Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 775 "Pasu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.409

Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 30.§)
Noteikumi par bēgļa ceļošanas dokumentu
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 26.panta pirmo daļu un
Personu apliecinošu dokumentu likuma 5.panta astoto daļu un 6.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bēgļa ceļošanas dokumenta (turpmāk — pase) paraugu (vienlaikus tas ir arī personu apliecinošs dokuments), pases izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pasē papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu pases drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2003. noteikumiem Nr. 343)

2. Pasi izsniedz personai, kurai likumā noteiktajā kārtībā piešķirts bēgļa statuss.

II. Pases saturs un derīguma termiņi

3. Pasi izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam paraugam.

4. Pasi izsniedz saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, un tā satur Personu apliecinošu dokumentu likumā noteikto informāciju, kā arī šādu papildu informāciju:

4.1. personas ārējo pazīmju apraksts;

4.2. dokuments, uz kura pamata izdota attiecīgā pase;

4.3. valstis, kurās attiecīgā pase ir derīga;

4.4. ja personas identitāte nav pierādīta, pases 7.lappusē latviešu, angļu un franču valodā izdara atzīmi "Identitāte nav pierādīta".

5. Ja personas vārda un uzvārda rakstība pasē atšķiras no to rakstības citas valsts izdotajos personu apliecinošajos dokumentos, pases 7.lappusē ieraksta personas vārdu un uzvārdu atbilstoši minētajos dokumentos lietotajai oriģinālformai latīņalfabētiskajā transliterācijā.

6. Pasi personai izsniedz uz diviem gadiem (neatkarīgi no personas vecuma).

(MK 25.06.2003. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 25.06.2003. noteikumiem Nr. 343)

III. Pases izsniegšana un apmaiņa

8. Pasi izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departaments (turpmāk — departaments).

9. Lai saņemtu pasi, persona departamentā iesniedz šādus dokumentus:

9.1. personu apliecinošu dokumentu un ceļošanas dokumentu, kas ir personas rīcībā;

9.2. divas fotokartītes, kas izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu (turpmāk — fotokartītes).

(Grozīts ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr. 901)

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus par bērnu vecumā līdz 14 gadiem un fotokartītes iesniedz viens no viņa vecākiem. Persona, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, dokumentus un fotokartītes iesniedz personīgi.

11. Pasi apmaina, ja:

11.1. beidzies pases derīguma termiņš;

11.2. pase ir bojāta;

11.3. tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

11.4. mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

11.5. mainījies personas ārējais izskats;

11.6. mainījušās citas personas pasē ierakstītās ziņas par personu vai pasē konstatētas neprecizitātes;

11.7. pase nav izmantojama ceļošanai (trūkst vietas jauniem ierakstiem, piemēram, vīzām, robežšķērsošanas atzīmēm);

11.8. pase nozaudēta un persona par to rakstiski ziņojusi Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādē, departamentā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

(Grozīts ar MK 25.06.2003. noteikumiem Nr. 343)

12. Lai apmainītu pasi, persona departamentā iesniedz:

12.1. iesniegumu;

12.2. apmaināmo pasi;

12.3. divas fotokartītes.

13. Ja pase ir zudusi, jaunas pases saņemšanai persona 30 dienu laikā departamentā iesniedz:

13.1. paskaidrojumu par pases nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas iemesliem;

13.2. (svītrots ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr. 901);

13.3. divas fotokartītes.

14. Pirms pases izsniegšanas vai apmaiņas:

14.1. departamenta amatpersona pārliecinās par pases saņēmēja identitāti vai, ja tā nav pierādīta, izdara šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto atzīmi;

14.2. persona ar parakstu apliecina, ka ir brīdināta par atbildību apzināti nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

15. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas departamentā pasi izsniedz šādos termiņos:

15.1. parastajā kārtībā — 15 darbdienu laikā;

15.2. ja iepriekšējā pase zudusi, — 30 darbdienu laikā;

15.3. paātrinātā kārtībā — divās vai četrās darbdienās.

16. Lietošanai nederīgās pases nodod departamentā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

17. Noteikumu 1.pielikuma X sadaļā paredzēto mašīnlasāmo zonu pasē iekļauj ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.409
Bēgļa ceļošanas dokumenta saturs un paraugs

(Pielikums MK 08.06.2004. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

I. Dokumenta vāks (1.attēls)

Tumši zilā krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

(1951.gada 28.jūlija Konvencija)

TRAVEL DOCUMENT

(Convention of 28 July 1951)

TITRE DE VOYAGE

(Convention du 28 juillet 1951)

 

II. Dokumenta vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls)

Dokumenta numurs

 

Personas kods

Identity No

N0 d’Identité

 

Pilsonība

Nationality

Nationalité

 

Dzimums

Sex

Sexe

 

Valsts kods

Code of Issuing State

Code du pays

 

Tips

Type

 

1. Dokuments tā lietotājam izdots vienīgi ceļošanai; dokuments var aizstāt arī pilsonības valsts pasi, bet tas nekādā veidā neietekmē dokumenta lietotāja pilsonību.

