Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.164

Rīgā 2002.gada 23.aprīlī (prot. Nr.17 6.§)
Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar naftas, naftas produktu vai dabasgāzes (turpmāk — vielas) pārvadei un transportēšanai ārpus uzņēmuma teritorijas paredzētajiem metāla vai stiklšķiedras epoksīda materiāla cauruļvadiem un papildiekārtām, kas projektētas īpaši šiem cauruļvadiem (turpmāk — maģistrālie cauruļvadi), kā arī maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz cauruļvadiem, kuros tiek transportēta dabasgāze ar maksimāli pieļaujamo darba spiedienu, kas ir mazāks par 16 bāriem.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

3. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1043 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk − piemērojamie standarti).

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

5. Maģistrālo cauruļvadu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — inspicēšanas institūcija), ja tā:

5.1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šo noteikumu prasībām;

5.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1043 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas novērtējis inspicēšanas institūcijas kompetenci, novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

II. Vispārīgās prasības maģistrālo cauruļvadu lietošanai

7. Maģistrālo cauruļvadu atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu, citu normatīvo aktu, piemērojamo standartu un lietošanas dokumentācijas prasībām nodrošina maģistrālo cauruļvadu valdītāji.

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

8. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764.)

9. Katram maģistrālajam cauruļvadam nepieciešama tehniskā pase valsts valodā (pielikums). Pasi konkrētajam maģistrālajam cauruļvadam izsniedz inspicēšanas institūcija, reģistrējot maģistrālo cauruļvadu bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

10. Maģistrālā cauruļvada valdītājs pievieno tehniskajai pasei šādus dokumentus valsts valodā (turpmāk — lietošanas dokumentācija):

10.1. maģistrālā cauruļvada lietošanas uzsākšanas un lietošanas pārtraukšanas instrukciju;

10.2. maģistrālā cauruļvada lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

10.3. plānus par rīcību ārkārtējās situācijās maģistrālā cauruļvada bojājumu likvidēšanai un citu negadījumu novēršanai;

10.4. paaugstinātas bīstamības darbu sarakstu, kuru izpildei nepieciešams saņemt speciālu darbu veikšanas norīkojumu (atļauju).

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043)

11. Maģistrālā cauruļvada valdītājam aizliegts uzsākt cauruļvada lietošanu, ja cauruļvadam nav normatīvajā aktā par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā izsniegta atbilstības apliecinājuma vai tehniskās pases un lietošanas dokumentācijas.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043)

12. Nododot vai iznomājot maģistrālo cauruļvadu citam valdītājam, nodod arī tā tehnisko pasi un lietošanas dokumentāciju.

13. Pirms transportējamās vielas ievadīšanas maģistrālajā cauruļvadā maģistrālā cauruļvada valdītājs nodrošina:

13.1. maģistrālā cauruļvada mehānisko komplektēšanu un gatavību ekspluatācijai;

13.2. funkcionālo un stiprības pārbaužu veikšanu un apstiprināšanu;

13.3. nepieciešamo drošības sistēmu sagatavošanu un gatavību darbam;

13.4. maģistrālā cauruļvada komunikāciju sistēmu gatavību darbam;

13.5. maģistrālā cauruļvada nodošanu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13.6. nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšanu par maģistrālā cauruļvada lietošanas uzsākšanu un lietošanu;

13.7. šo noteikumu 10.3.apakšpunktā noteikto plānu izstrādāšanu.

14. Maģistrālā cauruļvada valdītājam ir šādi pienākumi:

14.1. norīkot speciālistu, kas ir atbildīgs par maģistrālā cauruļvada tehnisko stāvokli, drošu lietošanu, tehnisko apkopi un uzraudzību (turpmāk — atbildīgais speciālists);

14.2. norīkot personālu, kas darbina vielu transportēšanas (pārvades) iekārtas (turpmāk — apkalpojošais personāls), kā arī pārējo personālu. Apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un ir apmācīts darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā vielu transportēšanas (pārvades) iekārtas konstrukciju un lietošanas apstākļus;

14.3. ņemot vērā lietošanas dokumentāciju, darba vides, ārējo riska faktoru un transportējamo vielu īpašības, kā arī maģistrālā cauruļvada lietošanas apstākļus, nodrošināt attiecīgo instrukciju izstrādi apkalpojošā personāla pienākumu veikšanai (turpmāk — darba instrukcija), darba instrukciju apstiprināšanu un, ja nepieciešams, precizēšanu un papildināšanu, kā arī nodrošināt apkalpojošo personālu ar minētajām instrukcijām;

