Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 1996.gada 25.jūnijā (prot.nr.33 31.§)

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta 16.punktu
un likuma "Par sociālo nodokli" 6.panta 4.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

l. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar darba (dienesta) un mācību komandējumiem (tālāk teksta - "komandējums"), kā ari darbinieku darba braucieniem, ja viņu darbs vai dienests saistīts ar izbraukumiem un pārvietošanos vai ja darbs norisinās ceļā (tālāk tekstā - "darba brauciens"), un izdevumu diennakts normas, kas piemērojamas, aprēķinot komandējuma (darba brauciena) izdevumus uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, organizāciju, iestāžu un citu institūciju (tālāk tekstā - "institūcijas") darbiniekiem, ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), militārpersonām un komandējošajam sastāvam (tālāk tekstā - "darbinieki"), kuri dodas komandējumā (darba braucienā) Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm.

2. Par komandējumu uzskatāms ar institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm ar mērķi:

2.1. pildīt darba (dienesta) uzdevumus;

2.2. papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju (mācību komandējums).

3. Par darba braucienu šo noteikumu izpratnē uzskatāms darbinieka darbs vai dienests, ja tas saskaņā ar noslēgto darba līgumu un atbilstoši nozares ministrijas apstiprinātajam profesiju (amatu) uzskaitījumam ir saistīts ar izbraukumiem un pārvietošanos vai ja darbs norisinās ceļā Latvijas Republikā vai ārvalstīs.

4. Šajos noteikumos minētajām izmaksām tām noteikto normu ietvaros ir kompensācijas raksturs un saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 7., 130.nr.; 1995, 34., 94.nr.; 1996, 46.nr.) un likumu "Par sociālo nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 182.nr.; 1996, 31./32.nr.) tās nav apliekamas attiecīgi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli.

5. Ja institūciju (izņemot budžeta institūcijas) darbiniekiem izmaksātā komandējuma (darba brauciena) dienas nauda (kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā) un darba brauciena gadījumā - arī izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), pārsniedz šajos noteikumos norādītās normas, tad, norēķinoties ar darbinieku par komandējumā (darba braucienā) izlietotajiem līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli saskaņā ar likumiem ir apliekama tā izdevumu daļa, kas pārsniedz noteiktās normas.

6. Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs. Budžeta institūcijām, valsts uzņēmumiem, kā ari uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, komandējums nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām (izņemot mācību komandējumus), neskaitot laiku, ko darbinieks pavada ceļā. Ja nepieciešams, institūcijas vadītājs komandējuma laiku var pagarināt.

7. Darbiniekam par komandējuma laiku tiek atlīdzināti šādi izdevumi:

7.1. dienas nauda, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (ēdināšana, dažādi pakalpojumi u.c.);

7.2. ceļa (transporta) izdevumi:

7.2.1. līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba (dienesta) vietai;

7.2.2. pārbraukšanas izdevumi no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks nosūtīts uz vairākām valstīm) atbilstoši iesniegto biļešu cenai;

7.2.3. par braukšanu ar kopējas lietošanas transportlīdzekļiem (ārvalstīs - arī ar taksometru) līdz stacijai, piestātnei, lidostai, ja tās atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas (ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus), ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti (izdevumus par braucienu ar taksometru, ja tie ir bijuši ekonomiski pamatoti, var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju);

7.2.4. par degvielu (ja darbinieks brauc ar personisko vai dienesta autotransportlīdzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā ari nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (kvītis, čeki u.tml.), kas apliecina minētos izdevumus;

7.2.5. par autotransportlīdzekļu apdrošināšanu, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

7.3. izdevumi par bagāžas pārvadāšanu, ja tā saistīta ar institūcijas vajadzībām;

7.4. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni);

7.5. izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;

7.6. komisijas maksa bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam);

7.7. ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumi, ja tie paredzēti komandējuma dokumentā un ir iesniegti attiecīgi dokumenti, kas apliecina minētos izdevumus. Darbinieka braukšanas izdevumus attiecīgās valsts pilsētas transportā atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no šai valstij noteiktās dienas naudas normas, ja ir iesniegti šādus izdevumus apliecinoši dokumenti;

7.8. izdevumi, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek atlīdzināti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā (ēdināšana, dažādi pakalpojumi u.c.), un šo noteikumu 7.2.4., 1.2.5., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētie izdevumi, bet 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētie izdevumi atlīdzināmi, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgi apliecinoši dokumenti.

