Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta noteikumus Nr. 650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.712

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 19.§)
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju, akvakultūras dzīvnieku audzētavu, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas, kā arī liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu (turpmāk — dzīvnieki) individuālās apzīmēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

2. Lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju, akvakultūras dzīvnieku audzētavu īpašnieks (turpmāk – īpašnieks) vai persona, kas uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem (turpmāk – turētājs), informāciju par dzīvnieku apzīmēšanu, uzskaiti turēšanas vietā, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un tur notikušajām pārmaiņām, notikumiem dzīvnieku dzīvē, kā arī ar krotāliju un transponderu iegādi saistītu informāciju elektroniski vai papīra formā iesniedz valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – datu centrs) informācijas ierakstīšanai ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistros (turpmāk – datubāze).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

3. Datu bāzē norāda šādu informāciju – novietni, novietnes tipu, turētāju, novietnes adresi, ganāmpulku, ganāmpulka īpašnieku un tā juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi, liellopus, aitas, kazas, zirgus, pārējo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, dzīvnieku izmantošanas veidu, izcelšanās datus, darbības, kas ir saistītas ar dzīvnieku apzīmēšanu, apsēklošanu, lecināšanu, atnešanos, kastrāciju, pārvietošanu, likvidēšanu, dzīvnieku abortus un nobeigšanās gadījumus. Informāciju glabā trīs gadus pēc pēdējā reģistrētā notikuma vai darbības.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.578.)

5. Dzīvnieku apzīmēšanu drīkst veikt sertificēta persona, praktizējošs veterinārārsts vai turētājs novietnē.

6. Datu centrs elektroniskajā datubāzē:

6.1. norāda liellopa īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu un adresi, ganāmpulka un novietnes numuru un adresi, to ģeogrāfiskās koordinātas, liellopa identifikācijas numuru, dzimšanas datumu, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, liellopa dzimumu, šķirni un izcelšanās datus, mātes identifikācijas numuru un informāciju par liellopa pārvietošanu;

6.2. zirgus reģistrē atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulas (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (turpmāk – regula Nr. 504/2008), 21.panta 1.punktam un papildus norāda zirga turēšanas vietu, izcelšanās datus, šķirni un zirga pazīmju aprakstu;

6.3. kazas un aitas reģistrē atbilstoši Padomes 2002.gada 17.decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (turpmāk – regula Nr. 21/2004), pielikuma D iedaļas prasībām un papildus norāda aitas un kazas šķirni;

6.4. norāda cūkas īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu un adresi, valsts kodu, ganāmpulka un novietnes numuru un adresi, to ģeogrāfiskās koordinātas, cūku skaitu, to vecuma un izmantošanas grupu, informāciju par cūku pārvietošanu un sanitāro stāvokli novietnē.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

7. Pārtikas un veterinārais dienests sniedz datu centram ziņas par novietņu pārbaužu skaitu un rezultātiem, kā arī dzīvnieku novietnē veikto veterināro pasākumu un dzīvnieku laboratorisko izmeklējumu skaitu un rezultātiem.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

II. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana

8. Lai valstī nodrošinātu vienotu uzskaites sistēmu, datu centrs veido dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrus.

9. Novietņu (atsevišķi norobežojama platība lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju, akvakultūru pastāvīgai vai pagaidu turēšanai) reģistrā norāda lauksaimniecības dzīvnieku pastāvīgās turēšanas vietas un pagaidu turēšanas vietas, bišu saimju pastāvīgās turēšanas vietas un akvakultūru audzētavu atrašanās vietas. Bišu saimju pagaidu turēšanas vietas novietņu reģistrā nenorāda.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

10. Ganāmpulka (lauksaimniecības dzīvnieks vai dzīvnieku kopums, bišu sai­mes, akvakultūru audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam) reģistrā atsevišķi pa novietnēm norāda liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, trušu, nutriju, ūdeļu, lapsu, polārlapsu, šinšillu, dējējvistu, broileru, pai­palu, tītaru, zosu, pīļu un fazānu, strausu, staltbriežu, muflonu, dambriežu, kā arī citus savvaļas dzīvnieku un putnu ganāmpulkus, kas turēti novietnē vai sugai atbilstoša lieluma īpaši nožogotā teritorijā, bišu saimes, akvakultūru audzētavas. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322.)

12. Datu centrs katrai novietnei un ganāmpulkam piešķir numuru. Piešķirtais numurs novietnes un ganāmpulka pastāvēšanas laikā netiek mainīts.

