Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2011. gada 20. janvāra likumu: Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ciltsdarba likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) — dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;

2) ciltsdarbs — zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku un mājputnu ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst to pareiza audzēšana, izlase un atlase, ēdināšana, turēšana, kopšana un uzskaite;

3) (izslēgts ar 24.11.2005. likumu);

4) ciltsgrāmata — informācijas krājums par augstvērtīgu dzīvnieku izcelšanos, produktivitāti un ciltsvērtību;

5) ciltsvērtība — dzīvnieka izkopjamās īpašības ģenētiski noteikta novirze no ganāmpulka vai populācijas vidējā rādītāja;

6) dzīvnieku pārraudzība — individuāla dzīvnieku kontroles sistēma, kas nodrošina ražības un produkcijas kvalitātes datus ciltsvērtības noteikšanai;

7) populācija — vienas sugas dzīvnieku kopa, kurai piemīt ģenētiski noteiktas īpatnības un kuras atražošana notiek galvenokārt šīs kopas ietvaros;

8) sertificēts vaislinieks — augstvērtīgs dzīvnieks šķirnes uzlabošanai;

9) šķirne — vienas sugas dzīvnieku populācija, kurai ir ģenētiski noteiktas līdzīgas saimnieciski derīgās īpašības;

10) šķirnes materiāls — ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un to bioprodukts (sperma, olšūnas un embriji);

11) embriju transplantēšana — embriju iegūšana, apstrāde un realizācija;

12) mākslīgā apsēklošana — bioprodukta iegūšana, apstrāde un realizācija;

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija — komersants vai biedrība, kas nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas;

14) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecība — saimniecība, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, kura nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais statuss;

15) virspārraudzība — individuālās dzīvnieku pārraudzības sistēmas sastāvdaļa, kuras veikšanas laikā pārbauda piena ražības un kvalitātes datu ticamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000., 24.11.2005. un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt ciltsdarba sakārtošanu un attīstību valstī, lai sekmētu augstražīgu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu.

3.pants

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku — liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru, medus bišu (Apis mellifera L.) un iežogotās platībās (izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku (turpmāk — dzīvnieki) — audzēšanu, un uz personām, valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.

(18.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

II nodaļa
Valsts funkcijas ciltsdarbā

4.pants

(1) Zemkopības ministrija:

1) koordinē vienotu ciltsdarba stratēģiju dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšanā un atražošanā;

2) sagatavo priekšlikumus par investīciju ieguldīšanu ciltsdarbā;

3) (izslēgts ar 24.11.2005. likumu);

4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;

5) (izslēgts ar 14.06.2007. likumu);

(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.

(3) Instrukcijas un ieteikumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000., 24.11.2005. un 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 18.07.2007.)

5.pants

(1) Dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju pārstādīšanu atļauts veikt fiziskajām personām, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu (turpmāk — sertificēta persona), bet dzīvnieku pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu vienā ganāmpulkā — fiziskajām personām, kas ir saņēmušas attiecīgu apliecību. Par sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

(2) Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk — Datu centrs) sertifikāta izsniegšanu un anulēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam. Ja sertifikāta izsniegšanu un anulēšanu deleģē privāto tiesību subjektam, tam ir tiesības izdot administratīvo aktu.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedzama un anulējama apliecība dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004., 19.12.2006. un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

6.pants

Šā likuma un normatīvo aktu par ciltsdarbu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

7.pants

(Izslēgts ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

8.pants

Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības:

1) kontrolēt komersantu uzņēmumu, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai;

2) ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām informāciju un dokumentus, kas nepieciešami ar ciltsdarbu saistīto pārvaldes uzdevumu izpildei.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

III nodaļa
Uzdevumi personām, kuras veic ciltsdarbu

9.pants

Visiem dzīvnieku audzētājiem, kas savā saimniecībā veic ciltsdarbu, jānodrošina dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšana, sekmējot konkurētspējīgas produkcijas ražošanu.

