Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 26.§)
Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk - aģentūra) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kura izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, Epidemioloģiskās drošības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu sabiedrības veselības politikas īstenošanu valstī. Aģentūra savus uzdevumus un funkcijas veic atbilstoši pārvaldes līgumam, kuru ar aģentūras direktoru slēdz labklājības ministrs.

2. Aģentūra ir valsts institūcija, un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un aģentūras pilnu nosaukumu. Aģentūra ir no valsts budžeta finansēta institūcija, un tai ir konts Valsts kases norēķinu centrā.

3. Aģentūras sastāvā ir teritoriālās struktūrvienības - filiāles Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Tukumā, Valmierā un Ventspilī - un akreditētas laboratorijas. Filiāles un akreditētās laboratorijas darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina aģentūras direktors.

II. Aģentūras uzdevumi un funkcijas

4. Aģentūras galvenie uzdevumi ir:

4.1. uzraudzīt, pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības riska faktorus;

4.2. koordinēt sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanu;

4.3. noteikt efektīvas metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus, kā arī veicināt to ieviešanu.

5. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, aģentūra atbilstoši savai kompetencei veic šādas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas:

5.1. sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī publiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām sabiedrības veselības jautājumos;

5.2. apzina, izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, arī infekcijas un citu slimību izplatību, un iedzīvotāju veselības riska faktorus;

5.3. apzina sabiedrības veselības problēmas, sagatavo priekšlikumus politikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā un iesniedz tos Labklājības ministrijā;

5.4. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai sabiedrības veselības jautājumos;

5.5. izstrādā projektus un programmas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai un piedalās to īstenošanā, kā arī atbilstoši savai kompetencei nodrošina rīcības plāna izpildi sabiedrības veselības jomā;

5.6. piedalās sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vāc, apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar stratēģijas mērķu sasniegšanu;

5.7. apzina praktiskā darba problēmas sabiedrības veselības jomā un izstrādā vadlīnijas sabiedrības veselības prakses kvalitātes nodrošināšanai, kā arī izvērtē to ieviešanas efektivitāti;

5.8. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtē vides un iedzīvotāju veselības savstarpējo saistību un izstrādā priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanai;

5.9. koordinē un pārrauga Imunizācijas valsts programmas īstenošanu;

5.10. nodrošina infekcijas slimību epidemioloģisko izmeklēšanu, organizē profilakses un pretepidēmijas pasākumus infekcijas slimību perēkļos;

5.11. organizē medicīniski sanitāros pasākumus, lai nepieļautu un novērstu bīstamo infekcijas slimību izplatību;

5.12. sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām konkrētu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, piedaloties darba grupās un konferencēs, kā arī veicinot informācijas apmaiņu;

5.13. veic normatīvajos aktos noteiktās praktiskās darbības infekcijas slimību epidemioloģiskās drošības jomā un citu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā;

5.14. veic dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu;

5.15. veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu, kā arī novērtē peldvietu stāvokli;

5.16. nodrošina ķīmisko, mikrobioloģisko un virusoloģisko paraugu laboratoriskos izmeklējumus, kā arī ar vides fizikālo faktoru noteikšanu saistītos izmeklējumus;

5.17. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalās ārkārtas situāciju pārvaldīšanā;

5.18. organizē un veic pētījumus par sabiedrības veselības jautājumiem;

5.19. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

5.20. informē valsts un pašvaldību institūcijas par epidemioloģisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

5.21. nodrošina valsts budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī citus pārvaldes līgumā noteiktos projektu sagatavošanas, realizācijas un pārraudzības procesa pasākumus.

III. Aģentūras tiesības

6. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, aģentūrai ir tiesības:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

6.2. atbilstoši labklājības ministra apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

7. Veicot epidemioloģisko uzraudzību vai epidemioloģisko izmeklēšanu, aģentūras epidemiologi ir tiesīgi apmeklēt jebkuru objektu Latvijas teritorijā neatkarīgi no tā piederības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgā objekta vai atsevišķu priekšmetu apskati, ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var saturēt vai pārnēsāt infekcijas slimību izraisītājus.

