Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 30. aprīļa likumu: Krustkalnu dabas rezervāta likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Krustkalnu dabas rezervāta likums

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 2915 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, un to drīkst apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, mežu un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.

6.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču dabas rezervāta administrācija.

7.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.424 "Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.aprīlī
Krustkalnu dabas rezervāta likuma
1. pielikums
Krustkalnu dabas rezervāta shēma
L-42PI~1.GIF (124865 BYTES)
Krustkalnu dabas rezervāta likuma
2.pielikums
Krustkalnu dabas rezervāta robežu apraksts

Krustkalnu dabas rezervātam ir šādas robežas:

Madonas rajons

Praulienas pagasts

Madonas virsmežniecība

Kalsnavas mežniecība

No 1. līdz 2. -no Mārcienas un Praulienas pagasta robežas 1.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļos uz austrumiem pa saimniecības Mežlāči dienvidu robežu līdz saimniecībai Baltiņi;
no 2. līdz 3. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības Baltiņi rietumu robežu līdz saimniecības Priednieki ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunktu).

Mārcienas pagasts

Kalsnavas mežniecība

No 3. līdz 4. -no Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunkta uz dienvidiem pa saimniecības Priednieki rietumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai;
no 4. līdz 5. -uz rietumiem pa Mārcienas pagasta robežu līdz saimniecības Apšusalas ziemeļrietumu stūrim;
no 5. līdz 6. -uz rietumiem no saimniecības Apšusalas ziemeļrietumu stūra līdz saimniecības Jaunzemji ziemeļaustrumu stūrim;
no 6. līdz 7. -uz dienvidrietumiem un dienvidiem no saimniecības Jaunzemji ziemeļaustrumu stūra pa 3.kv. robežstigu, apliecot saimniecību Jaunzemji, līdz Mārcienas pagasta robežai;
no 7. līdz 8. -uz dienvidaustrumiem pa Mārcienas pagasta zemes un 3. un 30.kv. robežstigu līdz saimniecības Āžukalni robežai;
no 8. līdz 9. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Niedruškas upi līdz Mārcienas pagasta robežai;
no 9. līdz 10. -uz austrumiem pa Niedruškas upi līdz saimniecības Āžukalni robežai;
no 10. līdz 11. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 32.kv. ziemeļu robežstigu līdz Ļaudonas pagasta robežai (sakrīt ar saimniecības Āžukalni ziemeļrietumu stūri).