 

2. Dokumenta lietotājam atļauts atgriezties

(uzrādīt valsti, kurā dokuments izdots)

kad vai līdz

ja dokumentā vēlāk netiek uzrādīts cits termiņš. (Laika periods, kurā dokumenta lietotājam atļauts atgriezties, nedrīkst būt īsāks par trijiem mēnešiem.)

 

3. Ja dokumenta lietotājs apmetas uz dzīvi valstī, kas nav izdevusi šo dokumentu, un vēlas ceļot atkārtoti, viņam šīs valsts attiecīgajās iestādēs jāsa­ņem jauns ceļošanas dokuments. (Jaunā dokumenta izdevējiestāde iepriekšējo ceļošanas dokumentu nodod atpakaļ izdevējiestādei iepriekšējā valstī – dzīvesvietā.)

 

III. 1.lappuse (galvenā datu lapa) (2.b attēls)

No. (lappuses augšējā labajā stūrī)

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

(1951.gada 28.jūlija Konvencija)

TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGE

(Convention of 28 July 1951)/(Convention du 28 juillet 1951)

Dokuments derīgs līdz

(ja tā derīguma termiņš netiek pagarināts vai atjaunots)

 

This document expires on unless its validity is extended or renewed

Ce document expire le sauf prorogation de validité

 

Uzvārds/Skat. 7.lpp.

Name/See p.7

Nom/Voir p.7

 

Vārds(i)/Skat. 7.lpp.

Forename(s)/See p.7

Prénom(s)/Voir p.7

 

Kopā ar                                              bērnu (bērniem)

Accompanied by                                 child (children)

Accompagné de                                  enfant(s)

 

1. This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.

Ce titre est delivre uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne prejuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.

2. The holder is authorized to return to

Le titulaire est autorise a retourner en

(state here the country whose authorities are issuing the document)

(indication du pays dont les autorites delivrent le titre)

on or before

jusq’au

unless some later date is hereafter specified. (The period during which the holder is allowed to return must not be less than three months.)

sauf mention ci-apres d’une date ulterieure. (La periode pendant laquelle le titulaire est autorise a retourner ne doit pas etre inférieure à trois mois.)

3. Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for a new document. (The old travel document shall be withdrawn by the authority issuing the new document and returned to the authority which issued it.)

En cas d’etablissement dans un autre pays que celui ou le present titre a été delivre, le titulaire doit, s’il veut se deplacer a nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités competentes du pays de sa residence. (L’ancien titre de voyage sera remis a l’autorité qui delivre le nouveau titre pour etre renvoye à l’autorité qui l’a délivre.)

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Dzimšanas vieta un datums

Place and date of birth

Lieu et date de naissance

 

Nodarbošanās

Occupation

Profession

 

Pašreizējā dzīvesvieta

Present residence

Residence actuelle

 

*Sievas pirmslaulību uzvārds, vārds(i)

*Maiden name and forename(s) of wife

*Nom (avant le mariage) et prenom(s) de l’epouse

 

*Vīra uzvārds, vārds(i)

*Name and forename(s) of husband

*Nom et prenom(s) du mari

 

Apraksts

Description/Signalement

 

Augums

Height

Taille

 

Mati

Hair

Cheveux

Acu krāsa

Colour of eyes

Couleur des yeux

 

Deguns

Nose

Nez

 

Sejas forma

Shape of face

Forme du visage

 

Sejas krāsa

Complexion

Teint

 

Īpašas pazīmes

Special peculiarities

Signes particuliers

 

Bērni, kas ceļo kopā ar šī dokumenta lietotāju

Children accompanying holder

Enfants accompagnant le titulaire

 

Uzvārds/Vārds/Dzimšanas vieta un datums/Dzimums

Name/Forename(s)/Place and date of birth/Sex

Nom/Prénom(s)/Lieu et date de naissance/Sexe

 

*Ievelciet svītriņu iedaļā, kas uz jums neattiecas

*Strike out whichever does not apply/*Biffer la mention inutile

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

V. 3.lappuse (3.b attēls)

No. (lappuses augšējā labajā stūrī)

Dokumenta lietotāja fotogrāfija un izdevējiestādes zīmogs

Photograph of holder and stamp of issuing authority

Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre

 

Dokumenta lietotāja pirkstu nospiedumi (ja nepieciešams)

Finger-prints of holder (if required)