13. Lai reģistrētu ganāmpulku vai novietni, kā arī tad, ja ganāmpulkā vai novietnē ir notikušas pārmaiņas, 30 dienu laikā pēc notikuma:

13.1. īpašnieks pēc ganāmpulka reģistrēšanas, likvidēšanas, atjaunošanas vai adreses maiņas aizpilda un iesniedz datu centrā ganāmpulka kartīti (1.pielikums);

13.2. turētājs pēc novietnes reģistrēšanas, likvidēšanas, turētāja kontaktinformācijas precizēšanas, turētāja maiņas, novietnes atrašanās vietas precizēšanas aizpilda un iesniedz datu centrā novietnes kartīti (2.pielikums).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322.)

15. Turētājs elektroniski vai papīra formā apkopo informāciju par konkrētās novietnes individuāli apzīmētiem dzīvniekiem un kārto pastāvīgās novietnes dzīvnieku reģistru vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistru (3.pielikums). Triju dienu laikā pēc dzīvnieka pārvietošanas vai iekļaušanas ganāmpulkā turētājs to norāda novietnes dzīvnieku reģistrā. Turētājs novietnē nodrošina nobarojamo cūku skaita un pārvietošanas datu uzskaiti. Novietnes dzīvnieku reģistrā datus par katru individuāli apzīmējamo dzīvnieku glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka pārvietošanas vai likvidēšanas. Nobarojamo cūku skaita un pārvietošanas datus glabā vismaz par trim iepriekšējiem gadiem.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

16. Turētājs informāciju ganāmpulku reģistrā par bišu saimēm, akvakultūru audzētavām, trušiem, nutrijām, ūdelēm, lapsām, polārlapsām, šinšillām, dējējvistām, broileriem, paipalām, tītariem, zosīm, pīlēm un fazāniem, strausiem, staltbriežiem, mufloniem, dambriežiem, kā arī par citiem savvaļas dzīvniekiem un putniem, kas turēti novietnē vai sugai atbilstoša lieluma īpaši nožogotā teritorijā, atjauno ne retāk kā divas reizes gadā. Pamatojoties uz reģistrā apkopoto informāciju, turētājs mēneša laikā iesniedz datu centrā pārskatu par stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.578.)

18. Ja novietnē ir veikta dzīvnieku (izņemot cūkas) apsēklošana, lecināšana, kastrācija, izmantojuma maiņa, ir piedzimuši nedzīvi dzīvnieki, notikuši aborti, nokauti vai nobeigušies liellopi, zirgi, aitas un kazas, to pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti neapzīmēti, turētājs septiņu dienu laikā pēc minētajām izmaiņām aizpilda un iesniedz datu centrā notikumu ziņojuma lapu (4.pielikums) vai dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapu (5.pielikums) attiecīgās informācijas reģistrēšanai datubāzē. Datu centrs triju darbdienu laikā minētos notikumus reģistrē datubāzē.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

19. Ja mainās dzīvnieku īpašnieks, iepriekšējais un jaunais ganāmpulka īpašnieks aizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (6.pielikums) un septiņu dienu laikā pēc civiltiesiskā darījuma nosūta to datu centram. Datu centrs 14 dienu laikā reģistrē īpašuma maiņu ar dzīvnieku pārvietošanas deklarācijā norādīto pārvietošanas beigu datumu. Jebkura veida apgrūtinājumi, kas saistīti ar kādu no civiltiesiskajā darījumā iesaistītajiem ganāmpulku īpašniekiem, nav šķērslis īpašuma maiņas reģistrācijai.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

20. Datu centrs 14 dienu laikā pēc dzīvnieka likvidēšanas, dzīvnieka pārvietošanas, ganāmpulka vai novietnes likvidēšanas izdara attiecīgu atzīmi dzīvnieku, ganāmpulku vai novietņu reģistrā.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

21. Ja ganāmpulka reģistrā iekļautos lauksaimniecības dzīvniekus, bišu saimes un akvakultūras dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi), turētājs aizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (6.pielikums) un septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz to datu centrā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.578.)

22.1 Par kaušanai paredzētajiem dzīvniekiem kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu, sniedz šādu informāciju:

22.11. kaušanai pieteikto dzīvnieku skaits, dzīvnieku identitātes numuri un novietnes numurs – 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no kaušanai paredzēto dzīvnieku īpašnieka;

22.12. kautuvē saņemto dzīvnieku skaits, dzīvnieku identitātes numuri un novietnes numurs – 24 stundu laikā pēc dzīvnieku saņemšanas;

22.13. kautuvē nokauto dzīvnieku skaits, dzīvnieku identitātes numuri, kaušanas datums, kaušanas laiks un kaušanas kārtas numuri katrai dzīvnieku sugai – 48 stundu laikā pēc dzīvnieku nokaušanas.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

