Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.111

Rīgā 2002.gada 12.martā (prot. Nr.11 14.§)
Ministru kabineta kārtības rullis
1. Vispārīgie jautājumi

1. Ministru kabineta kārtības rullis reglamentē šādus Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumus:

1.1. Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, politikas plāno­šanas dokumentu (turpmāk - politikas dokuments) projektu, informatīvo ziņojumu, Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk - nacionālā pozīcija) projektu, Latvijas Republikas nostāju Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros (turpmāk - nostāja) projektu, Ministru kabineta atbildes raksta projektu Satversmes tiesai (turpmāk – atbildes raksta projekts) un Ministru kabineta pieteikuma projektu lietas ierosināšanai Satversmes tiesā (turpmāk – pieteikuma projekts) iesniegšanas, virzības un izskatīšanas kārtību Ministru kabinetā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu noformēšanas kārtību;

1.2. jauno politikas iniciatīvu izskatīšanas kārtību;

1.3. Valsts sekretāru sanāksmes darba organizāciju;

1.4. Ministru kabineta komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes darba organizāciju;

1.5. ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmes darba organizāciju;

1.6. kārtību, kādā Ministru kabineta locekļi dodas oficiālos ārvalstu komandējumos vai ir prombūtnē citu iemeslu dēļ;

1.7. (svītrots ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604);

1.8. likuma, Saeimas lēmuma, Ministru kabineta izdotā tiesību akta un Ministru prezidenta dotā uzdevuma izpildes nodrošināšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.392; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

2. Ministru kabinets atbilstoši savai kompetencei izskata:

2.1. šādus politikas dokumentus:

2.1.1. pamatnostādņu projektu;

2.1.2. programmas projektu;

2.1.3. plāna projektu;

2.1.4. koncepcijas projektu;

2.1.5. tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģijas projektu;

2.2. šādus ārējus tiesību aktus:

2.2.1. starptautisku līgumu vai tā projektu;

2.2.2. likumprojektu;

2.2.2.1 Saeimas lēmumprojektu;

2.2.3. Ministru kabineta noteikumu projektu;

2.3. šādus iekšējus tiesību aktus:

2.3.1. Ministru kabineta instrukcijas projektu;

2.3.2. Ministru kabineta protokollēmuma projektu;

2.3.3. Ministru kabineta ieteikumu projektu;

2.4. Ministru kabineta rīkojuma projektu;

2.5. informatīvo ziņojumu;

2.6. nacionālās pozīcijas projektu;

2.7. nostājas projektu;

2.8. atbildes raksta projektu;

2.9. pieteikuma projektu.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369; MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.493, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

3. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektus un noteikumu projektus, normatīvā akta projekta anotācija (turpmāk — anotācija) pievienojama šādiem projektiem:

3.1. likumprojektam (arī iesniedzot likumprojektu par starptautiska līguma apstiprināšanu pēc līguma parakstīšanas nosūtīšanai uz Saeimu);

3.2. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880);

3.3. tiesību akta projektam, kuram ir būtiska ietekme uz sabiedrību, vidi, komercdarbības un administratīvo procedūru vienkāršošanu, kā arī ja tas rada fiskālu ietekmi uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetiem;

3.4. Ministru kabineta noteikumu projektam, kuram Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, ministrijas valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks (turpmāk — valsts sekretārs) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir pieprasījis pievienot anotāciju un kuram saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes lēmumu ir pievienojama anotācija.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

4. Anotāciju aizpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Iesniedzot Ministru kabinetā politikas dokumenta projektu, tajā paredzēto pasākumu ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem novērtējums un informācija par piešķirto un papildus nepieciešamo finansējumu ir sniedzama atbilstoši anotācijas III sadaļas pamatprincipiem un normatīvajos aktos noteiktajai anotācijas aizpildīšanas metodikai.

5.1 Iesniedzot Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem nav nepieciešama anotācija, bet ar kuru tiek pārņemtas vai piemērotas Eiropas Savienības tiesību aktu normas, informācija par pārņemamajām vai piemērojamām normām ir sniedzama atbilstoši anotācijas V sadaļas pamatprincipiem un normatīvajos aktos noteiktajai anotāciju aizpildīšanas metodikai.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

6. Ministru prezidenta biedra biroja, ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Valsts kancelejas vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk — ministrija) izstrādāto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē ir tiesīgs iesniegt Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai — pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru, norādot par to pavadvēstulē, — valsts ministrs (turpmāk — iesniedzējs).

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

7. Citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju vadītāji politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē ir tiesīgi iesniegt tikai ar tā Ministru kabineta locekļa starpniecību, kurš ir politiski atbildīgs par attiecīgo jomu.

8. Ja attiecīgais Ministru kabineta loceklis atsakās virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā šo noteikumu 7.punktā minēto institūciju sagatavoto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, institūcijas vadītājs minēto projektu kopā ar attiecīgā ministra pamatotu rakstisku atteikumu ir tiesīgs iesniegt Ministru prezidentam galīgā lēmuma pieņemšanai par politikas dokumenta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma turpmāko virzību.

9. Ministrijas izstrādāto tiesību akta projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē ir tiesīgs iesniegt valsts sekretārs.

10. Citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju un citu institūciju vadītāji tiesību akta projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē ir tiesīgi iesniegt tikai ar tās ministrijas valsts sekretāra starpniecību, kuras kompetencē ietilpst tiesību akta projektā ietvertie jautājumi. Valsts sekretārs šī projekta iesniegšanu izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē saskaņo ar attiecīgo Ministru kabineta locekli, norādot par to pavadvēstulē.

11. Ja attiecīgais Ministru kabineta loceklis iebilst pret šo noteikumu 10.punktā minēto institūciju sagatavotā tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, institūcijas vadītājs minēto projektu kopā ar Ministru kabineta locekļa pamatotu rakstisku atteikumu ir tiesīgs iesniegt Ministru prezidentam galīgā lēmuma pieņemšanai par tiesību akta projekta turpmāko virzību.

11.1 Ministrija atbild par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanu par Ministru kabinetā izskatāmo projektu, kā arī par projektā veiktajām būtiskajām izmaiņām visās šajos noteikumos noteiktajās projekta saskaņošanas un izskatīšanas stadijās. Ministrija izvērtē sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanas nepieciešamību un sagatavo informāciju presei.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

11.2 Kārtību, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā izskatāmo projektu un attiecībā uz to pieņemtajiem lēmumiem, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

12. Kārtību, kādā notiek šajos noteikumos minēto dokumentu elektroniskā aprite, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

2. Ministru kabinetā izskatāmie politikas dokumenti

(Nodaļa MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

2.1. Vispārīgie jautājumi

12.1 Ministru kabinetā izskatāmais politikas dokumenta projekts ietver:

12.1 1. kopsavilkumu (vēlams ne vairāk kā uz divām lappusēm), kurā norāda:

12.1 1.1. risināmā jautājuma būtību;

12.1 1.2. piedāvāto risinājumu vai risinājuma variantus;

12.1 1.3. politikas dokumenta īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu un paredzēto finansēšanas avotu;

12.1 2. informatīvo daļu (pievienota pielikumā), kuras struktūra ir noteikta šo noteikumu 17., 21., 24. un 28.punktā atbilstoši attiecīgajam politikas dokumenta veidam, un informatīvās daļas satura rādītāju, ja informatīvās daļas apjoms pārsniedz 10 lappuses.

12.2 Ja politikas dokumenta projekta apjoms kopumā nepārsniedz 10 lappuses, šo noteikumu 12.1 1.apakšpunktā minētais kopsavilkums nav nepieciešams.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

13. Ja Ministru kabinetā atbalstītu politikas dokumentu tā īstenošanas gaitā ir nepieciešams grozīt, ministrija Ministru kabinetā iesniedz Ministru kabineta rīkojuma projektu par grozījumiem attiecīgajā politikas dokumentā. Iesniedzējs pavadvēstulē norāda grozījumu nepieciešamības pamatojumu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

14. Šajos noteikumos noteiktās prasības politikas dokumenta projekta noformēšanai (šo noteikumu 12.1, 17., 21., 24. un 28.punkts) var nepiemērot, ja starptautiskajā līgumā, likumā vai Ministru kabineta tiesību aktā paredzētās politikas dokumenta noformēšanas prasības atšķiras no šo noteikumu prasībām. Ministru kabineta rīkojuma projektā, ar kuru šāds politikas dokuments tiek atbalstīts, norāda to starptautiskā līguma, likuma vai Ministru kabineta tiesību akta punktu (pantu), kurā paredzēts attiecīgs pilnvarojums Ministru kabinetam.

2.2. Pamatnostādnes

15. Pamatnostādnes ir politikas dokuments, kurā ietverti valdības politikas pamatprincipi, attīstības mērķi un prioritātes kādā noteiktā jomā. Pamatnostādnes tiek izstrādātas jaunas politikas veidošanai, kā arī gadījumā, ja atbilstošās jomas politika nav skaidri definēta vai tiek būtiski mainīta.

16. Pamatnostādnes ir vidēja termiņa (pieciem gadiem) vai ilgtermiņa (10 un vairāk gadiem) politikas dokuments. Ja ir attiecīgs pamatojums, pamatnostādnes var izstrādāt īsākam vai ilgākam laikposmam. Ilgtermiņa pamatnostādnēs var neparedzēt piesaisti finansējumam.

17. Pamatnostādņu projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

17.1. situācijas raksturojums;

17.2. to problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku;

17.3. politikas pamatprincipi;

17.4. politikas mērķi;

17.5. politikas rezultāti, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai;

17.6. rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai;

17.7. ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem novērtējums;

17.8. turpmākās rīcības plānojums;

17.9. pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība;

17.10. pamatnostādņu sasaiste ar plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

18. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgajām pamatnostādnēm norāda atbalstīto rīcības virzienu vai atbalstīto rīcības virziena variantu (ja pamatnostādnēs ir paredzēti rīcības virzienu varianti), par attiecīgo pamatnostādņu īstenošanu atbildīgo institūciju, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzama programma vai plāns pamatnostādņu īstenošanai, turpmāko politikas dokumentu projektu vai tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumus attiecīgajām institūcijām, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par pamatnostādņu īstenošanu, kā arī politikas dokumentus, kuri tiek atzīti par spēku zaudējušiem.

2.3. Programma

19. Programma ir politikas dokuments noteiktā jomā, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā un kas tiek izstrādāta Ministru kabineta atbalstītu politikas pamatnostādņu īstenošanai.

20. Programma ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas atbilst vidēja termiņa budžeta plānošanas ciklam. Ja ir attiecīgs pamatojums, programmu var izstrādāt īsākam vai ilgākam laikposmam.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.493, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

21. Programmas projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

21.1. programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un atbalstītajiem politikas dokumentiem, kā arī plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm;

21.2. programmas mērķi un apakšmērķi;

21.3. plānotie programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti;

21.4. rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu un darbības rezultātu sasniegšanai;

21.5. galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai;

21.6. uzdevumu izpildes laika plānojums;

21.7. uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma plānojums;

21.8. par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas;

21.9. pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

22. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo programmu norāda atbalstīto rīcības virzienu un uzdevumus vai atbalstīto rīcības virziena un uzdevuma variantu (ja programmā ir paredzēti rīcības virzienu un uzdevumu varianti), par attiecīgās programmas īstenošanu atbildīgo institūciju, termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par programmas īstenošanu, kā arī programmas, kuras tiek atzītas par spēku zaudējušām. Ministru kabineta rīkojuma projektā var tikt ietverts uzdevums izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā plāna projektu attiecīgās programmas īstenošanai.

2.4. Plāns

23. Plāns ir Ministru kabineta uzdevumā izstrādāts rīcības plānošanas dokuments politikas ieviešanai noteiktā jomā, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu Ministru kabineta atbalstītu politikas pamatnostādņu vai programmas īstenošanai vai Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildei. Plāns tiek izstrādāts Ministru kabineta noteiktam laikposmam.

24. Plāna projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

24.1. attiecīgajās pamatnostādnēs un programmā noteiktie politikas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

24.2. pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai;

24.3. termiņi pasākumu īstenošanai;

24.4. pasākumu izpildei piešķirtais un papildus nepieciešamais finansējums;

24.5. par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas;

24.6. pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

25. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo plānu norāda par plāna izpildi atbildīgo institūciju un termiņu, līdz kuram Ministru kabinetā iesniedzams informatīvs ziņojums par plāna izpildi, kā arī plānus, kuri tiek atzīti par spēku zaudējušiem.

26. Pasākumus, kuriem nepieciešams papildu finansējums, norāda atsevišķā plāna projekta informatīvās daļas punktā.

2.5. Koncepcija

27. Koncepcija ir dokuments politikas sagatavošanai par nepieciešamo rīcību noteiktas problēmas risināšanā, kas tiek izstrādāts pirms tiesību aktu projektu izstrādes, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu noteiktā jautājumā. Koncepciju izstrādā, ja pastāv vairāki atšķirīgi problēmas risinājuma varianti un neviens no tiem nav minēts atbalstītajās politikas pamatnostādnēs attiecīgajā jomā, kā arī ja ir nepieciešama konceptuāla vienošanās par tiesību akta projekta būtību.

28. Koncepcijas projekta informatīvā daļa ietver šādas sadaļas:

28.1. problēmas formulējums un detalizēts izklāsts;

28.2. norāde uz to, kādi politikas dokumenti un tiesību akti ir saistīti ar attiecīgās problēmas risināšanu;

28.3. problēmas risinājums, kas ietver prognozi par sekām, kuras radīsies, ja netiks risināta problēma;

28.4. problēmas risinājuma varianti (norādot katra varianta sociālekonomisko ietekmi un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, pašvaldību budžetiem un uzņēmējdarbību) un tiem atbilstoši problēmas risinājuma posmi;

28.5. nepieciešamo tiesību aktu projektu apraksts, norādot tiesību aktu satura galvenos virzienus, un priekšlikumi par atbildīgajām institūcijām tiesību aktu projektu izstrādē;

28.6. ja nepieciešams, pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

29. Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo koncepciju norāda atbalstīto problēmas risinājuma variantu, par koncepcijas īstenošanu atbildīgo institūciju, uzdevumus un termiņus attiecīgajām institūcijām tiesību aktu projektu izstrādei, kā arī koncepcijas, kuras tiek atzītas par spēku zaudējušām.

2.6. Tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģija

(Apakšnodaļa MK 30.06.2008. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

29.1 Tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģija (turpmāk – stratēģija) ir institūcijas vadības dokuments, kas nodrošina tiešās pārvaldes institūcijas dar­bības vidēja termiņa plānošanu tās kompetencē esošajās politikas jomās saistībā ar attiecīgajā jomā apstiprinātiem politikas plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānoto valsts budžeta izdevumu kopapjomu vidējam termiņam.

29.2 Stratēģija ietver šādas sadaļas:

29.21. attīstības daļa;

29.22. valsts budžeta programmu daļa.