14.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto norīkojumu (atļauju) izsniegšanu paaugstinātas bīstamības darbiem;

14.5. nodrošināt šajos noteikumos noteiktās maģistrālā cauruļvada un tā tehnoloģiskā aprīkojuma (piemēram, noplūdes signalizācijas, katodaizsardzības, iezemēšanas iekārtu) pārbaudes. Minētās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā;

14.6. nodrošināt maģistrālā cauruļvada tehniskās pases, lietošanas dokumentācijas un darba instrukciju glabāšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu uzraudzības iestāžu amatpersonām un inspicēšanas institūcijas pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.7. kopā ar maģistrālā cauruļvada tehnisko pasi un lietošanas dokumentāciju uzglabāt maģistrālā cauruļvada projektu un tehnisko dokumentāciju, kas saistīta ar cauruļvada izbūvi un nodošanu ekspluatācijā un kurā norādīta cauruļvada izvietojuma un tehnoloģiskā shēma, aprīkojuma, vadības ierīču un slēgierīču izvietojums;

14.8. nodrošināt cauruļvada iezīmēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par drošības aizsargjoslām ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm;

14.9. ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram un citām normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši saistībā ar maģistrālā cauruļvada lietošanu, kā arī iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā plānus rīcībai ārkārtējās situācijās.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043; MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764; MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

15. Atbildīgais speciālists izstrādā un periodiski aktualizē darba instrukcijas. Darba instrukcijā norāda maģistrālā cauruļvada lietošanas uzsākšanas, pārtraukšanas un normālas lietošanas kārtību. Darba instrukcijā nosaka:

15.1. apkalpojošā personāla pienākumu un atbildības sadalījumu;

15.2. nepieciešamos drošības pasākumus;

15.3. mijiedarbību ar citām cauruļvadu sistēmām un būvēm;

15.4. atsauces uz piemērotajām normatīvo aktu un instrukciju prasībām.

16. Atbildīgais speciālists izstrādā un periodiski aktualizē plānus par rīcību ārkārtējās situācijās. Minētajos plānos nosaka maģistrālā cauruļvada bojājumu un negadījumu likvidēšanas kārtību, kā arī prasības personālam un iekārtām, kuras tiek izmantotas maģistrālā cauruļvada bojājumu lokalizēšanā un novēršanā.

17. Atbildīgais speciālists nodrošina:

17.1. ne retāk kā reizi gadā — plāna pārbaudi rīcībai ārkārtējās situācijās, simulējot maģistrālā cauruļvada bojājumus un ārkārtējas situācijas;

17.2. apkalpojošā personāla iepazīstināšanu ar attiecīgo instrukciju un plānu rīcībai ārkārtējās situācijās;

17.3. norīkojumu (atļauju) izsniegšanu darbiniekiem paaugstinātas bīstamības darbiem.

18. Atbildīgais speciālists maģistrālā cauruļvada lietošanas laikā nodrošina nepieciešamās informācijas apmaiņu un sadarbību ar:

18.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un citiem attiecīgajiem dienestiem;

18.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts vides die­nestu un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem maģistrālā cauruļvada un tā lietošanas kontroles dienestiem;

18.3. citu cauruļvadu valdītājiem, kuru cauruļvadi ir pievienoti attiecīgajam maģistrālajam cauruļvadam, šķērso to vai atrodas tiešā tuvumā;

18.4. zemes īpašniekiem un nomniekiem, kuru zemi šķērso maģistrālais cauruļvads;

18.5. iedzīvotājiem, kuri dzīvo vai tiek nodarbināti maģistrālā cauruļvada tuvumā;

18.6. jebkuru trešo personu, kuras rīcība var ietekmēt vai ietekmē maģistrālā cauruļvada lietošanu.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764; MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

19. Atbildīgajam speciālistam maģistrālā cauruļvada lietošanā un tehniskajā apkopē ir šādi pienākumi:

19.1. nodrošināt lietošanas dokumentācijai atbilstošu maģistrālā cauruļvada un tā aprīkojuma tehnisko stāvokli;