10.pants

(1) Ciltsdarbu veic:

1) komersanti, kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kurām Ministru kabinets deleģē pildīt ar ciltsdarbu saistītus valsts pārvaldes uzdevumus. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.

(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

1) izstrādā, apstiprina un īsteno ciltsdarba programmas, kas regulē attiecīgo dzīvnieku sugu un šķirņu ciltsdarbu;

2) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003., 24.11.2005. un 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 18.07.2007.)

11.pants

(1) Datu centrs:

1) uztur un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku vienotu reģistru, individuāli apzīmējamu dzīvnieku vērtēšanas sistēmu un ciltsdarba arhīvu;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem dzīvniekiem;

3) sagatavo datus augstvērtīgu individuāli apzīmējamu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem konsultācijas, kas saistītas ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi;

5) atbilstoši šā likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktam izvērtē biedrības un nodibinājumus un piešķir šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu;

6) saskaņā ar zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā izvērtē komersanta uzņēmuma, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, atbilstību un reģistrē to;

7) nodrošina šā likuma 5.pantā noteikto personu sertifikāciju;

8) atbilstoši šā likuma 19.1 pantam nodrošina jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

9) atbilstoši šā likuma 13.panta trešajai daļai nodrošina slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību.

(2) Datu centram ir šādas tiesības:

1) anulēt normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu neatbilstošus ciltsdokumentus;

2) anulēt normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un medus bišu pārraudzību neatbilstošus dzīvnieka individuālās pārraudzības datus un ganāmpulka pārraudzību;

3) anulēt ierakstu par dzīvnieka izcelšanos no tēva puses, ja dzīvnieks iegūts no nesertificēta vaislinieka;

4) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

IV nodaļa
Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku
apzīmēšana, ražības pārbaude un vērtēšana

12.pants

Visi ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un ganāmpulki ir reģistrējami un dzīvnieki apzīmējami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu. Par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

13.pants

(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju pārbaudes nolūkos veic pārraudzību, dzīvnieku vērtēšanu, dzīvnieku mērīšanu un eksterjera novērtēšanu, iegūstot datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai. Dzīvnieku pārraudzību ganāmpulkā nodrošina ganāmpulka īpašnieks.

(2) (Izslēgta ar 12.06.2009. likumu.)

(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai [liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un medus bitēm (Apis mellifera L.)]. Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.

(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas noteikumus, kā arī noteikumus par dalību zirgu sporta sacensībās reglamentē Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000., 18.12.2003., 28.10.2004., 25.09.2008. un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

14.pants

(1) Dzīvnieku ciltsvērtības un to turpmākās izmantošanas noteikšanai tiek veikta dzīvnieku bonitēšana.

(2) Dzīvnieku bonitēšana ir dzīvnieku kompleksa novērtēšana pēc izcelšanās, šķirnības, konstitūcijas un eksterjera, dzīvmasas, produktivitātes, pēcnācēju labuma, atražotspējas.

(3) Bonitētos dzīvniekus iekļauj ciltskodolā vai ražojošā grupā, izmanto ganāmpulka atjaunošanai, pārdošanai vaislai vai izbrāķē. Iegūtos datus izmanto ciltsdarba un pāru atlases plānošanai, selekcijas darba novērtēšanai un Valsts ciltsgrāmatā ierakstāmo dzīvnieku izraudzīšanai. Minētie dati tiek publicēti.

(4) Dzīvnieku bonitēšanu dabā veic sertificēti dzīvnieku vērtēšanas eksperti. Bonitēšanas datu apstrādi veic Datu centrs zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

15.pants

(1) Lai salīdzinātu dzīvniekus pēc to produktivitātes un novērtētu pēc pēcnācēju labuma, barības izmantošanas spējām, ātraudzības un produkcijas kvalitatīvajiem rādītājiem, tiek veikta dzīvnieku kontrolnovērtēšana.

