Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1996. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 233 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi".

Precizēts 14.12.1995., Latvijas Vēstnesis Nr.194 (477)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 372

Rīgā 1995. gada 5. decembrī (prot. nr. 64, 3.§)

 

Noteikumi par komandējumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka darba (dienesta) un mācību komandējumu (tālāk tekstā - "komandējums") izdevumu atlīdzināšanas kārtību un normas, kas piemērojamas, aprēķinot komandējuma izdevumus uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, organizāciju, budžeta un citu institūciju (tālāk tekstā - "institūcijas") darbiniekiem, ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), militārpersonām un komandējošajam sastāvam (tālāk tekstā - "darbinieki"), kuri dodas komandējumā Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm.

2. Par komandējumu uzskatāms ar institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm ar mērķi:

2.1. pildīt darba (dienesta) uzdevumus;

2.2. papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju (mācību komandējums).

3. Par komandējumu nav uzskatāms darbinieka brauciens, ja viņa darbs vai dienests saistīts ar izbraukumiem un pārvietošanos vai ja darbs norisinās ceļā.

4. Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs. Budžeta institūcijām, valsts uzņēmumiem, kā arī uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentu, komandējums nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām (izņemot mācību komandējumus), neskaitot laiku, ko darbinieks pavada ceļā. Ja nepieciešams, institūcijas vadītājs komandējuma laiku var pagarināt.

5. Darbiniekam par komandējuma laiku tiek atlīdzināti šādi komandējuma izdevumi:

5.1. dienas nauda, - lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (ēdināšana, dažādi pakalpojumi u.c.);

5.2. ceļa (transporta) izdevumi:

5.2.1. līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba (dienesta) vietai;

5.2.2. pārbraukšanas izdevumi no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks komandēts uz vairākām valstīm) atbilstīgi iesniegto biļešu cenai;

5.2.3. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem, izņemot taksometru, līdz stacijai, piestātnei, lidostai, ja tās atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas (ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus), ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

5.2.4. par degvielu (ja darbinieks brauc ar personisko vai dienesta autotransportlīdzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (kvītis, čeki u.tml.), kas apliecina minētos izdevumus;

5.2.5. par autotransportlīdzekļu apdrošināšanu, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

5.3. izdevumi par bagāžas pārvadāšanu, ja tā saistīta ar institūcijas vajadzībām;

5.4. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni);

5.5. izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;

5.6. komisijas maksa bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstīgi noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam);

5.7. ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumi, ja tie paredzēti komandējuma dokumentā un ir iesniegti attiecīgi dokumenti, kas apliecina minētos izdevumus. Darbinieka braukšanas izdevumus attiecīgās valsts pilsētas transportā atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no šai valstij noteiktās dienas naudas normas;

5.8. izdevumi, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

6. Šo noteikumu 5.punktā minēto izdevumu atlīdzināšanai (izņemot tos, kurus sedz institūcija, kas darbinieku uzaicinājusi komandējumā) pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma ir izsniedzams avanss latos vai konvertējamā valūtā.

7. Ja, izdarot galīgo norēķinu par katru komandējumu:

7.1. saskaņā ar normām aprēķinātā un darbiniekam izsniegtā avansa summa pārsniedz komandējuma izdevumus, darbiniekam ir jāatmaksā avansa atlikuma summa latos (ja avanss izmaksāts latos), attiecīgajā konvertējamajā valūtā (ja avanss izsniegts valūtā) vai atbilstīga summa citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai saskaņā ar iesniegto valūtas maiņas kvīti (ja avansā saņemtā valūta ārvalstīs apmainīta pret attiecīgās valsts valūtu). Atmaksājamās naudas summas tiek pieņemtas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa norēķinu dienā;

7.2. komandējuma izdevumi atbilst noteiktajām normām, bet pārsniedz avansā saņemto summu, darbiniekam pārtēriņa summu saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem atlīdzina latos (ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā) vai pēc viņa izvēles konvertējamā valūtā vai latos (ja darbinieks bijis komandējumā ārvalstīs) pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa norēķinu dienā.

8. Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās (arī ēdināšanas izdevumu segšana), tad par katru komandējuma dienu viņam izmaksā 30% no dienas naudas normas.

9. Ja mācību komandējums ir ilgāks par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas nauda netiek izmaksāta.

10. Ja darbiniekam komandējuma laikā ir bijušas ar darbu (dienestu) saistītas tālsarunas ar to institūciju, kura viņu nosūtījusi komandējumā, vai ar citām institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar komandējuma mērķi, ar tām saistītos izdevumus pēc institūcijas vadītāja rīkojuma atlīdzina, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

11. Komandējuma izdevumus darbiniekam atlīdzina tā institūcija, kura viņu sūta komandējumā.

12. Ja kādus no šo noteikumu 5.punktā minētajiem komandējuma izdevumiem sedz tā institūcija, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, vai ārvalstu puse, darbiniekam attiecīgie izdevumi netiek atlīdzināti (izņemot šo noteikumu 8.punktā minēto).

13. Darbiniekam komandējuma laikā tiek saglabāta darba vieta (amats) un likumā noteiktā darba samaksa (atalgojums).

14. Budžeta institūciju darbinieku komandējumiem paredzētā dienas nauda un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu otrajā nodaļā un pielikumā noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas. Budžeta institūciju darbinieku komandējuma izdevumi tiek atlīdzināti no attiecīgo institūciju uzturēšanai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

15. Ja institūciju (izņemot budžeta institūcijas) darbiniekiem izmaksātā komandējuma dienas nauda pārsniedz šajos noteikumos norādītās normas, tad, norēķinoties ar darbinieku par komandējumā izlietotajiem līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli saskaņā ar likumiem ir apliekama tā izdevumu daļa, kas pārsniedz noteiktās normas.

16. Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) ir aizkavējies:

16.1. slimības dēļ, - pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu otrajā nodaļā un pielikumā noteiktajām normām (izņemot gadījumus, kad darbinieks ārstējies stacionārā), kā arī izmaksā dienas naudu par laikposmu, kamēr darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma laikā pildīt darba (dienesta) pienākumus vai atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darba nespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma laikā;

16.2. pildot darba (dienesta) pienākumus, kā arī no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (biļešu trūkums, lidmašīnas pacelšanās neiespējamība u.tml.), - dienas naudu izmaksā un citus izdevumus par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma laiku, darbiniekam atlīdzina, ja institūcijas vadītājs pēc darbinieka atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā ir motivēti pagarinājis komandējuma laiku;

16.3. bez attaisnojoša iemesla, - viņam darba samaksa (atalgojums) par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma laiku, netiek saglabāta un komandējuma izdevumi netiek atlīdzināti.

II. Papildnosacījumi komandējumiem Latvijas Republikā

17. Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam tiek atlīdzināti:

17.1. izdevumi par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu ar dzelzceļa un ūdens transportlīdzekļiem, kā arī autotransportlīdzekļiem, izņemot taksometru. Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstīgi minimālajai braukšanas cenai (tarifam);

17.2. dienas nauda 3% apmērā no darbinieka mēneša darba algas (mēneša amatalgas), bet ne vairāk kā 1,50 latu par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50 procentu apmērā no minētās summas;

17.3. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), arī izdevumi par vietas rezervēšanu, - saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Budžeta institūciju darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā maksimālā norma ir šāda:

17.3.1. Rīgā - 10 latu par diennakti;

17.3.2. citās apdzīvotās vietās - 6 lati par diennakti.

18. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti ēdināšanas izdevumi (vai ir izdots atsevišķs rēķins par viesnīcas brokastīm), izdevumi par apģērbu un apavu tīrīšanu vai to remontu, gludināšanu, kā arī citi personiskie izdevumi, tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās dienas naudas summas.

19. Ja darbinieks nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina viesnīcas (naktsmītnes) izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas normu.

