Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2011. gada 15. aprīļa likumu: Sabiedrības integrācijas fonda nolikums.
Ministru kabineta noteikumi Nr.390

Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40 44.§)
Sabiedrības integrācijas fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 2.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - fonds) darbības pamatnoteikumus.

2. Fonds ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar pilnu fonda nosaukumu un simboliku, kā arī veidlapas ar fonda nosaukumu un rekvizītiem.

3. Fonds normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valda, lieto un rīkojas ar tam piederošo mantu. Fonds var savā vārdā kļūt par mantisku un nemantisku tiesību subjektu, slēgt līgumus un kārtot darījumus atbilstoši savas darbības mērķiem Latvijā un ārvalstīs, tas var būt atbildētājs vai prasītājs tiesā.

4. Lai plānotu un nodrošinātu valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" izpildi, Tieslietu ministrija, ievērojot programmā noteiktās prioritātes un fonda mērķus un uzdevumus, katru gadu sagatavo fonda budžeta līdzekļu pieprasījumu un iesniedz to Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 12.02.2008. noteikumiem Nr.100; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.585)

5. Projektu konkursi finansējuma saņemšanai un šo konkursu rezultāti izsludināmi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Informāciju par konkursiem fonda padome var ievietot arī citos sabiedrības informācijas līdzekļos.

6. Fonda budžeta līdzekļu pieprasījumu, izskatot fonda budžeta projektu, nosaka fonda padome, atklāti balsojot. Fonda padome sadala arī fonda budžetu.

7. Fondu pārvalda Ministru kabineta apstiprināta fonda padome. Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas pašvaldību pārstāvim un pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

(Grozīts ar MK 12.02.2008. noteikumiem Nr.100; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.585)

8. Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas pašvaldību pārstāvjus darbam fonda padomē deleģē plānošanas reģioni.

9. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus darbam fonda padomē var ieteikt, pamatojoties uz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātu konkursu par vakancēm uz nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām fonda padomē. Konkursu izsludina Tieslietu ministrija. Konkursa komisijas sastāvā ir Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji.

(Grozīts ar MK 12.02.2008. noteikumiem Nr.100; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.585)

10. Latvijas sabiedrības integrācijas padome apstiprina konkursa nolikumu, konkursa komisijas personālsastāvu un vadītāju.

11. Vienīgi fonda padome ir tiesīga:

11.1. apstiprināt fonda izdevumu programmu, ieņēmumu un izdevumu tāmi un fonda komitejās izskatītos projektu pieteikumus;

11.2. noteikt fonda izpildinstitūcijas struktūru un darbinieku skaitu;

11.3. ierosināt fonda komiteju izveidošanu un likvidēšanu;

11.4. noteikt projektu sagatavošanas, pieteikšanas un izvērtēšanas kritērijus un pamatprincipus;

11.5. lemt par sadarbību ar ārvalstu vai starptautiskajām finanšu institūcijām;

11.6. apstiprināt fonda gada pārskatu;

11.7. uzaicināt zvērinātu revidentu;

11.8. noteikt kārtību, kādā fonda sekretariāta direktors rīkojas ar fonda kustamo un nekustamo īpašumu;

11.9. noteikt fonda sekretariāta direktora un zvērināta revidenta atalgojumu.

12. Fonda padome var izlemt arī jebkuru citu ar fonda darbību saistītu jautājumu, ja to prasa fonda intereses vai tā izlemšana pārsniedz fonda izpildinstitūcijas kompetenci, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos ir noteikta citāda šādu jautājumu izlemšanas kārtība.

13. Fonda padome, ja nepieciešams, padomes darbā iesaista ekspertus.

14. Fonda padome izveido komitejas sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai un to sagatavošanai izskatīšanai.

15. Fonda padomes sēdes sasauc fonda padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos, bet, ja to pieprasa vismaz trešdaļa padomes locekļu, sēdi sasauc divu nedēļu laikā. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību paziņo rakstiski visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes.

16. Fonda padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no fonda padomes locekļiem. Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā fonda padomes locekļu balsu skaita.

17. Fonda padomes sēdes protokolē. Sēdes protokolu divu nedēļu laikā nosūta visiem fonda padomes locekļiem.

18. Fonda padomes darbu vada fonda padomes priekšsēdētājs.

19. Fonda padomes priekšsēdētāju, aizklāti balsojot, ievēlē padomes locekļi.

20. Fonda padomes priekšsēdētājs no padomes locekļu vidus ieceļ padomes priekšsēdētāja vietnieku.

21. Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv fondu.

22. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja pilnvarots fonda padomes loceklis.

23. Fonda padomes locekli pirms pilnvaru laika izbeigšanās no amata var atbrīvot pēc paša vēlēšanās.

24. Katram fonda padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.

25. Fonda padomes locekļiem viņu darbības laikā fonda padomē ir tiesības saņemt kompensāciju par ceļa un uzturēšanās izdevumiem. Kompensācijas apmēru (pilnīgu vai daļēju) nosaka fonda padome, izvērtējot fonda darbības nodrošināšanai piešķirto līdzekļu daudzumu.

26. Komiteju locekļu kandidatūras izvērtē un komitejas sastāvu apstiprina fonda padome.

27. Komitejas priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

28. Komitejas darbības nolikumu apstiprina fonda padomes sēdē.

29. Komitejas no fonda sekretariāta saņem pārskatus par īstenotajiem projektiem, kā arī apkopotos ziņojumus par fonda atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izmantošanu. Pēc ziņojumu par fonda atbalstīto projektu īstenošanas gaitu izvērtēšanas komitejām ir tiesības iesniegt fonda padomē priekšlikumus nepiešķirt projektam turpmāku finansējumu, ja tā īstenošana neatbilst fonda mērķiem un uzdevumiem, kā arī valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" pamatnostādnēm.

30. Fonda sekretariātu vada sekretariāta direktors. Sekretariāts pilda fonda izpildinstitūcijas funkcijas. Tā uzdevums ir nodrošināt fonda padomes darbību un tās pieņemto lēmumu izpildi.

31. Atklātu konkursu uz fonda sekretariāta direktora amatu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina fonda padomes priekšsēdētājs. Amata kandidātu atlases un izvērtēšanas kritērijus apstiprina fonda padome.

32. Fonda sekretariāta direktoru amatā apstiprina fonda padome.

33. Fonda sekretariāta direktoru var atbrīvot no amata šādos gadījumos:

33.1. pēc paša vēlēšanās;

33.2. ja lēmumu par viņa atbrīvošanu no amata ar absolūto balsu vairākumu pieņem fonda padome.

34. Fonda sekretariāta direktors, pamatojoties uz fonda padomes izdotajiem rīkojumiem:

34.1. nosaka fonda sekretariāta struktūru un štatu sarakstu;

34.2. pieņem darbā darbiniekus, nosaka viņu atalgojumu, kompetenci un atbildību, kā arī noslēdz ar viņiem darba līgumus;

34.3. nodrošina fonda institūciju darbību.

35. Fonda sekretariāta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda direktora pilnvarots fonda sekretariāta darbinieks.

36. Fonda sekretariāta direktors reizi ceturksnī fonda padomes sēdē sniedz pārskatu par fonda darbību.

37. Fonda sekretariāta direktoram fonda padomes noteiktajos ietvaros ir tiesības rīkoties ar fonda mantu un naudas līdzekļiem, kā arī tiesības izdot pilnvaras darījumu veikšanai fonda vārdā un tā interešu pārstāvēšanai Latvijā un ārvalstīs.

38. Ar fonda padomes pilnvaru fonda sekretariāta direktoram ir tiesības pārstāvēt fondu, slēgt līgumus un noformēt darījumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī pārstāvēt fondu tiesā.

39. Fonda grāmatvedis darbu veic tiešā fonda sekretariāta direktora pakļautībā, un viņam ir otrā paraksta tiesības fonda finanšu dokumentos.

40. Fonda padome fonda finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudei (iekšējai revīzijai) uzaicina zvērinātu revidentu.

41. Zvērināts revidents veic fonda iekšējo revīziju pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz fonda padomes lēmumu par fonda iekšējo revīziju.

42. Veicot fonda iekšējo revīziju, zvērināts revidents darbojas saskaņā ar likumu "Par zvērinātiem revidentiem". Zvērināts revidents par iekšējās revīzijas rezultātiem sastāda atzinumu un iesniedz to fonda padomei.

43. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrības integrācijas fonda nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 390Pieņemts: 28.08.2001.Stājas spēkā: 01.09.2001.Zaudē spēku: 15.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 31.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
53504
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2008","iso_value":"2008\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2001","iso_value":"2001\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2001.-20.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)