Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 16. marta likumu: Slīteres nacionālā parka likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.420

Rīgā 1999.gada 28.decembrī (prot. Nr.72, 15.§)

Noteikumi par Šlīteres nacionālo parku

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

 

1.pants.  Šlīteres nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

2.pants. Nacionālā parka kopējā platība ir 16360 ha sauszemes un 10130 ha jūras akvatorijas, tā robežas noteiktas saskaņā ar Šlīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Šlīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants. Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī vietējo pašvaldību attīstību, nacionālajam parkam ir noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

4.pants. Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

5.pants. Šlīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (meža apsaimniekošana, viesnīcu pakalpojumi, ekskursiju vadīšana).

6.pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Šlīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.  

Ministru prezidenta vietā -
tieslietu ministrs V.Birkavs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 420

Šlīteres nacionālā parka shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 420

Šlīteres nacionālā parka robežu apraksts

Talsu rajons
Kolkas pagasts un Dundagas pagasts
Dundagas virsmežniecība
Šlīteres mežniecība

1. Ārējā robeža

1-2 No Valsts meža fonda (turpmāk - fonds) 135.kvartāla (turpmāk - kv.) rietumu stūra gar Baltijas jūras krasta līniju uz ziemeļaustrumiem līdz Kolkas ragam

2-3 No Kolkas raga gar Rīgas jūras līča krasta līniju uz dienvidiem līdz fonda 133.kv. dienvidaustrumu stūrim

3-4 No fonda 133.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 133., 132., 131., 130., 129., 128.kv. dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz fonda 127.kv. dienvidaustrumu stūrim

4-5 No fonda 127.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 134.kv. malas stigu uz dienvidiem līdz 134.kv. dienvidu stūrim

5-6 No fonda 134.kv. dienvidu stūra pa fonda 134., 126., 105.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz fonda 104.kv. dienvidaustrumu stūrim

6-7 No fonda 104.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 121., 124., 126., 254., 260., 265.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 265.kv. dienvidaustrumu stūrim

7-8 No fonda 265.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 265., 264., 263., 262.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūrim

8-9 No fonda 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūra uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi līdz ceļam Andžaki-Riepaldi

9-10 Pa Andžaku ceļu uz dienvidiem līdz Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējai robežai

10-11 Pa Baltijas Ledus ezera kraujas augšējo robežu uz rietumiem līdz fonda 240.kv. dienvidrietumu stūrim

11-12 No fonda 240.kv. dienvidrietumu stūra pa Zeltsilu īpašuma robežu līdz Grūžu-Šlīteres ceļam

12-13 Pa Grūžu-Šlīteres ceļu uz rietumiem līdz fonda 236.kv. ziemeļaustrumu stūrim

13-14 No fonda 236.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 236.kv. austrumu un dienvidu malas stigu līdz Zaļajam dambim

14-15 Pa Zaļo dambi uz dienvidrietumiem līdz Dundagas-Mazirbes autoceļam

15-16 Pa Dundagas-Mazirbes autoceļu uz ziemeļrietumiem līdz fonda 207.kv. dienvidu stūrim

16-17 No fonda 207.kv. dienvidu stūra pa fonda 206., 205., 204., 203.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 203.kv. dienvidu stūrim

17-1 No 203.kv. dienvidu stūra pa Šlīteres mežniecības un Ances mežniecības robežstigu uz ziemeļrietumiem līdz sākumpunktam

2. Šlīteres rezervāts

1-2 No fonda 236.kv. dienvidrietumu stūra gar Dundagas-Mazirbes autoceļu uz ziemeļiem līdz Krusta dambim (fonda 207.kv. rietumu stūris)

2-3 Pa Krusta dambi uz ziemeļaustrumiem līdz fonda 212.kv. ziemeļu stūrim

3-4 No 212.kv. ziemeļu stūra pa fonda 212., 226., 239.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz fonda 239.kv. austrumu stūrim

4-5 No 239.kv. austrumu stūra pa fonda 240., 241.kv. ziemeļaustrumu un austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai

5-6 Pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz fonda 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūrim

6-7 No 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūra uz rietumiem pa 9., 8., 7., 6. un 5.nogabala dienvidu un rietumu malu līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai

7-8 Pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz fonda 236.kv. ziemeļu malas stigai

8-1 Pa 236.kv. ziemeļu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam

3. Bažu purva rezervāts

1-2 No fonda 86.kv. ziemeļrietumu stūra pa šī kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 83.kv. dienvidrietumu stūrim

