Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.874

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 5.§)
Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā.

2. Latvijas Republikā iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus atļauts tikai tiem komersantiem, kuri saņēmuši licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā. Komersantiem, kuri saņēmuši licenci melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā, ir atļauts iepirkt tikai melno metālu atgriezumus un lūžņus.

3. Komersantam, kurš saņēmis licenci, ir atļauts iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas radušies saimnieciskajā darbībā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā vai citās jomās un sadzīvē, kā arī metāla izstrādājumus, kas nav izmantojami paredzētajam mērķim lūzumu, grie­zumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ (izņemot šo noteikumu 32.punktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus) un kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nav klasificēti kā bīstami.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.428 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

4. (Svītrots ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233.)

5. Licenci komercdarbībai ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

6. Licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai izsniedz, anulē vai izdara tajās grozījumus Ekonomikas ministrijas izveidota licencēšanas komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs cilvēki, to skaitā Iekšlietu ministrijas, Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas pilnvaroti pārstāvji. Licencēšanas komisijas darbā var tikt pieaicināti biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

(Grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

7. Licencēšanas komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

8. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

(Grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

9. Ekonomikas ministrs apstiprina licenču veidlapu paraugus. Licencē norāda šādu informāciju:

9.1. licencētā komersanta veids, firma, individuālā komersanta vārds un uzvārds;

9.2. komersanta juridiskā adrese;

9.3. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

9.4. licencētās komercdarbības veids;

9.5. noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses;

9.6. licences izsniegšanas datums;

9.7. licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka paraksts un tā atšifrējums.

10. Licencēšanas komisija izsniegtās licences reģistrē, piešķirot tām kārtas numuru izsniegšanas secībā.

11. Licencēšanas komisijas sēdes notiek katra kalendāra mēneša pirmajā trešdienā. Dokumentus izskatīšanai kārtējā licencēšanas komisijas sēdē komer­sants iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms sēdes.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

II. Licences izsniegšana, anulēšana, grozījumu izdarīšana licencē un licences izmantošana

12. Lai saņemtu licenci, komersants papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu par licences izsniegšanu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

12.1. dokumentu kopijas par noliktavu (norobežotu teritoriju) (nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums, īpašumu vai valdījumu apliecinošs dokuments);

12.2. pašvaldības izsniegtas izziņas kopiju, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības) un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju (minēto izziņu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

13. Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnva­rotā persona iesniedz licencēšanas komisijai:

13.1. iesniegumu par licences papildināšanu ar jaunu noliktavas (noro­bežotas teritorijas) adresi. Iesniegumā norāda informāciju par atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, C kategorijas piesārņojošas darbības aplie­cinājuma vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas saņemšanu (norāda dokumenta veidu, kas atļauj veikt attiecīgu piesārņojošo darbību, tā nosaukumu, dokumenta numuru un iestādi, kas izsnie­gusi attiecīgo dokumentu). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

13.1.1. dokumentu kopijas par noliktavu (norobežotu teritoriju) (nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums, īpašumu vai valdījumu apliecinošs dokuments);

13.1.2. pašvaldības izsniegtas izziņas kopiju, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības) un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju (minēto izziņu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

13.2. iesniegumu par noliktavas (norobežotas teritorijas) adreses anu­lēšanu;

13.3. iesniegumu par grozījumu veikšanu izsniegtajā licencē sakarā ar komersanta rekvizītu maiņu.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

13.1 Ja komersants licenci ir saņēmis papīra formā, tad, lai izdarītu šo noteikumu 13.punktā minētos grozījumus, komersants iesniedz licencēšanas komisijai izsniegtās licences oriģinālu papīra formā.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

14. Iesniegumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licencē vai licences dublikāta izsniegšanu un attiecīgos dokumentus, kā arī visus doku­mentus, kas nepieciešami jautājuma izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē, komersants iesniedz Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrija nodrošina licencēšanas komisijas sekretariāta darbību.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

15. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga, nepre­cīza vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, licencēšanas komisija ir tiesīga atlikt jautājuma izskatīšanu uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

16. Licenci komersantam vai tā pilnvarotai personai izsniedz Ekonomikas ministrija pēc tam, kad licences saņēmējs saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka valsts nodevu par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību, samaksājis valsts nodevu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu tajā vai dublikāta izsniegšanu un iesniedzis šī dokumenta kopiju papīra formā vai elektroniski.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

17. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus, iesniegums par licences izsniegšanu vai grozījumu izdarīšanu licencē un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants var neiesniegt licencēšanas komisijas rīcībā esošos dokumentus.

18. Ja mainās licencē norādītie komersanta rekvizīti, komersants šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad komercreģistra iestādes amatpersona pieņēmusi lēmumu par ieraksta izmaiņu izdarīšanu ko­mercreģistrā, iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu par grozījumu izdarī­šanu izsniegtajā licencē.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

19. Reklamēt komercdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir atļauts tikai pēc licences saņemšanas. Komersants reklāmā norāda saņemtās licences numuru un izsniegšanas datumu.

20. Licencēšanas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt komersantam licenci, ja:

20.1. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta par metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu Latvijas Republikā bez attiecīgas licences;

20.2. komersantam ir atņemtas tiesības nodarboties ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu vai visu veidu komercdarbību;

20.3. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas attiecīgā licence ir anulēta;

20.4. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

20.5. komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā nav noliktavas (noro­bežotas teritorijas), kurā varētu veikt melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu;

20.6. komersantam nav atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, kas nepie­ciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;

20.7. pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

21. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus licencē, ja:

21.1. iesniegumam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

21.2. pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

22. Licencēšanas komisija, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un izdarīšanas apstākļus, uzliktā administratīvā soda lielumu un informāciju par to, vai pārkāpējs ir agrāk administratīvi sodīts par līdzīgu pārkāpumu, izsaka brīdinājumu vai anulē licencē ierakstīto noliktavas (norobežotas teritorijas) adresi, kurā pārkāpums izdarīts, ja:

22.1. komersants nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.2. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta mel­no un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komerc­darbības jomā:

22.2.1. par izdarītu administratīvu pārkāpumu;

22.2.2. par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas īstenojošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

22.1 Licencēšanas komisija anulē licenci, ja:

22.1 1. pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā informācija;

22.1 2. komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

22.1 3. komersants vairākkārt gada laikā nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.1 4. komersants vai komersanta amatpersona gada laikā pēc adminis­tratīvā soda uzlikšanas ir vairākkārt administratīvi sodīta melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komercdarbības jomā;

22.1 5. komersants vai komersanta amatpersona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu licencētās komercdarbības jomā;

22.1 6. ir anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses;

22.1 7. komersants tiek izslēgts no komercreģistra;

22.1 8. komersants ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās komercdarbības pārtraukšanu.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

22.2 Licencēšanas komisija anulē licencē ierakstīto noliktavas (norobežo­tās teritorijas) vietu vai licenci, ja tajā norādīta tikai viena noliktavas (norobe­žotās teritorijas) vieta, šādos gadījumos:

22.2 1. pēc licences izsniegšanas noliktavā (norobežotajā teritorijā) mainās faktiskie apstākļi un komercdarbība notiek vietā, kura neatbilst prasībām, kas noteiktas metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu un uzglabāšanu reglamen­tējošos normatīvajos aktos;

22.2 2. atkārtoti netiek ievērotas šo noteikumu 36.punktā minētās prasības.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.428 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

23. Ja komersants licenci saņēmis papīra formā, tas iesniedz licencēšanas komisijai licences oriģinālu 20 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par noliktavas (norobežotas teritorijas) vai noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses vai licences anulēšanu. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem par noliktavas (norobežotas teritorijas) ad­reses anulēšanu un ja netiek anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses, komersantam licen­ces oriģinālu izsniedz divu darbdienu laikā pēc licences iesniegšanas.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

24. Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.