22.2 Ja dzīvnieku ieved audzēšanai Latvijas teritorijā, turētājs septiņu dienu laikā datu centrā iesniedz:

22.21. liellopa pases oriģinālu vai zirga pases I–III sadaļas kopiju;

22.22. dokumenta kopiju, kas apliecina liellopa izcelsmi;

22.23. veterinārā sertifikāta kopiju;

22.24. dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (6.pielikums), kurā norādīta valsts, no kuras dzīvnieks ir ievests.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

22.3 Ja dzīvnieku izved no Latvijas teritorijas, turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā dzīvnieku izvešanas deklarāciju (12.pielikums).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

III. Vispārīgās prasības dzīvnieku apzīmēšanai

23. Dzīvnieku apzīmējums ir redzams, skaidri salasāms, netraucē dzīvnieku labsajūtu un nekaitē veselībai.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

24. Identitātes numuru piešķir tikai reģistrētu ganāmpulku dzīvniekiem.

25. Lai saņemtu identitātes numurus, turētājs vai īpašnieks elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu par krotāliju iegādi (katrai dzīvnieku sugai) (7. un 8.pielikums), zirgu elektroniskā identificētāja (transpondera) iegādi (13.pielikums) vai izdara pasūtījumu par krotāliju vai transponderu iegādi, zvanot uz datu centra mājaslapā internetā norādīto tālruņa numuru.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

26. Krotālijas pasūta vismaz divus mēnešus pirms to izmantošanas. Pamatojoties uz iesniegumu, datu centrs 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas nodrošina krotāliju apdrukāšanu, kā arī aktu par dzīvnieku apzīmēšanu izdruku un piegādi.

27. Turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieku apzīmēšanas ar krotāliju nosūta datu centram aizpildītu aktu par dzīvnieku apzīmēšanu (9.pielikums).

28. Ja dzīvnieks pazaudējis vienu krotāliju ar identitātes numuru vai numurs kļuvis nesalasāms, turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā iesniegumu par krotāliju iegādi. Datu centrs, pamatojoties uz iesniegumu, 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas nodrošina krotāliju apdrukāšanu un piegādi. Lai atjaunotu dzīvniekam abas krotālijas un precizētu attiecīgo informāciju datubāzē, turētājs iesniedz datu centrā iesniegumu. Iesniegumam pievieno Pārtikas un veterinārā dienesta rakstisku atzinumu par dzīvnieka identifikāciju pēc papildu apzīmējuma vai īpašām pazīmēm, kas apliecina dzīvnieka identitāti.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

29. Turētājs papildus var izmantot arī citus dzīvnieku apzīmēšanas veidus, nodrošinot, ka apzīmējums netraucē obligātajam apzīmēšanas veidam, neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

30. Ja dzīvnieki no citas valsts ievesti tūlītējai nokaušanai, tad, izmanto­jot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu, dzīvnieku turētājs pirms dzīvnieku nokaušanas paziņo datu centram ievesto dzīvnieku skaitu un kopējā veterinārā ievešanas dokumenta numuru, un kautuves īpašnieks 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas paziņo datu centram dzīvnieku identitātes numuru, kaušanas datumu un laiku, un kaušanas kārtas numuru katrai dzīvnieku sugai.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

31. Lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju un akvakultūras dzīvnieku audzētavu produkciju atļauts realizēt vai dzīvus dzīvniekus atļauts pārvietot, ja ganāmpulks, novietne un dzīvnieki ir reģistrēti un dzīvnieki ir apzīmēti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī zirgiem ir pases.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

IV. Liellopu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

32. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

33. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

34. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

35. Jaundzimušos teļus un no trešās valsts ievestos liellopus (ja vien tos neieved kaušanai) 20 dienu laikā apzīmē ar krotālijām (9.pielikums), iestiprinot tās abās ausīs. Turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka apzīmēšanas ar krotālijām informē datu centru par dzīvnieka piedzimšanas faktu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

36. Datu centrs liellopa pasi noformē, ja dzīvnieku izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja minēto pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde. Īpašnieks vai turētājs datu centrā iesniedz iesniegumu par liellopa pases noformēšanu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

36.1 Datu centrs pēc iesnieguma saņemšanas noformē liellopa pasi atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem, 6.panta 1.punktā. Pases noformēšanas izdevumus sedz īpašnieks vai turētājs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto datu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

38. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

39. Ja liellopa pase nozaudēta, datu centrs īpašniekam vai turētājam izsniedz tās dublikātu, pamatojoties uz datubāzē esošo informāciju un īpašnieka vai turētāja iesniegumu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

40. Ja liellops nobeidzies vai nokauts, turētājs tā pasē ieraksta dzīvnieka nobeigšanās vai nokaušanas datumu un septiņu dienu laikā pasi nosūta datu centram. Realizējot liellopu kaušanai, liellopa pasi nodod kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai. Kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarota persona liellopa pasē ieraksta dzīvnieka nokaušanas datumu (apliecina ar praktizējoša veterinārārsta vai kautuves īpašnieka, vai viņa pilnvarotas personas parakstu un zīmogu) un septiņu dienu laikā pēc nokaušanas nosūta datu centram.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.322 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.578.)

