Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2015. gada 22. janvāra likumu: Slīteres nacionālā parka likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Slīteres nacionālā parka likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

2.pants

Nacionālā parka kopējā platība ir 16 360 hektāri sauszemes un 10 130 hektāri jūras akvatorijas, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Slīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Slīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde).

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka tā individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2007.)

II nodaļa
Funkcionālās zonas

5.pants

Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

6.pants

(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta netraucēta dabisko procesu attīstība un aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumu veikšanu.

7.pants

(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

8.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta nacionālā parka pārvaldes atļauja.

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. un 27.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 23.06.2010.)

9.pants

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

III nodaļa
Nacionālā parka pārvalde

10.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

11.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

12.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

13.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

14.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

15.pants

(Izslēgts ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2007. Sk. pārejas noteikumus.)

16.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes sastāvā tiek iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas nacionālais parks un minētie dabas rezervāti. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 420 "Noteikumi par Slīteres nacionālo parku" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

2. Grozījums par šā likuma 15.panta izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(14.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2007.)

3. Grozījums šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz vārdu “Talsu rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Dundagas novads” stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

4. Līdz 2009.gada 1.jūnijam nacionālā parka pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.aprīlī
Slīteres nacionālā parka likuma
1.pielikums
Slīteres rezervāta parka shēma
L-39PI~1.GIF (430515 BYTES)
Slīteres nacionālā parka likuma
2.pielikums
Slīteres nacionālā parka robežu apraksts

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009. Grozījums attiecībā uz vārdu “Talsu rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Dundagas novads” stājas spēkā 01.07.2009. Sk. pārejas noteikumus.)

Slīteres nacionālajam parkam ir šādas robežas:

Dundagas novads

Kolkas pagasts un Dundagas pagasts

Dundagas virsmežniecība

Slīteres mežniecība

1. Ārējā robeža
No 1. līdz 2. - no valsts meža 135.kvartāla (turpmāk - kv.) rietumu stūra gar Baltijas jūras krasta līniju uz ziemeļaustrumiem līdz Kolkas ragam;
no 2. līdz 3. - no Kolkas raga gar Rīgas jūras līča krasta līniju uz dienvidiem līdz 133.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 133.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 132., 131., 130., 129. un 128.kv. dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 127.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 127.kv. dienvidaustrumu stūra pa 134.kv. malas stigu uz dienvidiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;
no 5. līdz 6. - no 134.kv. dienvidu stūra pa šā kv. 126. un 105.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz 104.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 6. līdz 7. - no 104.kv. dienvidaustrumu stūra pa 121., 124., 126., 254., 260.un 265.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 265.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 7. līdz 8. - no 265.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv.un 264., 263. un 262.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūrim;
no 8. līdz 9. - no 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūra uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi līdz ceļam Andžaki-Riepaldi;
no 9. līdz 10. - pa ceļu Andžaki-Riepaldi uz dienvidiem līdz Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējai robežai;
no 10. līdz 11. - pa Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējo robežu uz rietumiem līdz 240.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 11. līdz 12. - no 240.kv. dienvidrietumu stūra pa Zeltsilu īpašuma robežu līdz ceļam Grūži-Slītere;
no 12. līdz 13. - pa ceļu Grūži-Slītere uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 13. līdz 14. - no 236.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu un dienvidu malas stigu līdz Zaļajam dambim;
no 14. līdz 15. - pa Zaļo dambi uz dienvidrietumiem līdz autoceļam Dundaga-Mazirbe;
no 15. līdz 16. - pa autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;
no 16. līdz 17. - no 207.kv. dienvidu stūra pa 206., 205., 204. un 203.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 203.kv. dienvidu stūrim;
no 17. līdz 1. - no 203.kv. dienvidu stūra pa Slīteres mežniecības un Ances mežniecības robežstigu uz ziemeļrietumiem līdz sākumpunktam.
2. Slīteres rezervāts
No 1. līdz 2. - no 236.kv. dienvidrietumu stūra gar autoceļu Dundaga-Mazirbe

