Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Ministru kabineta instrukcija Nr.1

Rīgā 2003.gada 28.janvārī (prot. Nr.6, 19.§)

Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams dokumenta projekts, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" satur klasificētu informāciju

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 168.punktu un Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija noteikumu Nr.225 "Valsts noslēpuma aizsardzības noteikumi" 2.1 punktu

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā Ministru kabinetā iesniedzams un izskatāms politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums (turpmāk - projekts), kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" satur klasificētu informāciju.

2. Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra vai - pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru, norādot par to pavadvēstulē, - valsts ministra (turpmāk - iesniedzējs) projektu vizē attiecīgi Valsts kancelejas direktors, Eiropas integrācijas biroja direktors, ministrijas valsts sekretārs vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, kā arī iesniedzējs.

3. Projektam, kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, pievieno:

3.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā iekļauta šāda informācija:

3.1.1. precīza atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta apstiprinātu politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un attiecīgais punkts), Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (datums, protokola numurs un paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums un numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un attiecīgais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

3.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

3.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas, kurām ir speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam vai kuras ir rakstiski brīdinātas par pienākumu glabāt valsts noslēpumu;

3.1.4. informācija par atļauju Valsts kancelejai izgatavot projekta un tam pievienoto dokumentu kopijas Ministru kabineta sēdes nodrošināšanai;

3.1.5. informācija par to, vai projekta nosaukums ir klasificēts;

3.1.6. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits, klasifikācijas pakāpe un faila nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem;

3.1.7. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

3.1.8. projekta izskatīšanas steidzamības pamatojums, ja jautājumu lūdz izskatīt kā steidzamu;

3.1.9. ministrijas, kurām jānosūta pieņemtais tiesību akts;

3.2. ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus). Atzinumā ministrija vai cita institūcija norāda atļauju iesniegt atzinuma oriģinālu Valsts kancelejā un Valsts kancelejai izgatavot Ministru kabineta sēdes nodrošināšanai nepieciešamo atzinuma kopiju skaitu;

3.3. attiecīgus dokumentus, kas apliecina projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti), bez kuriem nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

3.4. tā tiesību akta kopiju vai izrakstu (ja tiesību akta apjoms pārsniedz desmit A4 formāta lappuses), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī tā normatīvā akta izdruku, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots;

3.5. projekta un tam pievienoto dokumentu kopsavilkumu (uz vienas lappuses), ja projekta un tam pievienoto dokumentu apjoms pārsniedz desmit A4 formāta lappuses.

4. Katrs projektam pievienotais dokuments, kas satur informāciju par valsts noslēpuma objektu, tiek klasificēts atsevišķi.

5. Iesniedzējs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniedzamo projektu saskaņo ar institūcijām, kuru kompetenci tieši skar projekts un kurām ir tiesības strādāt ar valsts noslēpuma objektiem. Projekts (izņemot informatīvo ziņojumu) obligāti jāsaskaņo ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

6. Projektu iesniedz kopā ar tā elektronisko versiju, izmantojot 3.5" 1,44 MB IBM formāta disketi vai ierakstāmo kompaktdisku (CD-R), kas sagatavots atbilstoši tiesību aktiem, kuri regulē dokumentu elektronisko apriti Ministru kabinetā.

7. Iesniegto projektu un tiem pievienoto dokumentu apriti organizē Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienība.

8. Ja Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienība konstatē, ka nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un elektroniskās aprites prasības, kā arī šajā instrukcijā noteiktās prasības, projektu nereģistrē un kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta atpakaļ iesniedzējam, pavadvēstulē norādot motivētu iemeslu.

9. Projekta un tam pievienoto dokumentu reģistrēšanai Valsts kancelejā izmanto atsevišķu žurnālu. Žurnāla paraugu un rekvizītus saskaņo ar Satversmes aizsardzības biroju.

10. Ja persona ir uzaicināta piedalīties Ministru kabineta sēdē, par tās tiesībām piedalīties attiecīgā jautājuma izskatīšanā ir atbildīgs Ministru kabineta loceklis, pēc kura rakstiska priekšlikuma persona ir uzaicināta. Uzaicināto personu par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar attiecīgajiem materiāliem iepazīstina atbildīgā ministrija.

11. Ja projekta nosaukums ir klasificēts, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā norāda tikai jautājuma numuru, slepenības pakāpi un izskatīšanas laiku.

12. Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegtā projekta un tam pievienoto dokumentu kopiju, pievienojot informāciju, kas nav klasificēta, ar norādi par jautājuma izskatīšanas laiku un Ministru kabineta darba kārtības sadaļu, kurā jautājumu plānots izskatīt. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļauto projektu un tam pievienotos dokumentus Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta, ja projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē novirzīts ne vēlāk kā divas darbdienas pirms jautājuma izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.

13. Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības atbildīgā amatpersona projekta un tam pievienoto dokumentu numurētu kopiju aizlīmētā numurētā aploksnē izsniedz Ministru kabineta sēdes laikā personiski Ministru kabineta locekļiem un personām, kuras saskaņā ar likumos noteiktajām pilnvarām piedalās Ministru kabineta sēdē. Minētās personas projektu pēc izskatīšanas personiski atdod Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības atbildīgajai amatpersonai.

14. Ministru kabinetā akceptēto politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu (izņemot protokollēmumu) vai informatīvo ziņojumu (turpmāk - tiesību akts) pēc tā juridiskās un redakcionālās noformēšanas vizē Valsts kancelejas direktora noteiktās amatpersonas un attiecīgās ministrijas atbildīgā amatpersona.

15. Tiesību aktu (izņemot protokollēmumu) klasificē ministrijas amatpersona, norādot klasifikācijas pamatojumu, institūcijas nosaukumu, savu amatu, vārdu, uzvārdu. Norādītos datus amatpersona apliecina ar savu parakstu. Attiecīgos tiesību akta valsts noslēpuma objekta apzīmējumus (izņemot objekta slepenības pakāpi) norāda pirmās lapas pirmajā vai otrajā pusē.

16. Ministru kabineta sēdes protokollēmumu un tiesību aktu, kuram slepenības pakāpe piešķirta Ministru kabineta sēdē, klasificē Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības darbinieks, izmantojot iesniegtajā projektā vai tam pievienotajos dokumentos norādīto valsts noslēpuma objekta klasifikācijas pamatojumu.

17. Ja Ministru kabineta sēdē lemj par slepenības pakāpes piešķiršanu izskatāmajam jautājumam, lēmumu ieraksta protokollēmumā un Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības darbinieks protokollēmumu klasificē. Attiecīgos protokollēmuma valsts noslēpuma objekta apzīmējumus (izņemot objekta slepenības pakāpi) norāda pirmās lapas pirmajā vai otrajā pusē.

18. Parakstītajam tiesību aktam piešķir attiecīgā tiesību akta veida reģistrācijas numuru Ministru kabineta tiesību aktu reģistrācijas žurnālā un, ja nosaukums ir klasificēta informācija, nosaukuma vietā izdara atzīmi par dokumenta slepenības pakāpi.

19. Valsts kanceleja cauršūtu (caurauklotu) tiesību akta vai protokollēmuma kopiju nosūta projekta iesniedzējam un ministriem, kuru kompetenci tieši skar attiecīgais dokuments.

20. Atļauju tiesību akta noraksta, izraksta vai kopijas izgatavošanai sniedz institūcija, kura attiecīgo tiesību aktu ir klasificējusi. Par izsniegtajām atļaujām institūcija informē Valsts kanceleju. Ja tiesību aktam slepenības pakāpe ir piešķirta Ministru kabineta sēdē, atļauju pavairot šo tiesību aktu vai protokollēmumu sniedz Valsts kanceleja.

21. Valsts kanceleja kontrolē klasificētajos Ministru kabineta tiesību aktos, Ministru prezidenta rīkojumos un rezolūcijās dotos uzdevumus, par kuru izpildi rakstiski jāinformē Ministru kabinets vai Ministru prezidents vai kuros noteikta dokumentu sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā.

22. Klasificētajos Ministru kabineta tiesību aktos un Ministru prezidenta rīkojumos dotie uzdevumi izpildāmi divu mēnešu laikā, ja tajos nav noteikts cits izpildes termiņš. Klasificētās Ministru prezidenta rezolūcijas izpildāmas desmit dienu laikā, ja tajās nav noteikts cits izpildes termiņš.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2003.gada 5.februāri.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams dokumenta projekts, kas saskaņā ar likumu "Par valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 1Pieņemts: 28.01.2003.Stājas spēkā: 05.02.2003.Zaudē spēku: 14.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 04.02.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
70854
05.02.2003
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)