29.3 Ministrijas stratēģiju apstiprina Ministru kabinets. Ministru kabineta locekļa padotības iestādes vai ministrijas padotības iestādes stratēģiju apstiprina attiecīgais Ministru kabineta loceklis, ja Ministru kabinets nav lēmis par stratēģijas apstiprināšanu Ministru kabinetā.

29.4 Stratēģijas saturu, kā arī kārtību, kādā to izstrādā, aktualizē un novērtē, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

29.5 Ministru kabineta rīkojumā par attiecīgo stratēģiju var iekļaut uzdevumus stratēģijas īstenošanai.

3. Ministru kabinetā izskatāmie starptautiskie līgumi vai to projekti

30. Ja starptautiskais līgums vai tā projekts likumā noteiktajā kārtībā nav apstiprināms Saeimā, Ministru kabinets to apstiprina ar Ministru kabineta noteikumiem. Ja ir paredzēts parakstīt minēto līgumu vai tā projektu, ministrija tam pievieno arī Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā norādīta amatpersona, kas pilnvarota parakstīt līgumu vai tā projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

31. Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā bez tā iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets atbalsta likumprojektu par minētā līguma apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

32. Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā pēc tā iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets ar rīkojumu atbalsta pievienošanos minētajam līgumam vai apstiprina tā projektu, kā arī atbalsta likumprojektu par minētā līguma apstiprināšanu. Ministrija minētajam līguma projektam pievieno Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā norādīta amatpersona, kura pilnvarota parakstīt līguma projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums. Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas iesniedzējs Valsts kancelejā iesniedz parakstītā līguma kopiju (šajos noteikumos paredzētajos gadījumos — arī tulkojumu) vai apliecinājuma par pievienošanos starptautiskajam līgumam kopiju, likumprojektu par līguma apstiprināšanu Saeimā un likumprojekta anotāciju.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

33. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt vairākās valodās un viena no tām ir latviešu valoda, un domstarpību gadījumā nevienai valodai nav noteicošais spēks, tas iesniedzams tikai latviešu valodā.

34. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt vairākās valodās un viena no tām ir latviešu valoda, un domstarpību gadījumā vienai valodai ir paredzēts noteicošais spēks, tas iesniedzams latviešu valodā un tajā valodā, kurai domstarpību gadījumā ir paredzēts noteicošais spēks.

35. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt svešvalodā, tas iesniedzams valodā, kādā tas tiks parakstīts, un tam pievienojams tulkojums latviešu valodā.

35.1 Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas tā oriģināls un tulkojums (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) desmit darbdienu laikā iesniedzams glabāšanai Ārlietu ministrijā, nosūtot Ārlietu ministrijai arī līguma un tā tulkojuma tekstu elektroniskā veidā.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

35.2 Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par starptautiskā līguma spēkā stāšanos un publicē šo noteikumu 30.punktā minēto starptautisko līgumu tekstus (ievērojot šo noteikumu 33., 34. un 35.punktu).

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

4. Ministru kabinetā izskatāmais informatīvais ziņojums

36. Informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta politikas dokumenta īstenošanu vai tiesību akta izpildi, vai problēmām kādā atsevišķā jomā.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

37. Ministrija informatīvo ziņojumu sagatavo pēc savas iniciatīvas vai Ministru prezidenta uzdevumā, kā arī izpildot Ministru kabineta sēdes vai Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā, politikas dokumentā vai tiesību aktā doto uzdevumu.

37.1 Ministrija informatīvo ziņojumu sagatavo arī pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm un ietver tajā Latvijas Republikas pārstāvim saistošas vadlīnijas par attiecīgās padomes sanāksmes darba kārtības jautājumiem. Šim informatīvajam ziņojumam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā padomes sanāksmē.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

38. Informatīvo ziņojumu izskata Ministru kabineta sēdē, ja tam pievienotajā Ministru kabineta protokollēmuma projektā ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar minēto ziņojumu. Ja turpmākā rīcība nav paredzēta, informatīvā ziņojuma turpmāko virzību Ministru kabinetā nosaka Ministru prezidents. Informatīvos ziņojumus, kuri paredz turpmāku institūciju rīcību, izsludina Valsts sekretāru sanāksmē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

4.1 Ministru kabinetā izskatāmās nacionālās pozīcijas un nostājas

(Nodaļa MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

38.1 Nacionālās pozīcijas projektu izstrādā un saskaņo normatīvajos aktos par nacionālo pozīciju izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību noteiktajā kārtībā.

38.2 Nacionālās pozīcijas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā.

38.3 Nostāja ir Latvijas Republikas oficiālais viedoklis Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros.

(Grozīts ar MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.392)

38.4 Nostājas projekts tiek izstrādāts un apstiprināts normatīvajos aktos par nostāju izstrādi un apstiprināšanu noteiktajā kārtībā.

38.5 Nostājas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokol­lēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesā (ja tiek apstiprināta Latvijas Republikas nostāja Eiropas Kopienu Tiesā).

42. Ministru kabinetā izskatāmais atbildes raksta projekts un pieteikuma projekts

(Nodaļa MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

38.6 Atbildes raksta projektu un pieteikuma projektu izstrādā un saskaņo normatīvajos aktos par Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā noteiktajā kārtībā.

38.7 Atbildes raksta projektam un pieteikuma projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā, ja paredzēts, ka pārstāvību papildus Ministru kabineta ieceltajam pārstāvim nodrošina arī cita Ministru kabineta iecelta persona.

5. Jauno politikas iniciatīvu izskatīšanas kārtība

(Nodaļa MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

39. Jaunās politikas iniciatīvas ir projekti un pasākumi, kas izriet no Ministru kabineta atbalstītajiem politikas dokumentiem un pieņemtajiem tiesību aktiem un kuriem nepieciešams papildu finansējums.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

40. Atbalstot politikas dokumenta projektu vai pieņemot tiesību akta projektu, kas satur jaunās politikas iniciatīvas, Ministru kabinets lemj par tajā paredzēto projektu un pasākumu iekļaušanu ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā.

41. Ja Ministru kabinets nav lēmis citādi, ministrija katru gadu līdz 1.martam apkopo atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, sakārto tās prioritārā secībā un iesniedz Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā apkopošanai, pievienojot informāciju par attiecīgajā programmā (apakšprogrammā) iepriekšējā gadā atbalstītajām jaunajām politikas iniciatīvām, kam piešķirts papildu finansējums.

42. Ja nepieciešams, sarakstā var iekļaut arī pasākumus valsts pārvaldes iestādes darbības spējas uzlabošanai un funkciju paplašināšanas pasākumus.

43. Apkopojot jaunās politikas iniciatīvas, ministrijas var izvērtēt politikas dokumentus, nosakot prioritāros rīcības virzienus un to īstenošanas izmaksas, un kā jauno politikas iniciatīvu ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā iekļaut daļu no attiecīgajā politikas dokumentā paredzētajiem projektiem un pasākumiem.

44. Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju apkopo un izvērtē institūciju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam noteiktajām prioritātēm, Ministru kabineta apstiprinātajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem, kā arī minis­triju stratēģijās un politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un vidēja termiņa makro­ekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram. Jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas, iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas ini­ciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Jaunās politikas iniciatīvas izvērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kop­apjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.493, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

45. Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabinetā ar Valsts kanceleju saskaņotu informatīvo ziņojumu par ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā iekļautajām jaunajām politikas iniciatīvām un apkopoto jauno politikas iniciatīvu (prioritārā secībā) saraksta projektu.

46. Ministru kabinets lemj par ikgadējā jauno politikas iniciatīvu saraksta apstiprināšanu. Finanšu ministrs ikgadējo jauno politikas iniciatīvu sarakstu izmanto valsts budžeta likumprojekta izstrādē.

47. Ja ministriju iesniegtie projekti un pasākumi nav iekļauti ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā un valsts budžeta likumprojektā, Ministru kabinets uzdod attiecīgajai ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā projektu par grozījumiem attiecīgajā tiesību aktā, nosakot citu tā spēkā stāšanās termiņu, mainot normas, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, vai pārskatot to aktualitāti.

48. Sagatavotie likumprojekti par grozījumiem attiecīgajos likumos tiek iekļauti budžeta likumprojekta paketē un iesniegti Ministru kabinetā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

49. Ja priekšlikums par politikas dokumenta īstenošanai nepieciešamā finansējuma iekļaušanu valsts budžeta likumprojektā netiek atbalstīts, attiecīgā ministrija var ierosināt iekļaut tajā paredzētos projektus un pasākumus jauno politikas iniciatīvu sarakstā nākamajā gadā.

6. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu pieteikšana, izsludināšana un saskaņošana

(Nodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

50. Katru nedēļu, parasti ceturtdienās, notiek Valsts kancelejas direktora organizēta un vadīta Valsts sekretāru sanāksme. Valsts kancelejas direktora prombūtnē sanāksmi organizē un vada persona, kas aizvieto Valsts kancelejas direktoru (turpmāk — sanāksmes vadītājs).

51. Valsts sekretāru sanāksmē piedalās:

51.1. ar balsstiesībām — Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, valsts sekretāri, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu vadītāji, Valsts kancelejas direktors un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks (turpmāk — balsstiesīgie dalībnieki);

51.2. ar padomdevēja tiesībām — Valsts kancelejas amatpersonas, Valsts kontroles pārstāvis, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, parlamentārie sekretāri, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pārstāvis, Konkurences padomes pārstāvis, tiesībsargs vai viņa pilnvarota persona, Nacionālās reģionālās attīstības padomes pārstāvis un nevalstisko organizāciju pārstāvis;

51.3. ar padomdevēja tiesībām — citas Valsts kancelejas direktora uzaicinātas personas (attiecīgajā darba kārtības jautājumā).

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

52. Valsts sekretāru sanāksme:

52.1. apstiprina Valsts kancelejas apkopoto sarakstu par pieteiktajiem politikas dokumentu projektiem, tiesību aktu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem, kā arī par izsludināto politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu atsaukšanu;

52.2. izskata valsts sekretāra sniegto ziņojumu par pieteikto politikas dokumenta projektu un, ja nepieciešams, par tiesību akta projektu;

52.3. izlemj jautājumu par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, veidu, kādā sabiedriskā apspriešana organizējama, anotācijas nepieciešamību vai nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem tiesību aktu projektiem, ja to ir pieprasījis sanāksmes dalībnieks;

52.4. pirms izskatīšanas Ministru kabinetā izskata tos tiesību aktu projektus, kuri nav uzskatāmi par saskaņotiem atbilstoši šo noteikumu 80. vai 87.punktam;

52.5. izskata jautājumus par likumos, Saeimas lēmumos, Ministru kabineta tiesību aktos un Ministru prezidenta rīkojumos (rezolūcijās) doto uzdevumu izpildes gaitu;

52.6. pēc Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma izlemj jautājumu par nepieciešamību iesniegt tiesību akta projektu Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem (turpmāk — Ministru kabineta instrukcija par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu), sniegtu informāciju Eiropas Komisijai;

52.7. pēc Finanšu ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma izlemj jautā­jumu par nepieciešamību iesniegt tiesību akta projektu Finanšu ministrijā, lai saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes saskaņo normatīvo aktu projektus ar Eiropas Centrālo banku (turpmāk — finanšu notei­kumu projektu saskaņošanas kārtība), to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai;

52.8. var lemt par informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem par projektu (šo noteikumu 11.1 punkts).

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.219; MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.289; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

53. Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību apstiprina Valsts kancelejas direktors.

54. Lēmumu par valsts sekretāru kompetencē esošajiem jautājumiem sanāksme, ievērojot šo noteikumu 116.punktu, pieņem, klātesošajiem balsstiesīgajiem dalībniekiem vienojoties vai balsojot, — ja to pieprasa kāds sanāksmes balsstiesīgais dalībnieks.

55. Ja saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu notiek balsošana, Valsts sekretāru sanāksme lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo sanāksmes dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalījušās vienādi, izšķirošā ir sanāksmes vadītāja balss.

56. Valsts sekretāru sanāksmes protokolē Valsts kancelejas direktora norīkota amatpersona. Sanāksmes protokolā norāda personas, kuras piedalījušās sēdē un uzstājušās attiecīgajā jautājumā, pieņemtos lēmumus un atšķirīgos viedokļus. Valsts sekretāru sanāksmes protokolā izdara ierakstu arī par šo noteikumu 78.punktā minētajām institūcijām, kuras saskaņā ar šo noteikumu 61.punktu ir atteikušās sniegt atzinumu par izsludināmo projektu.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500)

57. Valsts sekretāru sanāksmes protokolu paraksta sanāksmes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sanāksmes. Valsts kanceleja Valsts sekretāru sanāksmes protokolu nākamajā darbdienā pēc sanāksmes nosūta valsts sekretāriem, citām personām un institūcijām (saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprināto sarakstu). Ja Valsts sekretāru sanāksmē ir pieņemts lēmums par izsludināto projektu sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, Valsts kanceleja ievieto attiecīgu paziņojumu Ministru kabineta mājas lapā, norādot veidu, kādā sabiedriskā apspriešana tiek organizēta.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

58. Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki ir tiesīgi divu darbdienu laikā pēc sanāksmes protokola saņemšanas rakstiski iesniegt Valsts kancelejas direktoram iebildumus par minētā protokola saturu, norādot precīzu attiecīgā protokollēmuma grozījuma redakciju. Minētos grozījumus izskata nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.

6.1. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu pieteikšana, izsludināšana un atsaukšana

(Apakšnodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

59. Lai pieteiktu jaunus politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, balsstiesīgie dalībnieki divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes (otrdienās līdz plkst.12.00) elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, kurā norādīti visi ministrijas pieteiktie jaunie projekti un informatīvie ziņojumi (1.pielikums), kā arī pieteikumā minēto politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu un to anotāciju, un informatīvo ziņojumu un tiem pievienoto Ministru kabineta protokollēmumu projektu tekstus. Pieteikumā norāda politikas jomu saskaņā ar politikas jomu klasifikāciju (4.pielikums), uz kuru projekts attiecas. Ja tiesību akta projektam (izņemot tiesību akta projektu par attiecīgo politikas dokumentu) nav nepieciešama anotācija, tam pievieno valsts sekretāra parakstītu paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, tā nepieciešamības pamatojums un norādīta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī informācija par Eiropas Savienības tiesību normu pārņemšanu vai piemērošanu (paskaidrojuma rakstā ietver tikai vispārpieejamu informāciju). Pieteikumus, kuri atsūtīti pēc šajā punktā minētā termiņa, Valsts kanceleja nekavējoties nosūta ministrijai atpakaļ.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

59.1 Lai atsauktu Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus, balsstiesīgie dalībnieki elektroniski iesniedz Valsts kancelejā šo noteikumu 1.pielikuma II sadaļā norādīto informāciju iekļaušanai nākamās Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

60. Valsts kanceleja politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu un ar to saistītos dokumentus ievieto Ministru kabineta mājaslapā (trešdienās līdz plkst.9.00). Projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par pieteiktu ar brīdi, kad tas ievietots Ministru kabineta mājaslapā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

61. Ja Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētā ministrija vai cita institūcija nav minēta iesniegtajā pieteikumā, bet vēlas sniegt atzinumu par pieteikto projektu vai informatīvo ziņojumu vai ja attiecīgā ministrija vai cita institūcija ir minēta pieteikumā, bet nevēlas sniegt atzinumu, tā dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes (trešdienās līdz plkst.15.00) Valsts kancelejā iesniedz informāciju par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai atteikšanos no atzinuma sniegšanas. Ministrija vai cita institūcija nevar atteikties sniegt atzinumu, ja attiecīgais projekts vai informatīvais ziņojums skar tās kompetencē esošos jautājumus, izņemot šo noteikumu 78.punktā minētās ministrijas vai citas institūcijas, ja tās konstatē, ka projekts, kam pievienota anotācija, neskar anotācijas attiecīgajā daļā norādīto jomu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

62. Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgais dalībnieks dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes (trešdienās līdz plkst.15.00) var iesniegt Valsts kancelejā anotācijas pieprasījumu jebkuram pieteiktajam Ministru kabineta noteikumu projektam. Valsts kanceleja to nekavējoties nosūta visiem sanāksmes dalībniekiem.