Ļaudonas pagasts

Saikavas mežniecība

No 11. līdz 12. -no Ļaudonas pagasta robežas uz dienvidiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības Purnavieši robežai;
no 12. līdz 13. -uz rietumiem pa 32.kv. un saimniecības Purnavieši robežstigu līdz saimniecības Dālderi ziemeļaustrumu stūrim;
no 13. līdz 14. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības Dālderi un 32.kv. robežstigu līdz saimniecības Purnavieši ziemeļaustrumu stūrim;
no 14. līdz 15. -uz ziemeļrietumiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības quot;Zemturi robežai;
no 15. līdz 16. -uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 32. un 31.kv. robežstigu līdz saimniecības Rūtiņas ziemeļrietumu robežai;
no 16. līdz 17. -uz dienvidrietumiem pa 31. un 40.kv. robežstigu (sakrīt ar saimnie- cības Rūtiņas rietumu robežu) līdz saimniecības Joksti robežai;
no 17. līdz 18. -uz dienvidrietumiem pa 40.kv. robežstigu līdz saimniecības Joksti robežai;
no 18. līdz 19. -uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības Joksti robežstigu līdz saimniecības Joksti ziemeļu stūrim;
no 19. līdz 20. -uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības Joksti robežstigu līdz saimniecības Purnavieši ziemeļrietumu stūrim;
no 20. līdz 21. -uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības Purnavieši
no 21. līdz 22. -uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem, apliecot 40.kv. dienvidu malu, pa saimniecības Purnavieši ziemeļu robežu līdz saimniecības Trieķēļi robežai;
no 22. līdz 23. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības Trieķēļi un 39., 46. un 52.kv. robežstigu līdz šīs saimniecības ziemeļu stūrim;
no 23. līdz 24. -uz dienvidrietumiem pa 52.kv. un saimniecības Trieķēļi robežstigu līdz saimniecības Palejnieki ziemeļu stūrim;
no 24. līdz 25. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 52. un 57.kv. un saimniecības Palejnieki robežstigu līdz saimniecības Mežvidi dienvidrietumu stūrim;
no 25. līdz 26. -uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa 57.kv. un saimniecības Palejnieki robežstigu līdz saimniecības Upenieki robežai;
no 26. līdz 27. -uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa 57.kv. un saimniecības Upenieki robežstigu līdz Svētupei (sakrīt ar saimniecības Dzirnavas ziemeļaustrumu stūri);
no 27. līdz 28. -uz rietumiem pa Svētupi, uz dienvidiem pa 57.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības (kadastra nr.7070-007-0046) robežai;
no 28. līdz 29. -uz dienvidrietumiem pa 60.kv. un saimniecības (kadastra nr.7070- 007-0046) robežstigu līdz saimniecības Bērzkalni robežai;
no 29. līdz 30. -uz ziemeļrietumiem pa 60.kv. un saimniecības Bērzkalni robežstigu līdz saimniecības (kadastra nr.7070-007-0308) robežai;
no 30. līdz 31. -uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7070-007-0308) un 60.kv. robežstigu līdz saimniecības Āriņi ziemeļu stūrim;
no 31. līdz 32. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības Āriņi un 60. un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības Austrumi ziemeļu stūrim;
no 32. līdz 33. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības Austrumi un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības Apsiņi ziemeļu stūrim;
no 33. līdz 34. -uz dienvidrietumiem, šķērsojot ceļu Ļaudona-Mārciena, tālāk uz dienvidiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības Apsiņi un 62. un 64.kv. robežstigu līdz saimniecības Romas robežai;
no 34. līdz 35. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības Romas un 64. un 65.kv. robežstigu līdz saimniecības Grāvīši robežai;
no 35. līdz 36. -uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības Grāvīši un 65. un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības Ceriņi rietumu stūrim;
no 36. līdz 37. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības Ceriņi un 66.kv. robežstigu līdz ceļam Ļaudona-Jaunkalsnava, tālāk uz austrumiem līdz meliorācijas grāvim, tad uz dienvidrietumiem pa saimniecības Ceriņi un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības Nirītes ziemeļaustrumu stūrim (pie Nirītes upes);
no 37. līdz 38. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības Nirītes un 66.kv. robežstigu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības Jokas robežai (sakrīt ar ceļu Ļaudona-Jaunkalsnava);
no 38. līdz 39. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības Jokas un 66. un 65.kv. robežstigu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības Leitāni austrumu stūrim;
no 39. līdz 40. -uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Leitāni austrumu robežu) līdz saimniecības Leitāni ziemeļrietumu robežai;
no 40. līdz 41. -uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Leitāni un 65.-63.kv. robežstigu) līdz saimniecības Leitāni ziemeļrietumu robežai;
no 41. līdz 42. -uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Leitāni un 63.kv. robežstigu) līdz saimniecības Leitāni ziemeļrietumu robežai;
no 42. līdz 43. -uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Leitāni un 63.-61.kv. robežstigu) līdz saimniecības Priedulas robežai;
no 43. līdz 44. -uz ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Priedulas un 61.kv. robežstigu) līdz saimniecības Jaunķepši robežai;
no 44. līdz 45. -uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Jaunķepši un 61.-58.kv. robežstigu) līdz Ļaudonas pagasta robežai;
no 45. līdz 46. -uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar Ļaudonas pagasta un 58.-53.kv. robežstigu) līdz saimniecības Silmalas robežai;
no 46. līdz 47. -uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Silmalas un 53.kv. robežstigu) līdz saimniecības Mētras robežai (sakrīt ar Ļaudonas un Mārcienas pagasta robežu).

