Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 757 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 115

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr. 11, 7.§)
Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par uzņēmējdarbību32.panta pirmās daļas 1.punktu
(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā no fiziskajām un juridiskajām personām tiek iepirkti, realizēti un eksportēti metāla atgriezumi un lūžņi, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē vai citās jomās, kā arī metāla izstrādājumi, kas nav izmantojami paredzētajam mērķim lūzumu, griezumu, nodilumu vai citu iemeslu dēļ (turpmāk — melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi).

2. Lai nodarbotos ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu un eksportu, jāsaņem attiecīga licence.

3. Uzņēmējdarbībai ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir noteikti šādi licenču veidi:

3.1. licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai:

3.1.1. ar tiesībām iepirkt krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām;

3.1.2. bez tiesībām iepirkt krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām;

3.1.3. ar tiesībām iepirkt tikai melno metālu atgriezumus un lūžņus;

3.2. licence Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam (norādot licencē preces kodu atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai).

4. Licenci ekonomikas ministra noteiktajā kārtībā izsniedz Ekonomikas ministrijas izveidota licencēšanas komisija, kurā ir Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pilnvaroti pārstāvji.

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

5. Licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, kā arī Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam izsniedz uz gadu.

6. Ja licence izsniegta tikai melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, licencēšanas komisija ir tiesīga minētās licences termiņu pagarināt, to pārreģistrējot, bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

7. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu reeksportu veic tikai muitas iestāžu kontrolē.

8. Reeksportam paredzētos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus drīkst uzglabāt, kā arī veikt ar tiem citas darbības tikai muitas noliktavās.

9. Reklamēt uzņēmējdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir atļauts tikai pēc tam, kad saņemta attiecīgā licence.

10. Komercsabiedrība, reklamējot uzņēmējdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, norāda saņemtās licences numuru un izsniegšanas datumu, kā arī melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietas (norobežota teritorija vai noliktava, kas norādīta licencē un kur drīkst iepirkt un uzglabāt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus) adresi.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

11. Iepirktie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi drīkst atrasties tikai licencē norādītajā uzglabāšanas vietā.

12. Licencēšanas komisija anulē izsniegto licenci, ja komercsabiedrība:

12.1. triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis darbību, kas norādīta izsniegtajā licencē;

12.2. ir sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu licenci;

12.3. ir pārkāpis šajos noteikumos noteikto kārtību;

12.4. ir izdarījis administratīvu pārkāpumu, noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpis citas normatīvo aktu prasības;

12.5. nav ievērojis kārtību, kādā komercsabiedrība veic norēķinus ar valsts budžetu.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

13. Komercsabiedrībai anulētā licence netiek atjaunota.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

14. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzglabāšanas vietās jābūt zvērināta notāra apliecinātai licences kopijai.

15. Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas komercsabiedrība, kuram licence ir izsniegta. Minētais komercsabiedrība ir atbildīgs par licences izmantošanu.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

16. Licencēts komercsabiedrība nav tiesīgs pilnvarot citu juridisko vai fizisko personu iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

17. Licencēts komercsabiedrība savstarpējos norēķinus ar citu juridisko personu ir tiesīgs kārtot tikai ar bankas iestāžu starpniecību.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

18. Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus atļauts iepirkt no fiziskajām un juridiskajām personām tikai tiem komercsabiedrībām, kuri ir saņēmuši licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

19. Atļauts iepirkt jebkura veida melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē un citās jomās.

20. Melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no fiziskajām personām noformē ar iepirkšanas aktu, kurā norāda pārdevēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un pases vai cita personu apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru, kā arī iepirkto atgriezumu vai lūžņu nosaukumu, izcelsmi un svaru.

21. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no juridiskajām personām noformē ar stingrās uzskaites preču pavadzīmi–rēķinu.

22. Krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no juridiskajām personām drīkst iepirkt, ja ir sastādīts akts, kas apliecina krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu ieguves pirmavotu un izcelsmi. Viens akta eksemplārs glabājas pie pārdevēja, otrs — pie pircēja. Aktam ir pievienojams dokuments, kas apliecina krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi. Ziņas par iepirktajiem metālu atgriezumiem un lūžņiem komercsabiedrība ieraksta metāllūžņu uzskaites žurnālā, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc struktūrvienības (noliktavas) atrašanās vietas.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

23. Komercsabiedrības no fiziskajām personām drīkst iepirkt tikai sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

24. Sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no fiziskajām personām licencēšanas komisija var atļaut licencētiem komercsabiedrībām, kas nostrādājuši vismaz divus gadus un nav izdarījuši šo noteikumu 12.punktā minētos pārkāpumus.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

25. Sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām atļauts iepirkt īpaši norādītās dienās un stundās, ja tiek uzrādīta pārdevēja pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu no fiziskajām personām noformē ar iepirkšanas aktu, kurā norāda pārdevēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un pases vai cita personu apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru, kā arī iepirkto krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu izcelsmi (piemēram, lietošanai nederīgi saimniecības priekšmeti, mašīnu akumulatori vai cits konkrēts atgriezumu vai lūžņu apraksts).