III. Papildnosacījumi komandējumiem ārvalstīs

20. Ja darbinieks bijis komandējumā ārvalstīs, viņam tiek atlīdzināti komandējuma izdevumi:

20.1. par laiku, kad, dodoties uz citu valsti, darbinieks atradies Latvijas teritorijā, - šo noteikumu otrajā nodaļā noteiktajā kārtībā;

20.2. sākot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā, un beidzot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma, - saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteiktajām normām tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks komandēts, vai citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, vai arī latos.

21. Dienas nauda darbiniekam tiek izmaksāta:

21.1. saskaņā ar šo noteikumu 20.1.apakšpunktu - latos;

21.2. par komandējuma laiku citas valsts teritorijā - konvertējamā valūtā saskaņā ar noteiktajām normām par katru ārvalstīs pavadīto dienu;

21.3. par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā vai atgriežoties no tā, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru darbinieks ir komandēts. Ja darbinieks ir bijis komandējumā vairākās valstīs, tad par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma, dienas naudu izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, no kuras darbinieks atgriežas uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu;

21.4. par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, ja darbinieks ir komandēts uz vairākām valstīm, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš dodas;

21.5. par laiku, ko darbinieks pavadījis ceļā, braucot uz komandējuma vietu ārvalstīs un šķērsojot vairāku valstu teritorijas, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš komandēts.

22. Darbiniekam komandējuma ceļa (transporta) izdevumi tiek atlīdzināti, ja viņš izmantojis:

22.1. dzelzceļa transportu, - pēc 2.klases tarifa likmēm. Izdevumus atlīdzina pēc 1.klases tarifa likmēm, ja:

22.1.1. attiecīgajā valstī nav 2.klases vagonu;

22.1.2. darbinieks bijis komandējumā Āzijas un Āfrikas valstīs;

22.2. gaisa transportu, - pēc ekonomiskās klases tarifa likmēm;

22.3. ūdens transportu, - pēc 2.klases (tūristu klases) tarifa likmēm. Ja pasažieru kuģa kajītes ir iedalītas kategorijās, pirmās, otrās un trešās kategorijas kajītes uzskatāmas par 1.klases kajītēm, bet visu pārējo kategoriju kajītes - par 2.klases (tūristu klases) kajītēm. Ja kuģim nav 2.klases kajīšu, izdevumus atlīdzina pēc 1.klases tarifa likmēm;

22.4. starpvalstu koplietošanas autotransportu (autobusu), - atbilstīgi iesniegto biļešu cenai.

23. Ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju ceļa (transporta) izdevumus darbiniekam var atlīdzināt pēc 1.klases tarifa likmēm, bet gaisa transportā - pēc biznesa klases tarifa likmēm. Uz budžeta institūciju darbiniekiem šis nosacījums attiecas tikai tad, ja nav bijis iespējams iegādāties attiecīgās klases biļetes.

24. Ja darbinieks izmantojis šo noteikumu 22.punktā minēto veidu transportu, viņam atlīdzina arī apdrošināšanas un komisijas naudu, kā arī izdevumus par biļešu pasūtināšanu un iepriekšēju iegādi atbilstīgi iesniegtajām kvītīm.

25. Izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), arī izdevumus par vietas rezervēšanu, atlīdzina atbilstīgi iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem (kvītīm). Uz minētajos rēķinos iekļautajiem izdevumiem ir attiecināmi šo noteikumu 18.punkta nosacījumi.

26. Ja netiek iesniegti šo noteikumu 22. - 25.punktā minētos izdevumus apliecinoši dokumenti, šie izdevumi netiek atlīdzināti.

