Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumus Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.802

Rīgā 2010.gada 24.augustā (prot. Nr.43 29.§)
Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) nākamajam taksācijas periodam atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību un piemērojot šai kadastrālajai vērtībai zemāko likumā atļauto nodokļa likmi.

2. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 12.augustam apkopo pašvaldību iesniegto nodokļa prognozi nākamajam taksācijas periodam un aprēķina kopējo nodokļa prognozi nākamajam taksācijas periodam.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438)

3. Pašvaldības nodokli prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam.

4. Nodokļa prognozes aprēķinā pašvaldības ņem vērā to rīcībā esošos datus par nodokļa objektiem uz taksācijas perioda 1.jūniju.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438)

5. Valsts zemes dienests 10 darbdienu laikā pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas perioda 22.jūnijam aprēķina katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozēto kadastrālo vērtību pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz taksācijas perioda 1.jūniju un nosūta katrai pašvaldībai šādu informāciju par katru nekustamā īpašuma objektu un zemes vienības daļu:

5.1. kadastra apzīmējums;

5.2. apjoma rādītājs, kas izmantots kadastrālās vērtības aprēķinā, un tā mērvienība;

5.3. adrese, ja nekustamā īpašuma objekts ir adresācijas objekts;

5.4. prognozētā kadastrālā vērtība;

5.5. jaunaudzes platība zemes vienībā (kvadrātmetros).

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438)

6. Pašvaldība, neņemot vērā nodokļa likmi, kas noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam:

6.1. zemei un ēkām (izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nodokļa objektiem (turpmāk – mājokļi)), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

6.2. inženierbūvēm, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

6.3. mājokļiem, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 0,2 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

6.4. nepiemērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 3.1 daļā noteikto minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu katram maksātājam attiecīgajā pašvaldībā.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438; MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.304)

7. Prognozētā nodokļa apjomu pašvaldība samazina:

7.1. par 100 % no maksātnespējīgiem komersantiem un maksātnespējīgām fiziskām personām aprēķinātās nodokļa summas, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

7.2. par 100 % no privatizējamiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas, ja privatizējamiem komersantiem ir nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem;

7.3. par 80 % no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

7.4. par 50 % no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

7.5. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

7.6. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem maznodrošinātajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

7.7. par 50 % no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem).

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190)

8. Saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu aprēķināto nodokļa ieņēmumu prognozi, kas samazināta atbilstoši šo noteikumu 7.punktam, pašvaldība koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,8.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.190 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190)

10. Šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju pašvaldība norāda veidlapā (1.pielikums) un līdz taksācijas perioda 7.augustam iesniedz Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438; MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190)

11. Ja līdz taksācijas perioda 7.augustam (pasta zīmogs) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu ministrijā šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, Finanšu ministrija pieprasa attiecīgās ziņas Valsts zemes dienestam un aprēķina pašvaldībai prognozēto nodokļa apjomu saskaņā ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām, neņemot vērā šo noteikumu 7.punktā minētos samazinājumus.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438; MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.304)

12. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma iesniedz Finanšu ministrijā šādas ziņas par attiecīgo pašvaldību:

12.1. zemes vienību prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

12.2. to ēku prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma, kuru galvenā lietošanas veida kods ir 1110, 1121, 1122 vai 1130;

12.3. ēku (izņemot šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētās ēkas) prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

12.4. inženierbūvju prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma.

13. Pašvaldība norāda veidlapās un līdz taksācijas perioda 7.augustam iesniedz Finanšu ministrijā:

13.1. informāciju par taksācijas periodā piemēroto atvieglojumu summu trūcīgajām personām (šo noteikumu 7.5.apakšpunkta izpratnē) un maznodrošinātajām personām (šo noteikumu 7.6.apakšpunkta izpratnē) (2.pielikums);

13.2. informāciju par taksācijas periodā aprēķināto mājokļa nodokli, informāciju par to personu skaitu, kurām taksācijas periodā piemērots likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 3.1 daļā noteiktais minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (katram maksātājam katrā pašvaldībā), kā arī informāciju par kopējo nodokļa summas palielinājumu, kas radies, piemērojot minimālo nodokļa maksājumu (3.pielikums);

13.3. informāciju par taksācijas periodā piemēroto atvieglojumu summu personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (šo noteikumu 7.7.apakšpunkta izpratnē) (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438; MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.190)

14. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 12.augustam apkopo pašvaldības iesniegto un saskaņoto nodokļa prognozi un, ja nepieciešams, pieprasa pašvaldībai informāciju par nodokļa prognozes aprēķinu un Valsts zemes dienestam šo noteikumu 12.punktā minēto papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.438)

15. Ja pēc šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas Finanšu ministrija konstatē, ka pašvaldības aprēķinātā nodokļa ieņēmumu prognoze nākamajam taksācijas periodam ir nepamatoti samazināta un šīs kļūdas apmērs pārsniedz 10 % no aprēķinātās nodokļa prognozes, Finanšu ministrija nodokļa prognozi aprēķina atbilstoši šo noteikumu 11.punktā minētajam nosacījumam.

16. Visām pašvaldībām līdz 2011.gada 22.jūnijam tiek nodrošināta programmatūras precizēšana nodokļa prognozes aprēķinam, bet līdz 2011.gada 1.novembrim – nodokļa aprēķinam, izmantojot telpu grupu kadastrālās vērtības.

(MK 07.06.2011. noteikumu Nr.438 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

1.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802

(Pielikums MK 16.06.2015. noteikumu Nr.304 redakcijā)

 izziņa
 

(pašvaldības nosaukums)

 

par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 20___. gadam (euro)


Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze

par zemi

par ēkām

par inženierbūvēm

par mājokļiem

kopā

 

    

Pašvaldības domes priekšsēdētājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

    

(datums)

 
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802

(Pielikums MK 09.04.2013. noteikumu Nr.190 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.557)

__________________________________ izziņa
(pašvaldības nosaukums)

par 20___.gadā piemēroto atvieglojumu summu par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi trūcīgajām personām un maznodrošinātajām personām (euro)

Piemērotā atvieglojumu summa par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi

trūcīgajām personām

maznodrošinātajām personām

kopā

   
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

____________________
          (datums)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.557)

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802

(Pielikums MK 09.04.2013. noteikumu Nr.190 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.557)

__________________________________ izziņa
(pašvaldības nosaukums)

par 20___.gadā piemēroto atvieglojumu summu par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (euro)

Piemērotā atvieglojumu summa par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi

Personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

____________________
             (datums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 802Pieņemts: 24.08.2010.Stājas spēkā: 08.09.2010.Zaudē spēku: 20.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 07.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
216191
{"selected":{"value":"20.06.2015","content":"<font class='s-1'>20.06.2015.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2015","iso_value":"2015\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2015.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2013","iso_value":"2013\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-11.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2011","iso_value":"2011\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2011.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2010","iso_value":"2010\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2010.-10.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)