Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 537

Rīgā 2015. gada 22. septembrī (prot. Nr. 50 10. §)
Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
15.1 panta septīto daļu un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13. panta pirmo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

2. Nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk – nodokļu maksātāju reģistrs), kas ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

3. Nodokļu maksātāju reģistrs daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, budžeta finansētām institūcijām, budžeta nefinansētām iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā (tai skaitā to patiesajiem labuma guvējiem) un nodokļu maksātāju struktūrvienībām ir publiski pieejams, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

II. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamie nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības

4. Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju reģistrā reģistrē šādus nodokļu maksātājus:

4.1. fiziskās personas:

4.1.1. kuras veic saimniecisko darbību;

4.1.2. kuras ir darba devēji;

4.1.3. kuras ir pašnodarbinātie;

4.1.4. kuras ir iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka;

4.1.5. kuras ir ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka;

4.1.6. kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu;

4.1.7. kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem no saviem algotā darba ienākumiem pašas aprēķina un maksā algas nodokli;

4.2. subjektus, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā:

4.2.1. (svītrots ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325);

4.2.2. (svītrots ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325);

4.2.3. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;

4.2.4. zvērinātu advokātu birojus;

4.2.5. nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, kas saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" visu nodokļu likumu piemērošanai uzskatāmas par atsevišķiem iekšzemes nodokļu maksātājiem;

4.2.6. nodokļu maksātāju struktūrvienības (t. sk. tīmekļvietņu struktūrvienības), kas nav filiāles.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325)

III. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrēšanas termiņi un paziņošanas termiņi par saimniecisko darbību, izmantojot tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam

5. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās fiziskās personas un 4.2. apakšpunktā minētie subjekti kā nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā šādos termiņos:

5.1. fiziskās personas:

5.1.1. šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minētās fiziskās personas – pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas;

5.1.2. šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās fiziskās personas – 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar darba ņēmēju par darba veikšanu par atlīdzību;

5.1.3. šo noteikumu 4.1.3. apakšpunktā minētās fiziskās personas, izņemot personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), – vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu;

5.1.4. šo noteikumu 4.1.4. apakšpunktā minētās fiziskās personas – 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par darba veikšanu par atlīdzību (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas vai citas valsts tiesību aktiem);

5.1.5. šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētās fiziskās personas – 10 dienu laikā no statusa iegūšanas dienas Latvijas Republikā;

5.1.6. šo noteikumu 4.1.6. apakšpunktā minētās fiziskās personas – piecu darbdienu laikā pēc tāda līguma noslēgšanas dienas, kas rada pienākumu fiziskai personai par to paziņot;

5.1.7. šo noteikumu 4.1.7. apakšpunktā minētās fiziskās personas – rezidenti – līdz tā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā fiziskā persona ir stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 4. panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto darba devēju;

5.1.8. šo noteikumu 4.1.7. apakšpunktā minētās fiziskās personas – nerezidenti – līdz tā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā fiziskā persona ieradusies Latvijas Republikā veikt algotu darbu ārvalsts darba devēja labā;

5.2. subjekti, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā:

5.2.1. šo noteikumu 4.2.3. un 4.2.4. apakšpunktā minētie subjekti – 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas;

5.2.2. šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktā minētie subjekti – 10 dienu laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā;

5.2.3. šo noteikumu 4.2.6. apakšpunktā minētie subjekti – 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidošanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325)

6. Pašnodarbinātā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam.

7. Nodokļu maksātāju struktūrvienības Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē nodokļu maksātājs, kurš izveidojis struktūrvienību (turpmāk – galvenais uzņēmums).

8. Nodokļu maksātājs 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par saimnieciskās darbības izbeigšanu, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamās personas likvidāciju vai darbības pārtraukšanu un struktūrvienības darbības izbeigšanu par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.

