Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumus Nr. 802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 180

Rīgā 2002.gada 7.maijā (prot. Nr. 19 1.§)
Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā prognozē nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk — nodoklis) nākamajam taksācijas periodam un to saskaņo ar attiecīgo pašvaldību.

2. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 15.augustam nosaka nodokļa prognozi nākamajam taksācijas periodam.

3. Nodokli prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informā­ciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu objektu prognozētajām kadastrālajām vērtībām. Nodokļa prognozes aprēķinā ņem vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos un pašvaldības rīcībā esošos datus par nodokļa objektiem un līdz taksācijas perioda 15.jūnijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

4. Valsts zemes dienests aprēķina katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu objektu prognozēto kadastrālo vērtību pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz taksācijas perioda 1.jūniju.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķina sagatavošana

(Nodaļas nosaukums MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

6. Lai pašvaldību rīcībā būtu aktuāla informācija, attiecīgās institūcijas to iesniedz šādos termiņos:

6.1. līdz taksācijas perioda 1.maijam (pēc stāvokļa uz taksācijas perioda 1.aprīli) nākamā taksācijas perioda nodokļa prognozei informāciju par nekustamo īpašumu objektiem, ko neapliek ar nodokli vai apliek daļēji:

6.1.1. Ārlietu ministrija — par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 2.punktā noteiktajiem ārvalstīm piederošiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.2. Satiksmes ministrija — par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 3.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem, izņemot publiskos ūdeņus;

6.1.3. Tieslietu ministrija — par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 4.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.4. Vides ministrija - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 5. un 17.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.5. Kultūras ministrija — par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 6. un 20.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.5.1 Saeima un tiešās pārvaldes iestādes - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajiem valstij piekritīgajiem nekustamajiem īpašumiem, kas piekritīgi Saeimai vai attiecīgajai tiešās pārvaldes iestādei, vai tās institucionālajā padotībā esošajām institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās tiešās pārvaldes iestāde ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.1.5.2 atvasinātas publiskās personas, kas nav pašvaldības, - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajiem valstij piekritīgajiem nekustamajiem īpašumiem, kas piekritīgi attiecīgajai atvasinātajai publiskajai personai vai tās institucionālajā padotībā esošajām institūcijām;

6.1.5.3 valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajiem valstij piekritīgajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atzīti par bezīpašnieka nekustamo īpašumu, izņemot saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" privatizācijai nododamās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļa īpašumus;

6.1.5.4 valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajiem valstij piekritīgajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atzīti par bezīpašnieka nekustamo īpašumu, saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" privatizācijai nododamām dzīvojamām mājām, valstij piederošām kopīpašuma daļām valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļa īpašumiem, kas ar Ministru kabineta rīkojumu nodoti aģentūras valdījumā turpmākai privatizācijai;

6.1.5.5 Zemkopības ministrija - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.5.6 komersanti (uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības) - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 13.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.6. Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija — par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 14.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.1.7. Saeima un tiešās pārvaldes iestādes - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 15.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus izmanto Saeima vai attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde vai tās institucionālajā padotībā esošās iestādes;

6.1.7.1 atvasinātas publiskās personas, kas nav pašvaldības, - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 15.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus izmanto attiecīgā atvasinātā publiskā persona un tās padotībā esošās iestādes;

6.1.7.2 Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 16.punktā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pašvaldību vai to institūciju vai komercsabiedrību īpašumā;

6.1.7.3 biedrības un nodibinājumi, kuriem piederošās ēkas netiek apliktas ar nodokli atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 18.punktam;

6.1.8. brīvostu pārvaldes un speciālo ekonomisko zonu pārvaldes — par likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6.panta pirmajā un piektajā daļā noteiktajiem nekustamajiem īpašumiem un par nodokļa atvieglojumiem, kas tiks piemēroti, pamatojoties uz izsniegtajām un spēkā esošajām atļaujām;

6.1.9. Aizsardzības ministrija - par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 19.punktā noteikto nekustamo īpašumu objektiem;

6.1.10. Uzņēmumu reģistrs - par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pasludināti par maksātnespējīgiem;

6.2. Valsts zemes dienests līdz taksācijas perioda 15.jūnijam iesniedz pašvaldībā šo noteikumu 7.punktā minētos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus (pēc stāvokļa uz taksācijas perioda 1.jūniju) par objektiem, kas apliekami ar nodokli (zemes vienībām, zemes vienību daļām, ēkām un telpu grupām), un to prognozētās kadastrālās vērtības.