19.2. nodrošināt apkalpojošā personāla attiecīgu kvalifikāciju, kā arī personāla darba aizsardzības instruktāžu darba vietās, kā arī ārkārtas un atkārtotās zināšanu pārbaudes par maģistrālā cauruļvada drošu darbību;

19.3. nodrošināt maģistrālā cauruļvada sagatavošanu šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām pārbaudēm un piedalīties to veikšanā;

19.4. ja konstatēti būtiski (bīstami) defekti vai instrukciju pārkāpumi darbā ar maģistrālo cauruļvadu, nodrošināt atklāto trūkumu novēršanu;

19.5. pārtraukt maģistrālā cauruļvada darbību šādos gadījumos:

19.5.1. maģistrālajam cauruļvadam ir konstatēta sūce vai citi bojājumi, kas apdraud vai var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi;

19.5.2. maģistrālajam cauruļvadam paredzētajos termiņos nav veiktas šo noteikumu V nodaļā noteiktās pārbaudes.

20. Maģistrālā cauruļvada valdītājs vai atbildīgais speciālists nekavējoties ziņo:

20.1. par jebkuru transportējamās vielas noplūdi, kas piesārņo vidi, apdraud dzeramā ūdens apgādi un gruntsūdeņus, — attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei;

20.2. par jebkuru maģistrālā cauruļvada bojājumu vai neatbilstošu ekspluatāciju, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, — Patērētāju tiesību aizsardzības centram;

20.3. ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība, — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764; MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

21. Maģistrālā cauruļvada valdītājs vai atbildīgais speciālists ir atbildīgs par tehniskās apkopes un uzraudzības laikā atklāto bojājumu novēršanu, kā arī, ja konstatēta šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētā noplūde, visu iespējamo pasākumu veikšanu, lai likvidētu noplūdes sekas un novērstu tās atkārtošanos (piemēram, noplūdušo vielu tūlītēja savākšana un to turpmākās izplatīšanās ierobežošana, maģistrālā cauruļvada ārpuskārtas pārbaužu veikšana atbilstoši šo noteikumu 49.punktam).

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

22. Apkalpojošajam personālam ir šādi pienākumi:

22.1. ievērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darbā ar maģistrālo cauruļvadu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un darba instrukcijām, kā arī atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem;

22.2. ziņot atbildīgajam speciālistam, ja maģistrālā cauruļvada tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un apdraud vai var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi.

III. Drošības prasības maģistrālā cauruļvada lietošanai

23. Piepildot maģistrālo cauruļvadu ar transportējamo vielu, kontrolē uzpildīšanas normu ievērošanu un seko, lai spiediens nepārsniedz pieļaujamās normas.

24. Maģistrālajos cauruļvados, pa kuriem transportē vielu, kas satur šķidro fāzi, nodrošina pretspiedienu, kas novērš hidrauliskos triecienus cauruļvada piepildīšanas laikā.

25. Transportējamās vielas iepildīšanas laikā saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām periodiski pārbauda, vai maģistrālajā cauruļvadā nav radusies sūce.

26. Piepildot vai atbrīvojot (iztukšojot) maģistrālo cauruļvadu, kā arī transportējot pa to vielas, valdītājs nodrošina vides aizsardzības, ugunsdrošības un tehniskās uzraudzības prasību ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar attiecīgajām vielām.

27. Cauruļvada tehniskā stāvokļa uzraudzību un nepieciešamās informācijas iegūšanu nodrošina atbilstoši maģistrālā cauruļvada tehniskās apkopes un uzraudzības instrukcijām, lai varētu novērtēt maģistrālā cauruļvada drošību, mehānisko veselumu un stabilitāti. Sagatavojot instrukciju, ņem vērā šādus apstākļus:

27.1. maģistrālā cauruļvada konstrukcija;

27.2. maģistrālā cauruļvada izbūves apstākļi;

27.3. iepriekšējo pārbaužu rezultāti;

27.4. maģistrālā cauruļvada stāvokļa iespējama pasliktināšanās;

27.5. nelabvēlīga vides ietekme;

27.6. pārbaužu intervāli.

