izstrādājami detālplānojumi;

17.3.4. aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, kuru attēlošana ir iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

17.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai.

18. Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:

18.1. vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un apstiprināšanu;

18.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli, ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes nobeiguma posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus;

18.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

18.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

18.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

18.6. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību plānošanas reģiona teritorijas plānojuma un rajona pašvaldības teritorijas plānojuma prasībām;

18.7. cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.

III. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošana

19. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu sagatavo:

19.1. izvērtējot vietējās pašvaldības attīstības iespējas valstī, plānošanas reģionā un rajonā;

19.2. ievērojot valsts, kā arī attiecīgā plānošanas reģiona un rajona reģionālās attīstības plānošanas dokumentus.

20. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu (ne vecāku par pieciem gadiem) topogrāfisko karti ar mēroga noteiktību 1:10000, bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams, topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:2000.

21. Vietējās pašvaldības dome (padome), uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanu:

21.1. pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju (turpmāk - plānojuma vadītājs);

21.2. nosūta lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanas uzsākšanu un plānojuma vadītāja apstiprināšanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomei un rajona padomei, kā arī blakus esošajām vietējām pašvaldībām;

21.3. ja nepieciešams, rakstiski pieprasa ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem un to padotībā esošajām institūcijām, plānošanas reģiona attīstības padomei un rajona padomei bez maksas sniegt informāciju, kas nepieciešama vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai;

21.4. uzklausa fizisko un juridisko personu viedokli par attiecīgās teritorijas attīstību.

22. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanas gaitā vietējā pašvaldība sadarbojas ar valsts institūcijām, attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomi un rajona padomi, kā arī konsultējas ar citām vietējām pašvaldībām par kopīgi risināmajiem jautājumiem.

23. Vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai.

24. Vietējā pašvaldība, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta izvērtēšanu un sabiedrisko apspriešanu, nosūta to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un visām institūcijām, kas izsniegušas šo noteikumu 9.punktā minētos nosacījumus, atzinuma sniegšanai.

25. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, pilnveido vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projektu.

26. Sagatavoto (pilnveidoto) vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projektu izskata vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdē.

IV. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

27. Vietējās pašvaldības dome (padome) nodrošina vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā.

28. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu organizē ne mazāk kā divos posmos:

28.1. pirmo posmu organizē, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta sagatavošanu. Šis posms ilgst ne mazāk par četrām nedēļām pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

28.2. otro posmu organizē pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta sagatavošanas. Šis posms ilgst ne mazāk par sešām nedēļām pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

29. Vietējā pašvaldība nodrošina vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta un citu materiālu izstādi iedzīvotājiem pieejamā vietā un laikā.

30. Lai organizētu sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicē to vietējā vai rajona laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā ietver:

30.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;

30.2. ziņas par atbildīgo amatpersonu;

30.3. sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu;

30.4. spēkā esošā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, attīstības programmas un citu teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu izstādīšanas vietu un laiku;

30.5. sabiedriskās apspriešanas pasākumu (ja tādi paredzēti) norises vietu un laiku;

30.6. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

31. Lai organizētu sabiedriskās apspriešanas otro posmu, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, attiecīgā rajona padomei un plānošanas reģiona attīstības padomei, kā arī publicē to vietējā vai rajona laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā ietver:

31.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai;

31.2. sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņu;

31.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta izstādīšanas vietu un laiku;

31.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

31.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

32. Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta sagatavošanas sabiedriskajai apspriešanai tiek izstādīts:

32.1. sagatavotais vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekts;

32.2. spēkā esošais vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;

32.3. attīstības programma;

32.4. pārskats par fizisko un juridisko personu viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta sagatavošanas gaitā.

V. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

33. Vietējā pašvaldība ne mazāk kā septiņas dienas pirms izstrādātā vai pilnveidotā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta izskatīšanas domes (padomes) sēdē nosūta paziņojumu par domes (padomes) sēdes vietu un laiku Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, institūcijām, kas sniegušas atzinumus, attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomei un rajona padomei, kā arī publicē paziņojumu vietējās pašvaldības vai rajona laikrakstā.

34. Vietējā pašvaldība izskata vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projektu domes (padomes) sēdē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.1. lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta apstiprināšanu un iepriekšējā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma (ja tāds ir) atzīšanu par spēku zaudējušu;

34.2. lēmumu par atsevišķu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta daļu apstiprināšanu, nosakot, ka neapstiprināto projekta daļu sagatavošana turpinās un apstiprinātajās daļās spēku zaudē iepriekšējais vietējās pašvaldības teritorijas plānojums (ja tāds ir);

34.3. lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta pilnveidošanu. Šajā gadījumā atzinumus no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un citām institūcijām pieprasa atkārtoti, kā arī organizē atkārtotu sabiedrisko apspriešanu;

34.4. lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projekta noraidīšanu un jauna projekta izstrādes uzsākšanu.

35. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma saistošo daļu vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

36. Pēc lēmuma par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu pieņemšanas vietējā pašvaldība nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma eksemplāru un saistošos noteikumus. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija publicē saistošos noteikumus interneta mājas lapā www.raplm.gov.lv.

37. Divu nedēļu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu pieņemšanas vietējā pašvaldība iesniedz bez maksas Valsts zemes dienestā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma saistošo daļu digitālā formā, bet, ja tas nav iespējams, iesniedz saistošās daļas kopiju (papīra formā).

38. Vietējā pašvaldība nodrošina iespēju attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomei un rajona padomei iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un iegādāties tā kopiju.

39. Vietējās pašvaldības saistošos noteikumus, ar kuriem ir apstiprināta vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma saistošā daļa, publicē vietējā vai rajona laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

VI. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, likumības izvērtēšana un tā ievērošanas pārraudzība

40. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas, kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma nepieņemtās daļas sagatavo kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus šo noteikumu II, III un IV nodaļā noteiktajā kārtībā, un tie stājas spēkā šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā. Grozījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var izdarīt, arī sagatavojot detālplānojumu.

41. Četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu saņemšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izvērtē tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un sagatavo atzinumu.

42. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.

VII. Detālplānojuma sastāvdaļas

43. Detālplānojumam ir šādas sastāvdaļas:

43.1. paskaidrojuma raksts;

43.2. saistošā daļa;

43.3. pārskats par detālplānojuma izstrādi.

44. Paskaidrojuma rakstā ietilpst:

44.1. detālplānojuma mērķis un uzdevumi;

44.2. detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;

44.3. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts;

44.4. plāns, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana;

44.5. topogrāfiskais plāns, kas izmantots detālplānojuma sagatavošanai.

45. Saistošajā daļā ietilpst:

45.1. plāns, kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana;

45.2. dažādu teritorijas daļu izmantošanas prasības plānotajā situācijā un šīs izmantošanas detalizēti aprobežojumi (līdz konkrētiem nosacījumiem) katrai esošai vai projektētai zemes vienībai;

45.3. plāns vai plāni, kuros attēlo:

45.3.1. plānoto (atļauto) inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu;

45.3.2. aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

45.4. citi plāni, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai.

46. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi ietilpst:

46.1. vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu;

46.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli, ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes nobeiguma posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus;

46.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem;

46.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

46.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

46.6. ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai plānošanas reģiona teritorijas plānojumam un (vai) rajona pašvaldības teritorijas plānojumam, ja detālplānojums paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus;

46.7. cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei.

VIII. Detālplānojuma sagatavošana

47. Detālplānojumu sagatavo:

47.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām teritorijām;

47.2. teritorijām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, ja šajās teritorijās tiek plānota apbūve ar zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu;

47.3. teritorijām, kurās paredzēta meža zemju vai lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija par dzīvojamās, sabiedriskās, ražošanas vai darījumu apbūves teritorijām;

47.4. teritorijām, kas noteiktas ar atsevišķu pašvaldības lēmumu.

48. Detālplānojuma sagatavošanai izmanto aktualizētu (ne vecāku par vienu gadu) topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:2000.

49. Vietējās pašvaldības dome (padome), uzsākot detālplānojuma sagatavošanu:

49.1. pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, kā arī apstiprina detālplānojuma izstrādes vadītāju un konkrētas izstrādājamā detālplānojuma robežas;

49.2. nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un detālplānojuma vadītāja apstiprināšanu;

49.3. ja nepieciešams, rakstiski pieprasa ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem un to padotībā esošajām institūcijām bez maksas sniegt informāciju, kas nepieciešama detālplānojuma sagatavošanai;

49.4. uzklausa fizisko un juridisko personu viedokli par attiecīgās teritorijas attīstību.

50. Ja detālplānojums sagatavots, lai izdarītu grozījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, vietējā pašvaldība to norāda lēmumā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un sagatavo to atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma izstrādes prasībām.

51. Vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai.

52. Vietējā pašvaldība, uzsākot detālplānojuma projekta sabiedrisko apspriešanu, nosūta to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un visām institūcijām, kas izsniegušas šo noteikumu 9.punktā minētos nosacījumus, atzinuma sniegšanai.

53. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, pilnveido detālplānojuma projektu.

54. Sagatavoto (pilnveidoto) detālplānojuma projektu izskata vietējās pašvaldības domes (padomes) sēdē.

IX. Detālplānojuma sabiedriskā

apspriešana

55. Vietējās pašvaldības dome (padome) nodrošina detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā.

56. Detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu organizē ne mazāk kā divos posmos:

56.1. pirmo posmu organizē, uzsākot detālplānojuma sagatavošanu. Šis posms ilgst ne mazāk par divām nedēļām;

56.2. otro posmu organizē pēc detālplānojuma projekta sagatavošanas. Šis posms ilgst ne mazāk par četrām nedēļām.

57. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma projekta un citu materiālu izstādi iedzīvotājiem pieejamā vietā un laikā.

