Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumus Nr. 874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi".

Precizēts 15.01.2004., Latvijas Vēstnesis Nr.7 (2955) 

Ministru kabineta noteikumi Nr.757

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 32.§)

Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no fiziskajām un juridiskajām personām iepērkami, realizējami un eksportējami metāla atgriezumi un lūžņi, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē vai citās jomās, kā arī metāla izstrādājumi, kas nav izmantojami paredzētajam mērķim lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ (turpmāk - melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi).

2. Lai nodarbotos ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu un eksportu, nepieciešama attiecīga licence.

3. Uzņēmējdarbībai ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir noteikti šādi licenču veidi:

3.1. licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai:

3.1.1. ar tiesībām iepirkt krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām;

3.1.2. bez tiesībām iepirkt krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām;

3.1.3. ar tiesībām iepirkt tikai melno metālu atgriezumus un lūžņus;

3.2. licence Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam (norādot licencē preces kodu atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai).

4. Licenci izsniedz Ekonomikas ministrijas izveidota licencēšanas komisija ekonomikas ministra noteiktajā kārtībā. Komisijas sastāvā ir Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pilnvaroti pārstāvji.

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs (komercsabiedrība) iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. Uzņēmumu reģistra (komercreģistra) izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2. komercsabiedrības statūtu kopiju, kuros minēts, ka komercsabiedrības ekonomiskās darbības veids ir atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība;

5.3. Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes izziņu par nodokļu maksājumiem un citiem valsts noteiktajiem obligātajiem maksājumiem (derīguma termiņš - viens mēnesis no izsniegšanas dienas);

5.4. ziņas par kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem;

5.5. reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas kopiju vai atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai kopiju;

5.6. līguma kopiju ar attiecīgo pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tiek veiktas atkritumu apsaimniekošanas atļaujā minētās darbības;

5.7. dokumentus, kas apliecina tehnisko nodrošinājumu (pamatlīdzekļu nomas, pirkuma līguma vai cita līguma kopiju);

5.8. līgumu vai vienošanās protokolu kopijas, kas apliecina metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas iespējas;

5.9. līgumu vai vienošanās protokolu kopijas, kas apliecina metālu atgriezumu un lūžņu realizācijas iespējas;

5.10. dokumentus par norobežoto teritoriju (noliktavu), to skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņu un valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" atzinumu par noliktavas (metāllūžņu iepirkšanas vietas) izvietojumu (vai darbības rezultātā neradīsies draudi iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un kaitējums cilvēku veselībai);

5.11. darbības ekonomisko pamatojumu komercsabiedrības saimnieciskajai darbībai nākamajā gadā (pieprasītās licences derīguma termiņa laikā), norādot informāciju par strādājošo skaitu, kā arī ietverot finanšu un mārketinga plānu;

5.12. pilnvarojumu iesniegt attiecīgo iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

6. Informācija, kuru komercsabiedrība sniedz licencēšanas komisijai, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

7. Licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam izsniedz uz gadu.

8. Ja licence izsniegta tikai melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, licencēšanas komisija ir tiesīga minētās licences termiņu pagarināt, to pārreģistrējot, bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

9. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu reeksportu veic tikai muitas iestāžu kontrolē.

10. Reeksportam paredzētos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus drīkst uzglabāt, kā arī citas darbības ar tiem drīkst veikt tikai muitas noliktavās.

11. Reklamēt uzņēmējdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir atļauts tikai pēc tam, kad saņemta attiecīgā licence.

12. Komercsabiedrība, reklamējot uzņēmējdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, norāda saņemtās licences numuru un izsniegšanas datumu, kā arī melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietas (norobežota teritorija vai noliktava, kas norādīta licencē un kur drīkst iepirkt un uzglabāt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus) adresi.

13. Iepirktie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi drīkst atrasties tikai licencē norādītajā uzglabāšanas vietā.

14. Licencēšanas komisija anulē izsniegto licenci, ja komercsabiedrība:

14.1. triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākusi darbību, kas norādīta izsniegtajā licencē;

14.2. ir sniegusi nepatiesas ziņas, lai saņemtu licenci;

14.3. ir pārkāpusi šajos noteikumos noteikto kārtību;

14.4. ir izdarījusi administratīvu pārkāpumu, noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpusi citas normatīvo aktu prasības;

14.5. nav ievērojusi kārtību, kādā komercsabiedrība veic norēķinus ar valsts budžetu.

15. Komercsabiedrībai anulētā licence netiek atjaunota.

16. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzglabāšanas vietās jābūt zvērināta notāra apliecinātai licences kopijai.

17. Licenci ir tiesīga izmantot tikai tā komercsabiedrība, kurai licence izsniegta. Minētā komercsabiedrība ir atbildīga par licences izmantošanu.

18. Licencēta komercsabiedrība nav tiesīga pilnvarot citu juridisko vai fizisko personu iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

19. Licencēta komercsabiedrība savstarpējos norēķinus ar citu juridisko vai fizisko personu ir tiesīga veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā.

20. Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus iepirkt no fiziskajām un juridiskajām personām atļauts tikai tām komercsabiedrībām, kuras saņēmušas licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai.

21. Atļauts iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē un citās jomās. Ziņas par melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, kas iepirkti no juridiskajām personām, komerc-sabiedrība ieraksta no juridiskajām personām iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaites žurnālā (2.pielikums). Ziņas par melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, kas iepirkti no fiziskajām personām, komercsabiedrība ieraksta no fiziskajām personām iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaites žurnālā (3.pielikums). Uzskaites žurnālus reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas vietas adreses, un tiem jāatrodas metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā.