28. Maģistrālā cauruļvada lietošanas instrukcija un darba instrukcija attiecas uz visu maģistrālā cauruļvada tehnisko apkopi un uzturēšanu, ugunsdzēsības tehniku un citu drošības aprīkojumu, uz piebraucamajiem ceļiem, ēkām, aizsardzības nožogojumiem un barjerām, kā arī uz cauruļvadu, tā sastāvdaļām un tajā esošo transportējamo vielu noteikšanu un informatīvajiem brīdinājumiem. Īpašu uzmanību pievērš maģistrālā cauruļvada aizsardzības un drošības aprīkojumam.

29. Maģistrālā cauruļvada valdītāja noteiktajos termiņos vizuāli novērtē visu maģistrālā cauruļvada trasi, lai konstatētu iespējamos bojājumus, kas var ietekmēt drošu un nekaitīgu cauruļvada lietošanu. Novērtēšanas rezultātus dokumentē un uzglabā.

30. Veicot maģistrālā cauruļvada trases vizuāla novērtēšanu, pārbauda trases atzīmes, lai nodrošinātu skaidru trases noteikšanu, un izvērtē, vai:

30.1. maģistrālā cauruļvada virszemes daļās nav bojājumu vai sūču;

30.2. nav notikusi trešo personu nesankcionēta darbība;

30.3. nav mainīts zemes izmantošanas mērķis;

30.4. nav paaugstinājusies ugunsbīstamība;

30.5. netiek veikti zemes rakšanas vai izrakteņu ieguves darbi;

30.6. nav konstatēti zemes nogruvumi;

30.7. maģistrālo cauruļvadu neapdraud dabas stihija, plūdi un sagāzti koki.

31. Maģistrālā cauruļvada lietošanas laikā periodiski kontrolē šādus drošas lietošanas faktorus:

31.1. maģistrālā cauruļvada pretkorozijas aizsardzības stāvokli, kā arī citus faktorus, kas ietekmē tehnisko stāvokli (piemēram, vides ietekme, vibrācija);

31.2. maģistrālā cauruļvada transportējamās vielas sūces konstatēšanas sistēmu, kuras pārbaudes rezultātus uzglabā atbildīgais speciālists;

31.3. virszemes maģistrālā cauruļvada posmus un to balstus, lai konstatētu to korozijas stāvokli, mehānisko veselumu un stabilitāti, kā arī plaisas betona konstrukcijās;

31.4. maģistrālā cauruļvada vārstus un noslēgierīces, lai noteiktu to funkcionēšanas spēju;

31.5. aizsardzības ierīču stāvokli, atbilstību attiecīgajiem parametriem, uzstādīšanas pareizību un funkcionēšanas spēju.

32. Ja pārbaudes laikā konstatē defektus vai bojājumus, tos reģistrē un:

32.1. kontrolē transportējamās vielas spiedienu maģistrālajā cauruļvadā, un, ja iespējams, transportējamās vielas spiedienu samazina;

32.2. novērtē bojājumus atbilstoši šo noteikumu 33.punktam;

32.3. veic bojājumu uzraudzību.

33. Bojājumus novērtē, konstatē to bīstamības pakāpi un, ja nepieciešams, veic attiecīgus preventīvos pasākumus (piemēram, samazina spiedienu, remontē). Novērtēšanā ietver:

33.1. testu un mērījumu datu, bojājumu atrašanās vietas un tuvāko elementu (piemēram, metināto savienojumu) novērtējumu;

33.2. apstiprinātā projekta un izstrādājumu specifikāciju novērtējumu;

33.3. maģistrālā cauruļvada materiālu fizikālo un ķīmisko īpašību novērtējumu;

33.4. bojājuma esošā un prognozējamā stāvokļa novērtējumu;

33.5. maģistrālā cauruļvada darbināšanas radīto slodžu un vides ietekmes uz bojājumu analīzi;

33.6. bojājuma radīto iespējamo seku novērtējumu.

IV. Maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope, remonts un rekonstrukcija

34. Maģistrālā cauruļvada valdītājs ir tiesīgs izvēlēties tādus cauruļvada tehniskās apkopes, remonta un rekonstrukcijas paņēmienus, kas nodrošina drošu, ekonomiski izdevīgu un nepārtrauktu transportējamās vielas piegādi (pārvadi).