8. Budžeta institūciju darbinieku komandējumiem (darba braucieniem) paredzētā dienas nauda (kompensācija par papildu izdevumiem) un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu II nodaļā un pielikumā noteiktās komandējuma (darba brauciena) izdevumu samaksas normas. Budžeta institūciju darbinieku komandējuma (darba brauciena) izdevumi tiek atlīdzināti no attiecīgo institūciju uzturēšanai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

9. Šo noteikumu 7.punktā minēto izdevumu atlīdzināšanai (izņemot tos, kurus sedz institūcija, kas darbinieku uzaicinājusi komandējumā) pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma ir izsniedzams avanss latos vai konvertējamā valūtā.

10. Ja, izdarot galīgo norēķinu par katru komandējumu (darba braucienu):

10.1. saskaņā ar noteiktajām normām aprēķinātā un darbiniekam izsniegtā avansa summa pārsniedz komandējuma (darba brauciena) izdevumus, darbiniekam ir jāatmaksā avansaatlikuma summa latos (ja avanss izmaksāts latos), attiecīgajā konvertējamajā valūtā (ja avanss izsniegts valūtā) vai atbilstoša summa citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai saskaņa ar iesniegto valūtas maiņas kvīti (ja avansa saņemta valūta ārvalstīs apmainīta pret attiecīgās valsts valūtu). Atmaksājamās naudas summas tiek pieņemtas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa norēķinu dienā;

10.2. komandējuma (darba brauciena) izdevumi atbilst noteiktajām normām, bet pārsniedz avansā saņemto summu, darbiniekam pārtēriņa summu saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem atlīdzina latos (ja darbinieks bijis Latvijas Republikā) vai pēc viņa izvēles konvertējamā valūtā vai latos (ja darbinieks bijis ārvalstīs) pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa norēķinu dienā.

11. Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās (arī ēdināšanas izdevumu segšana), tad par katru komandējuma (darba brauciena) dienu viņam izmaksā 30% no dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas.

12. Ja darbinieks, dodoties komandējumā uz ārvalstīm, atrodas ceļā ilgāk par vienu dienu un tas saskaņots ar tās institūcijas vadību, kas nosūta komandējumā, viņam par laiku, kas pavadīts ceļā, izmaksā dienas naudu pilnā apmērā tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, vai ari latos.

13. Ja mācību komandējums ir ilgāks par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas nauda netiek izmaksāta.

14. Ja darbiniekam komandējuma (darba brauciena) laikā ir bijušas ar darbu (dienestu) saistītas tālsarunas ar to institūciju, kura viņu nosūtījusi komandējumā (darba braucienā), vai ar citām institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar komandējuma (darba brauciena) mērķi, ar tām saistītos izdevumus pēc institūcijas vadītāja rīkojuma atlīdzina, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

15. Komandējuma (darba brauciena) izdevumus darbiniekam atlīdzina tā institūcija, kura viņu sūta komandējumā (darba braucienā).

16. Ja kādus no šo noteikumu 7.punktā minētajiem izdevumiem sedz tā institūcija, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, vai ārvalstu puse, darbiniekam attiecīgie izdevumi netiek atlīdzināti (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto).

17. Darbiniekam komandējuma laikā tiek saglabāta darba vieta (amats) un likumā noteiktā darba samaksa (atalgojums).

18. Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) ir aizkavējies:

18.1. slimības dēļ, - pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā un pielikumā noteiktajām normām (izņemot gadījumus, kad darbinieks ārstējies stacionārā), kā arī izmaksā dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem) par laikposmu, kamēr darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma (darba brauciena) laikā pildīt darba (dienesta) pienākumus vai atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darba nespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma (darba brauciena) laikā;

18.2. pildot darba (dienesta) pienākumus, kā arī no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (biļešu trūkums, lidmašīnas pacelšanās neiespējamība, transporta līdzekļa remonts u.tml.), - dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem) izmaksā un citus izdevumus par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma (darba brauciena) laiku, darbiniekam atlīdzināja institūcijas vadītājs pēc darbinieka atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā ir motivēti pagarinājis komandējuma (darba brauciena) laiku;

18.3. bez attaisnojoša iemesla, - viņam darba samaksa (atalgojums) par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma (darba brauciena) laiku, netiek saglabāta un komandējuma (darba brauciena) izdevumi netiek atlīdzināti.