41.1 (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.578.)

41.2 Datu centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 22.2 punktā minētajiem dokumentiem, ievada informāciju elektroniskajā datubāzē un informē par to īpašnieku vai turētāju, bet iepriekšējās liellopu pases oriģinālu nosūta atpakaļ iestādei, kas to izsniegusi.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

V. Cūku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

42. Cūkas ar krotāliju vai tetovējumu apzīmē pirms katras dzīvnieka pārvietošanas ārpus novietnes. Krotālijā vai tetovējumā norāda novietnes reģistrācijas numuru. Krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez datu centra atļaujas.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

43. Atšķirtos sivēnus ganāmpulka atražošanai, jauncūkas, jaunkuiļus, kuiļus un sivēnmātes (turpmāk – vaislas cūkas) ar krotāliju vai tetovējumu apzīmē līdz dzīvnieka atšķiršanai no mātes ganāmpulkos, kuros tiek veikta pārraudzība. Vaislas cūkām krotālijā vai tetovējumā papildus šo noteikumu 42.punktā minētajai informācijai norāda dzīvnieka individuālo numuru, ko piešķir augošā secībā.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

43.1 Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu nokaušanai) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām un saglabā to oriģinālo identitātes numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru turētājs ieraksta novietnes dzīvnieku reģistrā (3.pielikums).

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

43.2 Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu nokaušanai) no trešās valsts un tām veiktas pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes un 30 dienu laikā pēc minēto pārbaužu veikšanas apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām, saglabājot arī oriģinālo identitātes numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru turētājs ieraksta novietnes dzīvnieku reģistrā (3.pielikums).

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

44. Ja cūkas apzīmē ar tetovējumu, tam jābūt skaidri salasāmam. Ja tetovējums kļūst nesalasāms, to atjauno.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

45. Apzīmējot cūkas ar krotālijām, izmanto divpusējas, elastīgas, vienreiz izmantojamas plastikāta krotālijas. Vaislas cūku individuālo numuru uz krotālijas uzraksta ar neizdzēšamu tinti vai uzdrukā. Krotāliju iestiprina cūkas kreisās auss vidējā trešdaļā. Nozaudēto krotāliju aizstāj ar jaunu un šo faktu ieraksta novietnes dzīvnieku reģistrā, ja jaunajā krotālijā ir cits dzīvnieka individuālais numurs.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

46. Turētājs katru mēnesi aizpilda mēneša kopsavilkumu par cūku kustību (dokuments, kurā atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā laika periodā) un līdz nākamā mēneša desmitajam datumam nosūta uz datu centru reģistrēšanai (10.pielikums). Ja turētājs cūkas audzē paša vajadzībām, tas kopsavilkumu par cūku kustību iesniedz datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk kopsavilkumu par katru iepriekšējo pusgadu iesniedz mēneša laikā pēc 1.janvāra un 1.jūlija.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.54)

46.1 Turētājs pēc pieprasījuma sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju par cūkām, kas bijušas viņa īpašumā, norādot to izcelsmi un identifikāciju, kā arī, ja nepieciešams, galamērķi, kur tās turētas, pārvestas, pārdotas vai nokautas.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

VI. Aitu un kazu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

47. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

48. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

49. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

50. Jaundzimušos jērus un kazlēnus un no trešās valsts ievestās aitas un kazas (ja vien dzīvniekus neieved kaušanai) 20 dienu laikā apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

50.1 Ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku apzīmē elektroniski, iestiprinot tā kreisajā ausī elektronisku krotāliju.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

50.2 Datu centrs nodrošina īpašnieku vai turētāju ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem atbilstoši regulas Nr. 21/2004 pielikuma A iedaļas prasībām.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

VII. Zirgu apzīmēšana

51. Zirgu apzīmē pēc krāsas, pazīmju apraksta, kā arī izmanto transponderu vai citu alternatīvu metodi, kas nodrošina identisku informāciju ar transponderā iekodēto burtciparu kodu, atbilstoši regulas Nr. 504/2008 12.panta 1., 2. un 3.punktam.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā; prasība par zirgu apzīmēšanu ar transponderu stājas spēkā 01.07.2009., sk. 61.1 punktu)