uz ziemeļiem līdz Krusta dambim (207.kv. rietumu stūris);

no 2. līdz 3. - pa Krusta dambi uz ziemeļaustrumiem līdz 212.kv. ziemeļu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 212.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 226. un 239.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 239.kv. austrumu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 239.kv. austrumu stūra pa 240. un 241.kv. ziemeļaustrumu un austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;
no 5. līdz 6. - pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūrim;
no 6. līdz 7. - no 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūra uz rietumiem pa 9., 8., 7., 6. un 5.nogabala dienvidu un rietumu malu līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;
no 7. līdz 8. - pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļu malas stigai;
no 8. līdz 1. - pa 236.kv. ziemeļu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.
3. Bažu purva rezervāts
No 1. līdz 2. - no 86.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 83.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 2. līdz 3. - no 83.kv. dienvidrietumu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz ziemeļrietumu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 83.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 84.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 66.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 66.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem un austrumiem pa šā kv. rietumu un ziemeļu malas stigu līdz 61.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 5. līdz 6. - no 61.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;
no 6. līdz 7. - no 61.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 62. un 69.kv. ziemeļu malas stigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 7. līdz 8. - no 50.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;
no 8. līdz 9. - no 50.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 51.kv. ziemeļu malas stigu līdz 51.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 9. līdz 10. - no 51.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 72.kv. ziemeļrietumu stūrim;
no 10. līdz 11. - no 72.kv. ziemeļrietumu stūra pa ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz šā kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 11. līdz 12. - no 72.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 77., 95., 99. un 111.kv. austrumu malas stigu līdz 111.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 12. līdz 13. - no 111.kv. dienvidaustrumu stūra pa dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 115.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 13. līdz 14. - no 115.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 130.kv. austrumu malas stigu līdz robežstigai ar Ezeru mežniecību;
no 14. līdz 15. - pa robežstigu ar Ezeru mežniecību uz rietumiem līdz 134.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 15. līdz 16. - no 134.kv. ziemeļaustrumu stūra pa austrumu malas stigu līdz šā kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 16. līdz 17. - no 134.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. 6., 5. un 4.nogabala un 126.kv. 5.nogabala dienvidu malu līdz Milzgrāvim;
no 17. līdz 18. - pa Milzgrāvi uz ziemeļrietumiem līdz Saunaga dambim;
no 18. līdz 19. - pa Saunaga dambi uz dienvidiem līdz ceļam Dūmele-Košrags;
no 19. līdz 20. - pa ceļu Dūmele-Košrags uz rietumiem līdz Pitragdambim;
no 20. līdz 1. - pa Pitragdambi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam.
4. Zviedru meža masīva rezervāts
No 1. līdz 2. - no 245.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. un 232.kv. dienvidrietumu malas stigu līdz 232.kv.ziemeļrietumu stūrim;
no 2. līdz 3. - no 232.kv. ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa šā kv. un 233. un 234.kv. ziemeļrietumu malas stigu līdz 234.kv. ziemeļu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 234.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 268.kv. dienvidu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 268.kv. dienvidu stūra pa 248.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz šā kv. ziemeļu stūrim;
no 5. līdz 6. - no 248.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 262.kv. ziemeļu stūrim;
no 6. līdz 7. - no 262.kv. ziemeļu stūra pa 253. un 254.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 254.kv. ziemeļu stūrim;
no 7. līdz 8. - no 254.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 260.kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 260.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 8. līdz 9. - no 260.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 259., 258. un 257.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. ziemeļu stūrim;
no 9. līdz 10. - no 261.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu malas stigu līdz tā rietumu stūrim;
no 10. līdz 1. - no 261.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem pa valsts meža robežu līdz sākumpunktam.
5. Neitrālā zona
Kolkas ciems
No 1. līdz 2. - no 55.kv. dienvidaustrumu stūra (Rīgas jūras līča krastā) pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz autoceļam Kolka-Rīga;