35. Nomainot maģistrālā cauruļvada pamatelementus, metinot elementus, kuru robežvērtības ir izmantotas cauruļvada stiprības aprēķinos, vai līmējot stiklšķiedras epoksīda caurules (turpmāk — remonts), kā arī mainot cauruļvada konstrukciju vai darba parametrus (turpmāk — rekonstrukcija), maģistrālā cauruļvada valdītājs ievēro šajā nodaļā un, kur tas ir iespējams, attiecīgajos piemērojamos standartos noteiktās prasības.

36. Maģistrālā cauruļvada neizjaucamos savienojumus metina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificēti metinātāji saskaņā ar piemērojamos standartos noteiktajām procedūrām.

37. Maģistrālā cauruļvada stiklšķiedras epoksīda caurules līmē speciālisti, kuru kompetence attiecīgo procedūru veikšanā ir apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043)

38. Maģistrālā cauruļvada elementus un metinātos savienojumus saskaņā ar piemērojamiem standartiem pārbauda ar nesagraujošās kontroles metodēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas laboratorijas.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043)

39. Maģistrālā cauruļvada remontu vai rekonstrukciju atļauts sākt tikai pēc tam, kad valdītājs vai būvuzņēmējs ir izsniedzis šo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteikto rakstisko norīkojumu (atļauju). Ja attiecīgos darbus veic būvuzņēmējs, valdītājs izsniedz būvuzņēmējam darbu veikšanas atļauju.

40. Veicot maģistrālā cauruļvada remontu vai rekonstrukciju, ņem vērā šādus faktorus:

40.1. transportējamās vielas bīstamība;

40.2. veicamo darbu ilgums;

40.3. cauruļvada materiālu iespējamā reakcija;

40.4. saistīto ventilācijas, drenāžas un cauruļvadu sistēmu aprīkojuma atvienošanas nepieciešamība.

41. Izvērtējot maģistrālā cauruļvada vēdināšanas un vielas sadedzināšanas iespējas, ņem vērā šādus riskus:

41.1. gāzu toksiskie un citi kaitīgie efekti;

41.2. vielas tvaiku un gaisa maisījuma aizdegšanās vai sprādziena iespēja saskarē ar nejaušām strāvām, statisko elektrību vai citiem potenciāliem aizdegšanās avotiem;

41.3. trokšņa līmeņa ierobežojumi;

41.4. hidrātu veidošanās;

41.5. vārstu aizsalšana;

41.6. trausluma efekts metāla cauruļvadiem.

42. Atbrīvojot (iztukšojot) maģistrālo cauruļvadu no transportējamās vielas, lieto inerto gāzi vai ūdeni un ņem vērā šādus riskus:

42.1. inerto gāzu smacējošie efekti;

42.2. pārspiediena efekts;

42.3. nosēdumi, kas paliek vārstu dobumos;

42.4. transportējamās vielas un piesārņotā ūdens izvadīšana;

42.5. peldspējas efekti, lietojot gāzi šķidruma izvadīšanai;

42.6. kompresijas efekti, kas attiecas uz vielas tvaiku aizdegšanos;

42.7. vielas aizdegšanās iespēja paaugstinātā spiedienā.

43. Plānojot maģistrālā cauruļvada skalošanu, ņem vērā šādus riskus:

43.1. skalošanā radītās gāzes smacējošie efekti;

43.2. viegli uzliesmojošu vai toksisku šķidrumu nokļūšana vidē;

43.3. aizdegšanās, vielas savietojamība vai korozijas apstākļu veicināšana, kad cauruļvadā tiks ievadīta atpakaļ sākotnējā viela.

44. Veicot maģistrālā cauruļvada remontu vai rekonstrukciju ar atklātu uguni vai paaugstinātā temperatūrā, ņem vērā šādus riskus:

44.1. iespējamās fizikālās un ķīmiskās reakcijas, arī transportējamās vielas un tās nogulšņu spēja aizdegties;

44.2. cauruļu materiāls, tips, parametri, sieniņu biezums vietā, kur veic darbus ar atklātu uguni vai paaugstinātā temperatūrā;

44.3. cauruļvada un metinājuma vietu iespējamā korozija.

45. Maģistrālā cauruļvada remontu un rekonstrukciju veic saskaņā ar cauruļvada valdītāja apstiprinātu tehnoloģiju, kura atbilst piemērojamo standartu prasībām. Tehnoloģijā paredz:

45.1. prasības izpildāmo darbu kvalitātei un drošībai;

45.2. prasības izpildāmo darbu novērtēšanai — hidrauliskā pārbaude, nesagraujošā kontrole, katoda aizsardzības papildu mērījumi un citas pārbaudes;

45.3. prasības darbu dokumentēšanai;

45.4. prasības vides un iedzīvotāju aizsardzībai.

