Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.172

Rīgā 2002.gada 30.aprīlī (prot. Nr.18, 8.§)
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma
Par zinātnisko darbību31.3 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāmi, izvērtējami un finansējami valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projekti (turpmāk — projekts), kā arī sniedzami attiecīgi pārskati.

2. Noteikumi attiecināmi uz tiem pētījumiem, kurus pasūta ministrijas, kā arī citas centrālās valsts pārvaldes institūcijas, kas neatrodas ministriju pakļautībā vai pārraudzībā (turpmāk — institūcija).

3. Pētījumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem, kas minētajam mērķim iedalīti Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā (turpmāk — iedalītie līdzekļi). Ja pasūtījuma paredzamā līgumcena ir lielāka par 5000 latiem, pasūtījuma izpildītāju (turpmāk — izpildītājs) izvēlas atklātā konkursā saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. 

II. Finansējamie projekti

4. Iedalītie līdzekļi izmantojami tādu projektu finansēšanai, kas nepieciešami attiecīgās institūcijas uzdevumu sekmīgai risināšanai un kam paredzams praktisks lietojums attiecīgajā institūcijā vai tās kompetencē esošajās jomās.

5. Daļu no attiecīgajam projektam iedalītajiem līdzekļiem izpildītājs var izmantot pētījumiem nepieciešamo materiālu tulkošanai un pētījuma rezultātu noformēšanai (kopā līdz 20 %), kā arī telpu īrei un administratīvajām izmaksām.

6. Iedalītos līdzekļus aizliegts izmantot:

6.1. pētījumiem, kuru veikšana saskaņā ar attiecīgās institūcijas nolikumu ir tās darbinieku dienesta pienākums;

6.2. pētījumiem, pēc kuriem varētu būt tirgus pieprasījums (piemēram, tehnoloģijas, iekārtas, produkcija);

6.3. fundamentāliem zinātniskiem pētījumiem, kuriem nav konkrēta praktiska lietojuma;

6.4. informatīvo sistēmu ekspluatācijai un remontam. 

III. Pētījumu tēmu pieteikšana un izvērtēšana

7. Institūcija nosaka pētījumu tēmas un katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz (arī elektroniskā veidā) Izglītības un zinātnes ministrijā attiecīgo projektu sarakstu (prioritārā secībā) nākamajam gadam, pielikumā pievienojot katra projekta īsu aprakstu. Tajos iekļaujama šāda informācija:

7.1. informācija par pašreizējo situāciju ar pētījumu saistītajā nozarē Latvijā un institūcijā esošajām iestrādēm;

7.2. jautājumi, uz kuriem projekta pasūtītājs vēlas saņemt atbildes;

7.3. plānotie pētījuma rezultāti un to praktiskais lietojums;

7.4. kādiem valsts un attiecīgo nozaru vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem pētījums atbilst, ņemot vērā šo noteikumu 31.punktā minētajos valsts attīstības politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus;

7.5. vai pētījums veicinās starpnozaru problēmu risināšanu.

8. Izglītības un zinātnes ministrija pārbauda un reģistrē šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus. Ja kāds no tiem neatbilst noteiktajām prasībām, dokumentus nosūta atpakaļ iesniedzējam. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas institūcija ir tiesīga divu nedēļu laikā atkārtoti iesniegt minētos dokumentus.

9. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē šo noteikumu 7.punktā minētajos dokumentos iekļauto informāciju un, ņemot vērā izvērtējuma un iepriekšējā gadā veikto pētījumu rezultātus, kā arī atbilstību šo noteikumu prasībām un iedalīto līdzekļu kopējo apmēru, sagatavo finansējuma sadalījuma projektu pa nozarēm (institūcijām) attiecīgajam gadam. Finansējuma sadalījuma noteikšanā piemērojamo kritēriju īpatsvaru nosaka valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu finansējuma sadalījuma komisija (turpmāk — projektu finansējuma sadalījuma komisija).

10. Institūciju plānoto pētījumu projektu finansējumu Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo ar projektu finansējuma sadalījuma komisiju. Komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katras iesaistītās institūcijas, kā arī Valsts kancelejas pārstāvis. Komisijas darbību regulē izglītības un zinātnes ministra apstiprināts nolikums.

11. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par projektu finansēšanu pa nozarēm.

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto rīkojuma projektu, projektu finansējuma sadalījuma komisijas darba protokolu, kopsavilkumu par iepriekšējā gadā finansētajiem projektiem un informāciju par institūciju attiecīgajā gadā plānotajiem pētījumiem Izglītības un zinātnes ministrija noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā. 

IV. Projektu finansēšana

13. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētā rīkojuma izdošanas institūcija izsludina konkursus, publicējot pētījumu tēmas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Izpildītāju izvēlas iepirkuma komisija saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu. Iepirkuma komisijas darbā institūcija pieaicina Latvijas Zinātnes padomes deleģētus ekspertus. Iepirkuma komisija izvērtē konkursam iesniegtos projektu piedāvājumus saskaņā ar institūcijas noteiktajiem kritērijiem, kas ietverti konkursa nolikumā, kā arī ņemot vērā piedāvājumu zinātniskās ekspertīzes rezultātus.

14. Konkursam iesniegto projektu piedāvājumu zinātnisko ekspertīzi veic institūcijas pieaicinātie Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Datus par veiktajām zinātniskajām ekspertīzēm attiecīgā institūcija iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Zinātnisko ekspertīzi veic, ņemot vērā šādus kritērijus:

14.1. projekta vadītāja un citu pētījuma veicēju zinātnisko kvalifikāciju;

14.2. potenciālo izpildītāju zinātniskā darba pieredzi un iepriekšējā zinātniskā devuma kvalitāti attiecīgajā jomā;

14.3. piedāvātā risinājuma metodisko līmeni un pētījuma materiāltehnisko nodrošinājumu;

14.4. plānoto rezultātu paredzamo konkrēto ieguldījumu atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem;

14.5. pētījuma kvalitatīvas un savlaicīgas izpildes ticamību darba uzdevumā noteiktajā apjomā un termiņā.

15. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu. Attiecīgā institūcija 10 darbdienu laikā slēdz ar izraudzīto izpildītāju līgumu par valsts pārvaldes institūcijas pasūtītā pētījuma veikšanu (1.pielikums). Vienu noslēgtā līguma eksemplāru institūcija iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.

16. Pētījuma veicēju sarakstā iekļaujami visi pētījumā iesaistītie pētījuma veicēji, pilnīgi un precīzi sniedzot līguma pielikumos pieprasītās ziņas par tiem.

17. Projekta līgumcenu nosaka, ņemot vērā veicamā pētījuma apjomu, pētījuma veicēju skaitu, nepieciešamo darba laiku un samaksas normas atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī. Līgumcenas kalkulācijā precīzi norāda visus izdevumu posteņus.

18. Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 15.punktā minēto līgumu, attiecīgās budžeta apakšprogrammas finansēšanas plāna ietvaros pārskaita atbilstošu naudas summu izpildītāja kontā.

19. Izpildītājs mēneša laikā pēc līguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.decembrim iesniedz institūcijā finansu pārskatu un pētījumu (pētījuma titullapa — 2.pielikums).

20. Ja izpildītāja vai pasūtītāja interešu ievērošanai vai citu apsvērumu dēļ atsevišķi pētījuma elementi uzskatāmi par konfidenciāliem (piemēram, lai nodrošinātu patentu pieteikšanas prioritāti), izpildītājs to attiecīgi norāda.

21. Institūcija ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20.decembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu, pētījuma pieņemšanas un nodošanas aktu (3.pielikums) un pētījuma finansu pārskatu (4.pielikums).

22. Institūcija ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15.janvārim sagatavo un iesniedz (arī elektroniskā veidā) Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par institūcijas iepriekšējā gadā pasūtīto pētījumu atbilstību tiesību aktos noteiktajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem un informāciju par izlietotajiem līdzekļiem, kā arī sniedz pētījumu rezultātu un konkrētā lietojuma izvērtējumu. Informāciju par veikto pētījumu rezultātiem ievieto institūcijas mājas lapā internetā. Īpašos gadījumos pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru minēto informāciju mājas lapā neievieto.