63. Valsts kanceleja apkopo pieteiktos un atsauktos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus un sagatavo attiecīgu sarakstu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

64. Par pieteiktajiem politikas dokumentu projektiem un, ja nepieciešams, arī par pieteiktajiem tiesību aktu projektiem valsts sekretārs sanāksmē sniedz informatīvu ziņojumu, raksturojot pieteiktā projekta būtību.

65. Valsts sekretāru sanāksmē izskata un apstiprina Valsts kancelejas sagatavoto sarakstu par pieteiktajiem un atsauktajiem politikas dokumentu projektiem, tiesību aktu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem un lemj par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, anotācijas nepieciešamību (šo noteikumu 62.punkts) vai nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem tiesību aktu projektiem, kā arī, ja nepieciešams, par atzinuma sniegšanas, anotācijas vai paskaidrojuma raksta papildinājuma sagatavošanas termiņu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

65.1 Pēc Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma Valsts sekretāru sanāksme var pieņemt lēmumu, ka tiesību akta projekts ir iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu sniegtu informāciju Eiropas Komisijai.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

65.2 Pēc Finanšu ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma Valsts sekre­tāru sanāksme var pieņemt lēmumu, ka tiesību akta projekts iesniedzams Finanšu minis­trijā, lai saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

66. Pieteiktais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par izsludinātu, un termiņa tecējums atzinuma sniegšanai sākas divas darbdienas pēc Valsts sekretāru sanāksmes (pirmdienās plkst.9.00), kurā tika skatīts un apstiprināts pieteikto projektu un informatīvo ziņojumu saraksts, ja Valsts sekretāru sanāksmē nav nolemts citādi. Atzinums sniedzams par Ministru kabineta mājaslapā ievietoto projektu vai informatīvo ziņojumu. Dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību, projekta autors pēc projekta izsludināšanas atbilstoši ierakstam Valsts sekretāru sanāksmes protokolā elektroniski nosūta atzinuma sniedzējiem.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

67. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums Valsts kancelejā iesniedzams sešu mēnešu laikā. Pēc termiņa notecējuma Valsts kanceleja iesniedz priekšlikumu Valsts sekretāru sanāksmē par attiecīgo projektu vai informatīvo ziņojumu atsaukšanu. Ja attiecīgais projekts vai informatīvais ziņojums ministrijai joprojām ir aktuāls, tas izsludināms atkārtoti.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

67.1 Tiesību akta projektu, kas iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu, Valsts kancelejā iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda beigām.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

67.2 Tiesību akta projektu, kas iesniedzams Finanšu ministrijā, lai saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai, Valsts kancelejā iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda beigām.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

68. Ja Valsts sekretāru sanāksmē nolemj, ka pieteiktajam tiesību akta projektam ir pievienojama anotācija, pieteiktais tiesību akta projekts nav uzskatāms par izsludinātu. Anotācija izstrādājama un iesniedzama Valsts kancelejā divu mēnešu laikā vai sanāksmes protokolā norādītajā termiņā. Valsts kanceleja pieteikto tiesību akta projektu iekļauj sarakstā izskatīšanai nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē pēc tam, kad Valsts kancelejā ir iesniegta pieprasītā anotācija.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

69. Ja ministrija šo noteikumu 68.punktā norādītajā termiņā anotāciju Valsts kancelejā neiesniedz, Valsts kanceleja izbeidz pieteiktā tiesību akta projekta kontroli un nosūta par to attiecīgu informāciju valsts sekretāram.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

6.2. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu saskaņošana

(Apakšnodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

70. Pēc izsludināšanas politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums jāsaskaņo ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītajām ministrijām un citām institūcijām. Attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem vai to projektiem saskaņošanas procesā jāievēro šo noteikumu 33., 34. un 35.punktā minētie nosacījumi.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

71. Politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītās ministrijas un citas institūcijas saskaņo:

71.1. sniedzot atzinumu, kurā ir iekļauts politikas dokumenta projekta vai tiesību akta projekta un tā anotācijas, vai informatīvā ziņojuma vērtējums un, ja nepieciešams, izteikti iebildumi un priekšlikumi. Ja projektu akceptē bez iebildumiem, to norāda atzinumā (pozitīvs atzinums) vai apliecina ar attiecīgās institūcijas vadītāja vīzu uz projekta un anotācijas;

71.2. rīkojot starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, ja, precizējot politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, atzinumā izteiktie iebildumi nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

72. Atzinums sniedzams divu nedēļu laikā (ja Valsts sekretāru sanāksmē nav noteikts cits termiņš) no izsludināšanas dienas (šo noteikumu 66.punkts). Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki, iesniedzot Valsts kancelejā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pamatnostādņu projektus un tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģiju projektus, pieteikumā norāda atzinuma sniegšanas termiņu, kas var būt noteikts no divām līdz četrām nedēļām. Ja ministrija vai cita institūcija (arī šo noteikumu 73.punktā minētās ministrijas un citas institūcijas) atzinumu minētajā termiņā nesniedz, politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par saskaņotu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.493, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

73. Par politikas dokumenta projektu un tiesību akta projektu nepieciešams atzinums no:

73.1. Finanšu ministrijas;

73.2. Tieslietu ministrijas;

73.3. Valsts kancelejas — par jebkuru politikas dokumenta projektu, kā arī par tiesību akta projektu, kas skar valsts pārvaldes jomu;

73.4. (svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645);

73.5. Ārlietu ministrijas — par starptautisko līgumu vai tā projektu;

73.6. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880);

73.7. Latvijas Pašvaldību savienības, ja politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" nepieciešams saskaņot ar pašvaldību sabiedrisko organizāciju;

73.8. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, ja normatīvā akta projekts ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu;

73.9. Nacionālās reģionālās attīstības padomes, ja politikas dokumenta projekts vai tiesību akta projekts ir saistīts ar reģionālo attīstību un teritorijas plānošanu;

73.10. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, ja projekts skar darba devēju un darbinieku intereses;

73.11. (svītrots ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300);

73.11.1 Konkurences padomes, ja tiesību akta projekts ir saistīts ar konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumiem;

73.12. šo noteikumu 78.punktā minētajām institūcijām, ja tiesību akta projektam saskaņā ar šiem noteikumiem ir pievienojama anotācija;

73.13. citām ministrijām, kuru kompetences jomu tieši skar projekts, kā arī citām institūcijām, ar kurām normatīvo aktu projektu saskaņošana ir noteikta ārējā normatīvajā aktā, vai, ja atzinuma nepieciešamība tieši izriet no ārējā normatīvā akta normām, kas nosaka to kompetenci.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

74. Atzinums sniedzams par katru politikas dokumenta projektu, par katru informatīvo ziņojumu un par katru tiesību akta projektu atsevišķi. Atzinumu paraksta valsts sekretārs vai tās institūcijas vadītājs, kas sniedz atzinumu. Tieslietu ministrijā atzinumu var parakstīt arī valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos. Atzinumā norāda arī tā izstrādātāju.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr.818 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

75. Vienu kopīgu atzinumu sniedz:

75.1. par politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu (šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4 punkts);

75.2. par tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu;

75.3. par starptautisko līgumu vai tā projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu (šo noteikumu 30., 31. un 32.punkts);

75.4. par informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

76. Atzinumā ministrija vai cita institūcija:

76.1. atbilstoši savai kompetencei izsaka pamatotus iebildumus, par kuriem saskaņošanas gaitā jāpanāk vienošanās;

76.2. izsaka priekšlikumus; priekšlikumiem ir ieteikuma raksturs;

76.3. norāda atbalstāmo variantu, ja projektā ir paredzēti vairāki problēmas risinājuma varianti.

77. Ja ministrija vai cita institūcija atzinumu nav strukturējusi atbilstoši šo noteikumu 76.punktā minētajām prasībām, tam ir ieteikuma raksturs. Ja atzinumā norādīts, ka neatbalsta projekta virzību, tad uzskatāms, ka iebildums ir izteikts par visu projektu kopumā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

78. Atzinumā par tiesību akta projektam pievienoto anotāciju:

78.1. atbilstoši kompetencei ministrija vai cita institūcija sniedz vērtējumu par šādām anotācijas sadaļām:

78.1.1. Ārlietu ministrija – anotācijas V sadaļas 2. un 3.punktu;

78.1.2. Ekonomikas ministrija – anotācijas II sadaļas 1., 2. un 3.punktu;

78.1.3. Finanšu ministrija – anotācijas III sadaļu;

78.1.4. Izglītības un zinātnes ministrija – anotācijas II sadaļas 2.6. un 5.2.apakš­punktu;

78.1.5. Labklājības ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts – anotācijas II sadaļas 5.punktu;

78.1.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – anotācijas I sadaļas 1.punktu, II sadaļas 5.1.apakšpunktu un VII sadaļas 1.punktu;

78.1.7. Tieslietu ministrija – anotācijas I sadaļas 2. un 3.punktu, IV un V sadaļu, kā arī VII sadaļas 3.punktu;

78.1.8. Valsts kanceleja – anotācijas I sadaļu, II sadaļas 4.punktu, kā arī VI un VII sadaļu;

78.1.9. Vides ministrija – anotācijas II sadaļas 6.punktu;

78.1.10. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts – anotācijas II sadaļas 3. un 4.punktu;

78.1.11. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts – anotācijas VI un VII sadaļu;

78.2. ministrija vai cita institūcija var sniegt vērtējumu par jebkuru anotācijas sadaļu.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

79. Ja atzinumos par politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu izteikti iebildumi vai priekšlikumi, ministrija, kura iesniegusi projektu (turpmāk — atbildīgā ministrija), izvērtē tos, precizē projektu un sagatavo izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (2.pielikums) (turpmāk — izziņa). Izziņā vienkopus norāda visus ministriju un citu institūciju atzinumos izteiktos iebildumus par konkrēto projekta punktu (pantu).

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

80. Ja politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu ministrijas un citas institūcijas atbalstījušas bez iebildumiem (pozitīvs atzinums) vai atzinumos ir izteikušas tikai priekšlikumus, projekts uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

80.1 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 72. vai 80.punktam, ir iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

80.2 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 72. vai 80.punktam, iesniedzams Finanšu ministrijā, lai to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

81. Ja ministriju un citu institūciju sniegtajos atzinumos ir izteikti iebildumi par politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, atbildīgā ministrija pēc iebildumu izvērtēšanas nedēļas laikā pēc atzinumu sniegšanai paredzētā termiņa beigām precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu un izziņu elektroniski nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu, kā arī tām ministrijām un citām institūcijām, kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs. Ja atbildīgā ministrija, precizējot projektu vai informatīvo ziņojumu, ir ņēmusi vērā ministriju un citu institūciju iebildumus un piecu darbdienu laikā pēc precizētā projekta vai informatīvā ziņojuma un izziņas nosūtīšanas nav saņemti iebildumi par precizēto projektu vai informatīvo ziņojumu no šīm ministrijām un citām institūcijām, projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu vai informatīvo ziņojumu iesniegšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

82. Lai panāktu vienošanos par vērā neņemtajiem vai daļēji vērā ņemtajiem iebildumiem, ministrija divu nedēļu laikā pēc atzinumu sniegšanai paredzētā termiņa beigām sasauc kopīgu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi. Informāciju par sanāksmi, norādot konkrētos sanāksmē diskutējamos jautājumus, atbildīgā ministrija ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu.

83. Uz starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi obligāti uzaicina ministriju un citu institūciju pilnvarotus pārstāvjus, kuru iebildumus atbildīgā ministrija nav ņēmusi vērā vai ir ņēmusi vērā daļēji. Ja attiecīgās ministrijas vai citas institūcijas pārstāvji neierodas uz minēto sanāksmi, tās iebildumi ir uzskatāmi par atsauktiem.

84. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolā (3.pielikums) norāda:

84.1. jautājumus, par kuriem vienojas sanāksmes gaitā (norādot precīzu tiesību akta projekta punkta (panta) redakciju, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma teksta redakciju), arī jautājumus, kuri netika norādīti ministrijas vai citas institūcijas atzinumā, bet kuri izteikti kā iebildumi starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes laikā;

84.2. jautājumus, par kuriem nav panākta vienošanās (norādot attiecīgo institūciju viedokļus), arī jautājumus, kuri netika norādīti ministrijas vai citas institūcijas atzinumā, bet kuri izteikti kā iebildumi starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes laikā;

84.3. šo noteikumu 83.punktā minētās ministrijas vai citas institūcijas, kuru pārstāvji nav ieradušies uz sanāksmi.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

85. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu paraksta sanāksmes vadītājs — atbildīgās ministrijas pārstāvis — un tie sanāksmes dalībnieki, kuru viedoklis atspoguļots sanāksmes protokolā. Ja sanāksmē piedalās vairāki vienas ministrijas vai citas institūcijas pārstāvji, sanāksmes protokolu paraksta viens no attiecīgās ministrijas vai citas institūcijas pārstāvjiem. Atbildīgā ministrija nosūta sanāksmes protokolu ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu par projektu.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.300 redakcijā)

85.1 Ja ministrijas vai citas institūcijas pārstāvis, kura viedoklis atspoguļots šo noteikumu 85.punktā minētās sanāksmes protokolā, nav parakstījis attiecīgo sanāksmes protokolu, atbildīgā ministrija to norāda protokolā un uzskatāms, ka ar šo ministriju vai citu institūciju nav panākta vienošanās par projektu attiecīgajā jautājumā un projekts iesniedzams izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Atbildīgā ministrija ir tiesīga sasaukt atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.300 redakcijā)

86. Atbildīgā ministrija:

86.1. precizē politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu vai informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kā arī izziņu atbilstoši starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē nolemtajam;

86.2. precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu vai informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu un izziņu nosūta visām ministrijām un citām institūcijām, kuras ir sniegušas atzinumus par projektu vai informatīvo ziņojumu, kā arī tām ministrijām vai citām institūcijām, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā informējušas, ka atzinumu nesniegs;

86.3. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai Ministru kabinetā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

87. Ja starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē ir panākta vienošanās par visiem atzinumos paustajiem iebildumiem un piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minēto precizēto dokumentu nosūtīšanas nav saņemti atzinumi ar iebildumiem arī no tām ministrijām vai institūcijām, kas nav piedalījušās starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē un kurām sākotnēji bija pozitīvs atzinums vai atzinums ar priekšlikumiem, projekts vai informatīvais ziņojums ir uzskatāms par saskaņotu un iesniedzams izskatīšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē. Ja atzinumi ar iebildumiem ir saņemti un tie netiek ņemti vērā, atbildīgā ministrija iesniedz projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai ir tiesīga sasaukt atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmi, uz kuru obligāti uzaicina arī to institūciju pilnvarotus pārstāvjus, kas piedalījās iepriekšējā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē. Ja atkārtotajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē netiek panākta vienošanās, projekts iesniedzams izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

87.1 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 87.punktam, iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

87.2 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 87.punktam, iesniedzams Finanšu ministrijā, lai to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

7. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu, informatīvo ziņojumu, nacionālo pozīciju projektu, nostāju projektu, atbildes raksta projektu un pieteikuma projektu iesniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

88. Ministru kabinetā iesniedzams:

88.1. politikas dokumenta projekts, ievērojot nosacījumu, ka no tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē līdz iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā nav pagājis šo noteikumu 67.punktā noteiktais termiņš;

88.2. tiesību akta projekts — ievērojot nosacījumu, ka no tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē līdz iesniegšanai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē nav pagājis šo noteikumu 67., 67.1 un 67.2 punktā noteiktais termiņš;

88.3. informatīvais ziņojums - saskaņā ar šo noteikumu 37. un 37.1 punktu un ievērojot nosacījumu, ka no tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē līdz iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā nav pagājis šo noteikumu 67.punktā noteiktais termiņš;

88.4. nacionālās pozīcijas projekts - saskaņā ar šo noteikumu 38.1 punktu;

88.5. nostājas projekts - saskaņā ar šo noteikumu 38.4 punktu;

88.6. atbildes raksta projekts – saskaņā ar šo noteikumu 38.6 punktu;

88.7. pieteikuma projekts – saskaņā ar šo noteikumu 38.6 punktu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.219; MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.289; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

89. Iesniegto dokumentu apriti organizē Valsts kanceleja.

90. Iesniegto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu, informatīvo ziņojumu, nacionālās pozīcijas projektu, nostājas projektu, atbildes raksta projektu un pieteikuma projektu reģistrē Valsts kancelejas direktora noteiktā Valsts kancelejas struktūrvienība. Ja Valsts kanceleja konstatē, ka nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un elektroniskās aprites prasības un šajos noteikumos noteiktā projektu saskaņošanas un iesniegšanas kārtība, kā arī ja iesniegtā dokumenta saturs neatbilst dokumenta veidam, projektu nereģistrē un to kopā ar pievienotajiem materiāliem nosūta atpakaļ atbildīgajai ministrijai, norādot motivētu iemeslu.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

91. Ja saistībā ar tiesību akta projektu nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus arī citos tiesību aktos, vienlaikus ar sagatavoto projektu izskatīšanai Ministru kabinetā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz arī tiesību aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem.

92. Par politikas dokumenta projektā, tiesību akta projektā, anotācijā vai paskaidrojuma rakstā, informatīvajā ziņojumā, nacionālās pozīcijas projektā, nostājas projektā, atbildes raksta projektā un pieteikuma projektā minēto faktu un datu pareizību, kā arī par rakstiski un elektroniskā formā iesniegtā politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta, anotācijas vai paskaidrojuma raksta, informatīvā ziņojuma, nacionālās pozīcijas projekta, nostājas projekta, atbildes raksta projekta, pieteikuma projekta un pievienoto paskaidrojošo materiālu savstarpēju atbilstību atbild atbildīgā ministrija.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

93. Politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, informatīvo ziņojumu un tam pievienoto tiesību akta projektu, nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, kā arī nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vizē atbildīgās ministrijas amatpersona, kura izstrādājusi attiecīgo projektu vai sagatavojusi to izskatīšanai Ministru kabinetā un ir norādīta attiecīgajā pavadvēstulē (turpmāk - par projektu atbildīgā amatpersona), juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs. Politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu papildus minētajām amatpersonām vizē arī par politikas plānošanu un koordināciju atbildīgās ministrijas struktūrvienības vadītājs.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

93.1 Ja nacionālās pozīcijas projektu sagatavojusi cita ministrija, nevis tā, kas nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, nacionālās pozīcijas projektu vizē tās ministrijas amatpersona, kura izstrādājusi attiecīgo projektu, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona un valsts sekretārs.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

93.2 Atbildes raksta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, pieteikuma projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vizē par projektu atbildīgā amatpersona (Ministru kabineta pārstāvis Satversmes tiesā), par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

94. Tiesību akta projektu (arī starptautisko līgumu vai tā projekta tekstu, kuru paredzēts parakstīt vairākās valodās, kā arī pilnvarojumu) un tā anotāciju, iesniedzot izskatīšanai:

94.1. Valsts sekretāru sanāksmē, vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona un valsts sekretārs;

94.2. Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs. Anotāciju vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs un paraksta iesniedzējs.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500)

94.1 Iesniedzot Valsts kancelejā nosūtīšanai uz Saeimu paredzēto starptautisko līgumu pēc līguma parakstīšanas, līguma tekstu visās šajos noteikumos paredzētajās valodās, likumprojektu un anotāciju vizē šo noteikumu 94.2.apakšpunktā minētās amatpersonas.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

95. Politikas dokumenta projektam un tam pievienotajam tiesību akta projektam (šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4 punkts), kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, pievieno:

95.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli (vienu kopīgu), kurā iekļauta šāda informācija:

95.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

95.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

95.1.3. uz Ministru kabineta komitejas sēdi vai Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas un persona, kura ziņo par izskatāmo jautājumu;

95.1.4. tās Valsts sekretāru sanāksmes datums, protokola numurs un paragrāfs, kurā politikas dokumenta projekts ir izsludināts;

95.1.5. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

95.1.6. institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts atzinums un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu;

95.1.7. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

95.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

95.2. to ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus), kuras minētas attiecīgajā Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā, kā arī e-pasta ziņojuma izdruku, kurā minis­trija vai cita institūcija informē, ka atzinumu nesniegs;

95.3. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

95.4. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu;

95.5. atzinumus ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņu par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

95.6. iesniedzēja parakstītu informāciju par konsultācijām ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām un to izteikto viedokli par projektu;

95.7. (svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645);

95.8. (svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645);

95.9. spēkā esošā politikas dokumenta izrakstu, kurā paredzēts izdarīt grozījumus (iesniedzams tikai elektroniskā veidā).

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

96. Tiesību akta projektam, kuru iesniedz izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē saskaņā ar šo noteikumu 52.4.apakšpunktu, pievieno:

96.1. valsts sekretāra parakstītu pavadvēstuli, kurā iekļauta šāda informācija:

96.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

96.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

96.1.3. uz Valsts sekretāru sanāksmi uzaicināmās personas un persona, kura sanāksmē ziņo par izskatāmo jautājumu;

96.1.4. tās Valsts sekretāru sanāksmes datums, protokola numurs un paragrāfs, kurā projekts izsludināts;

96.1.5. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

96.1.6. institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts atzinums un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu;

96.1.7. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

96.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

96.1.9. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

96.1.10. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;

96.2. atzinumus ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņu par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

96.3. anotāciju (saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu) vai paskaidrojuma rakstu;

96.4. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esamības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

96.5. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

96.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

96.7. šo noteikumu 95.2., 95.3. un 95.4.apakšpunktā norādītos dokumentus;

96.8. Eiropas Komisijas atzinuma kopiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

96.9. Eiropas Centrālās bankas atzinuma kopiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

97. Tiesību akta projektam, kuru pēc izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, pievieno:

97.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā iekļauta šāda informācija:

97.1.1. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

97.1.2. uz Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas un persona, kura ziņo par izskatāmo jautājumu Ministru kabineta komitejas sēdē;

97.1.3. tās Valsts sekretāru sanāksmes datumu, protokola numuru un paragrāfu, kurā projekts izskatīts;

97.1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

97.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

97.1.6. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

97.1.7. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

97.1.8. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;

97.2. anotāciju (saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu) vai paskaidrojuma rakstu;

97.3. šo noteikumu 96.8. un 96.9.apakšpunktā norādītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

98. Tiesību akta projektam, kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē bez izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē (izņemot šo noteikumu 102.punktā minētos tiesību aktu projektus), pievieno:

98.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā iekļauta šāda informācija:

98.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

98.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

98.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

98.1.4. tās Valsts sekretāru sanāksmes datums, protokola numurs un paragrāfs, kurā projekts ir izsludināts;

98.1.5. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

98.1.6. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

98.1.7. institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts atzinums un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu;

98.1.8. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

98.1.9. tiesību aktu projektiem par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu - norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji un ja nav pievienota šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētā vēstule vai cits dokuments, kas apliecina personas piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā;

98.1.10. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

98.1.11. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;

98.2. anotāciju (saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu) vai paskaidrojuma rakstu;

98.3. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esamības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

98.4. vēstuli vai citu dokumentu, kas apliecina personu piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu;

98.5. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

98.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

98.7. šo noteikumu 95.2., 95.3., 95.4., 96.8. un 96.9.apakš­punktā norādītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

99. Starptautiskajam līgumam vai tā projektam un tam pievienotajam tiesību akta projektam (šo noteikumu 30., 31. un 32.punkts) pievienojama pavadvēstule (viena kopīga) un citi šo noteikumu 96., 97. vai 98.punktā norādītie dokumenti.

100. Ja ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu, informatīvajam ziņojumam un tam pievienotajam tiesību akta projektam (šo noteikumu 38.punkts), kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, pievieno:

100.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli (vienu kopīgu), kurā iekļauta šāda informācija:

100.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais informatīvais ziņojums ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

100.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

100.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

100.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.1.6. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

100.2. to ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus), kuras minētas attiecīgajā Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā, kā arī e-pasta ziņojuma izdruku, kurā ministrija vai cita institūcija informē, ka atzinumu nesniegs;

100.3. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

100.4. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu;

100.5. atzinumus ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņu par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

100.1 Šo noteikumu 100.1.apakšpunktā minēto pavadvēstuli pievieno informatīvajam ziņojumam, ja turpmāka rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu nav paredzēta (šo noteikumu 38.punkts), kā arī informatīvajam ziņojumam, kuru sagatavo pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm (šo noteikumu 37.1 punkts). Informatīvo ziņojumu, kuru sagatavo pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm, iesniedzējs nosūta zināšanai Ārlietu ministrijai, kā arī citām iesaistītajām ministrijām un institūcijām.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

100.2 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vai nostājas projektu par Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmo lietu un tam pievienoto tiesību akta projektu, pievieno:

100.2 1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli (vienu kopīgu, ja ir vairākas nacionālās pozīcijas), kurā iekļauta šāda informācija:

100.2 1.1. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

100.2 1.2. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.2 1.3. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

100.2 1.4. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.2 1.5. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

100.2 2. informatīvo ziņojumu;

100.2 3. starpinstitūciju darba grupas protokolu vai ministriju un citu institūciju atzinumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka nacionālo pozīciju saskaņošanu, - nacionālās pozīcijas projektam;

100.2 4. (svītrots ar MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.392);

100.2 5. pilnvarojuma vēstules projektu Latvijas Republikas pārstāvim Eiropas Kopienu Tiesā - nostājas projektam par Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmo lietu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.392; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

100.3 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nostājas projektu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros un tam pievienoto tiesību akta projektu, pievieno:

100.3 1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda:

100.3 1.1. atsauci uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu vai argumentēto atzinumu, norādot datumu un numuru;

100.3 1.2. nostājas projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

100.3 1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.3 1.4. valsts institūcijas, ekspertus un citas personas, kurām nostājas projekts un tam pievienotie dokumenti nosūtīti saskaņošanai;

100.3 1.5. vai valsts institūcijas, eksperti un citas personas ir saskaņojušas nostāju bez iebildumiem vai ar iebildumiem, vai iebildumi ir ņemti vērā;

100.3 1.6. vai par izteiktajiem iebildumiem ir panākta vienošanās, ja rīkota starpinstitūciju sanāksme vai nostājas projekts izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē;

100.3 1.7. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

100.3 1.8. par nostājas projektu atbildīgās amatpersonas uzvārdu, amatu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.3 1.9. politikas jomu, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;

100.3 2. Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Eiropas Savienībā pavadvēstules Eiropas Komisijai projektu (ar minēto pavadvēstuli tiek iesniegta nostāja);

100.3 3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu atbildīgajai ministrijai noteiktā termiņā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, ja pārkāpuma procedūras novēršanai nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde;

100.3 4. informatīvo ziņojumu normatīvajos aktos par nostājas izstrādi un apstiprināšanu noteiktajos gadījumos;

100.3 5. Eiropas Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma kopiju;

100.3 6. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

100.3 7. starpinstitūciju sanāksmes protokolu — ja rīkota starpinstitūciju sanāksme.