IV. Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie dokumenti un informācija

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

9. Nodokļu maksātājs, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus un informāciju Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz reģistrējamā nodokļu maksātāja pilnvarotā persona, tā papildus personu apliecinošam dokumentam uzrāda attiecīgu pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

10. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz šādus dokumentus:

10.1. aizpildītu nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapu (1. pielikums);

10.2. nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, nodokļu maksātājs saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā iesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;

10.3. ja šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto reģistrācijas lapu paraksta persona, kurai pieder konkrētajā adresē norādītais nekustamais īpašums vai tā kopīpašuma domājamā daļa vai kura ir deklarējusies konkrētajā adresē, nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišana nav jāiesniedz.

11. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētie subjekti, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz:

11.1. aizpildītu nodokļu maksātāja (šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā subjekta) reģistrācijas lapu (2. pielikums);

11.2. nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā subjekta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā subjekta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;

11.3. ja šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto reģistrācijas lapu paraksta persona, kurai pieder adresē norādītais nekustamais īpašums vai tā kopīpašuma domājamā daļa, nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišana nav jāiesniedz.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325)

12. Personas, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un kuras ir paziņojušas Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu, iesniedz:

12.1. paziņojumu, ka vēlas saimnieciskās darbības ienākumu noteikt atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajai daļai;

12.2. kopiju katram līgumam, kas noslēgts par nekustamā īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu, lietu nodošanu apakšnomniekam vai apakšīrniekam, kustamās mantas iznomāšanu, dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas aprobežojumiem vai ienākumu gūšanu no kustamās lietas atsavināšanas.

13. Šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz ar darba ņēmēju noslēgto līgumu (kopiju) par darba veikšanu par atlīdzību.

14. Šo noteikumu 4.1.4. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz līgumu (kopiju) par darba veikšanu par atlīdzību.

15. Šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz dokumentus, kuros norādīts:

15.1. nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;

15.2. laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijas Republikā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);

15.3. pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas normatīvajiem aktiem.

16. Fiziskām personām – pašnodarbinātajiem, uz kuriem attiecas profesionālās darbības jomu reglamentējošie normatīvie akti, kuros noteiktas īpašas prasības attiecībā uz profesionālās darbības veicēja izglītību, profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem vai profesionālās darbības nosaukuma lietošanu, – reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāju statusā, šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētās reģistrācijas lapas iesniegšanas brīdī ir jābūt tiesīgiem darboties konkrētajā profesijā kā saimnieciskās darbības veicējiem.

17. Papildus šo noteikumu 11. punktā norādītajiem dokumentiem ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, zvērinātu advokātu biroji un nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šādu dokumentu kopijas:

17.1. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības – Ārlietu ministrijas izziņu par pārstāvniecības akreditāciju Latvijas Republikā;

17.2. zvērinātu advokātu biroji – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes rakstisku paziņojumu par biroja reģistrēšanu padomē;

17.3. nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā – dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts tiesību aktos ir paredzēta reģistrācija, bet, ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, – citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī.

17.1 Publiskās personas un iestādes sniedz Valsts ieņēmumu dienestam papildu ziņas, ja Valsts ieņēmumu dienests tās ir pieprasījis, lai nodrošinātu pilnvērtīgu nodokļu administrēšanas pasākumu īstenošanu.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

17.2 Šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktā minētais subjekts:

17.2 1. kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteikto informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar reģistrācijas pieteikumu, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapu (2. pielikums);

17.2 2. kas ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteikto informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojumu par izmaiņām reģistrācijas lapā (5. pielikums);

17.2 3. ja ir mainījusies informācija par patiesajiem labuma guvējiem, aktuālo informāciju Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojumu par izmaiņām reģistrācijas lapā (5. pielikums).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

18. Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz:

18.1. ziņas par struktūrvienībām (3. pielikums);

18.2. struktūrvienības telpu lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (kopijas), kas ir spēkā iesniegšanas brīdī, ja struktūrvienības telpas nav reģistrētāja īpašumā;

18.3. nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā;

18.4. lai reģistrētu struktūrvienību attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā, ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, – visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdus, uzvārdus un personas kodus vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru.

19. Ja mainās šo noteikumu 10., 11. un 18. punktā minētajos dokumentos norādītā informācija (izņemot informāciju par patiesajiem labuma guvējiem), persona par to 10 dienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot atbilstošu iesniegumu (4., 5. vai 6. pielikums).