no 2. līdz 3. - gar autoceļu Kolka-Rīga uz ziemeļiem līdz 25.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 25.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz 24.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 24.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 18.kv. austrumu stigu uz ziemeļiem līdz 18.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 5. līdz 6. - no 18.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 14.kv. dienvidu stigu un 12. un 13.kv. dienvidu malu uz austrumiem līdz Rīgas jūras līča krastam;
no 6. līdz 1. - gar Rīgas jūras līča krastu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.
6. Dabas lieguma zonas
I zona
No 1. līdz 2. - no 201.kv. dienvidu stūra pa 205., 193. un 164.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;
no 2. līdz 3. - gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz autoceļu Ventspils-Kolka un Mazirbe-Dundaga krustojumam;
no 3. līdz 4. - gar autoceļu Mazirbe-Dundaga uz dienvidrietumiem līdz 201.kv.ziemeļu stūrim;
no 4. līdz 5. - no 201.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 213. un 227.kv. austrumu stigu uz dienvidaustrumiem līdz 227.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 5. līdz 6. - no 227.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. stigu uz dienvidrietumiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;
no 6. līdz 7. - no 227.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 213. un 201.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Mazirbe- Dundaga;
no 7. līdz 8. - gar autoceļu Mazirbe-Dundaga līdz 199.kv. ziemeļu stūrim;
no 8. līdz 9. - no 199.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz no 199.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz
no 9. līdz 10. - gar Slīteres rezervāta ziemeļrietumu malu uzdienvidrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;
no 10. līdz 1. - no 207.kv. dienvidu stūra pa 206. un 205.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.
II zona
No 1. līdz 2. - no 242.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 230.kv. rietumu malas stigu līdz 230.kv. rietumu stūrim;
no 2. līdz 3. - no 230.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 231.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 231.kv. ziemeļu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 231.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 244.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Mazirbe-Vīdāle;
no 4. līdz 5. - gar autoceļu Mazirbe-Vīdāle uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervātam;
no 5. līdz 6. - pa Slīteres rezervāta 241. un 240.kv ziemeļaustrumu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.
III zona
No 1. līdz 2. - no 125.kv. dienvidu stūra gar Zviedru meža masīva rezervāta ziemeļaustrumu malu uz ziemeļrietumiem līdz 218.kv. dienvidu stūrim;
no 2. līdz 3. - no 218.kv. dienvidu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz 189.kv. dienvidu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 189.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;
no 4. līdz 5. - gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz Pitraga ceļa atzaram;
no 5. līdz 6. - gar 81. un 56.kv. rietumu malu līdz meža ceļam Pitrags-Saunags;
no 6. līdz 7. - gar meža ceļu Pitrags-Saunags uz ziemeļaustrumiem līdz Saunaga ceļa atzaram;
no 7. līdz 8. - gar Saunaga ceļa atzaru uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;
no 8. līdz 9. - gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz 30.kv. ziemeļu stūrim;
no 9. līdz 10. - no 30.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 31.kv. ziemeļrietumu stūrim;
no 10. līdz 11. - no 31.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 32.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 32.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 11. līdz 12. - no 32.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 42., 53., 73., 78., 96., 100., 112., 117. un 132.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz Ezeru mežniecības robežai;
no 12. līdz 13. - gar Ezeru mežniecības robežu uz rietumiem līdz Bažu purva rezervātam;
no 13. līdz 14. - gar Bažu purva rezervāta austrumu, ziemeļu un rietumu malu līdz 121.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 14. līdz 1. - no 121.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 124. un 125.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.
IV zona
No 1. līdz 2. - no 262.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz tā rietumu stūrim;
no 2. līdz 3. - no 262.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 263., 264. un 265.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 265.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 3. līdz 4. - no 265.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 264., 263. un 262.kv. dienvidu malu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.
V zona
266.kv. (Dāvida pļavas) ārējā robeža.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Slīteres nacionālā parka likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.03.2000.Stājas spēkā: 19.04.2000.Zaudē spēku: 25.02.2015.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121/122, 05.04.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 04.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
3992
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-24.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-24.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2010","iso_value":"2010\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-02.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2000","iso_value":"2000\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2000.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)