Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumus Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.150

Rīgā 2001.gada 27.martā (prot. Nr.13 39.§)
Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk — Nodokļu maksātāju reģistrs), kā arī Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamos dokumentus.

2. Šo noteikumu izpratnē filiāle, izņemot ārvalsts uzņēmēja filiāli, ir struktūrvienība, kas nav reģistrējama Uzņēmumu reģistrā, bet kuru reģistrē Nodokļu maksātāju reģistrā.

3. Nodokļu maksātāju reģistrā ietilpst:

3.1. fizisko personu nodokļu maksātāju reģistrs;

3.2. juridisko personu (arī juridisko personu struktūrvienību un filiāļu, kā arī nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību) un uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (turpmāk — citas personas) nodokļu maksātāju reģistrs.

(Grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.771)

II. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamās personas

4. Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājus reģistrē:

4.1. fiziskās personas:

4.1.1. kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību;

4.1.2. kuras veic saimniecisko darbību;

4.1.3. kuras minētas likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1.panta 1., 3., 4. un 5.punktā, izņemot šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minētās personas;

4.2. šādas juridiskās personas un citas personas:

4.2.1. no budžeta finansētās institūcijas;

4.2.2. reliģiskās organizācijas un to iestādes;

4.2.3. arodbiedrības;

4.2.4. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;

4.2.5. zvērinātu advokātu biroji;

4.2.6. zvērinātu notāru prakses vietas;

4.2.7. nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības;

4.3. nodokļu maksātāju struktūrvienības.

(Grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.771)

III. Nodokļu maksātāju reģistrācijas termiņi

5. Šo noteikumu 4.punktā minētās personas, izņemot 4.1.1. un 4.3.apakšpunktā minētās personas, reģistrējas kā nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē atbilstoši personas juridiskajai adresei vai deklarētās dzīvesvietas adresei šādos termiņos:

5.1. fiziskās personas:

5.1.1. kuras veic saimniecisko darbību, — 30 dienu laikā pēc saimnieciskās darbības sākšanas;

5.1.2. kuras minētas šo noteikumu 4.1.3.apakšpunktā, — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju regulējošo normatīvo aktu noteiktajā termiņā;

5.2. juridiskās personas un citas personas:

5.2.1. no budžeta finansētās institūcijas — 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas;

5.2.2. reliģiskās organizācijas un to iestādes — 10 dienu laikā no to reģistrācijas dienas Reliģisko lietu pārvaldē;

5.2.3. arodbiedrības — 10 dienu laikā no to reģistrācijas dienas Tieslietu ministrijā;

5.2.4. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības — 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas;

5.2.5. zvērinātu advokātu biroji — 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas;

5.2.6. zvērināti notāri — 10 dienu laikā no prakses uzsākšanas;

5.2.7. nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības atbilstoši to darbības vietai Latvijā — 10 dienu laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā.

(Grozīts ar MK 10.09.2002. noteikumiem Nr.415; MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.771)

6. Nodokļu maksātāju struktūrvienības Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrējamas 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas atbilstoši tā nodokļu maksātāja juridiskajai adresei, kurš izveidojis struktūrvienību (turpmāk — galvenais uzņēmums).

IV. Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie dokumenti

7. Lai nodokļu maksātājs tiktu reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, tas iesniedz (uzrāda) šādus dokumentus:

7.1. fiziskās personas, izņemot šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētās personas:

7.1.1. pieteikumu (1.pielikums);

7.1.2. iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;

7.2. juridiskās personas un citas personas:

7.2.1. pieteikumu (2.pielikums),

7.2.2. iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus.

8. Papildus šo noteikumu 7.1.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem fiziskās personas, kas minētas šo noteikumu 4.1.3.apakšpunktā, iesniedz dokumentus saskaņā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Papildus šo noteikumu 7.2.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem juridiskās personas un citas personas, izņemot 4.3.apakšpunktā minētās personas, iesniedz šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus:

9.1. no budžeta finansētās institūcijas — lēmumu par budžeta institūcijas izveidi;

9.2. reliģiskās organizācijas un to iestādes — Reliģisko lietu pārvaldes izsniegto reģistrācijas apliecību;

9.3. arodbiedrības — Tieslietu ministrijas izsniegto reģistrācijas apliecību;

9.4. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības — Ārlietu ministrijas izziņu par pārstāvniecības akreditāciju Latvijas Republikā;

9.5. zvērinātu advokātu biroji — Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegto rakstisko paziņojumu par biroja reģistrēšanu padomē;

9.6. zvērinātu notāru prakses vietas — tieslietu ministra paziņojumu (vai tā norakstu) par iekļaušanu zvērinātu notāru sarakstā;

9.7. nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības — ārvalsts uzņēmuma reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.771)

10. Reģistrējot nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums iesniedz (uzrāda) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē šādus dokumentus:

10.1. pieteikumu (3.pielikums);

10.2. iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;

10.3. struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus vai to kopijas (uzrādot oriģinālus);

10.4. galvenā uzņēmuma lēmumu par struktūrvienības izveidošanu.

V. Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas kārtība

11. Nodokļu maksātājiem tiek piešķirti šādi nodokļu maksātāju reģistrācijas kodi:

11.1. fizisko personu nodokļu maksātāju reģistrācijas kods:

11.1.1. personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piešķīrusi personas kodu, piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas kods ir identisks personas kodam;

11.1.2. personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav piešķīrusi personas kodu, Valsts ieņēmumu dienests piešķir vienpadsmitzīmju nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

11.2. juridiskajām personām un citām personām Valsts ieņēmumu dienests piešķir vienpadsmitzīmju nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.

12. Valsts ieņēmumu dienests 10 dienu laikā izskata nodokļu maksātāja iesniegtos dokumentus, reģistrē nodokļu maksātāju Nodokļu maksātāju reģistrā un izsniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību. Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecību saņem galvenais uzņēmums.

13. Ja saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt dokumentus reģistrācijai.

14. Personas uzskatāmas par reģistrētām Nodokļu maksātāju reģistrā pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības saņemšanas.

15. Personas, kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību, uzskatāmas par reģistrētām Nodokļu maksātāju reģistrā, kad tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē atbilstoši savai dzīvesvietai saņem algas nodokļa grāmatiņu.

16. Ja tiek mainīta atbilstoši šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumam norādītā informācija, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās personas, izņemot 4.1.1.apakšpunktā minētās personas, 10 dienu laikā, iesniedzot attiecīgus pieteikumus (4., 5. un 6.pielikums), paziņo par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā persona reģistrēta kā nodokļu maksātājs.

17. Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju svītro no Nodokļu maksātāju reģistra, pamatojoties uz nodokļu maksātāja pieteikumu (7.pielikums).

VI. Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumus Nr.355 "Kārtība, kādā piemērojami Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.109 "Noteikumi par Nodokļu maksātāju reģistru"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 186.nr).

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
1. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
2. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
3. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
4. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
5. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
6. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
7. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150
Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 27.03.2001.Stājas spēkā: 01.04.2001.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 30.03.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
6242
{"selected":{"value":"11.09.2004","content":"<font class='s-1'>11.09.2004.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.09.2004","iso_value":"2004\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2004.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-10.09.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2001","iso_value":"2001\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2001.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.09.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"