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

20. Šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.17.2, 18. un 19. punktā minētos dokumentus un pilnvarojumu Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt arī elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja nodokļu maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski, šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus nepievieno.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

V. Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas kārtība

21. Nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām piešķir šādus nodokļu maksātāju reģistrācijas kodus:

21.1. personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas kods ir identisks personas kodam;

21.2. personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav piešķīrusi personas kodu, Valsts ieņēmumu dienests piešķir 11 zīmju nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

21.3. subjektiem, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienests piešķir 11 zīmju nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

21.4. nodokļu maksātāju struktūrvienībām Valsts ieņēmumu dienests piešķir 11 zīmju nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kodu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325)

22. Personas, kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz līgumiskajām, darba vai civildienesta tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību, uzskatāmas par reģistrētām nodokļu maksātāju reģistrā ar brīdi, kad Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegta informācija par minēto personu.

23. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu IV nodaļā minēto dokumentu saņemšanas nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā un veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos.

23.1 Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par ieraksta izdarīšanu publisko personu un iestāžu sarakstā, valsts institūcijas iekļauj nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtajām ziņām.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

24. Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā (to patiesajiem labuma guvējiem) un nodokļu maksātāju struktūrvienībām Valsts ieņēmumu dienests ievieto vienas darbdienas laikā. Nodokļu maksātājs un nodokļu maksātāju struktūrvienība uzskatāma par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

25. Ja saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt tos reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā. Atkārtoti reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā neiesniedz dokumentus, kuri pirms reģistrācijas atteikuma ir iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā un kurus nav nepieciešams precizēt.

26. Valsts ieņēmumu dienests atsaka reģistrāciju, ja:

26.1. reģistrējamās personas vai struktūrvienības adrese neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētā kadastra objekta adresei;

26.2. reģistrējamās personas adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;

26.3. reģistrējamai personai – fiziskai personai – nav deklarētās dzīvesvietas adreses;

26.4. reģistrējamai personai – fiziskajai personai –, pamatojoties uz kriminālprocesā pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību;

26.5. reģistrējamā persona nav uzrādījusi vai nav iesniegusi šo noteikumu IV nodaļā minētos reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

27. Nodokļu maksātāju reģistrā ieraksta šādas ziņas:

27.1. nodokļu maksātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi (deklarētās dzīvesvietas, struktūrvienības (telpu grupas) atrašanās vietas adresi, nosaukumu) un reģistrācijas kodu;

27.2. informāciju par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības norēķinu kontiem, kas ir atvērti Latvijas Republikā un ārvalstīs;

27.3. informāciju par personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas saistītas ar nodokļu maksātāja reģistrāciju;

27.4. informāciju par šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto subjektu amatpersonām ar paraksta tiesībām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

27.5. datumu, kad nodokļu maksātājs un nodokļu maksātāja struktūrvienība ir reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā;

27.6. datumu, kad nodokļu maksātājs un nodokļu maksātāja struktūrvienība ir izslēgta no nodokļu maksātāju reģistra;

27.7. informāciju par patentmaksas maksātāju patentmaksas piemērošanas periodu (patentmaksas maksājuma termiņu);

27.8. datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā ir apstiprināts tās personas paziņojums (7. pielikums), kura atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un ir paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu;

27.9. datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā ir apstiprināts tās personas paziņojums par saimnieciskās darbības izbeigšanu, kura atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un ir paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu;

27.10. pamatdarbības veidu un papildu darbības veidu atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. ar detalizāciju līdz četrām zīmēm;

27.11. informāciju par šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktā minēto subjektu patiesajiem labuma guvējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.panta ceturtajā daļā noteiktajā apjomā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

VI. Nodokļu maksātāju izslēgšana no nodokļu maksātāju reģistra

28. Valsts ieņēmumu dienests izslēdz nodokļu maksātāju no nodokļu maksātāju reģistra, ja:

28.1. iesniegts ziņojums par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra (8. pielikums);

28.2. nodokļu maksātājs, kura saimnieciskā darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, triju mēnešu laikā pēc saimnieciskās darbības apturēšanas nav novērsis lēmumā par saimnieciskās darbības apturēšanu norādīto pārkāpumu.