46. Visus datus par maģistrālā cauruļvada remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē. Valdītājs nodrošina šo dokumentu saglabāšanu maģistrālā cauruļvada lietošanas laikā.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

V. Maģistrālo cauruļvadu pārbaudes

47. Maģistrālā cauruļvada tehniskās pārbaudes pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic inspicēšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas un piemērojamo standartu prasībām.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

47.1 Maģistrālā cauruļvada pirmreizējo pārbaudi veic pirms maģistrālā cauruļvada reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā. Pirmreizējā pārbaude ietver:

47.1 1. maģistrālā cauruļvada lietošanas dokumentācijas pārbaudi, maģistrālā cauruļvada, tā sastāvdaļu un aprīkojuma (arī to izvietojuma) atbilstības pārbaudi tehnoloģiskajai shēmai;

47.1 2. cauruļvada virszemes daļas ārējo apskati.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.764 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

48. Maģistrālā cauruļvada kārtējās pārbaudes cauruļvada lietošanas laikā veic ne retāk kā reizi četros gados, pamatojoties uz cauruļvada valdītāja organizēto tehnisko analīžu, diagnostikas un testu rezultātiem. Kārtējā pārbaude ietver:

48.1. maģistrālā cauruļvada lietošanas dokumentācijas pārbaudi, maģistrālā cauruļvada, tā sastāvdaļu un aprīkojuma (arī to izvietojuma) atbilstības pārbaudi tehnoloģiskajai shēmai;

48.2. cauruļvada virszemes daļas ārējo apskati;

48.3. cauruļvada aprīkojuma un drošības ierīču funkcionālās darbības pārbaudi;

48.4. cauruļvada korpusa un savienojumu pārbaudes, ko veic, izmantojot nesagraujošās kontroles metodes;

48.5. cauruļu, veidgabalu un savienojumu fizikālo īpašību pārbaudi gadījumos, ja nav zināma materiāla marka vai ir aizdomas par materiāla stiprības parametru samazināšanos korozijas, pārslodzes un līdzīgu iemeslu dēļ;

48.6. cauruļvada un tā elementu iezemējuma testus;

48.7. sūkņu dzinēju elektroizolācijas testus;

48.8. cauruļvada hermētiskuma pārbaudi;

48.9. cauruļvadu izolācijas pārklājuma pārbaudi;

48.10. cauruļvadu katodu aizsardzības nodrošinājuma pārbaudi.

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

49. Maģistrālā cauruļvada ārpuskārtas pārbaude nepieciešama šādos gadījumos:

49.1. pēc maģistrālā cauruļvada remonta vai rekonstrukcijas;

49.2. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai vides inspektora pamatota pieprasījuma, ja ir ziņas par šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētajām transportējamās vielas noplūdēm;

49.3. pēc avārijām, kas var radīt draudus maģistrālā cauruļvada drošai ekspluatācijai.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043; MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764; MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

50. Ārpuskārtas pārbaudes apjomu atkarībā no remonta vai rekonstrukcijas darbu apjoma, kā arī šo noteikumu 49.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos nosaka inspicēšanas institūcija saskaņā ar attiecīgajos būvnormatīvos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām. Atkarībā no ārpuskārtas pārbaudes iemesla inspicēšanas institūcija izmanto to pārbaudes metodi, kura vismazāk ietekmē transportējamās vielas piegādi (pārvadi).

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

51. Maģistrālā cauruļvada valdītājs, organizējot cauruļvada tehniskās pārbaudes un testus, ievēro šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktās prasības.

52. Maģistrālā cauruļvada pārbaudes laikā inspicēšanas institūcija novērtē jebkādus bojājumus, kuri ietekmē cauruļvada konstrukcijas stiprību un cauruļvada hermētiskumu (piemēram, korozija, plaisas, sūces, atloka savienojumu skrūvju, balstu deformācijas), un:

52.1. atzīst cauruļvadu par nederīgu lietošanai, ja konstatētas plaisas un sūces, kuras rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai apkārtējai videi;

52.2. izvērtē attiecīgo defektu ietekmi uz konstrukcijas spēju izturēt tai paredzētās slodzes, ja konstatēta korozija un citi defekti. Ja nepieciešams, veic cauruļvada hidraulisko vai pneimatisko pārbaudi saskaņā ar šiem noteikumiem un piemērojamiem standartiem.