25. Ja licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus vai lēmumu par licences anulēšanu vai atliek jautājuma izskatīšanu uz nākamo komisijas sēdi, komersantam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sniedz pamatotu atbildi.

26. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus vai lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

27. Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Minētais komersants ir atbildīgs par licences izmantošanu.

28. Komersants nav tiesīgs pilnvarot citu personu iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

29. Ja licence ir nozaudēta, licencēšanas komisija pēc rakstiska iesniegu­ma saņemšanas izsniedz licences dublikātu.

III. Metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas vispārīgie nosacījumi

30. No fiziskajām personām, kas nav komersanti, komersants drīkst iepirkt tikai sadzīves izcelsmes vai saimnieciskajā darbībā radušos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

31. Ja fiziskā persona, kas nav komersants un neveic saimniecisko dar­bību, pārdod melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas nav sadzīves izcelsmes atgriezumi un lūžņi, komersants par to nekavējoties ziņo Valsts policijai.

32. Tikai komersants, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei, drīkst iepirkt no fiziskas personas vai komersanta, kuram nav licences darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, šādus saimnieciskajā darbībā radušos metālu atgriezumus un lūžņus:

32.1. vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs ir 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

32.2. savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs ir 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

32.3. tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur šo noteikumu 32.1. vai 32.2.apakšpunktā minētās stieples;

32.4. tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausēju­mu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs ir 1,5 mm vai lielāks);

32.5. jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērs­griezuma laukums ir 85 mm2 vai lielāks.

(Grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

33. Komersants, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, drīkst iepirkt šo noteikumu 32.punktā minētos atgrie­zumus un lūžņus tikai no tāda komersanta, kuram ir licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

33.1 Komersantam, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, aizliegts iepirkt no fiziskām personām, kas nav komersanti, daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

34. Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām perso­nām, kas nav komersanti, drīkst iepirkt tikai licencē norādītajā noliktavas (norobežotas teritorijas) adresē.

35. Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus komersants drīkst glabāt tikai licencē norādītajā noliktavā (norobežotā teritorijā).

36. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā jābūt šādiem dokumentiem:

36.1. licences oriģinālam vai licences kopijai, kuras pareizību apliecinājis komersants, kas saņēmis licenci, vai šī komersanta amatpersona;

36.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņai par noliktavas (norobežotas teritorijas) ugunsdrošības stāvokli;

36.3. Veselības inspekcijas atzinumam par noliktavā (norobežotā teritorijā) veiktās darbības ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem atbilstību normatīvajiem aktiem par vides trokšņa novērtēšanas kārtību un par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās. Veselības inspekcija atzinumu izsniedz pirms darbības ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem uzsākšanas, pamatojoties uz komersanta iesniegtajiem trokšņa aprēķiniem.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428; MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1159)

37. Ziņas par melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, kas iepirkti no juridiskajām un fiziskajām personām, komersants iepirkšanas dienā ieraksta no juridiskajām (fiziskajām) personām iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaites žurnālā (2.pielikums). Uzskaites žurnālu reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas vietas adresei, un tam jāatrodas melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā. Ja melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaiti kārto, izmantojot datorprogrammu, kura atbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajām prasībām, komersants pēc kontroles institūciju pieprasījuma nodrošina iespēju izdrukāt uzskaites žurnālā iekļauto informāciju.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1159)

38. Saimnieciskajā darbībā radušos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Par šādu metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu noformē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma un izcelsmes apliecinājuma aktu (3.pieli­kums). Aktā norāda un apliecina metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi. Aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz fiziskajai personai, otrs paliek komersantam.