28.1 Šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju izslēdz no nodokļu maksātāju reģistra, ja nodokļu maksātājs ir nokārtojis nodokļu maksātāja saistības pret valsts budžetu.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

29. Šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai pa pastu nosūta uzaicinājumu novērst šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētos apstākļus.

30. Ja 12 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas nodokļu maksātājs nav novērsis šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētos apstākļus, to izslēdz no nodokļu maksātāju reģistra.

31. Informāciju par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra Valsts ieņēmumu dienests iekļauj Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumus Nr. 150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 52. nr.; 2002, 131. nr.; 2004, 144. nr.).

33. Nodokļu maksātājus, kas ir reģistrēti nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumiem Nr. 150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" un kuru reģistrācija nav noteikta šajos noteikumos, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no nodokļu maksātāju reģistra divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

34. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. septembra
noteikumiem Nr. 537
Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa

1. Ziņas par nodokļu maksātāju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
deklarētās dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               
Nr.
p. k.

 

saimnieciskās darbības veikšanas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)

pasta indekssteritorijas kods
                               
                               
Nr.
p. k.
ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums)telpu grupas kadastra apzīmējums
                                 
                                 

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar nodokļu maksātāja reģistrāciju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               

3. Ziņas par saimnieciskās darbības norēķinu kontiem Latvijas Republikas un ārvalstu kredītiestādēs:

Nr.
p. k.
kredītiestādes (filiāles) nosaukums kredītiestādes kods (SWIFT/BIC)
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
 
konta (subkonta) numurs valūta
                                  
                                  
                                  
                                  
4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumenta nosaukumu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu un dokumenta derīguma termiņu).
   

Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 
 
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks)

Reģistrācijas lapu pieņēma:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 


Datums                      
Finanšu ministrs Jānis Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 22. septembra
noteikumiem Nr. 537

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325; pielikums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa

1. Ziņas par nodokļu maksātāju:

nosaukums                         
reģistrācijas kods                         
tālruņa numurs                         
Nr.
p. k.
atrašanās vietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums) telpu grupas kadastra apzīmējums
                                   
                                   
                                   

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar nodokļu maksātāja reģistrāciju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  

3. Ziņas par saimnieciskās darbības norēķinu kontiem Latvijas Republikas un ārvalstu kredītiestādēs:

Nr.
p. k.
kredītiestādes (filiāles) nosaukums kredītiestādes kods (SWIFT/BIC)
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
konta (subkonta) numurs valūta
                                  
                                  
                                  

4. Ziņas par dibinātājiem:

4.1. fiziskās personas/citas personas:

Nr.
p. k.
vārds, uzvārds/nosaukums personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs/reģistrācijas kods
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

4.2. ziņas par amatpersonām ar paraksta tiesībām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā:

Nr.
p. k.
vārds, uzvārds personas kods/ārvalstu personu dzimšanas dati/identifikācijas numurs
                                  
                                  
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  

 

4.1 Ziņas par patiesajiem labuma guvējiem (+ pievienot, – svītrot):

Nr. p. k.                    personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
vārds, uzvārds 
  +/–                              
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
      
Nr. p. k.atrašanās vietas/dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr. p. k.                    Izdošanas datums/derīguma datums
personu apliecinoša dokumenta numurs 
  +/–                              
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr. p. k.                    Valstspiederība
Valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi 
  +/–                              
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Kontroles īstenošanas veids (norāda, kā īsteno ārvalsts subjekta kontroli, tai skaitā norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, mēnesi un gadu) tam dalībniekam (akcionāram), biedram vai īpašniekam, ar kura starpniecību kontroli īsteno, bet juridiskajai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī īstenotās kontroles dokumentāru pamatojumu.)

  

 

5. Pievienotie dokumenti (norāda dokumenta nosaukumu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu un dokumenta derīguma termiņu).

Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 
 
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks)

Reģistrācijas lapu pieņēma:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 

 

Datums                      
Finanšu ministrs Jānis Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. septembra
noteikumiem Nr. 537
Struktūrvienību reģistrācijas lapa

1. Ziņas par nodokļu maksātāju:

vārds                        
uzvārds                        
nosaukums
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
reģistrācijas kods                        

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar struktūrvienības reģistrāciju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        

3. Ziņas par struktūrvienībām:

Nr.
p. k.
 struktūrvienības nosaukums (t.sk. norāda tīmekļvietnes adresi)
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               
                               
Nr.
p. k.
ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums)telpu grupas kadastra apzīmējums
                                 
                                 
                                 
4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumenta nosaukumu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu un dokumenta derīguma termiņu).
   

Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 
 
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks)

Reģistrācijas lapu pieņēma:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 


Datums                      
Finanšu ministrs Jānis Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. septembra
noteikumiem Nr. 537
Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā

1. Ziņas par nodokļu maksātāju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
deklarētās dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               
Nr.
p. k.
saimnieciskās darbības veikšanas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               
Nr.
p. k.
ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums)telpu grupas kadastra apzīmējums
                                 
                                 

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar nodokļu maksātāja reģistrāciju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta)pasta indekssteritorijas kods
                               
                               

3. Ziņas par norēķinu kontu izmaiņām kredītiestādēs (+ pievienot, - svītrot):

Nr.
p. k.
+/–kredītiestādes (filiāles) nosaukums kredītiestādes kods (SWIFT/BIC)
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–konta (subkonta) numurs valūta
                                  
                                  
                                  

4. Ziņas par saimnieciskās darbības veikšanas vietas adreses izmaiņām (+ pievienot, -  svītrot):

Nr.
p. k.
+/–saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese (ielas, ēkas, telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja ir norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums) telpu grupas kadastra apzīmējums
                                   
                                   
                                   
5. Pievienotie dokumenti (norāda dokumenta nosaukumu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu un dokumenta derīguma termiņu).
   

Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 
 
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks)

Reģistrācijas lapu pieņēma:

vārds                     
uzvārds                   Paraksts 


Datums                      
Finanšu ministrs Jānis Reirs
5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. septembra
noteikumiem Nr. 537

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 325; pielikums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 759)

Nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā

1. Ziņas par nodokļu maksātāju:

nosaukums                         
reģistrācijas kods                         
tālruņa numurs                         
Nr.
p. k.
atrašanās vietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums) telpu grupas kadastra apzīmējums
                                   
                                   
                                   

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar nodokļu maksātāja reģistrāciju:

vārds                        
uzvārds                        
personas kods vai ārvalstu personas dzimšanas dati                        
identifikācijas numurs
(ja tāds ir piešķirts)
                        
tālruņa numurs                        
Nr.
p. k.
adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  

3. Ziņas par saimnieciskās darbības norēķinu kontu izmaiņām Latvijas Republikas un ārvalstu kredītiestādēs (+ pievienot, - svītrot):

Nr.
p. k.
+/–kredītiestādes (filiāles) nosaukums kredītiestādes kods (SWIFT/BIC)
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–konta (subkonta) numurs valūta
                                  
                                  
                                  

4. Ziņas par atrašanās vietas adreses izmaiņām (+ pievienot, - svītrot):

Nr.
p. k.
+/–atrašanās vietas adrese (ielas, ēkas, telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja ir norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums) telpu grupas kadastra apzīmējums
                                   
                                   
                                   

5. Izmaiņas ziņās par dibinātājiem:

5.1. fiziskās personas/citas personas (+ pievienot, - svītrot):

Nr.
p. k.
+/–vārds, uzvārds/nosaukums personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

5.2. izmaiņas ziņās par tādām amatpersonām ar paraksta tiesībām, kas nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (+ pievienot, - svītrot):

Nr.
p. k.
+/–vārds, uzvārds/nosaukums personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
                                  
                                  
Nr.
p. k.
+/–adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
                                  
                                  

5.1 Izmaiņas ziņās par patieso labuma guvēju (+ pievienot, – svītrot):

Nr. p. k.                    personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
vārds, uzvārds 
  +/–                              
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Nr. p. k.atrašanās vietas/dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
  +/–