Mārcienas pagasts

Kalsnavas mežniecība

No 47. līdz 48. -uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības Mētras un 53.-47.kv. robežstigu) līdz saimniecības Ķepši robežai;
no 48. līdz 49. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības Ķepši austrumu un 47.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Blieķukalns robežai;
no 49. līdz 50. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību Blieķukalns, pa 47. un 41.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Oliņi robežai;
no 50. līdz 51. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Oliņi austrumu robežu līdz saimniecības Kalna Randoti robežai;
no 51. līdz 52. -uz ziemeļiem pa saimniecības Kalna Randoti austrumu robežu (sakrīt ar 33.kv. rietumu robežstigu) līdz saimniecības Lejas Randoti robežai;
no 52. līdz 53. -uz ziemeļrietumiem pa 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Jaunrandoti robežai;
no 53. līdz 54. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības Jaunrandoti austrumu un
 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Jaunjānēni robežai;
no 54. līdz 55. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 23. un 16.kv. rietumu robežstigu gar saimniecības Jaunjānēni austrumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai;
no 55. līdz 56. -uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot Mārcienas pagasta zemi, pa 16.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Jānēni robežai;
no 56. līdz 57. -uz rietumiem pa saimniecības Jānēni un 16.kv. robežstigu līdz saimniecības Dambakalns robežai;
no 57. līdz 58. -uz ziemeļiem pa saimniecības Dambakalns un 16.kv. robežstigu līdz saimniecības Blieķukalns robežai;
no 58. līdz 59. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Blieķukalns dienvidu robežu līdz saimniecībai Avotiņi;
no 59. līdz 60. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību Avotiņi, pa 16. un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības Ozolu iela 9 robežai;
no 60. līdz 61. -uz ziemeļiem pa saimniecības Ozolu iela 9 un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības Ozolu iela 13 robežai;
no 61. līdz 62. -uz ziemeļiem pa saimniecības Ozolu iela 13 un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības Ozoli robežai;
no 62. līdz 63. -uz ziemeļiem pa saimniecības Ozoli un 9.kv. robežstigu līdz saimniecībai Silieši;
no 63. līdz 64. -uz ziemeļiem pa saimniecības Silieši un 9.kv. robežstigu līdz saimniecības Silieši ziemeļu stūrim;
no 64. līdz 65. -uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību Silieši, pa 9. un 5.kv. austrumu robežstigu līdz Mārcienas pagasta robežai;
no 65. līdz 66. -uz ziemeļiem pa 4.kv. rietumu robežstigu gar Mārcienas pagasta zemi līdz saimniecības Brīvzemnieki robežai;
no 66. līdz 67. -uz ziemeļiem pa saimniecības Brīvzemnieki un 4.kv. robežstigu līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Labonas ezeram);
no 67. līdz 68. -uz ziemeļaustrumiem, ietverot Labonas ezera dienvidaustrumu krastu, pa Mārcienas pagasta un 4.kv. robežstigu līdz saimniecības Trušļi robežai Labonas ezera krastā;
no 68. līdz 69. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību Trušļi, pa 4., 5., 6. un 7.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības Mačrubeņi robežai;
no 69. līdz 70. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Mačrubeņi un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības Asmi robežai;
no 70. līdz 71. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Asmi un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības Jaunbārži robežai;
no 71. līdz 72. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Jaunbārži un 8.kv. robežstigu līdz 8.kv. ziemeļaustrumu stūrim (sakrīt ar saimniecības Brāži robežu);
no 72. līdz 73. -uz dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem un dienvidiem līdz lauku ceļam (sakrīt ar saimniecības Asmi robežu);
no 73. līdz 74. -uz dienvidiem pa saimniecības Asmi un 8.kv. robežstigu līdz Asarīša ezeram un tālāk pa tā rietumu krastu līdz saimniecības Mazlāči robežai;
no 74. līdz 75. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības Mazlāči un 11.kv. robežstigu līdz saimniecības Kalnalāči robežai;
no 75. līdz 76. -uz rietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem līdz Svētes ezeraziemeļu krastam un tālāk pa to, apliecot saimniecību Kalnalāči, līdz saimniecības Mazlāči robežai;
no 76. līdz 77. -uz austrumiem pa Svētes ezera ziemeļu krastu un Starpītes upi, apliecot saimniecību Mazlāči, līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Dūku ezeram);
no 77. līdz 78. -uz ziemeļaustrumiem, ietverot Dūku ezera austrumu krastu, līdz saimniecības Dūki robežai;
no 78. līdz 79. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības Dūki un 22.kv. robežstigu līdz saimniecības Liepkalni robežai;
no 79. līdz 80. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 22. un 23.kv. ziemeļu robežstigu, apliecot saimniecību Liepkalni, līdz saimniecībai Baltiņi;
no 80. līdz 81. -uz ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības Baltiņi un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības Kalna Daugavieši robežai;
no 81. līdz 82. -uz ziemeļiem pa saimniecības Kalna Daugavieši un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības robežai;
no 82. līdz 83. -uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību, pa 1.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības Kalna Daugavieši robežai;
no 83. līdz 84. -uz austrumiem pa saimniecības Kalna Daugavieši un 1.kv. robežstigu līdz Nesaļas upei (sakrīt ar saimniecības Stari robežu);
no 84. līdz 85. -uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi (sakrīt ar saimniecības Stari robežu) līdz saimniecības Lakstīgalas robežai;
no 85. līdz 86. -uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi un pa saimniecības Lakstīgalas dienvidu robežu līdz saimniecības Mežlāči zemei;
no 86. līdz 1. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības Mežlāči un 1.kv. robežstigu līdz Praulienas pagasta robežai (līdz sākumpunktam).

Mārcienas pagasts

Liepkalni

No 87. līdz 88. -no 3. un 30.kv. robežpunkta pie Niedruškas upes uz dienvidrietumiem līdz 30. un 29.kv. ziemeļu robežpunktam, tālāk uz dienvidrietumiem, rietumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību Liepkalni, līdz 3.kv. robežstigai;
no 88. līdz 87. -uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa 3.kv. dienvidu robežstigu, apliecot saimniecību Liepkalni, līdz 3. un 30.kv. robežpunktam pie Niedruškas upes.

Stingrā režīma zona

No 89. līdz 90. -no 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunkta uz dienvidiem līdz novadgrāvim, tālāk pa to uz dienvidrietumiem un dienvidiem līdz 51., 52., 56. un 57.kv. robežpunktam, tālāk uz rietumiem līdz Svētupei, pa upi līdz 50.kv. dienvidu robežstigai un pa robežstigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 90. līdz 89. -no 50.kv. dienvidrietumu stūra uz dienvidiem līdz 35., 36., 43. un 44.kv. robežpunktam, tālāk uz austrumiem pa 44.kv. ziemeļu robežstigu līdz Svētupei, pa upi uz ziemeļaustrumiem līdz 45.kv. ziemeļu robežstigai un pa robežstigu līdz 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunktam (līdz stingrā režīma zonas sākumpunktam).

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri doti pēc 1984.gada mežierīcības datiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Krustkalnu dabas rezervāta likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.03.2000.Stājas spēkā: 19.04.2000.Zaudē spēku: 03.06.2009.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121/122, 05.04.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 04.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
3990
19.04.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"