23. Izglītības un zinātnes ministrija organizē iepriekšējā gadā veikto pētījumu projektu rezultātu zinātnisko ekspertīzi, un to veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Viena un tā paša pētījuma projekta piedāvājuma un rezultātu ekspertīzi veic dažādi eksperti. Izglītības un zinātnes ministrija sedz šajā punktā un šo noteikumu 14.punktā minētās ekspertīzes kopējos izdevumus apmērā, kas nepārsniedz pusotru procentu no iedalītajiem līdzekļiem.

24. Kārtējā gadā veiktos pētījumus Izglītības un zinātnes ministrija līdz nākamā gada 1.martam nosūta Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai. Šo noteikumu 15.punktā minēto līgumu un pētījuma finansu pārskatu Izglītības un zinātnes ministrija glabā piecus gadus.

25. Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu decembrī publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to projektu sarakstu, kuri finansēti no iedalītajiem līdzekļiem. 

V. Rezerves līdzekļi

26. Izglītības un zinātnes ministrija daļu no iedalītajiem līdzekļiem (līdz 10 %) paredz svarīgu un neatliekamu projektu, kā arī to projektu finansēšanai, kuru īstenošana objektīvu iemeslu dēļ ir aizkavējusies (turpmāk — rezerves līdzekļi).

27. Pieteikties uz rezerves līdzekļiem un saņemt tos var jebkura institūcija.

28. To projektu tēmas, kuru īstenošanai nepieciešami rezerves līdzekļi, piesakāmas līdz kārtējā gada 1.oktobrim šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

29. Lēmumu par rezerves līdzekļu piešķiršanu attiecīgajam projektam pieņem Izglītības un zinātnes ministrija pēc saskaņošanas ar projektu finansējuma sadalījuma komisiju. 

VI. Projektu izpildes kontrole

30. Institūcija ir atbildīga par pasūtīto pētījumu atbilstību tiesību aktos noteiktajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem, līgumos noteikto prasību izpildi un projektu rezultātu konkrēto lietojumu, kā arī par to, lai netiktu pārsniegts apstiprinātā finansējuma apmērs un tiktu finansētas tikai šajos noteikumos noteiktā kārtībā pieteiktās un izvērtētās pētījumu tēmas. Ja pētījuma projekts neatbilst šajos noteikumos paredzētajām prasībām, institūcija nodrošina nelietderīgi izmantoto līdzekļu atmaksu valsts budžetā. Institūcija pieņem pētījumus, organizē to rezultātu apspriešanu, kā arī sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju.

31. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē institūciju iesniegto informāciju un sagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā šo noteikumu 12.punktā minēto kopsavilkumu par iepriekšējā gadā finansētajiem projektiem. Kopsavilkumā norāda galvenos sasniegtos rezultātus, izlietotos līdzekļus, kā arī salīdzina un novērtē institūciju pasūtīto pētījumu atbilstību Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību, Nacionālajā attīstības plānā, institūciju darbības stratēģijās un citos valsts attīstības politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem valsts un attiecīgo nozaru vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem.

32. Institūcija un attiecīgās kontroles institūcijas ir tiesīgas pieprasīt visus ar projektu saistītos grāmatvedības dokumentus un citus dokumentus.

33. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, lai nepieciešamā dokumentācija būtu sakārtota un pieejama institūcijai un kontroles institūcijām.

34. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Izglītības un zinātnes ministrija. Ja šie noteikumi ir pārkāpti, attiecīgo līgumu var lauzt, un neizmantotos līdzekļus ieskaita rezerves fondā. 

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 25.06.2002. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumus Nr.77 “Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 64./65.nr.).

36. Valsts pārvaldes institūciju pasūtītajiem pētījumiem 2002.gadā piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumi Nr.77 “Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
1. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr.172

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
2. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr.172
Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītais pētījums

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
3. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr.172

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 
4. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr.172

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 172Pieņemts: 30.04.2002.Stājas spēkā: 08.05.2002.Zaudē spēku: 19.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.05.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
61802
{"selected":{"value":"29.06.2002","content":"<font class='s-1'>29.06.2002.-18.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2002","iso_value":"2002\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2002.-18.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2002","iso_value":"2002\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2002.-28.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2002
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)