Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.489

Rīgā 1998.gada 29.decembrī (prot. Nr.69 9.§)
Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) (turpmāk — dzelzceļa infrastruktūra) valsts reģistrācija un uzska ite.

2. Dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks un valstij piederošas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (turpmāk – īpašnieks) tā īpašumā (pārvaldījumā) esošo dzelzceļa infrastruktūru reģistrē dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistrs sastāv no divām daļām, viena daļa satur vispārīgu informāciju par dzelzceļa infrastruktūras pamatrādītājiem un par tās piederību, otrā daļa satur detalizēto informāciju atbilstoši Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra (turpmāk – RINF) kopīgajām specifikācijām.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

2.1 Reģistra pārzinis ir Valsts dzelzceļa administrācija.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.148 redakcijā)

2.2 Komisijas 2019. gada 16. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu (turpmāk – Īstenošanas regula (ES) 2019/777) 4. un 5. pantā un tās pielikuma 4.2. iedaļā un 4.3. iedaļas "e" un "n" apakšpunktā minētā valsts reģistrācijas struktūrvienība Latvijā ir Valsts dzelzceļa administrācija.

(MK 11.02.2020. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

2.3 Uz privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpašnieku attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 5. panta 1. un 2. punktā minētie infrastruktūras pārvaldītāja pienākumi un tās pielikuma 1. tabulā norādītais termiņš, kādā tie ir veicami.

(MK 11.02.2020. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

II. Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas un uzskaites vienība

(Nodaļas nosaukums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

3. Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas un uzskaites vienība ir dzelzceļa infrastruktūras iecirknis (turpmāk – iecirknis).

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

4. Iecirknis šo noteikumu izpratnē ir:

4.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā:

4.1.1. sliežu ceļu posms starp divām mezgla stacijām (starp stacijām, kurām vismaz no trim virzieniem piekļaujas publiskās lietošanas sliežu ceļi);

4.1.2. sliežu ceļu posms starp mezgla staciju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras galastaciju ;

4.1.3. sliežu ceļu posms starp mezgla staciju un valsts robežu;

4.1.4. savienojošie ceļi;

4.1.5. stacijas ceļi;

4.1.6. pievedceļi;

4.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā — vienam īpašniekam piederošs sliežu ceļš (sliežu ceļi), kas piekļaujas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras stacijai vai citam īpašniekam piederošas privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļam;

4.3. līnijas posms – līnijas posms Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 3.1. iedaļas 1. apakšpunkta izpratnē;

4.4. ekspluatācijas punkts – ekspluatācijas punkts Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 3.1. iedaļas 2. apakšpunkta izpratnē.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr. 255; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

III. Dzelzceļa infrastruktūras reģistrācija

5. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa nosaukumā norādāmi iecirkņa galapunkti:

5.1. iecirkņiem, kas atrodas starp divām mezgla stacijām, — abu mezgla staciju nosaukumi;

5.2. iecirkņiem, kas atrodas starp mezgla staciju un valsts robežu, — mezgla stacijas nosaukums un robežstacijas (robežpunkta) nosaukums;

5.3. stacijas ceļiem un pievedceļiem — stacijas nosaukums;

5.4. savienojošiem ceļiem — sadales nosaukums.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr.255)

6. Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa nosaukumā norādāms tās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa stacijas nosaukums, kurai tieši vai netieši pievienojas attiecīgais iecirknis.

(Grozīts ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

6.1 Līnijas posmam norāda ekspluatācijas punktu nosaukumus sākumā un beigās.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

6.2 Ekspluatācijas punktam norāda punkta nosaukumu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7. Lai reģistrētu dzelzceļa infrastruktūru, īpašnieks iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai (1.pielikums) un attiecīgās RINF specifikācijas, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 1. tabulā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

7.1 RINF specifikācijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai īpašnieks iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijas noteiktā elektroniskajā formā, kas ir pieejama Valsts dzelzceļa administrācijas tīmekļvietnē (www.vda.gov.lv).

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7.2 RINF specifikācijas privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai īpašnieks Valsts dzelzceļa administrācijā iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7.3 Valsts dzelzceļa administrācija savā tīmekļvietnē (www.vda.gov.lv) publicē Eiropas dzelzceļa aģentūras izstrādāto RINF kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu un nodrošina tās aktualizāciju.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

8. Aizpildot pieteikuma veidlapu, jāievēro, ka:

8.1. sliežu ceļa garums ir:

8.1.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā:

8.1.1.1. sliežu ceļa garums viena iecirkņa robežās vienā virzienā, skaitot no mezgla stacijas pasažieru ēkas ass;

8.1.1.2. savienojošo ceļu garums starp atsevišķu iecirkņu sadales punktiem;

8.1.1.3. stacijas ceļu garums;

8.1.1.4. pievedceļu izvērstais garums;

8.1.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā — attiecīgā īpašnieka īpašumā esošā sliežu ceļa (sliežu ceļu) garums vai visu iecirknī esošo sliežu ceļu garumu summa;

8.2. ja iecirknī ir posmi ar dažādu sliežu ceļu skaitu, norādāms sliežu ceļu skaits katram posmam un sadales punkti starp posmiem;

8.3. norādāms gads, kurā attiecīgais iecirknis pirmo reizi nodots ekspluatācijā. Ja iecirknis ekspluatācijā nodots pa daļām, norādāmi gadi, kad ekspluatācijā nodots pirmais un pēdējais iecirkņa posms;

8.4. ja dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, pieteikumā ierakstāms vārds "valsts" vai attiecīgās pašvaldības nosaukums un tās izpildinstitūcijas adrese.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr. 255; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

