Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Krustkalnu dabas rezervāta likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai aizsargātu Latvijai raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksa bioloģisko daudzveidību, skujkoku mežus uz osveida reljefa formām, ar saldūdens kaļķiem saistītos biotopus un sugas, kā arī rezervāta ainavu un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 2978 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona;

3) dabas parka zona.

6.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar pārvaldes atļauju izpētes un aizsardzības nolūkā.

7.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, pētītu ekosistēmu un to elementu attīstību, kā arī minimālas antropogēnās slodzes apstākļos veicinātu sabiedrības izpratni par vidi.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uzturēties bez pārvaldes rakstveida atļaujas vai pārvaldes darbinieku klātbūtnes. Šis aizliegums neattiecas uz personām, kuru dzīvesvieta ir rezervāta teritorijā;

2) lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot koku ciršanu meža infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas, ainavu veidošanas, bīstamo koku novākšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nolūkos;

4) veikt citu saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar rezervāta izveidošanas mērķiem, sugu un biotopu aizsardzības prasībām;

5) vākt meža nekoksnes materiālās vērtības, to skaitā savvaļas ogas un sēnes.

8.pants

(1) Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu vēsturiskos ekstensīvas saimniekošanas veidus un sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses.

(2) Dabas parka zonā aizliegts:

1) mainīt zemes lietošanas kategoriju;

2) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

3) ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai;

4) cirst kokus galvenajā cirtē;

5) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sugu un biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai palielināšanai;

6) ārpus pagalmiem un dārziem lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī citas bīstamas ķīmiskas vielas un produktus;

7) uzart un kultivēt, kā arī citādi bojāt vai iznīcināt bioloģiski vērtīgos zālājus;

8) mainīt dabisko zemes reljefu, bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus (bioloģiskās daudzveidības un raksturīgās ainavas saglabāšanai nozīmīgi dabas un cilvēka veidoti objekti un teritorijas);

9) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personīgām vajadzībām;

10) ārpus dārziem un pagalmiem dedzināt sauso zāli, lapas un niedres, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams biotopu aizsardzības pasākumu veikšanai un saņemta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās iestādes rakstveida atļauja;

11) ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

9.pants

Rezervāta teritorijā aizliegtas putnu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zīdītāju medības. Citu zīdītāju sugu medības rezervāta teritorijā pieļaujamas saskaņā ar medību iecirkņa plānu.

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

10.pants

Pārvalde saskaņo darbības, kas var negatīvi ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas.

11.pants

Ar pārvaldi saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumu projektus, kuri attiecas uz rezervāta teritoriju.

12.pants

Bez pārvaldes rakstveida atļaujas fiziskajām un juridiskajām personām rezervāta teritorijā aizliegts vākt dabas materiālus kolekcijām, veikt pētījumus, mērījumus, uzskaiti vai monitoringu, kā arī fotografēt un filmēt komerciālā nolūkā.

13.pants

Pārvalde ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

14.pants

Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas pilda Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome, kas izveidota saskaņā ar Teiču dabas rezervāta likumu.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Krustkalnu dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

2. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Teiču dabas rezervāta administrācija.

3. Līdz dienai, kad atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā noteiktajam darbu uzsāk Madonas novada pašvaldība, ar šā likuma 2.pielikuma 1.1.apakš­punktā lietoto terminu “Madonas novads, Praulienas pagasts” saprot terminu “Madonas rajons, Praulienas pagasts”, ar 1.2.apakšpunktā lietoto terminu “Madonas novads, Mārcienas pagasts” saprot terminu “Madonas rajons, Mārcienas pagasts”, ar 1.3.apakšpunktā lietoto terminu “Madonas novads, Ļaudonas pagasts” saprot terminu “Madonas rajons, Ļaudonas pagasts”, ar 1.4.apakšpunktā lietoto terminu “Madonas novads, Mārcienas pagasts” saprot terminu “Madonas rajons, Mārcienas pagasts”.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 30.aprīlī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2009.gada 20.maijā
Krustkalnu dabas rezervāta likuma
1.pielikums
Krustkalnu dabas rezervāta shēma
KRUSTKALNI.JPG (54724 bytes)
Krustkalnu dabas rezervāta likuma
2.pielikums
Krustkalnu dabas rezervāta robežu apraksts

1. Ārējās robežas apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1.1.

Madonas novads, Praulienas pagasts

1.1.1.