52. Kumeļu apzīmē līdz sešu mēnešu vecumam.

53. Zirga identitātes numuru veido atbilstoši regulas Nr. 504/2008 2.panta “d” punktam un 9.pantam. Zirga identitātes numuru piešķir un identifikācijas dokumentu (turpmāk – pase) izsniedz datu centrs pēc zirga reģistrācijas kartītes (11.pielikums) un individuālās uzskaites kartītes kopijas saņemšanas.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

54. Datu centrā reģistrēts sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts identifikācijas laikā zirgu iezīmē, implantējot transponderu, un aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (11.pielikums) divos eksemplāros. Kartīti septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā. Zirga apzīmēšanu ar transponderu veic atbilstoši regulas Nr. 504/2008 11.panta 1., 2. un 5.punktam.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

55. Pamatojoties uz zirga reģistrācijas kartīti, datu centrs zirga īpašniekam 14 dienu laikā izsniedz zirga pasi atbilstoši regulas Nr. 504/2008 5.panta 1. un 2.punktam.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

56. Ja mainās zirga īpašnieks, iepriek­šējais īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam zirga pasi un apliecina to ar parakstu zirga pasē. Zirgus pārvieto un pārvadā atbilstoši regulas Nr. 504/2008 13.pantam.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

57. Ja zirgs nobeidzies, turētājs tā pasē ieraksta zirga nobeigšanās datumu, un to apstiprina praktizējošs veterinārārsts. Septiņu dienu laikā pēc zirga nobeigšanās turētājs tā pasi nosūta datu centram.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

58. Zirgu realizējot kaušanai, zirga pasi nodod kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai, kura zirga pasē ieraksta zirga nokaušanas datumu un septiņu dienu laikā nosūta to datu centram.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.322)

59. Ja zirga pase nozaudēta, īpašniekam izsniedz pases dublikātu, pamatojoties uz datu bāzē esošo informāciju un īpašnieka iesniegumu datu centram.

59.1 Datu centrs nodrošina regulas Nr. 504/2008 4.panta 5.punktā, 5.panta 6.punkta trešajā rindkopā, 7.panta 2.punktā, 12.panta 4.punkta pirmajā rindkopā, 22.pantā, 23.panta 2. un 3.punktā un 4.punkta pirmajā un trešajā rindkopā un 24.panta otrajā rindkopā minēto pienākumu izpildi.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumus Nr.10 "Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 10.nr.).

61. Ja dzīvnieku apzīmēšana veikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apzīmējumi ir derīgi visu dzīvnieka dzīves laiku.

61.1 Šo noteikumu 51.punktā minētā prasība par zirgu apzīmēšanu ar transponderu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

62. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

63. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

64. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.281.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 11.04.2006. noteikumu Nr.281 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 27.novembra Direktīvas 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Ganāmpulka kartīte

Piezīme. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Novietnes kartīte

Piezīme.

1. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

2. Rekvizītu “Ģeogrāfiskās koordinātas” norāda, pirmo reizi reģistrējot novietni datu bāzē.

3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 11.04.2006. noteikumu Nr.281 redakcijā)

Dzīvnieku uzskaites veidlapas paraugs

01.JPG (37624 bytes)

Veidlapas otrā puse

Kodu skaidrojums

I. Likvidēšanas kodi:

1 - nokauts

2 - nobeidzies

II. Izmantošanas grupu kodi:

1 - jaunlops

2 - gaļas ražošana

3 - piena ražošana

4 - zīdīšana (tikai sieviešu kārtas dzīvniekiem)

5 - izmantošana vaislai (tikai vīriešu kārtas dzīvniekiem)

5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712
Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712
Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Piezīme. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Dzīvnieka apzīmēšanas akts

 

Piezīme. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.54 redakcijā)

Mēneša kopsavilkums par cūku kustību

11.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Zirga reģistrācijas kartīte

Piezīme. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Dzīvnieku izvešanas deklarācija

Piezīme. Rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Pieteikums zirgu elektroniskā identificētāja (transpondera) iegādei

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 712Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 20.12.2003.Zaudē spēku: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 19.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
82262
{"selected":{"value":"29.01.2011","content":"<font class='s-1'>29.01.2011.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.01.2011","iso_value":"2011\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2011.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-28.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2008","iso_value":"2008\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2008.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2008","iso_value":"2008\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2008.-30.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2006","iso_value":"2006\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2006.-10.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2003","iso_value":"2003\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2003.-13.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.01.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)