(MK 16.05.2006. noteikumu Nr.392 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

100.4 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā atbildes raksta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vai pieteikuma projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, pievieno:

100.41. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda:

100.41.1. atsauci uz Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs);

100.41.2. atbildes raksta projekta vai pieteikuma projekta autoru (Ministru kabineta pārstāvi Satversmes tiesā);

100.41.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.41.4. ministrijas un citas institūcijas, kurām atbildes raksta projekts un tam pievienotie dokumenti vai pieteikuma projekts un tam pievienotie dokumenti nosūtīti saskaņošanai;

100.41.5. ziņas par to, vai ministrijas vai citas institūcijas ir saskaņojušas atbildes raksta projektu vai pieteikuma projektu bez iebildumiem vai ar iebildumiem, vai iebildumi ir ņemti vērā;

100.41.6. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

100.41.7. par atbildes raksta projektu vai pieteikuma projektu atbildīgās amatpersonas uzvārdu, amatu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi (attiecīgo informāciju norāda pavad­vēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.42. Satversmes tiesas kolēģijas lēmuma kopiju par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā;

100.43. ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus);

100.44. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

101. Iesniedzot ar politikas dokumentu, tiesību akta projektu, nacionālās pozīcijas projektu, nostājas projektu, atbildes raksta projektu, pieteikuma projektu vai informatīvo ziņojumu saistītus papildmateriālus, pavadvēstulē norāda tās Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes datumu, protokola un paragrāfa numuru, kurā attiecīgais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts, nacionālās pozīcijas projekts, nostājas projekts, atbildes raksta projekts, pieteikuma projekts vai informatīvais ziņojums tika skatīts, kā arī Valsts kancelejas piešķirto reģistrācijas numuru (ja tāds ir) un norādi, ja kādā no minētajiem papildmateriāliem ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.369 redakcijā)

102. Tiesību akta projektus par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, tiesību aktu projektus par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij izskata Ministru kabineta sēdē bez iepriekšējas izsludināšanas un izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabineta komitejas sēdē.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

102.1 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, tam pievieno:

102.1 1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

102.1 1.1. precīzu atsauci uz Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokollēmumiem), kurā ir paredzēts uzdevums ministrijai vai citai institūcijai, kā arī pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai attiecībā uz uzdevuma izpildi (piemēram, uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanai, atbildīgās institūcijas vai uzdevuma satura maiņai);

102.1 1.2. projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

102.1 1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

102.1 1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits), atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

102.1 1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

102.1 2. to ministriju vai citu institūciju atzinumus (oriģinālu), kuras attiecīgais uzdevums tieši skar.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

103. Ministru kabinets apstiprina valsts institūciju amatpersonu kandidatūras, kā arī citu amatpersonu kandidatūras, kuru apstiprināšanu Ministru kabinetā nosaka likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

104. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu, tam pievieno:

104.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

104.1.1. precīzu atsauci uz likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, saskaņā ar kuru iesniegtais projekts ir sagatavots;

104.1.2. projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

104.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas. Uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmas personas, par kurām ir paredzēts pieņemt lēmumu, izņemot Ministru kabineta rīkojuma projektu par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits), atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

104.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

104.2. Finanšu ministrijas atzinumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par:

104.2.1. speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;

104.2.2. Ministru kabineta balvas piešķiršanu;

104.3. Tieslietu ministrijas atzinumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par:

104.3.1. amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata;

104.3.2. speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;

104.4. attiecīgās personas dzīves aprakstu (Curriculum vitae), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.5. konkursa komisijas lēmumu (oriģinālu), ja konkursa rīkošana ir paredzēta attiecīgajos normatīvajos aktos;

104.6. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieka parakstītu informāciju - Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un atzinumu Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības atjaunošanu (oriģinālu);

104.7. Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.8. paskaidrojuma rakstu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

105. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu, Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij, tos vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

105.1 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par personas izdošanu ārvalstij, tam pievieno paskaidrojuma rakstu, Finanšu ministrijas atzinumu (oriģinālu), Ārlietu ministrijas atzinumu (oriģinālu), lēmumu par personas izdošanas pieļaujamību kopā ar pārbaudes materiāliem (Kriminālprocesa likuma 708.pants), kā arī iesniedzēja (tieslietu ministra) parakstītu pavadvēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

105.1 1. precīzu atsauci uz normatīvo aktu, saskaņā ar kuru iesniegtais projekts ir sagatavots;

105.1 2. projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

105.1 3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

105.1 4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums), atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

105.1 5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārdu, amatu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī).

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

105.2 Iesniedzot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā dokumentus ar lietojuma ierobežojumu "Ierobežotas pieejamības informācija" vai "Dienesta vajadzībām", iesniedzējs uz katra pavadvēstulei pievienotā dokumenta (elektroniskajā un papīra formā), kas satur lietojuma ierobežojumu, lieto normatīvajos aktos par šīs informācijas aizsardzību noteiktos speciālos apzīmējumus, kā arī iesniedzēja parakstītajā pavadvēstulē:

105.2 1. ietver pamatojumu attiecīgā ierobežojuma piešķiršanai;

105.2 2. precīzi norāda lietojuma ierobežojuma statusu katram pavadvēstulei pievienotajam dokumentam;

105.2 3. norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā vai slēgtajā - jautājums izskatāms;

105.2 4. norāda, vai lietojuma ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

105.3 Iesniedzot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā dokumentus (bez lietojuma ierobežojuma vai ar lietojuma ierobežojumu "Ierobežotas pieejamības informācija") ar lūgumu diskusiju par šiem dokumentiem Ministru kabinetā organizēt Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, iesniedzēja pavadvēstulē norāda pamatojumu, kādēļ tas nepieciešams.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

8. Politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu virzība

106. Ministru kabinetā iesniegtos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus virza un to izskatīšanas gaitu Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs kontrolē Valsts kanceleja.

107. Valsts kanceleja septiņu darbdienu laikā pēc projekta iesniegšanas Ministru kabinetā sniedz atzinumu, kurā izvērtē:

107.1. projekta atbilstību likumiem, citiem tiesību aktiem, kā arī Ministru kabinetā atbalstītajiem politikas dokumentiem;

107.2. anotāciju vai paskaidrojuma rakstu kopumā;

107.3. projekta atbilstību tiesību akta izdošanas juridiskās tehnikas prasībām.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

108. Valsts kanceleja, ņemot vērā ministriju un citu institūciju atzinumos izteiktos priekšlikumus, sagatavo Ministru prezidentam vai Valsts kancelejas direktoram attiecīgus priekšlikumus par projekta turpmāko virzību.

109. Ministru kabinetā iesniegtā un reģistrētā:

109.1. politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma izskatīšanu var atsaukt iesniedzējs jebkurā projekta izskatīšanas stadijā;

109.2. tiesību akta projekta izskatīšanu var atsaukt:

109.2.1. valsts sekretārs — līdz projekta iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē;

109.2.2. iesniedzējs — jebkurā projekta izskatīšanas stadijā.

109.1 Valsts kanceleja, saskaņā ar Ministru kabineta instrukcijas par tehnisko noteikumu paziņošanu 28.punktu saņemot no Ekonomikas ministrijas informāciju par tiesību akta projekta virzības apturēšanas periodu, sagatavo Ministru prezidenta rezolūcijas projektu par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanu līdz norādītā perioda beigām. Tiesību akta projekta iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Ministru kabinetā precizēto projektu un aktualizētu anotāciju vai paskaidrojuma rakstu, kurā iekļauta arī informācija par saņemtajiem Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu iebildumiem un komentāriem, kā arī par grozījumiem attiecīgajā tiesību akta projektā un citām darbībām, ņemot vērā Eiropas Komisijas un/vai Eiropas Savienības dalībvalstu iebildumus un komentārus.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

109.2 Ja nepieciešams tiesību akta projekta (šo noteikumu 109.1 punkts) virzības apturēšanas perioda pagarinājums, iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Valsts kancelejā vēstuli par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda pagarinājumu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

109.3 Ja nepieciešams virzības apturēšanas perioda pagarinājums tiesību akta projektam, kuru saskaņo ar Eiropas Centrālo banku, iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Valsts kancelejā vēstuli par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda pagarinājumu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

109.4 Ja notiek valdības maiņa, dienā, kad notiek Saeimas balsojums par uzticības izteikšanu jaunai valdībai, iesniedzējs jaunus politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus Valsts kancelejā iesniedz pēc balsojuma par uzticības izteikšanu jaunajai valdībai. Pēc valdības maiņas ministrijas izvērtē to politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu aktualitāti, kuri līdz valdības maiņas dienai ir noteiktā kārtībā iesniegti Ministru kabinetā. Pēc uzticības izteikšanas jaunajai valdībai iesniedzējs Ministru prezidentam piecu darbdienu laikā iesniedz priekšlikumus par šo projektu virzību. Priekšlikumos jānorāda katra projekta iesniegšanas datums Valsts kancelejā, nosaukums, kā arī Valsts kancelejas piešķirtais dokumenta reģistrācijas numurs vai izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē piešķirtais numurs. Ja piecu darbdienu laikā iesniedzējs nav iesniedzis priekšlikumu par attiecīgā projekta turpmāko virzību, Valsts kanceleja izbeidz šī projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno attiecīgā uzdevuma kontroli.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

109.5 Šo noteikumu 109.4 punktā noteiktā kārtība piemērojama arī tad, ja uzticība tiek izteikta atsevišķam Ministru kabineta loceklim.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

8.1. Tiesību aktu projektu izskatīšanas kārtība Valsts sekretāru sanāksmē

110. Lai saskaņotu viedokļus un sagatavotu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, izsludināto tiesību akta projektu, par kuru nav panākta vienošanās starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē, vispirms skata Valsts sekretāru sanāksmē.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

111. Uz Valsts sekretāru sanāksmēm izskatīšanai netiek virzīts:

111.1. politikas dokumenta projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4 punkts);

111.2. informatīvais ziņojums un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 37.1 un 38.punkts);

111.3. tiesību akta projekts:

111.3.1. kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts;

111.3.2. kas uzskatāms par saskaņotu (šo noteikumu 80. vai 87.punkts);

111.3.3. par pastāvīgas konsultatīvas padomes vai darba grupas izveidošanu;

111.3.4. par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā;

111.3.5. par pilsonības atjaunošanu;

111.3.6. par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

111.3.7. par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu iecelšanai amatā, iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata;

111.3.8. par speciālās dienesta pakāpes vai nosaukuma piešķiršanu;

111.3.9. par personas izdošanu ārvalstij;

111.3.10. par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi;

111.3.11. kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām;

111.4. valsts budžeta likumprojekts (budžeta likumprojektu pakete);

111.5. nacionālās pozīcijas projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.2 punkts);

111.6. nostājas projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.5 punkts);

111.7. atbildes raksta projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.6 punkts);

111.8. pieteikuma projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.6 punkts).

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

112. Pēc Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtības parakstīšanas Valsts kanceleja sanāksmes dalībniekiem nosūta darba kārtību, kā arī sanāksmes darba kārtībā iekļautos tiesību aktu projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (arī fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektiem).

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

113. Valsts kanceleja šo noteikumu 112.punktā minētos materiālus nosūta ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

114. Valsts sekretāri un citas personas Valsts sekretāru sanāksmes laikā izmanto šo noteikumu 112. un 113.punktā noteiktajā kārtībā nosūtītos tiesību aktu projektus un attiecīgos materiālus.

115. Valsts sekretāru sanāksmē par iesniegto tiesību akta projektu ziņo valsts sekretārs vai viņa vietnieks, departamenta direktors, īpašu uzdevumu ministra vai ministrijas padotībā esošas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

115.1 Par atsevišķu jautājumu izskatīšanā papildus uzaicināmām personām Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieki iesniedz rakstisku pieteikumu Valsts kancelejā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

116. Lēmumus par izskatīšanai iesniegtajiem tiesību aktu projektiem Valsts sekretāru sanāksmes klātesošie balsstiesīgie dalībnieki pieņem vienbalsīgi. Ja vienošanās netiek panākta, iesniedzējs tiesību akta projektu iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

117. Valsts sekretāru sanāksmes viedokli (norādot arī atšķirīgos viedokļus, ja tādi ir) par tiem tiesību akta projektiem, par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmes laikā, ieraksta Valsts sekretāru sanāksmes protokolā, un šo informāciju norāda tiesību akta projekta pavadvēstulē, projektu iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

118. Ja Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā iekļautā tiesību akta projekta izskatīšanu sanāksmes gaitā atliek, sanāksmes vadītājs sanāksmes laikā nosaka atkārtotu jautājuma izskatīšanas termiņu. To ieraksta Valsts sekretāru sanāksmes protokolā.

119. Ja Valsts sekretāru sanāksme tiesību akta projektu noraida, Valsts kanceleja, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu — viens mēnesis, un par to informē valsts sekretāru.

120. Izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms tikai tāds tiesību akta projekts, kas Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīts bez grozījumiem vai kurā nepieciešams izdarīt grozījumus, kas precīzi formulēti sanāksmes laikā vai kuru formulējumu rakstiski iesniedz izskatīšanai sanāksmes laikā, un tie ir ierakstīti Valsts sekretāru sanāksmes protokolā.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

121. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīto tiesību akta projektu iesniedzējs ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atbalstīšanas iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Ja atbalstītais projekts nav precizēts atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam, tas virzāms izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

121.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 120.punktu Valsts sekretāru sanāksmē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu. Šādā gadījumā uz tiesību akta projektu neattiecas šo noteikumu 121.punktā minētais termiņš.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

121.2 Ja saskaņā ar šo noteikumu 120.punktu Valsts sekretāru sanāksmē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Finanšu ministrijā, lai to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību. Šādā gadījumā uz tiesību akta projektu neattiecas šo noteikumu 121.punktā minētais termiņš.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

122. Ja tiesību akta projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, kuri nav precīzi formulēti un ierakstīti Valsts sekretāru sanāksmes protokolā, vai projektu nepieciešams saskaņot ar ministrijām un citām institūcijām, projektu neatbalsta. Šādā gadījumā projektu divu mēnešu laikā precizē un iesniedz atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

123. Valsts kanceleja izbeidz tiesību akta projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu — viens mēnesis — un par to informējot valsts sekretāru, ja:

123.1. precizētais tiesību akta projekts nedēļas laikā pēc šo noteikumu 121. un 122.punktā norādītā termiņa beigām nav iesniegts Valsts kancelejā;

123.2. sešu mēnešu laikā pēc Valsts sekretāru sanāksmes atbilstoši sanāksmē nolemtajam Valsts kancelejā nav iesniegti visi tiesību aktu projekti, kuri Valsts sekretāru sanāksmē ir skatāmi vienlaikus (vienotā paketē);

123.3. tiesību akta projekta turpmākā virzība saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmē nolemto ir iespējama pēc kāda konkrēta politikas dokumenta pieņemšanas vai tiesību akta spēkā stāšanās;

123.4. sešu mēnešu laikā pēc Valsts sekretāru sanāksmes nav nodrošināta tiesību akta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo Valsts sekretāru sanāksmes protokolā minēto nosacījumu izpilde.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

124. Ja tiesību akta projekts, kura kontrole ir izbeigta, atbildīgajai ministrijai joprojām ir aktuāls, to šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts kancelejā no jauna.

8.2. Ministru kabineta komitejas sēde, tās sagatavošana un norise

125. Lai Ministru kabineta locekļi izvērtētu politikas dokumentu projektus, kā arī tiesību aktu projektus, par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē, un informatīvos ziņojumus, par kuriem nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā, tos vispirms izskata Ministru kabineta komitejā (turpmāk - komiteja). Komiteju skaitu, sastāvu un sēžu norises laiku un vietu nosaka Ministru prezidents.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

126. Uz komitejas sēdēm virza arī:

126.1. tiesību aktu projektus, kuri nav precizēti atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam;

126.2. politikas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus un tiesību aktu projektus, par kuriem Ministru kabineta sēdē ir izteikti iebildumi vai ierosināti būtiski teksta precizējumi;

126.3. tiesību aktu projektus, par kuriem Valsts kancelejai, noformējot tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, rodas būtiski juridiski vai redakcionāli iebildumi;

126.4. atkārtotai izskatīšanai — komitejas sēdē atbalstītos politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus, kuri nav precizēti atbilstoši komitejas sēdē nolemtajam, un komitejas sēdē neatbalstītos projektus (šo noteikumu 144.punkts), kā arī komitejas sēdē atbalstītos tiesību aktu projektus, kuri satur tehniskos noteikumus un par kuriem Eiropas Komisija ir izteikusi iebildumus un attiecīgais tiesību akta projekts ir precizēts.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

127. Ministru kabineta un pašvaldību viedokļu saskaņošanai tiek rīkotas paplašinātās Ministru kabineta komitejas sēdes, kuras sasauc un vada Ministru prezidents un kurās piedalās Ministru kabineta locekļi un pašvaldību pārstāvji saskaņā ar noslēgto vienošanos. Pašvaldību pārstāvju izvirzīšanu paplašinātajai Ministru kabineta komitejas sēdei organizē Latvijas Pašvaldību savienība.