2-3 No 83.kv. dienvidrietumu stūra pa šī kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz ziemeļrietumu stūrim

3-4 No 83.kv. ziemeļrietumu stūra pa fonda 83., 84.kv. ziemeļu malas stigām uz austrumiem līdz fonda 66.kv. dienvidrietumu stūrim

4-5 No 66.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem un austrumiem pa 66.kv. rietumu un ziemeļu malas stigām līdz fonda 61.kv. dienvidrietumu stūrim

5-6 No 61.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šī kv. ziemeļrietumu stūrim

6-7 No 61.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa fonda 61., 62., 69.kv. ziemeļu malas stigām līdz fonda 50.kv. dienvidrietumu stūrim

7-8 No 50.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šī kv. ziemeļrietumu stūrim

8-9 No 50.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa fonda 50., 51.kv. ziemeļu malas stigu līdz 51.kv. ziemeļaustrumu stūrim

9-10 No 51.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šī kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz fonda 72.kv. ziemeļrietumu stūrim

10-11 No 72.kv. ziemeļrietumu stūra pa ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz šī kv. ziemeļaustrumu stūrim

11-12 No 72.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa fonda 72., 77., 95., 99., 111.kv. austrumu malas stigām līdz 111.kv. dienvidaustrumu stūrim

12-13 No 111.kv. dienvidaustrumu stūra pa dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz fonda 115.kv. ziemeļaustrumu stūrim

13-14 No 115.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa fonda 115., 130.kv. austrumu malas stigām līdz robežstigai ar Ezeru mežniecību

14-15 Pa robežstigu ar Ezeru mežniecību uz rietumiem līdz fonda 134.kv. ziemeļaustrumu stūrim

15-16 No fonda 134.kv. ziemeļaustrumu stūra pa austrumu malas stigu līdz šī kv. dienvidaustrumu stūrim

16-17 No 134.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem pa 134.kv. 6., 5., 4.nogabala un 126.kv. 5.nogabala dienvidu malu līdz Milzgrāvim

17-18 Pa Milzgrāvi uz ziemeļrietumiem līdz Saunaga dambim

18-19 Pa Saunaga dambi uz dienvidiem līdz Dūmeles-Košraga ceļam

19-20 Pa Dūmeles-Košraga ceļu uz rietumiem līdz Pitragdambim

20-1 Pa Pitragdambi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam

4. Zviedru meža masīva rezervāts

1-2 No fonda 245.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļrietumiem pa fonda 245., 232.kv. dienvidrietumu malas stigām līdz 232.kv. ziemeļrietumu stūrim

2-3 No 232.kv. ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa fonda 232., 233., 234.kv. ziemeļrietumu malas stigu līdz 234.kv. ziemeļu stūrim

3-4 No 234.kv. ziemeļu stūra pa šī kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz fonda 268.kv. dienvidu stūrim

4-5 No 268.kv. dienvidu stūra pa fonda 248.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 248.kv. ziemeļu stūrim

5-6 No 248.kv. ziemeļu stūra pa 248.kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz fonda 262.kv. ziemeļu stūrim

6-7 No 262.kv. ziemeļu stūra pa fonda 253., 254.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 254.kv. ziemeļu stūrim

7-8 No 254.kv. ziemeļu stūra pa fonda 254., 260.kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 260.kv. dienvidaustrumu stūrim

8-9 No 260.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 260., 259., 258., 257.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz fonda 261.kv. ziemeļu stūrim

9-10 No 261.kv. ziemeļu stūra pa šī kv. ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu malas stigu līdz 261.kv. rietumu stūrim

10-1 No 261.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem pa valsts meža fonda robežu līdz sākumpunktam

5. Neitrālā zona

Kolkas ciems

1-2 No fonda 55.kv. dienvidaustrumu stūra (Rīgas jūras līča krastā) pa šī kvartāla dienvidu stigu uz rietumiem līdz autoceļam Kolka-Rīga

2-3 Gar autoceļu Kolka-Rīga uz ziemeļiem līdz fonda 25.kv. dienvidaustrumu stūrim

3-4 No 25.kv. dienvidaustrumu stūra pa šī kvartāla dienvidu stigu uz rietumiem līdz fonda 24.kv. dienvidaustrumu stūrim

4-5 No 24.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 24., 18.kv. austrumu stigu uz ziemeļiem līdz 18.kv. ziemeļaustrumu stūrim