(Grozīts ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.156; MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.839)

7. Šo noteikumu 6.punktā minētās institūcijas iesniedz šādu informāciju (rakstiski un elektroniski vai pēc vienošanās ar pašvaldību - tikai elektroniski):

7.1. par zemes vienībām un zemes vienību daļām:

7.1.1. nekustamā īpašuma nosaukums un tajā esošo zemes vienību adreses;

7.1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs un tajā esošo zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumi;

7.1.3. nekustamā īpašuma, zemes vienību un zemes vienību daļu platības;

7.1.4. nekustamā īpašuma zemes vienību un zemes vienību daļu lietošanas mērķis (mērķi) un tam (tiem) piekrītošā platība (platības);

7.1.5. īpašnieka, lietotāja, tiesiskā valdītāja vai nomnieka vārds, uzvārds (juridiskām personām — nosaukums), personas kods (juridiskām personām — reģistrācijas numurs), personas reģistrētās dzīvesvietas adrese, domājamā daļa;

7.1.6. ar nodokli apliekamā platība;

7.2. par ēkām:

7.2.1. nekustamā īpašuma nosaukums un tā sastāvā esošo ēku adreses;

7.2.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs un tajā esošo ēku kadastra apzīmējumi;

7.2.3. īpašnieka, lietotāja, tiesiskā valdītāja vai nomnieka vārds, uzvārds (juridiskām personām — nosaukums), personas kods (juridiskām personām — reģistrācijas numurs), personas reģistrētās dzīvesvietas adrese, domājamā daļa;

7.2.4. nosaukums;

7.2.5. ēkas tips;

7.2.6. galvenais lietošanas veids;

7.2.7. virszemes stāvu skaits;

7.2.8. kopējā platība;

7.2.9. ar nodokli apliekamā platība;

7.3. par telpu grupām ēkā, ja ēkai ir veikta pilna tehniskā inventarizācija un ēkas dati ir aktuāli:

7.3.1. nekustamā īpašuma nosaukums un tajā esošo telpu grupu adreses;

7.3.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs un tajā esošo telpu grupu kadastra apzīmējumi;

7.3.3. īpašnieka, lietotāja, tiesiskā valdītāja vai nomnieka vārds, uzvārds (juridiskām personām — nosaukums), personas kods (juridiskām personām — reģistrācijas numurs), personas reģistrētās dzīvesvietas adrese, domājamā daļa;

7.3.4. nosaukums;

7.3.5. lietošanas veids;

7.3.6. stāvs;

7.3.7. kopējā platība;

7.3.8. ar nodokli apliekamā platība;

7.4. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256).

(Grozīts ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.156; MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256)

8. Nodokļa aprēķināšanai Valsts zemes dienests papildus šo noteikumu 7.punktā minētajai informācijai pēc pašvaldību rakstiska pieprasījuma norāda šādu informāciju:

8.1. pazīmi "ar nodokli neapliek" — nekustamajam īpašumam, zemes vienībām, zemes vienības daļām, nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, ēkām un telpu grupām;

8.2. pazīmi "ar nodokli apliek daļēji" (ar nodokli apliekamā platība) — ēkām;

8.3. pazīmi "speciālā ekonomiskā zona" — zemes vienībām un ēkām;

8.4. pazīmi "brīvosta" — zemes vienībām un ēkām;

8.5. pazīmi "politiski represētā persona" — politiski represētajai personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, zemes vienībām un ēkām;

8.6. pazīmi "Maksātnespējīgs uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" — īpašniekiem;

8.7. pazīmi "Privatizējams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" — īpašniekiem.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256)

9. Pašvaldības saskaņā ar informāciju, kas saņemta no šo noteikumu 6.punktā minētajām institūcijām, un atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" prasībām aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam, koriģē to ar iekasējamības koeficientu 0,9 un aizpildīto veidlapu (pielikums) līdz taksācijas perioda 7.augustam iesniedz Finanšu ministrijā. Prognozētā nodokļa apjomu pašvaldība samazina:

9.1. par 100 procentiem no maksātne­spējīgajiem uzņēmumiem aprēķinātā nodokļa summas;

9.2. par 100 procentiem no privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsa­biedrībām) aprēķinātās nodokļa summas, ja privatizējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem un privatizāciju veicošā iestāde ir lūgusi apturēt izpildes lietvedību par parāda piedziņu;

9.3. par 80 procentiem no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus);

9.4. par 50 procentiem no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus).

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

9.1 Ja līdz taksācijas perioda 7.augustam (pasta zīmogs) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu ministrijā šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju, tad Finanšu ministrija tai aprēķina prognozēto nodokļa apjomu, palielinot iepriekšējam taksācijas periodam aprēķināto nodokļa prognozi par 25 %.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

9.2 Ja līdz taksācijas perioda 15.novembrim pašvaldība nav sniegusi papildu informāciju par objektiem, kas apliekami ar nodokli, pašvaldības iesniegto pazīmi "ar nodokli neapliek" Valsts zemes dienests izmanto, sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu pēc stāvokļa uz nākamā taksācijas perioda 1.janvāri.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

10. Informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas saņemta no šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajām institūcijām pēc taksācijas perioda 1.maija, pašvaldības līdz taksācijas perioda 1.decembrim nosūta Valsts zemes dienesta teritoriālajām nodaļām, norādot šo noteikumu 7.punktā minētos datus, kas tiks izmantoti, sagatavojot aiznākamā taksācijas perioda nodokļa prognozi.