(2) Dzīvnieku kontrolnovērtēšanu ciltsdarba programmās noteiktajās saimniecībās veic sertificētas fiziskās personas. Ieteikumus dzīvnieku kontrolnovērtēšanai apstiprina zemkopības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

V nodaļa
Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku atražošana

16.pants

(1) Dzīvnieku atražo, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus un olšūnas vai arī dabiskā ceļā lecinot ar augstvērtīgiem sertificētiem vaisliniekiem.

(2) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Vaislinieku bioproduktu atļauts iegūt komersanta uzņēmumam, kas ir reģistrēts Datu centrā. Atbilstības kritērijus komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000., 28.10.2004., 24.11.2005. un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

17.pants

(1) (Izslēgta ar 12.06.2009. likumu.)

(2) Sertificētu bioproduktu atļauts pārdot:

1) juridiskajām personām, kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, sertificētām personām, kas saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un fiziskajām personām, kas saņēmušas apliecību mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā;

2) dzīvnieku īpašniekiem lietošanai tikai savā ganāmpulkā.

(3) Persona, kurai ir pārdots liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.1998., 16.03.2000., 18.12.2003., 25.09.2008. un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

18.pants

Persona, kura transplantē liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu embrijus, uzskaita to izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

19.pants

(Izslēgts ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

19.1 pants

Dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu.

(24.11.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

20.pants

No ārvalstīm ievestais vaislinieks un tā bioprodukts ierakstāms Valsts ciltsgrāmatā vai reģistrā, ja:

1) tam ir atbilstošs attiecīgās valsts oficiāli atzītas ciltsdarba institūcijas izdots sertifikāts;

2) tā ciltsvērtība nav zemāka kā Latvijā sertificētiem vaisliniekiem;

3) ievestajam vaislas materiālam ir kāds sevišķi augsts rādītājs, kas nepieciešams selekcijai (olbaltuma saturs, izslaukums, eksterjers, pēcnācēju gaļas kvalitāte).

20.1 pants

Šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izdod sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

VI nodaļa
Ciltsdarba finansēšana

(Nodaļa izslēgta ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

VII nodaļa
Atbildība par likuma neievērošanu

22.pants

(Izslēgts ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

23.pants

(Izslēgts ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

24.pants

(1) Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvos aktus, kas attiecas uz sertifikāta vai apliecības izsniegšanu, atjaunošanu, dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu un ko saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību pieņēmusi Datu centra funkcionālajā pakļautībā esoša pilnvarota persona, kurai deleģēti šā likuma 5.panta otrajā daļā, 13.panta trešajā daļā un 19.1 pantā minētie uzdevumi, var apstrīdēt Datu centrā. Attiecīgo Datu centra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(12.03.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Pārejas noteikumi

(16.03.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

1. Fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

2. (Izslēgts ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

3. (Izslēgts ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par nosacījumiem zirgu darba spēju novērtēšanai un dalībai zirgu sporta sacensībās un noteikumus par sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm.

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.septembrim izdod noteikumus par atbilstības kritērijiem komersanta uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī par šo komersantu reģistrēšanas kārtību un noteikumus par dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību.

(24.11.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.12.2005.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(24.11.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.12.2005.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija direktīvas 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās;

2) Padomes 1991.gada 25.marta direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

3) Padomes 1994.gada 23.jūnija direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešajām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 2.aprīlī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 21.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ciltsdarba likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.04.1998.Stājas spēkā: 05.05.1998.Zaudē spēku: 01.07.2011.Tēma: Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 21.04.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 21.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
47840
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2008","iso_value":"2008\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2007","iso_value":"2007\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2007.-20.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-17.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2005","iso_value":"2005\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2004","iso_value":"2004\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-20.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2004","iso_value":"2004\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2004.-30.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2000","iso_value":"2000\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2000.-20.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.1999","iso_value":"1999\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.1999.-13.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.05.1998","iso_value":"1998\/05\/05","content":"<font class='s-1'>05.05.1998.-05.01.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"