IV. Aģentūras struktūra un pārvalde

8. Aģentūras darbu atbilstoši aģentūras pārvaldes līguma nosacījumiem vada labklājības ministra iecelts direktors. Direktors ir personīgi atbildīgs par aģentūras uzdevumu un funkciju izpildi. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

9. Aģentūras direktors:

9.1. vada un organizē aģentūras darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību atbilstoši labklājības ministra apstiprinātai aģentūras darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam;

9.2. nodrošina aģentūras darbības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā termiņā labklājības ministram;

9.3. nodrošina aģentūras pārvaldes līgumā paredzēto aģentūras uzdevumu un funkciju, kā arī aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

9.4. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar aģentūras mantu un finansu līdzekļiem, pārstāv aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

9.5. nosaka aģentūras struktūru un štatu sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu labklājības ministra apstiprinātā aģentūras darba samaksas fonda ietvaros;

9.6. nodrošina aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, nodrošina koplīgumos paredzēto darba devēja pienākumu izpildi;

9.7. nodrošina aģentūras darbības tiesiskumu un aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

9.8. pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par aģentūras darbību, sniedz labklājības ministram un par aģentūras darbības uzraudzību atbildīgajai Labklājības ministrijas amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar aģentūras darbību un aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu, nodrošina aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

9.9. nodrošina aģentūras grāmatvedības uzskaiti un pārskata par finansu resursu izlietojumu iesniegšanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā, likumā "Par budžetu un finansu vadību" un likumā "Par grāmatvedību" noteiktajām prasībām;

9.10. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus, kas obligāti aģentūras darbiniekiem;

9.11. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina funkcionālās vadības struktūrvienību, laboratoriju un teritoriālo struktūrvienību nolikumus un darbinieku amatu aprakstus;

9.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par aģentūras darbību valsts epidemioloģiskās drošības un sabiedrības veselības jautājumos.

10. Aģentūras teritoriālo struktūrvienību - filiāli - vada filiāles vadītājs. Filiāles vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras direktors. Filiāles vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka darba līgumā, amata aprakstā, filiāles nolikumā un pilnvarojuma līgumā, kas ir darba līguma neatņemama sastāvdaļa.

V. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, labklājības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome).

12. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu nolikumu.

13. Konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

13.1. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu;

13.2. pārraudzīt aģentūras darbības atbilstību valsts pārvaldes un veselības politikas nosacījumiem;

13.3. veicināt saskaņotu sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā iesaistīto institūciju darbību.

VI. Aģentūras kustamā un nekustamā manta

14. Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā valsts manta, kura nodota aģentūras valdījumā, izveidojot aģentūru, kā arī cita valdījumā esoša valsts manta.

15. Aģentūra likumā noteiktajā kārtībā var atsavināt aģentūras valdījumā esošo kustamo valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.

16. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām aģentūra ir atbildīga ar tās valdījumā nodoto valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.

VII. Aģentūras finansēšanas kārtība

17. Aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta un ieņēmumiem par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

18. Aģentūra ir tiesīga saņemt ziedojumus, dāvinājumus un pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju - ārvalstu finansiālo palīdzību. Saņemtos līdzekļus aģentūra izlieto saskaņā ar finansēšanas plānu. Aģentūras filiāļu finansēšanas kārtību nosaka aģentūras direktors.

19. Aģentūra likumā "Par budžetu un finansu vadību" noteiktajā kārtībā ar finansu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finansu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Labklājības ministriju.

VIII. Aģentūras reorganizācija vai likvidācija

20. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē Ministru kabinets.

IX. Noslēguma jautājums

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 551Pieņemts: 27.12.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Zaudē spēku: 29.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
56981
01.01.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)