128. Valsts kanceleja trīs darbdienas pirms Ministru kabineta komitejas sēdes Ministru kabineta locekļiem un citām personām nosūta darba kārtību un tajā iekļautos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (tai skaitā fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektu).

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

129. Ja iesniedzējs komitejas sēdes darba kārtībā izņēmuma kārtā lūdz papildus iekļaut politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, tas jāiesniedz Valsts kancelejā ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darbdienas plkst.10.00. Valsts kanceleja komitejas sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus kopā ar precizēto darba kārtību nosūta visiem Ministru kabineta locekļiem un citām personām (saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprināto sarakstu) ne vēlāk kā līdz minētās darbdienas plkst.17.00.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

130. Amatpersonu, kura atbilstoši iesniedzēja pavadvēstulē norādītajam ir uzaicināta piedalīties komitejas sēdēs atsevišķu jautājumu izskatīšanā, par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar attiecīgajiem materiāliem iepazīstina atbildīgā ministrija.

131. Ar padomdevēja tiesībām komitejas sēdē var piedalīties:

131.1. likumos noteiktās amatpersonas vai viņu pilnvarotas amatpersonas;

131.2. Ģenerālprokuratūras pārstāvis;

131.3. Ministru prezidenta uzaicinātās personas;

131.4. Ministru kabineta locekļa uzaicinātās personas;

131.5. Ministru kabineta locekļa palīgs vai padomnieks;

131.6. ministrijas parlamentārais sekretārs;

131.7. valsts sekretārs vai viņa vietnieki;

131.8. Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs un Valsts kancelejas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas;

131.9. (svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645);

131.10. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un viņa pilnvarotas personas;

131.11. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks vai viņa pilnvarotas amatpersonas;

131.12. Informācijas analīzes dienesta vadītājs vai viņa pilnvarotas amatpersonas;

131.13. Latvijas Republikas pārstāvis Eiropas Kopienu Tiesā;

131.14. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotas amatpersonas un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents vai viņa pilnvarotas amatpersonas;

131.15. tiesībsargs vai viņa pilnvarotas personas.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

132. Par papildus uzaicināmām personām atsevišķu jautājumu izskatīšanā Ministru kabineta locekļi iesniedz rakstisku pieteikumu Valsts kancelejā ne vēlāk kā darbdienu pirms komitejas sēdes. Personu, kura papildus ir uzaicināta atsevišķu jautājumu izskatīšanā, par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar materiāliem iepazīstina attiecīgā ministrija.

133. Komitejas sēdē par iesniegto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu ziņo iesniedzējs, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors, īpašu uzdevumu ministra vai ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

134. Komiteja lēmumu par projekta virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pieņem vienbalsīgi.

135. Ja komiteja noraida politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, tā, ja nepieciešams, uzdod noraidītā projekta vietā izstrādāt citu projektu (piemēram, tiesību akta projekta vietā — koncepcijas projektu).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

136. Atliekot komitejas sēdes darba kārtībā iekļautā politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma izskatīšanu pēc sēdes vadītāja, iesniedzēja vai cita Ministru kabineta locekļa iniciatīvas, sēdes vadītājs sēdes laikā nosaka jautājuma izskatīšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

137. Ja komiteja politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu noraida, Valsts kanceleja izbeidz projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu — viens mēnesis — un par to informējot atbildīgo ministriju.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

138. Komitejas sēdes protokolē Valsts kancelejas direktora norīkota amatpersona. Komitejas sēdes protokolā norāda tikai personas, kuras piedalījušās sēdē un uzstājušās attiecīgajā jautājumā, kā arī pieņemtos lēmumus un precīzi formulētos uzdevumus.

139. Ja jautājums ir steidzams un komitejas sēdē izskatītais un atbalstītais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums izņēmuma kārtā izskatāms nākamajā Ministru kabineta sēdē, iesniedzējs komitejas sēdes laikā informē par to komitejas sēdes vadītāju un lūdz viņa akceptu. Ja komitejas sēdes vadītāja lēmums ir pozitīvs, to ieraksta protokolā.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

140. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas sēdes vadītājs un Valsts kancelejas direktors vai Valsts kancelejas direktora pilnvarota amatpersona. Ja komitejas sēdi ir vadījuši vairāki sēdes vadītāji, protokolu paraksta visi sēdes vadītāji.

141. Valsts kanceleja komitejas sēdes protokolu nākamajā darbdienā pēc sēdes nosūta Ministru kabineta locekļiem, citām personām un institūcijām (saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprināto sarakstu).

142. Ministru kabineta locekļi divu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes protokola saņemšanas ir tiesīgi rakstiski iesniegt Valsts kancelejas direktoram iebildumus par minētā protokola saturu, norādot precīzu protokollēmuma grozījuma redakciju, un komiteja tos izskata nākamajā sēdē.

143. Izskatīšanai uz Ministru kabineta sēdi virzāms:

143.1. tiesību akta projekts, kas komitejas sēdē atbalstīts bez grozījumiem vai kurā iesniedzējam viena mēneša laikā, ja komitejas sēdē nav nolemts citādi, nepieciešams izdarīt grozījumus, kas precīzi formulēti sēdes laikā vai kuru formulējumu rakstiski iesniedz izskatīšanai komitejas sēdē, un tie ir ierakstīti komitejas sēdes protokolā;

143.2. politikas dokumenta projekts, kas komitejas sēdē atbalstīts bez grozījumiem vai kurā iesniedzējam divu mēnešu laikā, ja komitejas sēdē nav nolemts citādi, jāizdara grozījumi, kas precīzi formulēti sēdes laikā vai kuru formulējumu rakstiski iesniedz izskatīšanai komitejas sēdē, un tie ir ierakstīti komitejas sēdes protokolā;

143.3. informatīvais ziņojums, kas komitejas sēdē atbalstīts bez grozījumiem vai kurā iesniedzējam divu mēnešu laikā (ja komitejas sēdē nav nolemts citādi) jāizdara grozījumi, kas precīzi formulēti sēdes laikā vai kuru formulējumu rakstiski iesniedz izskatīšanai komitejas sēdē, un tie ir ierakstīti komitejas sēdes protokolā.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

143.1 Ja Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

143.2 Ja Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Finanšu ministrijā, lai to nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.289 redakcijā)

144. Ja politikas dokumenta projektā, tiesību akta projektā vai informatīvajā ziņojumā nepieciešams izdarīt grozījumus, kuri nav precīzi formulēti sēdes laikā un ierakstīti komitejas sēdes protokolā, vai projektu nepieciešams saskaņot ar attiecīgajām ministrijām vai citām institūcijām un amatpersonām, projektu neatbalsta. Attiecīgo projektu divu mēnešu laikā, ja sēdes laikā nav noteikts cits termiņš, precizē un iesniedz atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

145. Valsts kanceleja izbeidz politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta un informatīvā ziņojuma kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu - viens mēnesis - un par to informējot atbildīgo ministriju:

145.1. ja atbildīgā ministrija nedēļas laikā pēc šo noteikumu 143. vai 144.punktā minētā termiņa nav iesniegusi precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā;

145.2. ja atbildīgā ministrija noteiktā kārtībā sešu mēnešu laikā nav iesniegusi Ministru kabinetā visus tiesību aktu projektus, kuri saskaņā ar komitejas sēdē nolemto vai rezolūcijā noteikto Ministru kabineta sēdē vai komitejas sēdē jāskata vienlaikus (vienotā paketē);

145.3. ja politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma izskatīšana saskaņā ar komitejas sēdē nolemto ir iespējama tikai pēc kāda cita politikas dokumenta pieņemšanas vai tiesību akta stāšanās spēkā;

145.4. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru prezidenta rezolūcijas saņemšanas nav nodrošināta tiesību akta projekta, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma turpmākai virzībai nepieciešamo nosacījumu izpilde;

145.5. ja sešu mēnešu laikā pēc komitejas sēdes nav nodrošināta tiesību akta projekta, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma turpmākai virzībai nepieciešamo komitejas protokolā minēto nosacījumu izpilde.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

146. Ja no kontroles noņemtais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums iesniedzējam joprojām ir aktuāls, tas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzams Ministru kabinetā no jauna.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

147. (Svītrots ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604.)

8.3. Ministru kabineta sēde, tās sagatavošana un norise

148. Bez izskatīšanas komitejā Ministru kabineta sēdē izskata:

148.1. informatīvo ziņojumu, kas uzskatāms par saskaņotu (šo noteikumu 80. vai 87.punkts);

148.2. tiesību akta projektu:

148.2.1. (svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645);

148.2.2. kas uzskatāms par saskaņotu (šo noteikumu 80. vai 87.punkts);

148.2.3. par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā;

148.2.4. par pilsonības atjaunošanu;

148.2.5. par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

148.2.6. par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata un speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;

148.2.7. par pastāvīgas konsultatīvas padomes vai pastāvīgas darba grupas izveidošanu;

148.2.8. par personas izdošanu ārvalstij;

148.2.9. par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi;

148.3. valsts budžeta likumprojektu (budžeta likumprojektu paketi);

148.4. politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts;

148.5. politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām;

148.6. nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu;

148.7. nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu;

148.8. atbildes raksta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu;

148.9. pieteikuma projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500; MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645; MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

149. Ministru prezidents jebkuru jautājumu ir tiesīgs pasludināt par Ministru kabineta lietu (jautājumu, kas pēc būtības apspriežams un izlemjams tikai Ministru kabineta sēdē), ja nepieciešams, nosakot attiecīgā politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) saskaņošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

150. Ministru kabineta loceklis, pievienojot politikas dokumenta projektam, informatīvajam ziņojumam (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektam vismaz Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumu (ja ir iebildumi vai priekšlikumi) vai saskaņojumu (ar attiecīgajām vīzām), kā arī politikas dokumenta projektam un informatīvajam ziņojumam (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) - Valsts kancelejas atzinumu (ja ir iebildumi vai priekšlikumi) vai saskaņojumu (ar attiecīgajām vīzām), ir tiesīgs lūgt Ministru prezidentu politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu pasludināt:

150.1. par Ministru kabineta lietu, ja jautājumu apspriest un izlemt pēc būtības iespējams tikai Ministru kabineta sēdē;

150.2. par steidzamu jautājumu, ja jautājums risināms steidzami.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

150.1 Lūdzot Ministru prezidentu pasludināt politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu par Ministru kabineta lietu, iesniedzējs pavadvēstulē norāda pamatojumu, kāpēc jautājumu apspriest un izlemt pēc būtības iespējams tikai Ministru kabineta sēdē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

150.2 Lūdzot Ministru prezidentu pasludināt politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu par steidzamu jautājumu, iesniedzējs pavadvēstulē sniedz šādi strukturētu informāciju:

1.

Steidzamības pamatojums

Paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību (viens līdz trīs teikumi)

2.

Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikus

Paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus (viens līdz trīs teikumi)

3.

Sekas, ja jautājums netiks steidzami izskatīts

Paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks steidzami risināts (viens līdz trīs teikumi)

4.

Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam jābūt vai bija jābūt pieņemtam vai izskatītam

Termiņa norāde

5.

Uz jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē uzaicināmās institūcijas

Norāda institūcijas, kuru intereses skar izskatāmais jautājums

6.

Struktūrvienība un amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikus

Norāda struktūrvienību un konkrētas amatpersonas

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

150.3 Šo noteikumu 150.2 punktā noteiktā prasība par paskaidrojošās informācijas 2., 3., 4. un 6.punktu neattiecas uz pavadvēstulēm, ar kurām tiek iesniegti jautājumi, kas saistīti ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem, un ir nepieciešama steidzama valdības rīcība.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

150.4 Ministrija, nosūtot šo noteikumu 150.punktā minēto politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu atzinuma sniegšanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai, kā arī politikas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) Valsts kancelejai, pavadvēstulē norāda šo noteikumu 150.1 vai 150.2 punktā noteikto informāciju un datumu, līdz kuram sniedzams atzinums. Ja ministrija nenorāda minēto informāciju un datumu, Tieslietu ministrija, Finanšu minis­trija un Valsts kanceleja atzinumu sniedz divu nedēļu laikā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

151. Valsts kanceleja juridiski un redakcionāli precizē atbalstīto un uz Ministru kabineta sēdi novirzīto tiesību akta projektu.

152. Pēc tiesību akta projekta teksta galīgā varianta izstrādāšanas Valsts kanceleja tiesību akta projektu saskaņo ar atbildīgo ministriju un novirza politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

153. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstītos tiesību aktu projektus Ministru kabineta sēdes darba kārtībā parasti iekļauj divu nedēļu laikā pēc tam, kad iesniedzējs Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīto projektu ir iesniedzis izskatīšanai Ministru kabinetā.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

154. Komitejas sēdē izskatītos un atbalstītos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus Ministru kabineta sēdes darba kārtībā parasti iekļauj divu nedēļu laikā pēc komitejas sēdes vai pēc precizētā politikas dokumenta projekta vai tiesību akta projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

155. Ministru kabineta sēžu laiku un vietu nosaka Ministru prezidents.

156. Ministru kabineta sēdi Ministru prezidenta uzdevumā izziņo Valsts kancelejas direktors, un uz to uzaicina visus Ministru kabineta locekļus, kā arī likumos noteiktās amatpersonas, Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā, tiesībsargu un Ministru prezidenta uzaicinātās personas (attiecīgajā darba kārtības jautājumā).

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

157. Valsts kanceleja divas darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes Ministru kabineta locekļiem un citām personām nosūta darba kārtību un tajā iekļautos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (tai skaitā fizisko personu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju vēstules par projektu).

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

158. Amatpersonu, kura saskaņā ar iesniedzēja pavadvēstuli ir uzaicināta piedalīties Ministru kabineta sēdēs atsevišķu jautājumu izskatīšanā, par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar attiecīgajiem materiāliem iepazīstina atbildīgā ministrija.

159. Par papildus uzaicināmām personām atsevišķu sēdes jautājumu izskatīšanā Ministru kabineta locekļi, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un nevalstisko organizāciju pārstāvji ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes iesniedz rakstisku pieteikumu Ministru prezidentam. Personu, kura papildus ir uzaicināta atsevišķu jautājumu izskatīšanā, par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar materiāliem iepazīstina attiecīgā ministrija.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

160. Valsts sekretāru uzaicina uz Ministru kabineta sēdi. Valsts sekretārs var piedalīties Ministru kabineta sēdē, bet Ministru prezidenta biedra, ministra vai īpašu uzdevumu ministra prombūtnes laikā tā Ministru kabineta locekļa vadītās minis­trijas valsts sekretārs piedalās Ministru kabineta sēdē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

161. Ja iesniedzējs lūdz Ministru kabineta kārtējās sēdes darba kārtībā izņēmuma kārtā papildus iekļaut politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvu ziņojumu, to iesniedz Ministru kabinetā ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darbdienas plkst.15.00.

162. Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus un attiecīgos materiālus kopā ar precizēto darba kārtību nosūta adresātiem ne vēlāk kā līdz Ministru kabineta sēdes dienas plkst.10.00.

163. Ministru kabineta sēdi, nosakot debašu kārtību un ilgumu, vada Ministru prezidents vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viņu aizvieto (turpmāk — Ministru kabineta sēdes vadītājs).

163.1 Ministru prezidents ir tiesīgs noteikt, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā daļā vai slēgtajā daļā - iesniegtie jautājumi ir izskatāmi.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

164. Ministru kabineta sēdes protokolē Valsts kancelejas direktors vai viņa pilnvarota amatpersona. Ministru kabineta sēdes protokolā norāda personas, kuras ir piedalījušās sēdē un uzstājušās attiecīgajā jautājumā, pieņemtos lēmumus, precīzi formulētos uzdevumus un balsošanas (ja tāda ir notikusi) rezultātus.

165. Ministru kabineta sēdē lēmumus pieņem Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Ja balsis sadalījušās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izdarāma pārbalsošana. Ja arī pārbalsojot balsis atkārtoti sadalījušās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir Ministru kabineta sēdes vadītāja balss.

166. Ja Ministru kabineta sēdes darba kārtībā iekļautā politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta, nacionālās pozīcijas projekta, atbildes raksta projekta, pieteikuma projekta lietas ierosināšanai vai informatīva ziņojuma izskatīšanu pēc sēdes vadītāja, iesniedzēja vai cita Ministru kabineta locekļa iniciatīvas atliek, sēdes vadītājs sēdes laikā nosaka jautājuma izskatīšanas termiņu. To ieraksta sēdes protokolā.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.369)

167. Ja Ministru kabineta sēdē politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu noraida, Valsts kanceleja izbeidz projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu — viens mēnesis — un par to informējot iesniedzēju.

168. Kārtību, kādā politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvs ziņojums, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

168.1 Kārtību, kādā politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

169. Ja Ministru kabineta loceklim ir iebildumi par atsevišķu Ministru kabineta sēdē apspriestu jautājumu, viņš tos dara zināmus attiecīgā jautājuma izskatīšanas laikā Ministru kabineta sēdē, noformē iebildumus rakstiski un līdz sēdes beigām iesniedz tos Valsts kancelejas direktoram.

170. Pamatojoties uz šo noteikumu 169.punktā minētajiem iebildumiem, Ministru kabineta sēdes protokolā norāda, ka Ministru kabineta loceklim par pieņemto lēmumu ir atšķirīgs viedoklis.

171. Likumprojektu un Saeimas lēmumprojektu Ministru kabineta sēdē atbalsta (pieņem) tikai tādā gadījumā, ja tā teksts ir pilnīgi izstrādāts un tas ir noformēts nosūtīšanai uz Saeimu. Ja teksts nav pilnīgi izstrādāts, to neatbalsta (nepieņem) un Ministru kabinets lemj par projekta turpmāko izskatīšanas gaitu Ministru kabinetā.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

172. Ministru kabineta sēdes vadītājs sēdes laikā precīzi formulē debatēs izteiktos Ministru kabineta sēdē atbalstītos priekšlikumus ierakstīšanai Ministru kabineta sēdes protokolā.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

173. Ja politikas dokumenta projektā, informatīvajā ziņojumā vai tiesību akta projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, kuri nav precīzi formulēti Ministru kabineta sēdes laikā un ierakstīti Ministru kabineta sēdes protokolā, vai projektu vai informatīvo ziņojumu nepieciešams saskaņot ar attiecīgajām ministrijām vai citām institūcijām un amatpersonām, projektu vai informatīvo ziņojumu neatbalsta (nepieņem). Attiecīgo projektu vai informatīvo ziņojumu divu mēnešu laikā (ja sēdes laikā nav noteikts cits termiņš) precizē un iesniedz atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

174. Ja politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu Ministru kabineta sēdē atbalsta (pieņem) un uzdod tajā izdarīt attiecīgus precizējumus, iesniedzējs nedēļas laikā pēc Ministru kabineta sēdes, kurā projekts vai informatīvais ziņojums atbalstīts (pieņemts) (ja Ministru kabineta sēdes protokolā nav norādīts cits termiņš), precizē politikas dokumenta projekta, informatīvā ziņojuma vai tiesību akta projekta tekstu atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam un iesniedz precizēto projektu vai informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

174.1 Ministru kabineta sēdē atbalstīto politikas dokumentu (kopsavilkumu) paraksta iesniedzējs vai cits ministrs saskaņā ar šo noteikumu 190. vai 191.punktu.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

175. Ja Ministru kabineta sēdes locekļiem ir iebildumi pret politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu vai būtiski attiecīgā projekta vai informatīvā ziņojuma teksta precizējumi, Ministru kabinets lemj par attiecīgā projekta vai informatīvā ziņojuma novirzīšanu izskatīšanai komitejas sēdē, un par to izdara attiecīgu ierakstu sēdes protokolā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.880 redakcijā)

176. Ministru kabineta loceklim Ministru kabineta sēdes laikā ir tiesības prasīt, lai pēc protokollēmuma projekta galīgā varianta noformēšanas Valsts kanceleja ar viņu saskaņo Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par jebkuru Ministru kabineta sēdē izskatītu jautājumu.

177. Ministru kabineta sēdes protokolu paraksta Ministru kabineta sēdes vadītājs un Valsts kancelejas direktors. Ja Ministru kabineta sēdi ir vadījuši vairāki sēdes vadītāji, protokolu paraksta visi sēdes vadītāji. Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes protokolu pēc tā parakstīšanas nosūta Ministru kabineta locekļiem, citām personām un institūcijām saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprināto sarakstu.

178. Ministru kabineta locekļi ir tiesīgi divu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta sēdes protokola saņemšanas rakstiski iesniegt Valsts kancelejas direktoram iebildumus pret minētā protokola saturu, norādot precīzu protokollēmuma grozījuma redakciju, un tos izskata nākamajā sēdē.

179. Valsts kanceleja izbeidz politikas dokumenta projekta un tiesību akta projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu - viens mēnesis - un par to informējot atbildīgo ministriju:

179.1. ja atbildīgā ministrija nedēļas laikā pēc šo noteikumu 173. un 174.punktā minētā termiņa nav iesniegusi precizēto politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu Ministru kabinetā;

179.2. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru kabineta sēdes nav nodrošināta tiesību akta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo Ministru kabineta sēdes protokolā minēto nosacījumu izpilde. Minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 3.nodaļā minētajiem projektiem;

179.3. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru prezidenta rezolūcijas saņemšanas nav nodrošināta tiesību akta projekta vai politikas dokumenta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo nosacījumu izpilde.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

180. Ja projekts, kura kontrole ir izbeigta, iesniedzējam joprojām ir aktuāls, tas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzams Ministru kabinetā no jauna.

9. Ministru kabineta locekļu rangi

181. Ministru kabineta locekļiem ir šādi rangi:

181.1. Ministru prezidents;

181.2. Ministru prezidenta biedrs;

181.3. ministrs, īpašu uzdevumu ministrs;

181.4. valsts ministrs.

182. Viena ranga ietvaros augstāks rangs ir tam Ministru prezidenta biedram, ministram vai valsts ministram, kurš ilgāk ir bijis attiecīgajā amatā. Ja amata pildīšanas ilgums ir vienāds, augstāks rangs ir tai amatpersonai, kura ir vecāka (pēc dzimšanas datuma). Ministru kabineta locekļu darba vietas Ministru kabineta sēdes un komitejas sēdes laikā nosaka atbilstoši rangam.

183. Ministru kabineta locekļu rangus piemēro Ministru kabineta sēdes vadītājs un komitejas priekšsēdētājs Ministru kabineta sēdes laikā un komitejas sēdes laikā, dodot vārdu debatēs par izskatāmo jautājumu un nosakot, kurš Ministru kabineta loceklis līdzparakstīs Ministru kabinetā pieņemto tiesību aktu projektu.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

10. Ministru kabineta lēmumu noformēšana

184. Ministru kabineta lēmumus noformē noteikumu, instrukciju, ieteikumu, rīkojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmumu veidā.

185. Ministru kabineta sēdē pieņemtos lēmumus vai dotos uzdevumus atsevišķām valsts institūcijām vai amatpersonām ieraksta Ministru kabineta sēdes protokolā.

186. Ministru kabineta atbalstītā (pieņemtā) tiesību akta tekstā pirms tā parakstīšanas var izdarīt tikai tos grozījumus, kuri ir norādīti Ministru kabineta sēdes protokolā, kā arī izlabot ar minētajiem grozījumiem saistītās kļūdas.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

187. Valsts kanceleja nodrošina Ministru kabineta sēdē atbalstītā (pieņemtā) tiesību akta projekta sagatavošanu parakstīšanai vai nosūtīšanai uz Saeimu.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

188. Ministru kabineta sēdē bez grozījumiem pieņemtos noteikumus, instrukcijas, ieteikumus un rīkojumus vizē Valsts kancelejas direktors un pēc vizēšanas nodod parakstīšanai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim (otrais paraksts) un Ministru prezidentam (pirmais paraksts).

189. Ja tiesību akts saskaņā ar šiem noteikumiem Ministru kabineta sēdē ir izskatīts kā Ministru kabineta lieta vai kā steidzams jautājums, Valsts kanceleja, ja Ministru kabineta sēdes protokolā nav noteikts citādi, parasti piecu darbdienu laikā nodrošina atbalstītā (pieņemtā) tiesību akta sagatavošanu parakstīšanai.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

190. Ja ministrs — tiesību akta projekta iesniedzējs — nepiedalās Ministru kabineta sēdē, Ministru kabineta izdoto tiesību aktu attiecīgā ministra vietā paraksta (otrais paraksts) tas ministrs, kurš viņu aizvieto attiecīgajā Ministru kabineta sēdes dienā.

191. Ja tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā ir iesniedzis Ministru prezidents, Ministru kabineta sēdes laikā Ministru kabinets pieņem lēmumu, kurš ministrs paraksta (otrais paraksts) attiecīgo tiesību aktu, un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts Ministru kabineta sēdes protokolā.

192. Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu, kuru vizējis iesniedzējs, (šajos noteikumos paredzētajos gadījumos — arī starptautisko līgumu) kopā ar Ministru prezidenta parakstītu pavadvēstuli, anotāciju, Ministru kabineta sēdes protokola izrakstu un tehnisko informācijas nesēju, kurā ierakstīts likumprojekta teksts, starptautiskā līguma un (vai) tā tulkojuma teksts un anotācijas teksts triju darbdienu laikā pēc Ministru kabineta sēdes, ja Ministru kabineta protokolā nav noteikts cits termiņš, nosūta Saeimai.

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

192.1 Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdē atbalstīto Saeimas lēmumprojektu, kuru vizējis iesniedzējs, kopā ar Ministru prezidenta parakstītu pavadvēstuli, Ministru kabineta sēdes protokola izrakstu un tehnisko informācijas nesēju, kurā ierakstīts Saeimas lēmumprojekta teksts, triju darbdienu laikā pēc Ministru kabineta sēdes, ja Ministru kabineta protokolā nav noteikts cits termiņš, nosūta Saeimai.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

193. Tiesību aktus datē ar to pieņemšanas dienu. Ministru prezidenta rīkojumus un Ministru kabineta rīkojumus datē ar to parakstīšanas dienu.

194. Ministru kabineta atbalstīto politikas dokumentu (kopsavilkumu) un izdoto tiesību aktu divu darbdienu laikā pēc Valsts kancelejas nosūtītā politikas dokumenta (kopsavilkuma) un tiesību akta kopijas saņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

194.1 Ministru kabineta pieņemto tiesību aktu, kas iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, Valsts kanceleja triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Ekonomikas ministrijai.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.219 redakcijā)

195. Politikas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta publikācijas un Valsts kancelejas nosūtītās politikas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta kopijas savstarpēju atbilstību nodrošina laikraksts "Latvijas Vēstnesis".

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

196. Atbildīgs par Ministru kabineta noteikumu, instrukciju, ieteikumu vai rīkojumu izpildi ir to parakstītājs (otrais paraksts) (šo noteikumu 190.punktā minētajā gadījumā — tiesību akta projekta iesniedzējs) vai attiecīgajā tiesību aktā norādītā institūcija vai amatpersona.

197. Skaidrojumus par Ministru kabineta izdoto tiesību aktu sniedz attiecīgais Ministru prezidenta biedrs vai ministrs — tiesību akta parakstītājs (otrais paraksts), bet šo noteikumu 190.punktā minētajā gadījumā — tiesību akta projekta iesniedzējs.

11. Ministru prezidenta rīkojumi un rezolūcijas un to izpildes nodrošināšana

198. Ministru prezidents izdod rīkojumus saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

199. Konkrēta uzdevuma veikšanai Ministru prezidents ar rīkojumu uz noteiktu laiku izveido darba grupu. Rīkojumā nosaka darba grupas sastāvu, apspriežamo jautājumu loku, darbību un noteiktā termiņā veicamos uzdevumus. Rīkojumā paredz arī uzdevumu iesniegt attiecīgajā institūcijā ar darba grupas darbu saistītos lietas materiālus (piemēram, sanāksmju protokolus).

200. Ministru prezidents ar savu rīkojumu:

200.1. ieceļ amatā ministru, īpašu uzdevumu ministru (pēc uzticības saņemšanas Saeimā);

200.2. ieceļ amatā Ministru prezidenta biedru;

200.3. ieceļ ministru par Ministru prezidenta biedru;

200.4. ieceļ amatā valsts ministru (pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru un uzticības saņemšanas Saeimā);

200.5. ieceļ amatā ministrijas parlamentāro sekretāru (pēc attiecīgā ministra ieteikuma);

200.6. ieceļ amatā Ministru prezidenta biroja vadītāju;

200.7. savas prombūtnes laikā vai ja viņš citādi aizkavēts pildīt savu amatu, ieceļ Ministru prezidenta vietas izpildītāju;

200.8. Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes laikā vai ja viņš citādi aizkavēts pildīt savu amatu, ieceļ Ministru prezidenta biedra vai ministra vietas izpildītāju;

200.9. piešķir atvaļinājumus Ministru kabineta locekļiem, ministriju parlamentārajiem sekretāriem, Valsts kancelejas direktoram un Ministru prezidenta padotībā esošas iestādes vadītājam.

