Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumus Nr. 389 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.532

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61, 20.§)

Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība

Izdoti saskaņā ar Alkohola aprites likuma 3.panta otro daļu
un likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību.

2. Alkoholu denaturē tikai akcīzes preču noliktavā alkoholiskajiem dzērieniem (turpmāk - akcīzes preču noliktava).

3. Denaturēt alkoholu, kā arī ievest denaturētu alkoholu Latvijas Republikas muitas teritorijā tā tālākai pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu ir atļauts tikai akcīzes preču noliktavas turētājam (turpmāk - noliktavas turētājs), kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkohola denaturēšanai (turpmāk - denaturēšanas atļauja).

4. Noliktavas turētājam ir atļauts piegādāt denaturēto alkoholu tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (turpmāk - patērētājs), kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta atļauju denaturētā alkohola iegādei (turpmāk - patērētāja atļauja) un kas izmanto denaturēto alkoholu dažādu nepārtikas preču ražošanā (iepildot, pievienojot vai iestrādājot denaturēto alkoholu dažādās precēs), tehnoloģiskajā procesā, tehniskajām vajadzībām, tehniskajā apkopē vai tamlīdzīgi, izņemot denaturētā alkohola izmantošanu par kurināmo.

5. Ja denaturēto alkoholu paredzēts izmantot naftas produktu (degvielas) ražošanā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", denaturēšanai var izmantot tikai tādu alkoholu, kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem.

6. Alkohols (arī ievestais alkohols) tiek uzskatīts par denaturētu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām un ir piegādāts patērētājiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja alkohols (arī ievestais alkohols) neatbilst šo noteikumu prasībām un netiek piegādāts patērētājiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tam piemērojams akcīzes nodoklis pēc likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.pantā noteiktās akcīzes nodokļa likmes. Atbildīgs par akcīzes nodokļa maksāšanu šajā gadījumā ir noliktavas turētājs.

7. Ja patērētājs denaturēto alkoholu izmanto mērķiem, kas nav norādīti patērētāja atļaujā, vai neievēro šajos noteikumos noteikto kārtību, par izmantoto alkohola daudzumu patērētājs ir atbildīgs saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 16.panta ceturto daļu.

8. Noliktavas turētājs atbild par visām darbībām ar denaturēto alkoholu akcīzes preču noliktavā, kā arī nodrošina denaturētā alkohola un ievestā denaturētā alkohola (turpmāk - denaturētais alkohols) atbilstību šo noteikumu prasībām.

II. Denaturēšanas atļauja

9. Lai saņemtu denaturēšanas atļauju, noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (turpmāk - iesniegums). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

9.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā noliktavas turētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

9.2. tās akcīzes preču noliktavas adrese un identifikācijas kods, kurā tiks denaturēts alkohols un uzglabāts denaturētais alkohols;

9.3. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

9.4. iesnieguma iesniegšanas datums;

9.5. noliktavas turētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

10. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus vai to kopijas (uzrādot oriģinālu):

10.1. akcīzes preču noliktavas plānu, kuru ar parakstu apstiprinājusi noliktavas turētāja atbildīgā persona un kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturēšanai un denaturētā alkohola uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā;

10.2. rakstisku apliecinājumu, ka denaturēšanai tiks izmantots alkohols, kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem (ja denaturēto alkoholu paredzēts izmantot naftas produktu (degvielas) ražošanā);

10.3. denaturētā alkohola daudzuma uzskaitē lietojamā verificētā vai kalibrētā skaitītāja tehnisko dokumentāciju, norādot skaitītāja stāvokli iesnieguma iesniegšanas dienā.

11. Valsts ieņēmumu dienests izskata noliktavas turētāja iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz denaturēšanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt denaturēšanas atļauju. Denaturēšanas atļaujā norāda šādu informāciju:

11.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

11.2. akcīzes preču noliktavas adrese un identifikācijas numurs;

11.3. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

11.4. denaturēšanas atļaujas spēkā stāšanās datums;

11.5. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

12. Denaturēšanas atļauja stājas spēkā tās piešķiršanas dienā. Denaturēšanas atļauju izsniedz bez maksas, un tai nav termiņa ierobežojuma.

13. Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz denaturēšanas atļauju, ja:

13.1. noliktavas turētājam viena gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta denaturēšanas atļauja par šajos noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu;

13.2. noliktavas turētājs veicis uzņēmējdarbību ar denaturēto alkoholu bez denaturēšanas atļaujas;

13.3. noliktavas turētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

14. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt denaturēšanas atļauju šādos gadījumos:

14.1. noliktavas turētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniedzis nepilnīgu informāciju;

14.2. noliktavas turētājs 90 dienu laikā pēc denaturēšanas atļaujas saņemšanas nav uzsācis uzņēmējdarbību ar denaturēto alkoholu;

14.3. noliktavas turētājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 32.punktā noteikto pārskatu;

14.4. noliktavas turētājs pārskatā sniedzis nepilnīgu informāciju;

14.5. noliktavas turētājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

15. Valsts ieņēmumu dienests anulē denaturēšanas atļauju, ja:

15.1. noliktavas turētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniedzis nepatiesu informāciju;

15.2. noliktavas turētājs pārskatā sniedzis nepatiesu informāciju;

15.3. noliktavas turētājs ir iesniedzis pieteikumu par denaturēšanas atļaujas anulēšanu.

16. Triju darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par denaturēšanas atļaujas anulēšanu, Valsts ieņēmumu dienests nosūta lēmumu noliktavas turētājam. Lēmumā norāda denaturēšanas atļaujas anulēšanas iemeslus.

17. Ja denaturēšanas atļauju anulē, noliktavas turētājs veic katra veida denaturētā alkohola inventarizāciju un 10 darbdienu laikā pēc denaturēšanas atļaujas anulēšanas denaturētā alkohola atlikumu deklarē Valsts ieņēmumu dienestā. Deklarēto atlikumu pēc Valsts ieņēmumu dienesta speciālas atļaujas saņemšanas atļauts piegādāt patērētājiem, kas saņēmuši patērētāja atļauju.

18. Valsts ieņēmumu dienests informāciju par anulētajām denaturēšanas atļaujām nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

19. Ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir mainījusies, noliktavas turētājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgus grozījumus denaturēšanas atļaujā 10 darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas.

III. Denaturētā alkohola ievešana, alkohola denaturēšana un denaturētā alkohola uzglabāšana

20. Muitas iestāde Muitas likumā noteiktajā kārtībā paņem ievestā alkohola paraugu, sastāda attiecīgu aktu un pārbauda ievestā alkohola atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

21. Alkoholu denaturē, pievienojot alkoholam (neatkarīgi no absolūtā spirta daudzuma alkoholā) vienu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā.

22. Noliktavas turētājs:

22.1. ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms paredzētās denaturēšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par denaturēšanas laiku un vietu;

22.2. alkoholu denaturē, kā arī atbilstības novērtēšanai nepieciešamo denaturētā alkohola paraugu no tvertnes ņem Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotās amatpersonas klātbūtnē.

23. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona aizzīmogo parauga iesaiņojumu un apliecina to ar parakstu. Minētās darbības apstiprina ar aktu (2.pielikums).

24. Denaturēšanas vielu iegādi nodrošina noliktavas turētājs.

25. Alkoholu denaturē un katra veida denaturēto alkoholu (ja denaturētajam alkoholam ir dažāds absolūtā spirta daudzums alkoholā vai alkohols denaturēts ar dažādām denaturēšanas vielām) uzglabā tam īpaši paredzētās atsevišķās stacionārās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās tvertnēs, kuras noliktavas turētājs ir norādījis akcīzes preču noliktavas plānā. Tvertnes ir nodrošinātas ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas kontroles marķējumu. Uz tvertnēm ir uzraksts "Denaturēts alkohols", un tajās aizliegts glabāt nedenaturētu alkoholu.

26. Denaturētā alkohola atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē Ministru kabineta pilnvarotā kompetentā institūcija.