22. Sadzīves izcelsmes melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām atļauts iepirkt tikai tad, ja tiek uzrādīta pārdevēja pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Sadzīves izcelsmes melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no fiziskajām personām noformē ar metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma aktu (4.pielikums), kurā norāda metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi (piemēram, lietošanai nederīgi saimniecības priekšmeti, mašīnu akumulatori vai cits konkrēts atgriezumu vai lūžņu apraksts) un kuram pievieno metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmes apliecinājuma aktu (5.pielikums). Metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma aktu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu ek-semplāru izsniedz fiziskajai personai, bet otrs paliek komercsabiedrībai.

23. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no juridiskajām personām noformē ar stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu.

24. Metālu atgriezumus un lūžņus no juridiskajām personām drīkst iepirkt, ja ir sastādīts apliecinājuma akts par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu ieguves pirmavotu un izcelsmi (6.pielikums). Viens akta eksemplārs glabājas pie pārdevēja, otrs - pie pircēja. Aktam pievieno metālu atgriezumu un lūžņu ieguves pirmavotu un izcelsmi apliecinošus dokumentus.

25. Komercsabiedrības no fiziskajām personām drīkst iepirkt tikai sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

26. Sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no fiziskajām personām licencēšanas komisija var atļaut licencētām komercsabiedrībām, kas nostrādājušas vismaz divus gadus un nav izdarījušas šo noteikumu 14.punktā minētos pārkāpumus.

27. Ja fiziska persona piedāvā pārdot vai pārdod melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas nav sadzīves izcelsmes atgriezumi un lūžņi, komercsabiedrība par to nekavējoties ziņo Valsts policijai.

28. No fiziskajām personām iepirktos sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus uzglabā atsevišķi no citiem melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem.

29. Tikai komercsabiedrība, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei, drīkst iepirkt no fiziskas personas vai komercsabiedrības, kurai nav licences darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem, šādus tās saimnieciskās darbības rezultātā radušos metālu atgriezumus un lūžņus:

29.1. vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (ar diametru 1,5 mm vai lielāku, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

29.2. savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (ja atsevišķas stieples diametrs ir 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

29.3. tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kas satur šo noteikumu 29.1. vai 29.2.apakšpunktā minētās stieples;

29.4. tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (ar diametru 1,5 mm vai lielāku).

30. Komercsabiedrība, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem, drīkst iepirkt šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.3. un 29.4.apakšpunktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus tikai no komerc-sabiedrības, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei.

31. Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksports atļauts tām komercsabiedrībām, kuras noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam.

32. Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, nodrošina iepērkamo melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

32.1. izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un portatīvos radiometrus, ja kopējais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

32.2. izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas tiek nosūtīta tālākai realizācijai.

33. Komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, ir atbildīga par:

33.1. radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

33.2. veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

33.3. aktā norādītās informācijas par radioaktivitātes līmeņa mērījumu pareizību. Akts apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

34. Darbiniekam, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, jābūt apmācītam un jāprot:

34.1. sagatavot radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas darbam;

34.2. veikt kravu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi un noformēt tās rezultātus, sastādot aktu.

35. Ja komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, atklāj, ka iepērkamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, vai satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, un komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

35.1. paziņo par to attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas ir atbildīga par radiācijas drošību, vai Radiācijas drošības centram, ja melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi iepirkti Latvijas teritorijā;

35.2. radioaktīvi piesārņotos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

36. Ja komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavo kravu tālākai realizācijai, tā stingrās uzskaites preču pavadzīmei-rēķinam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

37. Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu reeksporta vajadzībām, pārbauda iepērkamo atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, lai nepieļautu radioaktīvi piesārņoto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu, kā arī radioaktīvo atkritumu ievešanu Latvijā.

38. Eksportējot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, komercsabiedrība kravas pavaddokumentiem pievieno aktu, kas apliecina, ka eksportējamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

39. Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Radiācijas drošības centrs kontrolē šo noteikumu 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā minēto prasību izpildi.

40. Komercsabiedrība vienu darbdienu pirms eksporta procedūras veikšanas informē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi un Ekonomikas policiju par eksportam paredzētās kravas atrašanās vietu, iekraušanas vietu un laiku.

41. Komercsabiedrība, kura saņēmusi attiecīgu licenci, par katru kalendāra ceturksni 20 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām iesniedz licencēšanas komisijai pārskatu (7.pielikums).

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumus Nr.115 "Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 43.nr.; 2002, 10.nr.; 2003, 100.nr.).

43. Noteikumu 3.2.apakšpunkts, 31. un 40.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

44. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

1-1-757.PNG (112046 bytes)

1-2-757.PNG (188593 bytes)

2-1-757.PNG (97707 bytes)

2-2-757.PNG (118176 bytes)

3-1-757.PNG (101370 bytes)

3-2-757.PNG (130010 bytes)

4-757.PNG (126245 bytes)

5-757.PNG (62109 bytes)

6-1-757.PNG (138976 bytes)

6-2-757.PNG (65739 bytes)

7-1-757.PNG (149174 bytes)

7-2-757.PNG (25881 bytes)

 

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 757Pieņemts: 23.12.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 26.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 30.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
82583
01.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)