9. Valsts dzelzceļa administrācija, pamatojoties uz īpašnieka iesniegto pieteikumu, reģistrē dzelzceļa infrastruktūru.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

10. Publiskās un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrējamas atsevišķi.

11. Reģistrējot dzelzceļa infrastruktūru, Valsts dzelzceļa administrācija piešķir katram iecirknim valsts reģistrācijas indeksu. Valsts reģistrācijas indekss dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, kuri minēti šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.4.apakšpunktā, ir divciparu skaitlis (01-99). Staciju ceļu reģistrācijas indekss ir četrciparu skaitlis, kurā minētajam divciparu skaitlim pievieno vēl divus ciparus (01-99), kas norāda konkrētās stacijas numuru. Pievedceļu reģistrācijas indekss ir sešciparu skaitlis, kurā minētajam četrciparu skaitlim pievieno vēl divus ciparus (01-99), kas norāda konkrētā pievedceļa numuru. Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem reģistrācijas indekss ir trīsciparu skaitlis (100-999).

(MK 01.08.2000. noteikumu Nr.255 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

12. Reģistrā Valsts dzelzceļa administrācija iekļauj šādu īpašnieka sniegto informāciju:

12.1. iecirkņa nosaukums;

12.2. iecirkņa piederība pie publiskās vai privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras;

12.3. iecirkņa piederība pie stratēģiskās vai reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras;

12.4. iecirkņa kategorija;

12.5. sliežu ceļu garums;

12.6. (svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271);

12.7. sliežu ceļu skaits iecirknī;

12.8. būvniecības gads;

12.9. (svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271);

12.10. ziņas par īpašnieku:

12.10.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

12.10.2. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

12.11. pārvaldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

12.11.1 tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras izvietota dzelzceļa infrastruktūra;

12.12. attiecībā uz līnijas posmiem – līnijas posma RINF specifikācijas, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 1. tabulā;

12.13. attiecībā uz ekspluatācijas punktiem – ekspluatācijas punkta RINF specifikācijas, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 1. tabulā;

12.14. attiecībā uz pievedceļiem – pievedceļa RINF specifikācijas, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 1. tabulā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

13. Valsts dzelzceļa administrācija divu nedēļu laikā no šo noteikumu 7.punktā minētā pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecību (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

13.1 Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 3.3.3. apakšpunktā minētajā gadījumā attiecīgo dokumentu Eiropas Dzelzceļa aģentūrā iesniedz Valsts dzelzceļa administrācija.

(MK 11.02.2020. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

IV. Dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrēšana

14. Ja ir mainījusies Valsts dzelzceļa administrācijai iesniegtā informācija, īpašnieks mēneša laikā iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrācijai (3.pielikums) un attiecīgās RINF specifikācijas, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 pielikuma 1. tabulā. Ja ir mainījies īpašnieks, pieteikumam pievieno jaunā īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

15. Pēc šo noteikumu 14.punktā minētā pieteikuma saņemšanas Valsts dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus reģistrā un, ja izmaiņas skar datus, kas ir norādāmi dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecībā, divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam jaunu reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

V. Dzelzceļa infrastruktūras svītrošana no reģistra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

16. Ja visa vienā iecirknī esošā dzelzceļa infrastruktūra ir demontēta, tās īpašnieks mēneša laikā no attiecīgo demontāžas darbu pabeigšanas dienas iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras svītrošanai no reģistra. Pieteikumam pievieno dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības oriģinālu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

16.1 Ja visa vienā iecirknī esošā dzelzceļa infrastruktūra ir pārdota, tās bijušais īpašnieks ir tiesīgs iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras svītrošanai no reģistra. Pieteikumam pievieno dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības oriģinālu un pārdošanu apliecinošus dokumentus.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

17. Valsts dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus reģistrā un desmit dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz bijušajam īpašniekam apliecinājumu attiecīgās infrastruktūras noņemšanai no uzskaites.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

18. Valsts dzelzceļa administrācija svītro dzelzceļa infrastruktūru no reģistra, ja tā ir demontēta un Valsts dzelzceļa administrācijas rīcībā ir šo faktu apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VI. Dzelzceļa infrastruktūras uzskaite

19. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

20. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

21. Valsts dzelzceļa administrācija šajos noteikumos minētos dokumentus un reģistrācijas apliecību otro eksemplāru glabā pastāvīgi.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VII. Īpašnieka tiesības un pienākumi

22. Īpašnieks ir atbildīgs par Valsts dzelzceļa administrācijā iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī par šajos noteikumos noteiktās kārtības un termiņu ievērošanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

23. Valsts dzelzceļa administrācija ir tiesīga pārbaudīt īpašnieka sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

24. Ja īpašnieks nereģistrē tā īpašumā (pārvaldījumā) esošo dzelzceļa infrastruktūru, Valsts dzelzceļa administrācija ir tiesīga pieprasīt no īpašnieka dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VIII. Noslēguma jautājumi

25. Īpašniekam jāreģistrē dzelzceļa infrastruktūra sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

27. Šo noteikumu 12.11.1 apakšpunktā minētās informācijas iesniegšana attiecas uz gadījumiem, ja tiek reģistrēta jauna dzelzceļa infrastruktūra vai tiek veikta dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrācija. Pārējiem īpašniekiem šī informācija jāsniedz līdz 2013.gada 1.janvārim.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.148 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

29. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

30. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai

2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

5. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489
Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas līnijas posmam

(Pielikums svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

6. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489
Ekspluatācijas punkta Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas

(Pielikums svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

7. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489
Pievedceļa Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas

(Pielikums svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 85)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 489Pieņemts: 29.12.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
51676
{"selected":{"value":"14.02.2020","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-13.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2000","iso_value":"2000\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2000.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-04.08.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.02.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)