27. Lai saņemtu denaturētā alkohola atbilstību apliecinošu dokumentu, noliktavas turētājs iesniedz Ministru kabineta pilnvarotajā kompetentajā institūcijā denaturētā alkohola paraugu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas aizzīmogotā iesaiņojumā un šo noteikumu 23.punktā minētā akta kopiju. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotās amatpersonas parakstam uz aizzīmogotā denaturētā alkohola parauga un akta jābūt identiskam.

28. Ministru kabineta pilnvarotā kompetentā institūcija triju darbdienu laikā pēc parauga saņemšanas pārbauda denaturētā alkohola paraugu un izsniedz noliktavas turētājam denaturētā alkohola atbilstību apliecinošu dokumentu, kurā norāda šādu informāciju:

28.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

28.2. akcīzes preču noliktavas adrese;

28.3. deklarētā denaturētā alkohola daudzums litros un absolūtā spirta litros;

28.4. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

28.5. šo noteikumu 23.punktā minētā akta numurs;

28.6. denaturētā alkohola atbilstību apliecinošā dokumenta izsniegšanas datums;

28.7. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

IV. Denaturētā alkohola piegāde

29. Noliktavas turētājs uzskaita visu no akcīzes preču noliktavas izvesto denaturēto alkoholu, izmantojot skaitītāju, kas nodrošina denaturētā alkohola summāru un neanulējamu uzskaiti.

30. Noliktavas turētājs izsniedz patērētājiem denaturēto alkoholu tādā daudzumā, kas nepār-sniedz patērētāja atļaujā minēto daudzumu.

31. Noliktavas turētājam nav atļauts piegādāt denaturēto alkoholu patērētājiem, ja nav saņemts denaturētā alkohola atbilstību apliecinošs dokuments.

32. Noliktavas turētājs par katra veida denaturēto alkoholu (ja denaturētajam alkoholam ir dažāds absolūtā spirta daudzums alkoholā vai alkohols denaturēts ar dažādām denaturēšanas vielām) līdz pēctaksācijas perioda piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par denaturētā alkohola apriti un piegādi patērētājiem (3.pielikums) taksācijas periodā (turpmāk - pārskats). Pārskatu iesniedz rakstiski un elektroniski.

33. Noliktavas turētājs pārskatam pievieno denaturētā alkohola atbilstību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

34. Par faktisko alkohola zudumu, kas radies denaturēšanas, glabāšanas un piegādes laikā, ja tas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās zuduma normas, noliktavas turētājs maksā akcīzes nodokli saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.pantā noteiktajām likmēm.

V. Prasības patērētājiem

35. Lai saņemtu patērētāja atļauju, patērētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (turpmāk - patērētāja iesniegums). Patērētāja iesniegumā norāda šādu informāciju:

35.1. patērētāja nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā patērētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

35.2. tā uzņēmuma adrese un darba laiks, kur denaturētais alkohols tiks izmantots;

35.3. kādām vajadzībām tiks izmantots denaturētais alkohols;

35.4. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

35.5. iesnieguma iesniegšanas datums;

35.6. patērētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

36. Patērētāja iesniegumam pievieno:

36.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamais denaturētā alkohola daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

36.2. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds denaturētā alkohola daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību vai veiktu citas patērētāja iesniegumā minētas darbības (piemēram, konkrētas iekārtas tehniskajai apkopei nepieciešamais denaturētā alkohola daudzums);

36.3. ar patērētāja atbildīgās personas parakstu apstiprinātu uzņēmuma teritorijas plāna kopiju, kurā norādītas tvertnes denaturētā alkohola uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā. Plāna kopiju iesniedz patērētāji, kas vienlaikus uzglabā vairāk nekā 2000 litru denaturētā alkohola;

36.4. iepriekš izsniegto patērētāja atļauju, ja patērētāja atļauja tiek izsniegta atkārtoti, izņemot gadījumu, ja patērētājs iepriekš izsniegto patērētāja atļauju iesniedzis saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu.