39. Sadzīves izcelsmes melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Par šādu metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu noformē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma un izcelsmes apliecinājuma aktu (4.pielikums). Aktā norāda un apliecina metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi (piemēram, lietošanai nederīgi saimniecības priekšmeti). Aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz fiziskajai personai, otrs paliek komersantam.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428)

40. Metālu atgriezumu un lūžņu saņemšanas un izsniegšanas darījuma, kā arī metālu atgriezumu un lūžņu kustības un uzskaites precīzai un pilnīgai dokumentārai noformēšanai izmanto pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra notei­kumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem".

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.428 redakcijā)

41. Ja komersants melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, ar savu transportu nogādā uz iepirkša­nas un glabāšanas vietu, pārvadājumu noformē, sastādot attiecīgu preču pārvadātāja iekšējā attaisnojuma dokumentu. Minētajā dokumentā norāda kravas aptuveno vērtību, svaru un preču nosaukumu.

42. Savstarpējos norēķinus ar citu fizisko vai juridisko personu komer­sants ir tiesīgs veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā.

IV. Radiācijas drošības un kodoldrošības vispārīgie nosacījumi

43. Komersants, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, nodrošina iepērkamo metālu atgriezumu un lūžņu radioakti­vitātes līmeņa pārbaudi:

43.1. izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un porta­tīvos radiometrus, ja kopējais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

43.2. izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas tiek nosūtīta tālākai realizācijai.

44. Komersants, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, ir atbildīgs par:

44.1. radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievēro­šanu;

44.2. veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

44.3. aktā norādītās informācijas pareizību. Akts apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3 mili­zīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

45. Darbiniekam, kurš pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, jābūt kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, kas apliecina zināšanas radiācijas drošības jomā, un prasmei veikt kravu radioakti­vitātes līmeņa pārbaudi, kā arī noformēt attiecīgu aktu par pārbaudes rezultātiem.

45.1 Komersants nodrošina darbinieka, kurš pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, apmācību ne retāk kā reizi piecos gados. Ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi veic, ja tiek būtiski grozīti normatīvie akti, kas regulē radiācijas un kodoldrošības jautājumus, vai tiek ieviesta jauna mērīšanas aparatūra.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

46. Ja komersants, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, atklāj, ka iepērkamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3 milizīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, vai satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, un komercsabied­rība, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitā­tes līmeni:

46.1. paziņo par to attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas atbildīga par radiācijas drošību, vai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram, ja melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi iepirkti Latvijas teritorijā;

46.2. radioaktīvi piesārņotos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1159)

47. Komersants, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavojot kravu tālākai realizācijai, pavadzīmei ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3 milizīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428)

48. Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs kontrolē šo noteikumu 43., 44., 45., 46.un 47.punktā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1159)

V. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.757 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2004, 144.nr.).

50. Komersants, kurš saņēmis licenci, līdz nākamā gada 30.aprīlim iesniedz licencēšanas komisijai gada pārskatu (5.pielikums).

(Grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

51. Licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

52. Komersants, kurš saņēmis licenci līdz šo noteikumu 12.6.apakšpun­kta spēkā stāšanās dienai, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no šo noteikumu 12.6.apakšpunkta spēkā stāšanās dienas iesniedz licencēšanas komisijai šādus dokumentus:

52.1. pašvaldības izsniegtu izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), licencētais komercdarbības veids ir atļauts;

52.2. iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licencē saskaņā ar šo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktu, ja attiecīgajā teritorijā licencētais komerc­darbības veids nav atļauts.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.428 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.428 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīvas 2003/122/EAEK par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

(Pielikums MK 10.03.2009. noteikumu Nr.233 redakcijā)

Iesniegums par licences izsniegšanu

001.JPG (108562 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

(Pielikums grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428)

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874
Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

(Pielikums grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.428)

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

(Pielikums grozīts ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.233)

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 874Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 26.11.2005.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 25.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
122132
{"selected":{"value":"14.10.2009","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.10.2009","iso_value":"2009\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2006","iso_value":"2006\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2006.-13.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2005","iso_value":"2005\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2005.-02.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)