1—2

No Mārcienas un Praulienas pagastu robežpunkta uz austrumiem, dienvidiem un austrumiem pa īpašuma “Mežlāči” (kadastra Nr.70860120088) robežu līdz īpašuma “Irbes” (kadastra Nr.70860120099) robežai

1.1.2.

2—3

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Irbes” (kadastra Nr.70860120099) robežu līdz īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr.70860120040) robežai

1.1.3.

3—4

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr.70860120040) robežu līdz īpašuma “Priednieki” (kadastra Nr.70740070007) robežai (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagastu robežpunktu)

1.2.

Madonas novads, Mārcienas pagasts

1.2.1.

4—5

Uz dienvidiem pa īpašuma “Priednieki” (kadastra Nr.70740070007) robežu līdz īpašuma “Stirnas” (kadastra Nr.70740070017) robežai

1.2.2.

5—6

Uz rietumiem un dienvidiem pa īpašuma “Stirnas” (kadastra Nr.70740070017) robežu līdz īpašuma “Zīles” (kadastra Nr.70740070003) robežai

1.2.3.

6—7

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Zīles” (kadastra Nr.70740070003) robežu līdz īpašuma “Zīles” rietumu stūrim

1.2.4.

7—8

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Zīles” (kadastra Nr.70740070003) robežu līdz īpašuma “Dvīņi” (kadastra Nr.70740070010) robežai

1.2.5.

8—9

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Dvīņi” (kadastra Nr.70740070010) robežu līdz īpašuma “Paleinieki” (kadastra Nr.70740070002) robežai

1.2.6.

9—10

Uz dienvidaustrumiem pa Niedruškas upi un īpašuma “Paleinieki” (kadastra Nr.70740070002) robežu līdz īpašuma “Paleinieki” robežas tālākajam dienvidu punktam pie Niedruškas upes

1.2.7.

10—11

Uz ziemeļaustrumiem pa Niedruškas upi un īpašuma “Paleinieki” (kadastra Nr.70740070002) robežu līdz īpašuma “Dvīņi” (kadastra Nr.70740070016) robežai

1.2.8.

11—12

Uz austrumiem pa Niedruškas upi un īpašuma “Dvīņi” (kadastra Nr.70740070016) robežu līdz īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70740070006) robežai

1.2.9.

12—13

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70740070006) robežu līdz īpašuma “Āžukalni” robežas dienvidu stūrim pie meliorācijas grāvja

1.2.10.

13—14

Uz ziemeļaustrumiem pa Mārcienas pagastā esošā īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70740070006) robežu līdz Ļaudonas pagastā esošā īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70700020017) robežai (sakrīt ar Mārcienas un Ļaudonas pagastu robežpunktu)

1.3.

Madonas novads, Ļaudonas pagasts

1.3.1.

14—15

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70700020017) robežu līdz īpašuma “Āžukalni” robežas pagrieziena punktam dienvidrietumu virzienā

1.3.2.

15—16

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Āžukalni” (kadastra Nr.70700020017) robežu līdz īpašuma “Inči” (kadastra Nr.70700020088) robežai

1.3.3.

16—17

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Inči” (kadastra Nr.70700020088) robežu līdz īpašuma “Dālderi” (kadastra Nr.70700020034) robežai

1.3.4.

17—18

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Dālderi” (kadastra Nr.70700020034) un “Darbiņi” (kadastra Nr.70700020027) robežām līdz īpašuma “Zemturi” (kadastra Nr.70700020046) robežai

1.3.5.

18—19

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Zemturi” (kadastra Nr.70700020046) robežu līdz īpašuma “Zemturi” ziemeļu stūrim

1.3.6.

19—20

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Zemturi” (kadastra vienības Nr.70700020046 un Nr.70700020035) robežu līdz īpašuma “Ciedri” (kadastra Nr.70700020010) robežai

1.3.7.

20—21

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Ciedri” (kadastra Nr.70700020010), “Lieljoksti” (kadastra Nr.70700020021), “Joksti” (kadastra Nr.70700020024), “Lejasjoksti” (kadastra Nr.70700020041), “Ievmalas” (kadastra Nr.70700020096) un “Purnavieši” (kadastra Nr.70700020073) robežām līdz īpašuma “Trieķēļi” (kadastra Nr.70700030031) robežai

1.3.8.

21—22

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Trieķēļi” (kadastra Nr.70700030031) robežu līdz īpašuma “Trieķēļi” robežas pagrieziena punktam rietumu virzienā

1.3.9.