Empreintes digitales du titulaire (facultatif)

 

Dokumenta lietotāja paraksts

Signature of holder

Signature du titulaire

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

VI. 4.lappuse (4.a attēls)

1. Dokuments derīgs šādās valstīs:

This document is valid for the following countries:

Ce titre est délivre pour les pays suivants:

 

2. Dokuments vai dokumenti, uz kuru pamata izdots šis dokuments:

Document or documents on the basis of which the present document is issued:

Document ou documents sur la base duquels ou desquels le present titre est délivré:

 

Izdots

Issued at

Délivré à

 

Datums

Date

 

Izdevējiestādes amatpersonas paraksts un zīmogs

Signature and stamp of authority issuing the document

Signature et cachet de l’autorité qui délivre le titre

 

Samaksāts

Fee paid

Taxe percue

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

VII. 5. un 6.lappuse (4.b un 5.a attēls)

No. (5.lappuses augšējā labajā stūrī)

Derīguma termiņa pagarināšana vai atjaunošana

Extention or renewal of validity

Prorogation de validité

 

Samaksāts/No

Fee paid/From

Taxe perçue/Du

 

Līdz

To

Au

 

Vieta/Datums

Done at/Date

Fait à/Le

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document

Signature et cachet de l’autorité

qui proroge la validité du titre

Dokumenta derīguma termiņu

pagarināja vai dokumentu atjaunoja

(paraksts un iestādes zīmogs)

 

Derīguma termiņa pagarināšana vai atjaunošana

Extention or renewal of validity

Prorogation de validité

 

Samaksāts/No

Fee paid/From

Taxe perçue/Du

 

Līdz

To

Au

 

Vieta/Datums

Done at/Date

Fait à/Le

 

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document

Signature et cachet de l’autorité

qui proroge la validité du titre

Dokumenta derīguma termiņu

pagarināja vai dokumentu atjaunoja

(paraksts un iestādes zīmogs)

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

VIII. 7.lappuse (5.b attēls)

No. (lappuses augšējā labajā stūrī)

Vīzas

Visas

 

Dokumenta lietotāja uzvārds jāuzrāda katrā vīzā.

The name of the holder of the document must be repeated in each visa.

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.

 

Uzvārds

Name

Nom

 

Vārds(i)

Forename(s)

Prenom(s)

 

rakstība                          valodā

the spelling in

ecrit en

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

IX. No 8. līdz 32.lappusei (6.a, 6.b un 7.a attēls)

No. (9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29. un 31.lappuses augšējā labajā stūrī)

Vīzas

Visas

 

Dokumenta lietotāja uzvārds jāuzrāda katrā vīzā.

The name of the holder of the document must be repeated in each visa.

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.

 

Šajā dokumentā ir 32 lappuses, neskaitot vākus.

This document contains 32 pages, exclusive of cover.

Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

 

X. Dokumenta vāka otrā iekšpuse (7.b attēls)

Dokumenta numurs

(1.attēls)

 

 

(2.a un 2.b attēls)

 

 

(3.a un 3.b attēls)

 

 

(4.a un 4.b attēls)

 

 

(5.a un 5.b attēls)

 

(6.a un 6.b attēls)

 

 

(7.a un 7.b attēls)

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.409
Norādījumi par fotokartītēm bēgļa ceļošanas dokumenta noformēšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu bēgļa ceļošanas dokumenta noformēšanu, fotokartītēm jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotokartītes izmēri — 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotokartītes ir izgatavotas no viena fotonegatīva, vienā blokā (nesagrieztas), bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotokartītē — attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotokartītes augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotokartītes var būt melnbaltas vai krāsainas.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotokartītes fons ir viendabīgs, melnbaltas fotokartītes fons ir balts, krāsainas fotokartītes fons — balts vai gaiši pelēks. Ja fotokartītes fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija — pretskats vai neliels galvas pagrieziens.

7. Sejas izteiksme — nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs — ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums — vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotokartīte ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Krāsainajā fotokartītē nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotokartīšu izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam — asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotokartīšu bloka otrajā pusē jābūt fotodarbnīcas spiedogam, kurā ir norādīts fotokartītes izgatavošanas datums. Spiedogs nedrīkst būt redzams fotokartītes labajā pusē. Fotokartītes izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas bēgļa ceļošanas dokumenta saņemšanai.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bēgļa ceļošanas dokumentu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 409Pieņemts: 03.09.2002.Stājas spēkā: 21.09.2002.Zaudē spēku: 20.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 135, 20.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
66619
{"selected":{"value":"03.12.2005","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.12.2005","iso_value":"2005\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2003","iso_value":"2003\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2003.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2002","iso_value":"2002\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2002.-01.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.12.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)