IV. Komandējuma izdevumu atlīdzināšana atsevišķu kategoriju amatpersonām

27. Papildu piemaksu pie dienas naudas var noteikt šādiem darbiniekiem (tālāk tekstā - "amatpersonas"), kas dodas komandējumā uz ārvalstīm:

27.1. Ministru prezidentam - 30% apmērā no dienas naudas normas;

27.2. to valdības oficiālo delegāciju vadītājiem, kuras ir pilnvarotas vest sarunas Latvijas Republikas vārdā, - 25% apmērā, bet minēto delegāciju locekļiem - 15% apmērā (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 27.1. un 27.3.apakšpunkts) no dienas naudas normas;

27.3. Ministru kabineta locekļiem un Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem un speciālo uzdevumu vēstniekiem - 20% apmērā no dienas naudas normas;

27.4. amatpersonām, kuras Saeima pilnvarojusi pārstāvēt Latvijas valsti vai kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republikas valdību citās valstīs, personām, kurām piešķirts diplomātiskais rangs, valsts ministriem, parlamentārajiem sekretāriem, ministriju valsts sekretāriem, Valsts kancelejas direktoram, to centrālo valsts iestāžu vadītājiem, kurām budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā, un valsts komiteju vadītājiem (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 27.1. - 27.3.apakšpunkts), republikas pilsētu domes un rajonu padomes priekšsēdētājiem, kā arī diplomātiskajiem kurjeriem - 10% apmērā no dienas naudas normas.

28. Ceļa (transporta) izdevumi šo noteikumu 27.1. - 27.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām visos transporta veidos tiek atlīdzināti pēc 1.klases tarifa likmēm.

29. Viesnīcas izdevumi šo noteikumu 27.1. - 27.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām tiek atlīdzināti saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem, kurus apliecina iesniegtais viesnīcas rēķins.

30. Reprezentācijas izdevumus, kas nepieciešami valsts pārvaldes institūciju amatpersonām komandējuma laikā, nosaka Ministru kabinets.

31. Valsts pārvaldes institūciju amatpersonu miesassargiem, kuri pavada minētās amatpersonas komandējumā uz ārvalstīm, ceļa (transporta) un viesnīcas izdevumus, kas pārsniedz noteiktās normas, atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem un apsargājamās personas rakstisku apliecinājumu, ka papildu izdevumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu apsargājamās personas drošību.

32. Ja saskaņā ar ielūgumu Ministru prezidentam oficiālā vizītē ārvalstīs jāierodas kopā ar laulāto, visus komandējuma izdevumus laulātajam atlīdzina atbilstīgi normām, kādas ir noteiktas Ministru prezidentam.

V. Noslēguma jautājumi

33. Valsts varas, pārvaldes, tiesību aizsardzības un aizsardzības institūcijām komandējuma izdevumu limits tiek noteikts likumā par valsts budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam. Finansu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus par komandējuma izdevumu limitiem, ņemt vērā attiecīgo institūciju darbības specifiku.

34. Noteikt, ka, ņemot vērā inflācijas līmeni un valsts ekonomiskās iespējas, komandējuma izdevumu normas ir pārskatāmas reizi gadā, izskatot valsts budžeta projektu nākamajam gadam.

35. Atzīt par spēku zaudējušiem:

35.1. Ministru Padomes 1992.gada 23.aprīļa lēmumu nr.144 "Par dienesta komandējumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 20.nr.);

35.2. Ministru Padomes 1992.gada 1.jūnija rīkojumu nr.198-r "Par papildu piemaksām ārvalstu valūtā dienesta komandējumiem uz ārzemēm";

35.3. Ministru Padomes 1992.gada 1.jūnija lēmumu nr.208 "Par dienesta komandējumiem uz ārzemēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39./40./41.nr.);

35.4. Ministru Padomes 1993.gada 14.jūlija lēmumu nr.384 "Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 1.jūnija lēmuma nr.208 papildināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 51.nr.);

35.5. Ministru kabineta 1994.gada 1.februāra noteikumus nr.45 "Par dienesta komandējumiem uz ārzemēm" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 16.nr.).

Ministru prezidents M. Gailis

Finansu ministre I. Sāmīte

Pielikums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par komandējumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 372Pieņemts: 05.12.1995.Stājas spēkā: 13.12.1995.Zaudē spēku: 11.07.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 12.12.1995.; Latvijas Vēstnesis, 191, 08.12.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78121
13.12.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)