11. Lai precizētu ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 7.punktu, Valsts meža dienests līdz taksācijas perioda 1.aprīlim (pēc stāvokļa uz nākamā taksācijas perioda 1.janvāri) iesniedz Valsts zemes dienestā šādus datus par mežu:

11.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

11.2. zemes vienības meža zemes platība;

11.3. meža zemes ballhektāru summa;

11.4. apmežojumu jaunaudžu vecumā un jaunaudžu platība;

11.5. jaunaudžu ballhektāru summa;

11.6. jaunaudžu ballhektāru summas samazinājums;

11.7. ar nodokli apliekamās meža zemes platība;

11.8. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājums.

12. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes saskaņošana

13. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

14. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

15. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

16. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

17. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

18. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

19. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 15.augustam apkopo pašvaldības iesniegto un saskaņoto nodokļa prognozi, ja nepieciešams, pieprasot informāciju par nodokļa prognozes aprēķinu no pašvaldības un papildu informāciju no Valsts zemes dienesta.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

20. Ja pēc šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas Finanšu ministrija konstatē, ka pašvaldības aprēķinātā nodokļa ieņēmumu prognoze nākamajam taksācijas periodam ir nepamatoti samazināta un šīs kļūdas apmērs pārsniedz 10 % no aprēķinātās nodokļa prognozes, Finanšu ministrija nodokļa prognozi aprēķina atbilstoši šo noteikumu 9.1punktā minētajam nosacījumam.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.256.)

IV. Noslēguma jautājumi

22. Līdz 2002.gada 31.decembrim šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētajos datos neiekļauj prognozētās kadastrālās vērtības lauku apbūves zemēm, kas atrodas novadu, pilsētu ar lauku teritoriju un pagastu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

23. 2002.gada 1.oktobrī Valsts zemes dienests iesniedz pašvaldībās šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētos datus, norādot ēku sadalījumu pa telpu grupām.

24. Noteikumu 23.punktā minēto informāciju pašvaldības aktualizē un līdz 2002.gada 1.novembrim (Rīgas pilsētas pašvaldība — līdz 2002.gada 15.novembrim) precizējumus iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajām nodaļām rakstiski un elektroniski.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus Nr.302 "Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 307./309.nr.).

26. Šo noteikumu 6.1. un 6.2.1.apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz ēkām pirmoreiz iesniedz pašvaldībām līdz 2005.gada 14.martam, bet 6.2.2.apakšpunktā minēto - līdz 2005.gada 1.augustam.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

27. Pašvaldības aktualizēto informāciju par ēkām iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajās nodaļās līdz 2005.gada 1.decembrim.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

28. Šo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa iekasējamības koeficientu 0,95 nodokļa prognozes aprēķināšanā piemēro ar 2006.gadu.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

28.1 2007.gada nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķinam par ēkām piemēro nodokļa iekasējamības koeficientu 0,75.

(MK 05.12.2006. noteikumu Nr.993 redakcijā)

29. Šo noteikumu 5.punktu attiecībā uz ēkām piemēro ar 2006.gadu.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

30. Lai noteiktu 2006.gada nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par ēkām un būvēm, Finanšu ministrija izmanto Valsts ieņēmumu dienesta apkopotos datus atbilstoši nodokļa maksātāju iesniegtajām ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarācijām par 2005.gadu. Valsts ieņēmumu dienests precizē minētos datus, ja pašvaldības iesniegušas atbilstošu informāciju.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

31. Komersanti (uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības), daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji un māju īpašnieki līdz 2005.gada 1.aprīlim iesniedz Valsts zemes dienestā šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikto informāciju par viņiem piederošajām ēkām, ja tā neatbilst nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā iekļautajai informācijai.

(MK 01.03.2005. noteikumu Nr.156 redakcijā)

32. Nodokļa prognozi 2010.gadam Finanšu ministrija nosaka līdz taksācijas perioda 15.septembrim, pamatojoties uz informāciju, ko pašvaldība norādījusi veidlapā (pielikums) un iesniegusi līdz taksācijas perioda 7.septembrim. Novada dome iesniedz Finanšu ministrijā apkopoto informāciju par novadu veidojošām teritoriālajām vienībām – novada pilsētām vai pagastiem. Ja līdz taksācijas perioda 7.septembrim (pasta zīmogs) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu ministrijā attiecīgo informāciju, Finanšu ministrija tai aprēķina prognozēto nodokļa apjomu, palielinot iepriekšējam taksācijas periodam aprēķināto nodokļa prognozi par 25 %.

(MK 04.08.2009. noteikumu Nr.881 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
Pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 7.maija noteikumiem Nr.180

(Pielikums MK 08.04.2008. noteikumu Nr.256 redakcijā)

08.JPG (16078 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 180Pieņemts: 07.05.2002.Stājas spēkā: 11.05.2002.Zaudē spēku: 24.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 10.05.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
61971
{"selected":{"value":"19.08.2009","content":"<font class='s-1'>19.08.2009.-23.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2009","iso_value":"2009\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2009.-23.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2009","iso_value":"2009\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2009.-18.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2008","iso_value":"2008\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2008.-05.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2006","iso_value":"2006\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2006.-11.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2005","iso_value":"2005\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2005.-15.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2002","iso_value":"2002\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2002.-15.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"