58. Lai organizētu sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē to vietējā vai rajona laikrakstā. Paziņojumā ietver:

58.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un detālplānojuma sagatavošanas mērķiem;

58.2. ziņas par atbildīgo amatpersonu;

58.3. sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu;

58.4. spēkā esošā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, attiecīgās teritorijas detālplānojuma, attīstības programmas un citu plānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu (ja tādi ir) izstādīšanas vietu un laiku;

58.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

59. Lai organizētu sabiedriskās apspriešanas otro posmu, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē to vietējā vai rajona laikrakstā. Paziņojumā ietver:

59.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai;

59.2. sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņu;

59.3. detālplānojuma izstādīšanas vietu un laiku;

59.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

59.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

60. Pēc detālplānojuma projekta sagatavošanas sabiedriskajai apspriešanai tiek izstādīts:

60.1. izstrādātais detālplānojuma projekts;

60.2. spēkā esošais vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai tā daļa, kas attiecas uz detālplānojuma teritoriju (ja tāds ir);

60.3. spēkā esošais attiecīgās teritorijas detālplānojums (ja tāds ir);

60.4. pārskats par sabiedrības viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma sagatavošanu.

X. Detālplānojuma stāšanās spēkā

61. Vietējā pašvaldība ne vēlāk kā septiņas dienas pirms detālplānojuma projekta izskatīšanas domes (padomes) sēdē nosūta paziņojumu par domes (padomes) sēdes vietu un laiku Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, institūcijām, kas sniegušas atzinumus, un detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē paziņojumu vietējā vai rajona laikrakstā.

62. Vietējā pašvaldība izskata detālplānojuma projektu domes (padomes) sēdē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

62.1. lēmumu par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un iepriekšējā detālplānojuma vai tā daļas (ja tāda ir) atzīšanu par spēku zaudējušu;

62.2. lēmumu par detālplānojuma projekta pilnveidošanu. Šajā gadījumā atzinumus no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un citām institūcijām pieprasa atkārtoti, kā arī organizē atkārtotu sabiedrisko apspriešanu;

62.3. lēmumu par detālplānojuma projekta noraidīšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

63. Ja vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojumu, kas izstrādāts (ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procedūru), lai grozītu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lēmumā norāda, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums zaudē spēku attiecīgā detālplānojuma teritorijā.

64. Detālplānojuma saistošo daļu vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

65. Pēc attiecīgās domes (padomes) sēdes vietējā pašvaldība nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai detālplānojuma eksemplāru un saistošos noteikumus. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija publicē saistošos noteikumus interneta mājas lapā www.raplm.gov.lv.

66. Divu nedēļu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu pieņemšanas vietējā pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienestā detālplānojuma saistošo daļu digitālā formā, bet, ja tas nav iespējams, iesniedz saistošās daļas kopiju (papīra formā).

67. Vietējās pašvaldības saistošos noteikumus, ar kuriem ir apstiprināta detālplānojuma saistošā daļa, publicē vietējā vai rajona laikrakstā.

XI. Detālplānojuma likumības izvērtēšana un ievērošanas pārraudzība

68. Ja detālplānojums izstrādāts, lai grozītu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija četru nedēļu laikā no detālplānojuma un saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un sagatavo atzinumu.

69. Detālplānojuma ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.

XII. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma

darbības apturēšana

70. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs likuma "Par pašvaldībām" 49.pantā noteiktajā kārtībā aptur normatīvo aktu prasībām neatbilstošu vietējās pašvaldības saistošo noteikumu darbību, ar kuriem ir pieņemta vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojuma saistošā daļa.

XIII. Noslēguma jautājumi

71. Triju mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās vietējā pašvaldība izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu vai jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

72. Triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā dome (padome) izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā atstāšanu spēkā, grozījumu izdarīšanu vai jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

73. Triju mēnešu laikā pēc novada izveidošanas jaunizveidotā novada dome izvērtē novadu veidojošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un pieņem lēmumu par to atstāšanu spēkā, grozījumu izdarīšanu vai novada teritorijas plānojuma izstrādi.

74. Izstrādes stadijā esošos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus var pabeigt atbilstoši tiem Ministru kabineta noteikumiem par teritorijas plānojumu izstrādi, saskaņā ar kuriem ir uzsākta šo plānojumu izstrāde.

75. Izstrādes stadijā esošos detālplānojumus var pabeigt atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" vai šo noteikumu prasībām.

76. Vietējās pašvaldības dome (padome), kas uzsākusi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojumu izstrādi, četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās informē par to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

77. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus, kuri šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir izstrādes stadijā, pirms apstiprināšanas iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma sniegšanai.

78. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija līdz 2004.gada 1.jūnijam izstrādā vienotus teritorijas plānojumos un detālplānojumos lietojamos apzīmējumus.

Ministru prezidents E.Repše

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 31.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 13.01.2004.Stājas spēkā: 31.01.2004.Zaudē spēku: 04.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 30.01.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
83729
31.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)