Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 46.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 189.nr.; 2006, 86.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā vārdus "Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

2. Svītrot 4.punktu.

3.  6.punktā:

3.1. aizstāt vārdu "pieci" ar vārdu "trīs";

3.2. svītrot vārdus "Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas".

4. Papildināt 8.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu."

5. Aizstāt 11.punktā vārdu "piecas" ar skaitli "10".

6. Izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Lai saņemtu licenci, komersants papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu par licences izsniegšanu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

12.1. dokumentu kopijas par noliktavu (norobežotu teritoriju) (nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums, īpašumu vai valdījumu apliecinošs dokuments);

12.2. pašvaldības izsniegtas izziņas kopiju, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības) un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju (minēto izziņu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

13. Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnva­rotā persona iesniedz licencēšanas komisijai:

13.1. iesniegumu par licences papildināšanu ar jaunu noliktavas (noro­bežotas teritorijas) adresi. Iesniegumā norāda informāciju par atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, C kategorijas piesārņojošas darbības aplie­cinājuma vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas saņemšanu (norāda dokumenta veidu, kas atļauj veikt attiecīgu piesārņojošo darbību, tā nosaukumu, dokumenta numuru un iestādi, kas izsnie­gusi attiecīgo dokumentu). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

13.1.1. dokumentu kopijas par noliktavu (norobežotu teritoriju) (nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums, īpašumu vai valdījumu apliecinošs dokuments);

13.1.2. pašvaldības izsniegtas izziņas kopiju, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības) un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju (minēto izziņu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

13.2. iesniegumu par noliktavas (norobežotas teritorijas) adreses anu­lēšanu;

13.3. iesniegumu par grozījumu veikšanu izsniegtajā licencē sakarā ar komersanta rekvizītu maiņu."

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja komersants licenci ir saņēmis papīra formā, tad, lai izdarītu šo noteikumu 13.punktā minētos grozījumus, komersants iesniedz licencēšanas komisijai izsniegtās licences oriģinālu papīra formā."

8. Izteikt 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"14. Iesniegumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licencē vai licences dublikāta izsniegšanu un attiecīgos dokumentus, kā arī visus doku­mentus, kas nepieciešami jautājuma izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē, komersants iesniedz Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrija nodrošina licencēšanas komisijas sekretariāta darbību.

15. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga, nepre­cīza vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, licencēšanas komisija ir tiesīga atlikt jautājuma izskatīšanu uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

16. Licenci komersantam vai tā pilnvarotai personai izsniedz Ekonomikas ministrija pēc tam, kad licences saņēmējs saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka valsts nodevu par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību, samaksājis valsts nodevu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu tajā vai dublikāta izsniegšanu un iesniedzis šī dokumenta kopiju papīra formā vai elektroniski."

9. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja mainās licencē norādītie komersanta rekvizīti, komersants šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad komercreģistra iestādes amatpersona pieņēmusi lēmumu par ieraksta izmaiņu izdarīšanu ko­mercreģistrā, iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu par grozījumu izdarī­šanu izsniegtajā licencē."

10. Svītrot 20.7.apakšpunktā vārdus "iesniegumā norādāmā".

11. Aizstāt 21.punkta ievaddaļā vārdus "var pieņemt" ar vārdu "pieņem".

12. Izteikt 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti."

13. Izteikt 22. un 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22. Licencēšanas komisija, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un izdarīšanas apstākļus, uzliktā administratīvā soda lielumu un informāciju par to, vai pārkāpējs ir agrāk administratīvi sodīts par līdzīgu pārkāpumu, izsaka brīdinājumu vai anulē licencē ierakstīto noliktavas (norobežotas teritorijas) adresi, kurā pārkāpums izdarīts, ja:

22.1. komersants nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.2. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta mel­no un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komerc­darbības jomā:

22.2.1. par izdarītu administratīvu pārkāpumu;

22.2.2. par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas īstenojošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā.

22.1 Licencēšanas komisija anulē licenci, ja:

22.1 1. pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā informācija;

22.1 2. komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

22.1 3. komersants vairākkārt gada laikā nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.1 4. komersants vai komersanta amatpersona gada laikā pēc adminis­tratīvā soda uzlikšanas ir vairākkārt administratīvi sodīta melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komercdarbības jomā;

22.1 5. komersants vai komersanta amatpersona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu licencētās komercdarbības jomā;

22.1 6. ir anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses;

22.1 7. komersants tiek izslēgts no komercreģistra;

22.1 8. komersants ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās komercdarbības pārtraukšanu."

14. Aizstāt 22.2  2.apakšpunktā vārdus "netiek ievērotas" ar vārdiem "atkārtoti netiek ievērotas".

15. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja komersants licenci saņēmis papīra formā, tas iesniedz licencēšanas komisijai licences oriģinālu 20 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par noliktavas (norobežotas teritorijas) vai noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses vai licences anulēšanu. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem par noliktavas (norobežotas teritorijas) ad­reses anulēšanu un ja netiek anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses, komersantam licen­ces oriģinālu izsniedz divu darbdienu laikā pēc licences iesniegšanas."

16. Papildināt noteikumus ar 32.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"32.5. jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērs­griezuma laukums ir 85 mm2 vai lielāks."

17. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Komersants, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, drīkst iepirkt šo noteikumu 32.punktā minētos atgrie­zumus un lūžņus tikai no tāda komersanta, kuram ir licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei."

18. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Komersantam, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, aizliegts iepirkt no fiziskām personām, kas nav komersanti, daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm."

19. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Komersants nodrošina darbinieka, kurš pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, apmācību ne retāk kā reizi piecos gados. Ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi veic, ja tiek būtiski grozīti normatīvie akti, kas regulē radiācijas un kodoldrošības jautājumus, vai tiek ieviesta jauna mērīšanas aparatūra."

20. Aizstāt 50.punktā vārdus "15.februārim" ar vārdiem "30.aprīlim".

21. Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

 

Iesniegums par licences izsniegšanu

001.JPG (108562 bytes)

22. Izteikt 5.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.


Mērvienības

Pārskata rādītājs

1.

Strādājošo skaits uz pārskata gada beigām2.

Apgrozījums

tūkst. latu


3.

Latvijā iepirktie metālu atgriezumi un lūžņi, t.sk.:

tonnas


3.1.

melno metālu atgriezumi un lūžņi

tonnas


3.2.

krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, t.sk.:

tonnas


3.2.1.

vara (vai tā sakausējumu) atgriezumi un lūžņi

tonnas


3.2.2.

alumīnija (vai tā sakausējumu) atgriezumi un lūžņi

tonnas

"

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 233Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 14.03.2009.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
189077
14.03.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)