53. Pēc maģistrālā cauruļvada remonta, ja tas ir tieši saistīts ar cauruļvada stiprību, kā arī šo noteikumu 52.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos maģistrālā cauruļvada valdītājs organizē izremontētā cauruļvada posma hidraulisko pārbaudi un pieaicina inspicēšanas institūciju. Ņemot vērā cauruļvada lietošanas apstākļus, novietojumu un transportējamās vielas īpašības, valdītājam ir tiesības hidraulisko pārbaudi aizstāt ar pneimatisko pārbaudi, ja tiek ievēroti nepieciešamie drošības pasākumi.

54. Ja trešās personas prettiesiska rīcība izraisījusi maģistrālā cauruļvada bojājumus, cauruļvada remontu veic atbilstoši šo noteikumu 45.punktā noteiktajai tehnoloģijai un nepiemēro šo noteikumu 49.1.apakšpunktā un 53.punktā minētās prasības.

55. Pirms maģistrālā cauruļvada hidrauliskās vai pneimatiskās pārbaudes maģistrālā cauruļvada valdītājs pārbaudāmo cauruļvada posmu atvieno no transportējamo vielu tehnoloģiskās sistēmas. Hidraulisko vai pneimatisko pārbaudi veic posmam, kas ir pilnībā nokomplektēts ar aprīkojumu, kurš paredzēts šī cauruļvada drošai darbībai.

56. Maģistrālā cauruļvada hidraulisko pārbaudi veic ar ūdeni vai citu šķidrumu, kas neiedarbojas kaitīgi uz cauruļvada materiālu un nav uzliesmojošs, toksisks vai oksidējošs. Pneimatiskās pārbaudes laikā bīstamās vielas tvaiku koncentrācija cauruļvadā nedrīkst pārsniegt 50 % no zemākās sprādzienbīstamības koncentrācijas robežvērtības, ja pārbaudē neizmanto inertu gāzi.

57. Ja pārbaudes laikā vides temperatūra ir zemāka par 5 oC, izmanto vielas, kuru sasalšanas temperatūra ir zemāka par attiecīgo vides temperatūru.

58. Maģistrālā cauruļvada hidraulisko un pneimatisko pārbaudi veic, izmantojot cauruļvada lietošanas dokumentācijā noteiktās metodes, ko saskaņo ar inspicēšanas institūciju. Ja cauruļvada lietošanas dokumentācijā nav noteiktas pārbaudes metodes, to veic saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

59. Maģistrālais cauruļvads ir izturējis hidraulisko pārbaudi, ja tās laikā nav konstatēta noplūde un spiediena samazinājums (ņem vērā temperatūras maiņu pārbaudes laikā). Maģistrālais cauruļvads ir izturējis pneimatisko pārbaudi, ja tās laikā, pārbaudot cauruļvadu visā tā garumā ar noplūdes indikatoršķīdumu, nav konstatēta noplūde un spiediena samazinājums nepārsniedz 0,2 % stundā. Spiediena samazinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = 100 (1 - [PbTs/PsTb]) x k, kur

P — spiediena samazinājums (%);

Pb — spiediens pārbaudes beigās (bar);

Ts — temperatūra pārbaudes sākumā (oC);

Ps — darba spiediens (bar);

Tb — temperatūra pārbaudes beigās (oC);

k — korekcijas koeficients (cauruļvadiem, kuru nominālais diametrs ir mazāks par 250 mm, k = 1, cauruļvadiem, kuru nominālais diametrs ir lielāks par 250 mm, k = 250/Dn (Dn — nominālais diametrs (mm)).

60. Ja maģistrālais cauruļvads ir dehermetizējies, to atzīst par lietošanai nederīgu. Tehnoloģiski saistīto cauruļvadu turpmāka lietošana pieļaujama, ja bojātais maģistrālais cauruļvads ir norobežots un neietekmē pārējo cauruļvadu darbību, ko apliecina inspicēšanas institūcija pēc ārpuskārtas pārbaudes veikšanas.