26. Ja fiziskā persona vēlas pārdot krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas nav sadzīves izcelsmes, komercsabiedrība par to nekavējoties ziņo valsts policijai.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

27. No fiziskajām personām iepirktos sadzīves izcelsmes krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus uzglabā atsevišķi no citiem melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem.

27.1 Tikai komercsabiedrība, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei, drīkst iepirkt no fiziskas personas vai komercsabiedrības, kurai nav licences darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem, šādus tās saimnieciskās darbības rezultātā radušos metālu atgriezumus un lūžņus:

27.1 1. vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (ar diametru 1,5 mm vai lielāku, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

27.1 2. savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (ja atsevišķas stieples diametrs ir 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

27.1 3. tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kas satur šo noteikumu 27.1 1. vai 27.1 2.apakšpunktā minētās stieples;

27.1 4. tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (ar diametru 1,5 mm vai lielāku).

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

27.2 Komercsabiedrība, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem, drīkst iepirkt šo noteikumu 27.1 1., 27.1 2., 27.1 3. un 27.1 4.apakšpunktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus tikai no komercsabiedrības, kurai ir licence darbībām ar metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei.

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

28. Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksports atļauts tiem komercsabiedrībām, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam.

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

28.1 Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, nodrošina iepērkamo melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

28.1 1. izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un portatīvos radiometrus, ja kopējais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

28.1 2. izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu kravai, kas tiek nosūtīta tālākai realizācijai.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)
 

28.2 Komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, ir atbildīgs par:

28.2 1. radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

28.2 2. veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

28.2 3. aktā norādītās informācijas par radioaktivitātes līmeņa mērījumu pareizību. Akts apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

28.3 Darbiniekam, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, jābūt apmācītam un jāprot:

28.3 1. sagatavot radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas darbam;

28.3 2. veikt kravu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi un noformēt tās rezultātus, sastādot aktu.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

28.4 Ja komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, atklāj, ka iepērkamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, vai satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, un komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

28.4 1. paziņo par to attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas ir atbildīga par radiācijas drošību, vai Radiācijas drošības centram, ja melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi iepirkti Latvijas teritorijā;

28.4 2. radioaktīvi piesārņotos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

28.5 Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavojot kravu tālākai realizācijai, stingrās uzskaites preču pavadzīmei–rēķinam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)
 

28.6 Uzņēmējs (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu reeksporta vajadzībām, pārbauda iepērkamo atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, lai nepieļautu radioaktīvi piesārņoto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu, kā arī radioaktīvo atkritumu ievešanu Latvijā.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

28.7 Eksportējot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, komercsabiedrība kravas pavaddokumentiem pievieno aktu, kas apliecina, ka eksportējamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr. 353)

28.8 Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Radiācijas drošības centrs kontrolē šo noteikumu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 un 28.7 punkta izpildi.

(MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

28.9 Komercsabiedrība vienu darbdienu pirms eksporta procedūras veikšanas informē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi un Ekonomikas policiju par eksportam paredzētās kravas atrašanās vietu, iekraušanas vietu un laiku.

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

28.10 Komercsabiedrība, kura saņēmusi attiecīgo licenci, par kalendāra mēnesi līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz licencēšanas komisijai pārskatus par iepirktajiem un realizētajiem metālu atgriezumiem un lūžņiem.

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumus Nr.261 "Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr.; 1998, 265./266.nr.; 2000, 446./447.nr.);

29.2. Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumus Nr.424 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumos Nr.261 "Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 446./447.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 115Pieņemts: 13.03.2001.Stājas spēkā: 17.03.2001.Zaudē spēku: 01.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 16.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
5218
{"selected":{"value":"05.07.2003","content":"<font class='s-1'>05.07.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2003","iso_value":"2003\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-04.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2001","iso_value":"2001\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2001.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2003
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)