Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.433

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 32.§)
Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk - aģentūra) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. Veselības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir sabiedrības veselības politikas īstenošana valstī.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. veikt infekcijas slimību un citu slimību uzraudzību, kā arī tādu vides faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu;

3.2. veikt sabiedrības veselības monitoringu;

3.3. sniegt metodoloģisko atbalstu ārstniecības iestādēm sabiedrības veselības jautājumos;

3.4. koordinēt ārkārtējo situāciju pārvaldīšanu, ja rodas draudi sabiedrības veselībai;

3.5. veidot un attīstīt garīgās veselības, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, alkohola un tabakas valsts starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmas un koordinēt to darbību;

3.6. veikt Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkcijas Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox);

3.7. veikt Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starp­tautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā;

3.8. pildīt valsts kompetentās iestādes funkcijas sadarbībai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulai Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem;

3.9. sniegt atbalstu Veselības ministrijai sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošanā, piedalīties veselības veicināšanas programmu izstrādē un metodiski vadīt to īstenošanu valsts un reģionālajā līmenī;

3.10. sistemātiski pētīt un izvērtēt iedzīvotāju paradumus, kas ietekmē viņu veselību;

3.11. izglītot dažādas sabiedrības grupas par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

3.12. sagatavot informāciju un izstrādāt ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu;

3.13. veidot un uzturēt informatīvu datu bāzi par veselības veicināšanas apmācības programmām, veselības izglītības iespējām un resursiem.

(Grozīts ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.704)

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. izstrādāt priekšlikumus sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai un veselības aizsardzībai;

4.2. veikt, ierosināt, organizēt un koordinēt pētījumus par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem;

4.3. izstrādāt metodiskos ieteikumus un sabiedrības veselības prakses vadlīnijas;

4.4. apzināt sabiedrības veselības problēmas (arī sadarbībā ar valsts vides aizsardzības iestādēm izvērtēt vides un cilvēku veselības savstarpējo saistību), sagatavot priekšlikumus politikas veidošanai, normatīvo aktu pilnveidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā un iesniegt tos Veselības ministrijā;

4.5. piedalīties Sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vākt, apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar stratēģijas mērķu sasniegšanu;

4.6. sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām konkrētu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, piedaloties darba grupās un konferencēs, kā arī veicinot informācijas apmaiņu;

4.7. veikt slimību profilakses un infekcijas slimību izplatības ierobežošanas pasākumus;

4.8. organizēt un veikt dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu;

4.9. piedalīties tādu ārkārtēju situāciju pārvaldīšanā, kas saistītas ar draudiem sabiedrības veselībai;

4.10. piedalīties Eiropas Savienības agrīnās brīdināšanas sistēmas "Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks" uzturēšanā un koordinēšanā Latvijas Republikā saistībā ar bioloģisko, ķīmisko un radioaktīvo līdzekļu izmantošanas gadījumiem;

4.11. piedalīties Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas (EWRS) darbības uzturēšanā un koordinēšanā Latvijas Republikā;

4.12. piedalīties agrīnās narkotiku brīdināšanas sistēmas izveidē un darbībā;

4.13. sniegt metodiskas rekomendācijas garīgās veselības politikas, infekcijas slimību izplatības ierobežošanas politikas un atkarību izraisošu vielu izplatības un lietošanas samazināšanas politikas veidošanā un īstenošanā;

4.14. nodrošināt valsts budžeta programmas izpildi sabiedrības veselības jomā;

4.15. atbilstoši normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem līgumiem un aģentūras kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs;

4.16. sadarboties ar ārvalstu un starp­tautiskajām institūcijām, piedalīties starp­tautiskajos projektos, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

4.17. organizēt un vadīt atkarību izraisošo vielu valsts informācijas sistēmas darbību;

4.18. nodrošināt valsts budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu;

4.19. organizēt un koordinēt pasākumus reproduktīvās veselības, veselīga uztura un zīdīšanas veicināšanas jomā, kā arī psihoaktīvo vielu lietošanas, azartspēļu atkarības un tabakas izstrādājumu lietošanas mazināšanas jomā;

4.20. piedalīties politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādē veselības veicināšanas jomā, kā arī koordinēt politikas plānošanas dokumentu izpildi veselības veicināšanas jomā valsts un pašvaldību līmenī;

4.21. izstrādāt veselības veicināšanas programmu un pasākumu vērtēšanas rādītājus;

4.22. veikt aptaujas par veselības veicināšanas jautājumiem;

4.23. izdot ar veselības veicināšanu un slimību profilaksi saistītus iespieddarbus;

4.24. atbilstoši kompetencei rīkot konferences, seminārus, izstādes, sporta un citus pasākumus;

4.25. veikt dažādu profesionālo grupu (piemēram, veselības aprūpes darbinieku, skolotāju, žurnālistu) tālākizglītošanu veselības veicināšanas jomā;

4.26. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos novērtēt būvprojekta un objekta atbilstību higiēnas prasībām.

(Grozīts ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.704; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.82)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.2. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.3. iesaistīties Eiropas Komisijas un starptautisko organizāciju programmās un projektos.

III. Aģentūras pārvalde un struktūra

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā noteiktos pienākumus. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba veselības ministrs.

7. Aģentūras sastāvā ir teritoriālas struktūrvienības - filiāles, kuras darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu. Aģentūras filiāles izveido, reorganizē vai likvidē aģentūras direktors pēc saskaņošanas ar veselības ministru.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

8. Veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome).

9. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina veselības ministrs.

10. Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

10.1. sekmēt aģentūras darbības stratēģijas efektīvu ieviešanu un aģentūrai noteikto uzdevumu un funkciju izpildi;

10.2. pārraudzīt aģentūras darbības atbilstību valsts pārvaldes un veselības politikas nosacījumiem;

10.3. veicināt un atbalstīt starpnozaru sadarbību aģentūras kompetencē esošo jautājumu īstenošanā.

11. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

12. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. pašu ieņēmumi, ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un projektu konkursos piešķirtie līdzekļi;

13.3. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskata sniegšana

14. Aģentūras darbinieka lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Veselības ministrijai kārtējo pārskatu un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VII. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.551 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.; 2003, 167.nr.; 2005, 80., 210.nr.; 2006, 12.nr.);

17.2. Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.186 "Garīgās veselības valsts aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46., 172.nr.);

17.3. Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.430 "Narkoloģijas valsts aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68.nr.; 2006, 21.nr.);

17.4. Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumus Nr.1014 "Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 201.nr.; 2005, 111.nr.);

17.5. Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.83 "AIDS profilakses centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 20.nr.; 2006, 12.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 433Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 29.06.2007.Zaudē spēku: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 28.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
159560
{"selected":{"value":"05.02.2009","content":"<font class='s-1'>05.02.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.02.2009","iso_value":"2009\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2007","iso_value":"2007\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2007.-04.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2007","iso_value":"2007\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-19.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.02.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)