5-6 No 18.kv. ziemeļaustrumu stūra pa fonda 14.kv. dienvidu stigu un fonda 12., 13.kv. dienvidu malu uz austrumiem līdz Rīgas jūras līča krastam

6-1 Gar Rīgas jūras līča krastu uz dienvidiem līdz sākumpunktam

6. Dabas lieguma zonas

I zona

1-2 No fonda 201.kv. dienvidu stūra pa fonda 205., 193., 164.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka

2-3 Gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz autoceļu Ventspils-Kolka un Mazirbe-Dundaga krustojumam

3-4 Gar autoceļu Mazirbe-Dundaga uz dienvidrietumiem līdz fonda 201.kv. ziemeļu stūrim

4-5 No 201.kv. ziemeļu stūra pa fonda 201., 213., 227.kv. austrumu stigu uz dienvidaustrumiem līdz 227.kv. dienvidaustrumu stūrim

5-6 No 227.kv. dienvidaustrumu stūra pa kv. stigu uz dienvidrietumiem līdz šī kv. dienvidu stūrim

6-7 No 227.kv. dienvidu stūra pa 227., 213., 201.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Mazirbe-Dundaga

7-8 Gar autoceļu Mazirbe-Dundaga līdz fonda 199.kv. ziemeļu stūrim

8-9 No 199.kv. ziemeļu stūra pa šī kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Šlīteres rezervāta 211.kv. ziemeļu stūrim

9-10 Gar Šlīteres rezervāta ziemeļrietumu malu uz dienvidrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim

10-1 No 207.kv. dienvidu stūra pa fonda 206., 205.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam

II zona

1-2 No fonda 242.kv. rietumu stūra pa šī un fonda 230.kv. rietumu malas stigu līdz 230.kv. rietumu stūrim

2-3 No 230.kv. rietumu stūra pa šī un fonda 231.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 231.kv. ziemeļu stūrim

3-4 No 231.kv. ziemeļu stūra pa fonda 231., 244.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Mazirbe-Vīdāle

4-5 Gar autoceļu Mazirbe-Vīdāle uz dienvidaustrumiem līdz Šlīteres rezervātam

5-6 Pa Šlīteres rezervāta fonda 241., 240.kv ziemeļaustrumu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam

III zona

1-2 No fonda 125.kv. dienvidu stūra gar Zviedru meža masīva rezervāta ziemeļaustrumu malu uz ziemeļrietumiem līdz fonda 218.kv. dienvidu stūrim

2-3 No 218.kv. dienvidu stūra pa 218.kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz fonda 189.kv. dienvidu stūrim

3-4 No 189.kv. dienvidu stūra pa dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka

4-5 Gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz Pitraga ceļa atzaram

5-6 Gar fonda 81., 56.kv. rietumu malu līdz Pitraga-Saunaga meža ceļam

6-7 Gar Pitraga-Saunaga meža ceļu uz ziemeļaustrumiem līdz Saunaga ceļa atzaram

7-8 Gar Saunaga ceļa atzaru uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka

8-9 Gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz fonda 30.kv. ziemeļu stūrim

9-10 No 30.kv. ziemeļu stūra pa šī kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz fonda 31.kv. ziemeļrietumu stūrim

10-11 No fonda 31.kv. ziemeļrietumu stūra pa fonda 31., 32.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 32.kv. ziemeļaustrumu stūrim

11-12 No 32.kv ziemeļaustrumu stūra pa fonda 32., 42., 53., 73., 78., 96., 100., 112., 117., 132.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz Ezeru mežniecības robežai

12-13 Gar Ezeru mežniecības robežu uz rietumiem līdz Bažu purva rezervātam

13-14 Gar Bažu purva rezervāta austrumu, ziemeļu un rietumu malu līdz fonda 121.kv. ziemeļaustrumu stūrim

14-1 No 121.kv. ziemeļaustrumu stūra gar fonda 121., 124., 125.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz sākumpunktam

IV zona

1-2 No fonda 262.kv. dienvidu stūra pa šī kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz 262.kv. rietumu stūrim

2-3 No 262.kv. rietumu stūra pa fonda 262., 263., 264., 265.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 265.kv. ziemeļaustrumu stūrim

3-4 No 265.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 265., 264., 263., 262.kv. dienvidu malu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam

V zona

Fonda 266.kvartāla (Dāvida pļavas) ārējā robeža

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Slīteres nacionālo parku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 420Pieņemts: 28.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 19.04.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
14988
01.01.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)