37. Valsts ieņēmumu dienests izskata patērētāja iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz patērētāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt patērētāja atļauju. Patērētāja atļaujā norāda šādu informāciju:

37.1. patērētāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

37.2. tā uzņēmuma adrese, kurā denaturētais alkohols tiks uzglabāts un izmantots;

37.3. kādām vajadzībām atļauts izmantot denaturēto alkoholu;

37.4. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

37.5. atļautais saņemamā denaturētā alkohola daudzums (litros un absolūtā spirta litros), kas atbilst šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajam alkohola daudzumam, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;

37.6. denaturētā alkohola uzskaites tabula (4.pielikums);

37.7. patērētāja atļaujas spēkā stāšanās datums;

37.8. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

38. Denaturētā alkohola uzskaites tabulu patērētājs aizpilda, saņemot denaturēto alkoholu no akcīzes preču noliktavas.

39. Ja patērētājs saņēmis denaturēto alkoholu daudzumā, kas sasniedzis šo noteikumu 37.5.apakšpunktā norādīto, patērētāja atļauja turpmāk nav derīga un 10 darbdienu laikā no pēdējās piegādes dienas iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā.

40. Patērētājiem, kuri denaturēto alkoholu pievieno naftas produktiem (degvielai) akcīzes preču noliktavā naftas produktiem, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz patērētāja atļauju, ja patērētājam - akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētājam - ir speciālā atļauja (licence) naftas produktu (degvielas) ražošanai.

41. Patērētāja atļauja stājas spēkā tās piešķiršanas dienā. Patērētāja atļauju izsniedz bez maksas, un tā ir derīga atļaujā noteiktā denaturētā alkohola daudzuma saņemšanai.

42. Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz patērētāja atļauju, ja:

42.1. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa vai nepilnīga informāciju;

42.2. patērētājam viena gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta patērētāja atļauja.

43. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt patērētāja atļauju šādos gadījumos:

43.1. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija;

43.2. patērētājs noteiktajā laikā nav iesniedzis šo noteikumu 48.punktā minēto pārskatu;

43.3. patērētājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

44. Valsts ieņēmumu dienests anulē patērētāja atļauju, ja:

44.1. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

44.2. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka patērētājs izmanto denaturēto alkoholu mērķiem, kas nav norādīti atļaujā;

44.3. patērētājs nav nodrošinājis šo noteikumu 49.punkta izpildi;

44.4. patērētājs ir iesniedzis pieteikumu par patērētāja atļaujas anulēšanu.

45. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par patērētāja atļaujas anulēšanu Valsts ieņēmumu dienests nosūta lēmumu patērētājam. Lēmumā norāda patērētāja atļaujas anulēšanas iemeslus.

46. Ja patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir mainījusies, patērētājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Ja patērētāja atļaujā norādītā informācija ir mainījusies, Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas izdara attiecīgus grozījumus patērētāja atļaujā.

47. Patērētāji ir tiesīgi iegādāties denaturēto alkoholu tikai no tiem noliktavas turētājiem, kuri ir saņēmuši denaturēšanas atļauju.

48. Patērētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā mēnesī izlietoto denaturēto alkoholu (5.pielikums).

49. Patērētājs nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām iespēju kontrolēt denaturētā alkohola apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un denaturētā alkohola uzglabāšanas vietās.

VI. Noslēguma jautājums

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumus Nr.418 "Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 446./447.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.532

Denaturēšanas vielas

Nr.
p.k.
Denaturēšanas vielas Minimālais pievienojamais daudzums uz 100 litriem alkohola
1. Izopropilspirts 33 litri
2. Šādu vielu maisījums:
izopropilspirts 9 litri
acetons 1 litrs
metilēnzilais vai timolzilais, vai kristāliskais violetais 0,4 grami
3. Benzīns vai petroleja 5 litri
4. Dietilftalāts (tikai alkoholam, kuru izmanto kosmētikas, parfimērijas un citu līdzīgu preču ražošanā) 100 gramu

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.532

Akts Nr. ___

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.532

Pārskats par denaturētā alkohola apriti un piegādi patērētājiem

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.532

Denaturētā alkohola uzskaites tabula

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.532

Pārskats par izlietoto denaturēto alkoholu

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 532Pieņemts: 18.12.2001.Stājas spēkā: 29.12.2001.Zaudē spēku: 01.08.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
56961
29.12.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"