Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 7. maija noteikumus Nr. 180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām".

Ministru kabineta noteikumi Nr.302

Rīgā 2000.gada 29.augustā (prot. Nr.40, 6.§)

Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"
7.panta piekto daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar attiecīgo pašvaldību tiek saskaņota noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodoklis) ieņēmumu prognoze nākamajam saimnieciskajam gadam.

2. Finansu ministrija līdz saimnieciskā gada 15.augustam nosaka nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

3. Nodokļa ieņēmumu prognozi nosaka, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummām pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 15.jūniju, tās koriģējot atbilstoši Valsts zemes dienesta prognozētajai nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību izmaiņu tendencei un nodokļa iekasējamības koeficientam, kas ir 0,95.

4. Kadastrālo vērtību izmaiņu tendence ir attiecīgajā teritorijā paredzamo ar nodokli apliekamo objektu skaita un sastāva, zemes vērtību zonējumu un pilsētu zemes individuāli noteikto kadastrālo vērtību izmaiņu apzināšana to kopsakarībā, kas izteikta kā kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņu koeficients nākamajam saimnieciskajam gadam.

5. Valsts zemes dienests, aktualizējot nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 15.jūniju, nosaka katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ar nodokli apliekamo objektu kadastrālo vērtību kopsummas:

5.1. aprēķinos neiekļaujot:

5.1.1. ar nodokli neapliekamos nekustamos īpašumus atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrajai daļai;

5.1.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valstij piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

5.1.3. pašvaldībām piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

5.1.4. ar nodokli neapliekamos nekustamos īpašumus atbilstoši Rīgas brīvostas likuma 17.panta septītajai daļai;

5.2. ņemot vērā:

5.2.1. individuālā kārtā noteiktās nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības līdz saimnieciskā gada 1.jūnijam;

5.2.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošos nekustamos īpašumus, kuru īpašniekiem saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta otro daļu ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, un to kadastrālo vērtību;

5.2.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošo to speciālo ekonomisko zonu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuriem piešķirtas nodokļu atlaides;

5.2.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo par maksātnespējīgiem pasludināto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

5.2.5. pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo privatizējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, ja privatizējamam uzņēmumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem un privatizāciju veicošā institūcija ir lūgusi apturēt izpildes lietvedību par parāda piedziņu;

5.2.6. to Rīgas brīvostas teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuriem piešķirtas nodokļu atlaides;

5.2.7. pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošo zemi, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 7.1 punktu.

6. Lai precizētu nodokļa prognozi saskaņā ar šo noteikumu 5.2.4.apakšpunktu, Uzņēmumu reģistrs līdz saimnieciskā gada 1.jūnijam iesniedz Valsts zemes dienestā to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kas līdz saimnieciskā gada 1.aprīlim pasludināti par maksātnespējīgiem vai reģistrēti kā privatizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

7. Lai precizētu ar nodokli apliekamo objektu kadastrālo vērtību kopsummas saskaņā ar šo noteikumu 5.2.7.apakšpunktu, Valsts meža dienests līdz saimnieciskā gada 1.aprīlim iesniedz Valsts zemes dienestā informāciju pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri par to zemi, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā.

8. Valsts zemes dienests šo noteikumu 5.punktā noteiktās prasības, izņemot šo noteikumu 5.1.2. un 5.2.7.apakšpunktu, izpilda, izmantojot pašvaldību apkopoto un precizēto informāciju (attiecīgo informāciju pašvaldības Valsts zemes dienesta teritoriālajās nodaļās iesniedz līdz saimnieciskā gada 15.maijam):

8.1. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav apliekami ar nodokli saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 1., 2., 4. un 6.punktu un kuri nav apliekami ar nodokli saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma 17.panta septīto daļu, pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri;

8.2. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pašvaldībai piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

8.3. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo speciālo ekonomisko zonu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem saskaņā ar likumiem par speciālajām ekonomiskajām zonām piešķirama nodokļa atlaide;

8.4. par zemi un individuālajām dzīvojamām mājām, kas vismaz piecus gadus ir politiski represēto personu īpašumā vai valdījumā un netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;

8.5. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem un privatizāciju veicošā iestāde ir lūgusi apturēt izpildes lietvedību par parāda piedziņu;

8.6. par Rīgas brīvostas teritorijā esošajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem saskaņā ar Rīgas brīvostas likumu piešķirama nodokļa atlaide.

9. Šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā norādītajai informācijai jāsatur šādas identifikācijas pazīmes:

9.1. par nekustamo īpašumu - kadastra numurs, īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs), īpašuma adrese, īpašnieka adrese, kopplatība, nekustamā īpašuma mērķis (mērķi), nekustamā īpašuma lietošanas mērķim (mērķiem) aizņemtā (aizņemtās) platība (platības);

9.2. par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - reģistrācijas numurs, nosaukums un juridiskā adrese.

10. Valsts zemes dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta katrai pašvaldībai informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošajiem ar nodokli apliekamajiem nekustamā īpašuma objektiem un šo nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtību.

11. Pašvaldībām ir tiesības pieprasīt Valsts zemes dienesta teritoriālajām nodaļām visu ar nodokli apliekamo objektu sarakstu vai tikai tādu ar nodokli apliekamo objektu sarakstu, kurā norādīti izdarītie grozījumi.

12. Ja pašvaldības piecu darbdienu laikā (Rīgas Dome - 10 darbdienu laikā) pēc informācijas saņemšanas nav iesniegušas attiecīgajā Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā rakstiskus priekšlikumus par šo noteikumu 11.punktā minētajos sarakstos nepieciešamajiem precizējumiem, attiecīgā Valsts zemes dienesta nodaļa uzskata tos par saskaņotiem.

13. Pašvaldības piecu darbdienu laikā (Rīgas Dome - 10 darbdienu laikā) precizē šo noteikumu 11.punktā minētos sarakstus un iesniedz attiecīgajā Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā rakstiskus priekšlikumus par sarakstos nepieciešamajiem precizējumiem.

14. Ja Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai nav pamatotu iebildumu pret pašvaldības priekšlikumiem, tā 10 darbdienu laikā informē par to pašvaldību.

15. Ja Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai ir pamatoti iebildumi pret pašvaldības priekšlikumiem, tā triju darbdienu laikā sniedz pašvaldībai argumentētu atteikumu.

16. Valsts zemes dienests, ņemot vērā kadastrālo vērtību izmaiņu tendenci un nodokļa samazinājumus atbilstoši šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minētajai informācijai, ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada 15.jūlijam iesniedz Finansu ministrijā valsts konsolidētā budžeta un pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā iekļaujamās nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķināšanai nepieciešamo ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummas, atsevišķi norādot šo noteikumu 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.6.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību summas.

17. Pašvaldības līdz saimnieciskā gada 1.oktobrim iesniedz Finansu ministrijā informāciju par noteikto nodokļa atlaižu apmēru, kas piešķirts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu.

18. Finansu ministrija līdz saimnieciskā gada 15.augustam aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi katrai pašvaldībai. Prognozi aprēķina atbilstoši likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajai nodokļa likmei un nodokļa iekasējamības koeficientam, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummu, kas tiek samazināta:

18.1. par 100 procentiem no maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas;

18.2. par 100 procentiem no privatizējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, ja privatizējamam uzņēmumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem un privatizāciju veicošā iestāde ir lūgusi apturēt izpildes lietvedību par parāda piedziņu;

18.3. par 50 procentiem no politiski represēto personu ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas;

18.4. par 80 procentiem no speciālo ekonomisko zonu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas;

18.5. par 80 procentiem no licencētām uzņēmējsabiedrībām lietošanā nodoto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummas Rīgas brīvostas teritorijā.

19. Finansu ministrija līdz 20.augustam nosūta katrai pašvaldībai informāciju par nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

20. Rīgas Dome līdz 2000.gada 1.septembrim iesniedz Valsts zemes dienestā šo noteikumu 8.1. un 8.6.apakšpunktā minēto informāciju.

21. Valsts zemes dienests līdz 2000.gada 15.septembrim iesniedz Finansu ministrijā saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu apkopoto un precizēto informāciju.

22. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā pašvaldībām turpmāk netiek paredzēta nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem.

23. Šie noteikumi attiecībā uz ēkām un būvēm tiek piemēroti ar 2001.gada 1.janvāri.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumus Nr.240 "Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa prognoze" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 216.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 302Pieņemts: 29.08.2000.Stājas spēkā: 02.09.2000.Zaudē spēku: 11.05.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 307/309, 01.09.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
10235
02.09.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)