201. Ministru prezidents pieņem lēmumu par Ministru kabinetā iesniegto politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu turpmāko virzību, kā arī dod uzdevumus Ministru kabineta locekļiem, Ministru prezidenta biroja vadītājam, Valsts kancelejas direktoram, Informācijas analīzes dienesta vadītājam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

202. Iesniedzot Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu, tam pievieno:

202.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norādīta šāda informācija:

202.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs) vai Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

202.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

202.1.3. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

202.1.4. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

202.1.5. rīkojuma projektiem par darba grupas personālsastāvu - norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav rīkojuma projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji un ja rīkojuma projektam nav pievienota vēstule vai cits dokuments, kas apliecina personas piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā;

202.2. vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, ja persona nav iesniedzējas ministrijas pārstāvis, - rīkojuma projektam par darba grupu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

203. Ministru prezidenta rīkojuma projektu vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs.

204. Ministru prezidenta rīkojumu divu darbdienu laikā pēc Valsts kancelejas nosūtītās rīkojuma kopijas saņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ministru prezidenta rīkojuma publikācijas un Valsts kancelejas nosūtītā rīkojuma kopijas savstarpēju atbilstību nodrošina laikraksts "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

205. Par Ministru prezidenta rīkojumā doto uzdevumu izpildi atbildīga ir attiecīgajā Ministru prezidenta rīkojumā norādītā amatpersona vai institūcija.

206. Par Ministru prezidenta rezolūcijā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīga katra uzdevumā (rezolūcijā) minētā amatpersona. Uzdevumā (rezolūcijā) dotā kopīgi veicamā uzdevuma izpildi nodrošina amatpersona, kas uzdevumā (rezolūcijā) minēta pirmā.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

207. Ministru prezidenta rīkojumā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir viens mēnesis, ja nav noteikts cits izpildes termiņš. Priekšlikums par Ministru prezidenta rīkojumā noteiktā izpildes termiņa grozīšanu Valsts kancelejā iesniedzams Ministru prezidenta rīkojuma projekta veidā.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.500)

208. Ministru prezidenta rezolūcijā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir desmit darbdienas no rezolūcijas saņemšanas dienas, ja nav noteikts cits izpildes termiņš. Ja nepieciešama jautājuma papildu sagatavošana vai saskaņošana, Ministru prezidents pēc rezolūcijas adresāta motivēta lūguma izvērtēšanas var pagarināt uzdevuma izpildes termiņu.

209. Ministru prezidenta steidzamā rezolūcijā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir trīs darbdienas no rezolūcijas saņemšanas dienas, ja nav noteikts cits izpildes termiņš.

210. Valsts kanceleja kontrolē tikai tos Ministru prezidenta rīkojumos un rezolūcijās dotos uzdevumus, par kuru izpildi rakstiski jāinformē Ministru kabinets vai Ministru prezidents vai kuros noteikta dokumentu sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā.

211. Valsts kanceleja nākamajā darbdienā pēc Ministru prezidenta rīkojumā vai rezolūcijā dotā uzdevuma izpildes termiņa beigām nosūta atgādinājumu par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgajai ministrijas amatpersonai. Minētā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas iesniedz Valsts kancelejā informāciju par uzdevuma izpildes gaitu, norāda amatpersonu, kura ir atbildīga par uzdevuma izpildi, kā arī norāda uzdevuma neizpildes iemeslu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

212. Pēc šo noteikumu 211.punktā minētā termiņa beigām Valsts kanceleja sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par jautājuma turpmāko virzību, un, ja nepieciešams, sniedz attiecīgu informāciju Valsts sekretāru sanāksmē.

213. Nosūtot Valsts kancelejai atbildi par Ministru prezidenta rīkojumā vai rezolūcijā dotā uzdevuma izpildi, norāda arī izpildītā dokumenta numuru un datumu.

214. Ministru prezidents pēc iesniedzēja rakstiska priekšlikuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par aktualitāti zaudējušo uzdevumu noņemšanu no kontroles.

215. Ministru prezidenta rīkojumos un rezolūcijās doto uzdevumu izpildes vienotu kontroles kārtību ministrijās un Valsts kancelejā nosaka Ministru kabineta instrukcija.

12. Likumu un Saeimas lēmumu izpildes nodrošināšana

216. Valsts kanceleja, saņemot likumus vai Saeimas lēmumus, kuros ir noteikti uzdevumi Ministru kabinetam, kā arī citus Saeimas dokumentus, kas nosūtīti izskatīšanai Ministru kabinetā vai zināšanai, reģistrē tos un, ja nepieciešams, sagatavo Ministru prezidenta uzdevuma (rezolūcijas) projektu attiecīgajam Ministru kabineta loceklim.

217. Lai nodrošinātu likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru prezidents dod uzdevumu attiecīgajam Ministru kabineta loceklim sagatavot un iesniegt izskatīšanai nepieciešamo tiesību akta projektu.

218. Valsts kancelejas direktors Ministru prezidenta uzdevumā ir tiesīgs pieprasīt informāciju no valsts sekretāriem par šo noteikumu 217.punktā minēto uzdevumu izpildes gaitu. Informācija sniedzama desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

219. Šo noteikumu 217.punktā minēto uzdevumu izpildes termiņš ir trīs mēneši. Ja nepieciešama jautājuma papildu sagatavošana vai saskaņošana, Ministru prezidents pēc attiecīgā Ministru kabineta locekļa motivēta lūguma izvērtēšanas var pagarināt uzdevuma izpildes termiņu.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

220. Ministru prezidenta rezolūcijas vai Valsts kancelejas direktora rezolūcijas izpildi nodrošina amatpersona, kura rezolūcijā minēta pirmā, bet izpildi kontrolē ministrija un Valsts kanceleja.

221. Valsts kanceleja nākamajā darbdienā pēc Ministru prezidenta vai Valsts kancelejas direktora rezolūcijas izpildes termiņa beigām nosūta atgādinājumu par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgajai ministrijas amatpersonai. Minētā amatpersona triju darbdienu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas iesniedz Valsts kancelejā informāciju par rezolūcijā dotā uzdevuma izpildes gaitu, norāda amatpersonu, kura ir atbildīga par uzdevuma izpildi, kā arī norāda uzdevuma neizpildes iemeslu.

222. Pēc šo noteikumu 221.punktā minētā termiņa beigām Valsts kanceleja sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par jautājuma turpmāko virzību un, ja nepieciešams, sniedz attiecīgu informāciju Valsts sekretāru sanāksmē.

223. Likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildes vienotu kontroles kārtību ministrijās un Valsts kancelejā nosaka Ministru kabineta instrukcija.

13. Ministru kabineta tiesību aktu un citu dokumentu izpildes nodrošināšana

224. Par Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā, Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā vai Ministru kabineta tiesību aktā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīga tā amatpersona vai institūcija, kura minēta pirmā, ja attiecīgajā Valsts sekretāru sanāksmes vai Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā vai Ministru kabineta tiesību aktā nav noteikts citādi.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā)

225. Valsts kanceleja kontrolē tikai tos uzdevumus, par kuru izpildi rakstiski jāinformē Ministru kabinets vai Ministru prezidents vai kuros noteikta dokumentu sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā.

226. Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā dotā uzdevuma (izņemot uzdevumus, kas saistīti ar pieteikto projektu izsludināšanu) izpildes termiņš ir divi mēneši, ja nav noteikts cits termiņš.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

227. Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā, kā arī Ministru kabineta sēdes protokollēmumā un citā Ministru kabineta tiesību aktā doto uzdevumu izpildes termiņš ir divi mēneši, ja nav noteikts cits termiņš. Priekšlikums par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā vai citā tiesību aktā noteiktā izpildes termiņa grozīšanu Ministru kabinetā iesniedzams attiecīga tiesību akta projekta veidā. Lēmumu par Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņa grozīšanu pieņem Ministru prezidents pēc attiecīga Ministra kabineta locekļa rakstiska priekšlikuma izvērtēšanas.

(MK 04.11.2002. noteikumu Nr.500 redakcijā)

228. Lai nodrošinātu Ministru kabineta tiesību aktos un Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumos doto uzdevumu izpildi, Valsts kancelejas direktors Ministru prezidenta uzdevumā ir tiesīgs pieprasīt informāciju no valsts sekretāriem par doto uzdevumu izpildi. Informācija sniedzama desmit darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.604)

229. Valsts kanceleja nākamajā darbdienā pēc dotā uzdevuma izpildes termiņa beigām nosūta atbildīgajai ministrijas amatpersonai atgādinājumu par uzdevumu izpildes kontroli. Minētā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas sniedz Valsts kancelejai informāciju par uzdevuma izpildi vai saskaņā ar šo noteikumu 207., 208., 219. un 227.punktu sagatavo priekšlikumus par uzdevuma izpildes termiņa grozīšanu.

(MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.880)

230. Pēc šo noteikumu 229.punktā minētā termiņa beigām Valsts kanceleja sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par jautājuma turpmāko virzību un, ja nepieciešams, sniedz attiecīgu informāciju Valsts sekretāru sanāksmē.

231. Nosūtot Valsts kancelejai atbildi par Valsts kancelejas direktora rezolūcijā dotā uzdevuma izpildi, norāda arī izpildītā dokumenta numuru un datumu.

232. Lēmumu par aktualitāti zaudējušo uzdevumu un šo noteikumu 109.punktā minēto projektu kontroles izbeigšanu pieņem Ministru prezidents pēc attiecīgā Ministru kabineta locekļa vai Valsts kancelejas direktors pēc valsts sekretāra rakstiska priekšlikuma izvērtēšanas.

233. Ministru kabineta tiesību aktos un Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumos doto uzdevumu izpildes vienotu kontroles kārtību ministrijās un Valsts kancelejā nosaka Ministru kabineta instrukcija.

14. Parlamentāro sekretāru sanāksmes

234. Valsts kancelejā tiek organizētas parlamentāro sekretāru sanāksmes. Parlamentāro sekretāru sanāksmes norises laiku, vietu un apspriežamo jautājumu loku nosaka Ministru prezidents.

235. Parlamentāro sekretāru sanāksmes vada Ministru prezidents vai viņa pilnvarota amatpersona.

236. Parlamentāro sekretāru sanāksmes protokolē Valsts kancelejas direktora norīkota amatpersona. Protokolā norāda personas, kuras ir piedalījušās sanāksmē, kā arī sanāksmē izskatītos jautājumus un pieņemtos lēmumus.

15. Kārtība, kādā Ministru kabineta locekļi un citas valsts amatpersonas dodas oficiālos ārvalstu komandējumos vai atrodas prombūtnē citu iemeslu dēļ

237. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji var doties ārvalstu komandējumos tikai saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

238. Kārtību, kādā Ministru kabineta locekli aizvieto viņa prombūtnes laikā, nosaka attiecīga Ministru kabineta instrukcija.

239. Valsts kanceleja sagatavoto Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra, Valsts kancelejas direktora un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju ārvalstu komandējumu saskaņo ar Ārlietu ministriju.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

240. Ārlietu ministrija 24 stundu laikā pēc Ministru prezidenta rīkojuma parakstīšanas:

240.1. ja nepieciešams, sagatavo attiecīgajām ārvalstu vēstniecībām notas par vīzas saņemšanu;

240.2. informē attiecīgo Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību par gaidāmo oficiālo ārvalstu komandējumu un saskaņo nepieciešamo palīdzību tā organizācijā un norisē.

241. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji piecu darbdienu laikā pēc ārvalstu komandējuma termiņa beigām iesniedz Ministru prezidentam rakstisku ziņojumu par komandējuma gaitu un rezultātiem (kopiju - ārlietu ministram), norādot, ar kādiem oficiālajiem pārstāvjiem ir bijušas tikšanās un kādi jautājumi apspriesti.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

16. Noslēguma jautājumi

242. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, ievēro šajos noteikumos noteikto politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Ministru kabinetā.

243. Valsts kanceleja apkopo informāciju par politikas dokumentu projektiem un tiesību aktu projektiem, kuri iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, un to izskata Ministru kabineta komitejas 2002.gada jūnija pirmajā sēdē projektu turpmākās virzības noteikšanai.

244. Atzīt par spēku zaudējušiem:

244.1. Ministru kabineta 1995.gada 9.maija noteikumus Nr.129 "Nacionālo programmu izstrādes un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 73.nr.);

244.2. Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 80./81.nr.; 1997, 7./8., 184./185., 199./200.nr.; 1998, 102./105., 109./110.nr.).

244.1 Valsts budžeta pieteikumus 2007.gadam ministrijas sagatavo atbilstoši iestādes darbības stratēģijas programmu struktūrai.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.604 redakcijā)

244.2 Ministriju padotībā esošās valsts tiešās pārvaldes iestādes izstrādā stratēģiju 2010. – 2012.gada plānošanas ciklam un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā vai attiecīgajam ministram saskaņā ar šo noteikumu 29.3 un 29.4 punktā noteikto kārtību.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas piemērojami ar 30.06.2008.)

245. Noteikumu 5.nodaļa stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

246. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111

(Pielikums grozīts ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.645)

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111
Politikas jomu klasifikācija

(Pielikums MK 11.11.2003. noteikumu Nr.645 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.300)

Nr. p.k.

Politikas joma

Detalizēts politikas jomas saturs

1

2

3

1.

Budžeta un finanšu politika

Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika

Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika

2.

Industrijas un pakalpojumu politika

Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika

Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika

Būvniecības politika un mājokļu politika

Tirdzniecības un komercpakalpojumi

3.

Uzņēmējdarbības politika

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota komercdarbības atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika

4.

Transporta un sakaru politika

Transporta attīstības politika

Sakaru jomas attīstības politika

5.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika

Zemes politika

6.

Reģionālā politika

Reģionālā politika

Telpiskās plānošanas politika

Lauku attīstības politika

7.

Vides politika

Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika

8.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

Valodas politika

Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika

Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)

Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika

Reliģija

9.

Publiskās pārvaldes politika

Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika

Pašvaldību sistēmas attīstības politika Informācijas politika (e-politika)

10.

Kultūras politika

Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika

Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika

11.

Izglītības un zinātnes politika

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika

12.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība

13.

Nodarbinātības un sociālā politika

Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika

Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika

Darba tiesisko attiecību politika

Minimālās darba algas politika

Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika

Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika

Sociālās atstumtības mazināšanas politika

Dzimumu līdztiesības politika

14.

Veselības aprūpes politika

Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika

Farmācijas attīstības politika

15.

Ārpolitika

Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā

Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika

16.

Valsts aizsardzības politika

Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO

Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika

17.

Tieslietu politika

Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika

Tiesu un sodu politika

Korupcijas novēršanas politika Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika

18.

Iekšlietu politika

Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika

Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika

Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika

Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta kārtības rullis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 111Pieņemts: 12.03.2002.Stājas spēkā: 01.06.2002.Zaudē spēku: 01.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 15.03.2002.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
60110
{"selected":{"value":"09.07.2008","content":"<font class='s-1'>09.07.2008.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2008","iso_value":"2008\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2008.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2008","iso_value":"2008\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2008.-08.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-19.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2006","iso_value":"2006\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2005","iso_value":"2005\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2005.-18.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-30.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2005","iso_value":"2005\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2005.-31.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2004","iso_value":"2004\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-29.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-01.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-06.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2004","iso_value":"2004\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2004","iso_value":"2004\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2004.-20.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2003","iso_value":"2003\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2003.-07.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2002","iso_value":"2002\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2002.-30.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2002","iso_value":"2002\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2002.-07.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2008
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"