II. Papildnosacījumi komandējumiem (darba braucieniem) Latvijas Republikā

19. Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam tiek atlīdzināti:

19.1. izdevumi par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu ar dzelzceļa un ūdens transportlīdzekļiem, kā arī autotransportlīdzekļiem, izņemot taksometru. Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam);

19.2. dienas nauda 1,50 latu par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50 % apmērā no minētās summas;

19.3. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ari izdevumi par vietas rezervēšanu, - saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Budžeta institūciju darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā maksimālā norma ir šāda:

19.3.1. Rīgā - 15 latu par diennakti;

19.3.2. citās apdzīvotās vietās - 10 latu par diennakti.

20. Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek atlīdzināti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā (ēdināšana, dažādi pakalpojumi u.c.) un šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētie izdevumi, bet 19.1.apakšpunktā minētie izdevumi atlīdzināmi, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgi apliecinoši dokumenti.

21. Kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, tiek izmaksāta par katru darba brauciena dienu šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteiktās dienas naudas apmērā. Ja darbinieks var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tiek nodrošināta likumos noteiktā darba un atpūtas režīma ievērošana, minētā kompensācija netiek izmaksāta.

22. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti ēdināšanas izdevumi (vai ir izdots atsevišķs rēķins par viesnīcas brokastīm), izdevumi par apģērbu un apavu tīrīšanu vai to remontu, gludināšanu, kā arī citi personiskie izdevumi, tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) summas.

23. Ja darbinieks nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina viesnīcas (naktsmītnes) izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normu.

III. Papildnosacījumi komandējumiem (darba braucieniem) ārvalstis

24. Ja darbinieks bijis komandējumā (darba braucienā) ārvalstīs, viņam tiek atlīdzināti izdevumi:

24. l. par laiku, kad, dodoties uz citu valsti, darbinieks atradies Latvijas Republikas teritorijā.

- šo noteikumu II nodaļa noteiktajā kartība;

24.2. sākot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā, un beidzot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma, - saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteiktajām normām tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, vai ari latos.

25. Kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, tiek izmaksāta par katru darba brauciena dienu šo noteikumu pielikumā noteiktās dienas naudas apmērā un šo noteikumu 24.punktā noteiktajā kārtībā.

26. Dienas nauda (kompensācija par papildu izdevumiem darba brauciena laikā) darbiniekam tiek izmaksāta:

26.1. saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktu - latos;

26.2. par komandējuma (darba brauciena) laiku citas valsts teritorijā - konvertējamā valūtā saskaņā ar noteiktajām normām par katru ārvalstīs pavadīto dienu;

26.3. par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā (darba braucienā) vai atgriežoties no tā, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Ja darbinieks ir bijis komandējumā (darba braucienā) vairākās valstīs, tad par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma (darba brauciena), dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem darba brauciena laikā) izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, no kuras darbinieks atgriežas uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu;

26.4. par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, ja darbinieks ir nosūtīts uz vairākām valstīm, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš dodas;

26.5. par laiku, ko darbinieks pavadījis ceļā, braucot uz komandējuma vietu (darba brauciena galapunktu) ārvalstīs un šķērsojot vairāku valstu teritorijas, - saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš nosūtīts.

27. Darbiniekam komandējuma ceļa (transporta) izdevumi tiek atlīdzināti, ja viņš izmantojis:

27.1. dzelzceļa transportu, - pēc 2.klases tarifa likmēm. Izdevumus atlīdzina pēc 1.klases tarifa likmēm, ja:

27. l. l. attiecīgajā valstī nav 2.klases vagonu;

27.1.2. darbinieks bijis komandējumā Āzijas un Āfrikas valstīs;

27.2. gaisa transportu, - pēc ekonomiskās klases tarifa likmēm;

27.3. ūdens transportu, - pēc 2.klases (tūristu klases) tarifa likmēm. Ja pasažieru kuģa kajītes ir iedalītas kategorijās, pirmās, otrās un trešās kategorijas kajītes uzskatāmas par l .klases kajītēm, bet visu pārējo kategoriju kajītes - par 2.klases (tūristu klases) kajītēm. Ja kuģim nav 2.klases kajīšu, izdevumus atlīdzina pēc l .klases tarifa likmēm;

27.4. starpvalstu koplietošanas autotransportu (autobusu), - atbilstoši iesniegto biļešu cenai.

28. Darbiniekiem, kas atrodas darba braucienā, šo noteikumu 27.punktā minētie izdevumi atlīdzināmi, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgi apliecinoši dokumenti.

29. Ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju ceļa (transporta) izdevumus komandētajiem darbiniekiem var atlīdzināt pēc l .klases tarifa likmēm, bet gaisa transportā - pēc biznesa klases tarifa likmēm. Uz budžeta institūciju darbiniekiem šis nosacījums attiecas tikai tad, ja nav bijis iespējams iegādāties attiecīgās klases biļetes.

30. Darbiniekiem, kas atrodas darba braucienā, šo noteikumu 29.punkta nosacījumi piemērojami, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgi apliecinoši dokumenti.

31. Ja darbinieks izmantojis šo noteikumu 27.punktā minēto veidu transportu, viņam atlīdzina arī apdrošināšanas un komisijas naudu, kā arī izdevumus par biļešu pasūtīšanu un iepriekšēju iegādi atbilstoši iesniegtajām kvītīm.

32. Izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ari izdevumus par vietas rezervēšanu, atlīdzina atbilstoši iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem (kvītīm). Uz minētajos rēķinos iekļautajiem izdevumiem ir attiecināmi šo noteikumu 22.punkta nosacījumi.

33. Ja netiek iesniegti šo noteikumu 27. - 32.punktā minētos izdevumus apliecinoši dokumenti, attiecīgi izdevumi netiek atlīdzināti.

IV. Komandējuma izdevumu atlīdzināšana atsevišķu kategoriju amatpersonām

34. Papildu piemaksu pie dienas naudas var noteikt šādiem darbiniekiem (tālāk tekstā -"amatpersonas"), kas dodas komandējumā uz ārvalstīm:

34.1. Ministru prezidentam - 30% apmērā no dienas naudas normas;

34.2. to valdības oficiālo delegāciju vadītājiem, kuras ir pilnvarotas vest sarunas Latvijas Republikas vārdā, - 25% apmērā, bet minēto delegāciju locekļiem -15% apmērā (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 34.1. un 34.3.apakšpunkts) no dienas naudas normas;

34.3. Ministru kabineta locekļiem un Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem un speciālo uzdevumu vēstniekiem - 20% apmērā no dienas naudas normas;

34.4. amatpersonām, kuras Saeima pilnvarojusi pārstāvēt Latvijas valsti vai kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republikas valdību citās valstīs, personām, kurām piešķirts diplomātiskais rangs, parlamentārajiem sekretāriem, ministriju valsts sekretāriem, Valsts kancelejas direktoram, to centrālo valsts iestāžu vadītājiem, kurām budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā, un valsts komiteju vadītājiem (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 34.1. - 34.3.apakšpunkts), republikas pilsētu domes un rajonu padomes priekšsēdētājiem, kā ari diplomātiskajiem kurjeriem - 10% apmērā no dienas naudas normas.

35. Ceļa (transporta) izdevumi šo noteikumu 34.1. - 34.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām visos transporta veidos tiek atlīdzināti pēc 1.klases tarifa likmēm.

36. Viesnīcas izdevumi šo noteikumu 34.1. - 34.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām tiek atlīdzināti saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem, kurus apliecina iesniegtais viesnīcas rēķins.

37. Reprezentācijas izdevumus, kas nepieciešami valsts pārvaldes institūciju amatpersonām komandējuma laikā, nosaka Ministru kabinets.

38. Valsts pārvaldes institūciju amatpersonu miesassargiem, kuri pavada minētās amatpersonas komandējumā uz ārvalstīm, ceļa (transporta) un viesnīcas izdevumus, kas pārsniedz noteiktās normas, atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem un apsargājamās personas rakstisku apliecinājumu, ka papildu izdevumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu apsargājamās personas drošību.

39. Ja saskaņā ar ielūgumu Ministru prezidentam oficiālā vizītē ārvalstīs jāierodas kopā ar laulāto, visus komandējuma izdevumus laulātajam atlīdzina atbilstoši normām, kādas ir noteiktas Ministru prezidentam.

V. Noslēguma jautājumi

40. Noteikt, ka, ņemot vērā inflācijas līmeni un valsts ekonomiskās iespējas, komandējuma (darba brauciena) izdevumu normas ir pārskatāmas reizi gadā, izskatot valsts budžeta projektu nākamajam gadam.

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 5.decembra noteikumus nr.372 "Noteikumi par komandējumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 191.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 233Pieņemts: 25.06.1996.Stājas spēkā: 11.07.1996.Zaudē spēku: 22.06.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.07.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63972
11.07.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"