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

61. Ja inspicēšanas institūcija maģistrālā cauruļvada pārbaudē konstatē bojājumus vai pazīmes, kas liecina, ka cauruļvada izturība vai funkcionālā drošība ir samazināta, inspicēšanas institūcija izvērtē iespēju darbināt cauruļvadu, kuram attiecīgie parametri (piemēram, spiediens, temperatūra) ir zemāki par normu.

62. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē bīstamo iekārtu reģistrā datus par maģistrālo cauruļvadu un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz maģistrālā cauruļvada valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadu pēc pārbaudes dienas.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

63. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē, ka maģistrālais cauruļvads atbilst šo noteikumu un piemērojamo standartu prasībām, inspicēšanas institūcija izsniedz valdītājam bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi.

(Grozīts ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

64. Ja inspicēšanas institūcija maģistrālā cauruļvada pārbaudē konstatē tā neatbilstību šo noteikumu un piemērojamo standartu prasībām, maģistrālā cauruļvada valdītāja pienākums ir termiņā, kas saskaņots ar inspicēšanas institūciju, novērst neatbilstību un pieaicināt inspicēšanas institūciju atkārtotas pārbaudes veikšanai.

65. Ja maģistrālais cauruļvads pēc atkārtotās pārbaudes neatbilst šo noteikumu prasībām vai apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina cauruļvada valdītāju un paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī Valsts vides die­nestam, ja apdraudēta vide, un dienas laikā nosūta minētajām institūcijām pārbaudes protokola kopiju.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.764; MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.93)

VI. Minimālie kritēriji inspicēšanas institūcijām

(Nodaļa svītrota ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1043)

VI1. Maģistrālo cauruļvadu valsts uzraudzība un kontrole

(Nodaļa MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

73.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic maģistrālo cauruļvadu valsts uzraudzību un kontrolē, vai tie tiek lietoti atbilstoši šo noteikumu prasībām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot maģistrālo cauruļvadu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

73.1 1. administratīvi sodīt par maģistrālā cauruļvada tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

73.1 2. aizliegt lietot maģistrālo cauruļvadu, ja nav veikta tā tehniskā pārbaude šo noteikumu IV nodaļā minētajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

74. Maģistrālajiem cauruļvadiem, kuriem šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav tehniskās pases, kas atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, tā jāsastāda ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.jūnijam vai pirms cauruļvada pārreģistrācijas Valsts darba inspekcijā.

75. Ja maģistrālais cauruļvads šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir reģistrēts Valsts darba inspekcijā, valdītājs lieto maģistrālo cauruļvadu bez šo noteikumu 11.punktā minētā atbilstības apliecinājuma saņemšanas.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

75.1 Maģistrālo cauruļvadu pases, kas sastādītas līdz 2008.gada 1.oktobrim, ir derīgas, kamēr maģistrālais cauruļvads tiek lietots.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.764 redakcijā)

75.2 Ja maģistrālie cauruļvadi jau ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, to pases ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgā maģistrālā cauruļvada pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

(MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

76. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
Pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.164

(Pielikums MK 02.02.2010. noteikumu Nr.93 redakcijā)

Maģistrālā cauruļvada tehniskās pases paraugs

1.Bīstamās iekārtas nosaukumsMaģistrālais cauruļvads
2.Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 
3.Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 
4.Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 
5.Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 
6.Valdītāja adrese 
7.Maģistrālā cauruļvada sākuma un beigu daļas atrašanās vieta (adrese) 
8.Maģistrālā cauruļvada nodošana ekspluatācijā (datums) 
9.Maģistrālā cauruļvada galvenā būvuzņēmēja nosaukums/adrese 
10.Maģistrālā cauruļvada tips 
11.Maģistrālā cauruļvada garums (km) 
12.Maģistrālā cauruļvada nosacītais diametrs (mm) 
13.Maģistrālā cauruļvada maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar) 
14.Transportējamais produkts 
15.Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums 
16.Speciālie nosacījumi 
17.Cita informācija 
18.Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds 
19.Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 164Pieņemts: 23.04.2002.Stājas spēkā: 01.06.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 26.04.2002.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
61600
{"selected":{"value":"06.02.2010","content":"<font class='s-1'>06.02.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2010","iso_value":"2010\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2008","iso_value":"2008\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-05.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2004","iso_value":"2004\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2004.-26.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2002","iso_value":"2002\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2002.-27.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)