22—23

Uz rietumiem pa īpašuma “Trieķēļi” (kadastra Nr.70700030031) robežu līdz īpašuma “Trieķēļi” robežas pagrieziena punktam dienvidrietumu virzienā

1.3.10.

23—24

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Trieķēļi” (kadastra Nr.70700030031) robežu līdz īpašuma “Trieķēļi” robežas pagrieziena punktam dienvidrietumu virzienā

1.3.11.

24—25

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa īpašuma “Trieķēļi” (kadastra Nr.70700030031) robežu līdz īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.70700030090) robežai

1.3.12.

25—26

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.70700030090) robežu līdz īpašuma “Gundegas” ziemeļu stūrim

1.3.13.

26—27

No īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.70700030090) ziemeļu stūra uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Gundegas” un “Palejnieki” (kadastra Nr.70700030062) robežām līdz īpašuma “Palejnieki” rietumu stūrim

1.3.14.

27—28

No īpašuma “Palejnieki” (kadastra Nr.70700030062) rietumu stūra uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Palejnieki” robežu līdz īpašuma “Mežvidi” (kadastra Nr.70700030098) robežai

1.3.15.

28—29

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Mežvidi” (kadastra vienības Nr.70700030098 un Nr.70700030008) robežu un gar Ļaudonas pagasta pašvaldības ceļu līdz īpašuma “Upenieki” (kadastra Nr.70700030068) robežai

1.3.16.

29—30

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Upenieki” (kadastra Nr.70700030068) robežu līdz īpašuma “Upenieki” ziemeļrietumu stūrim

1.3.17.

30—31

Uz dienvidiem pa īpašuma “Upenieki” (kadastra Nr.70700030068) robežu, šķērsojot Svētupi, līdz īpašuma “Vecupenieki” (kadastra Nr.70700070046) robežai

1.3.18.

31—32

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Vecupenieki” (kadastra Nr.70700070046) robežu līdz īpašuma “Bērzkalni 2” (kadastra Nr.70700070532) robežai

1.3.19.

32—33

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Bērzkalni 2” (kadastra Nr.70700070532) ārējo robežu līdz īpašuma “Bērzkalni 2” austrumu stūrim

1.3.20.

33—34

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Bērzkalni 2” (kadastra Nr.70700070532) ārējo robežu līdz īpašuma “Bērzkalni 2” dienvidu stūrim

1.3.21.

34—35

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Bērzkalni 2” (kadastra Nr.70700070532) ārējo robežu līdz īpašumu “Grāvmalas 2” (kadastra Nr.70700070329) un “Ūpji 2” (kadastra Nr.70700070308) robežu krustpunktam

1.3.22.

35—36

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Ūpji 2” (kadastra Nr.70700070308), “Āriņi 3” (kadastra Nr.70700070296) un “Austrumi 2” (kadastra Nr.70700070099) ārējām robežām līdz īpašuma “Austrumi 2” dienvidrietumu stūrim

1.3.23.

36—37

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Austrumi 2” (kadastra Nr.70700070099) robežu līdz īpašuma “Apsiņi” (kadastra Nr.70700070071) robežai

1.3.24.

37—38

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot valsts autoceļu “V876 Ļaudona—Mārciena” (kadastra Nr.70700010001), pa īpašuma “Apsiņi” (kadastra vienības Nr.70700070071 un 70700070070) robežu līdz īpašuma “Apsiņi” ziemeļrietumu stūrim

1.3.25.

38—39

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Apsiņi” (kadastra Nr.70700070070) robežu līdz īpašuma “Romas” (kadastra Nr.70700070123) robežai

1.3.26.

39—40

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Romas” (kadastra Nr.70700070123) robežu līdz īpašuma “Mazā Roma” (kadastra Nr.70700070017) robežai

1.3.27.

40—41

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Mazā Roma” (kadastra Nr.70700070017) robežu līdz īpašuma “Ceriņi” (kadastra Nr.70700070049) robežai

1.3.28.

41—42

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Ceriņi” (kadastra Nr.70700070049) robežu līdz valsts autoceļam “P82 Ļaudona—Jaunkalsnava” (kadastra Nr.70700010002)

1.3.29.

42—43

Uz dienvidiem, šķērsojot valsts autoceļu “P82 Ļaudona—Jaunkalsnava” (kadastra Nr.70700010002), tad uz austrumiem gar minētā autoceļa dienvidu malu līdz pašvaldības ceļam “Radziņi—Vēverāres” (kadastra Nr.70700070538)

1.3.30.

43—44

Uz dienvidrietumiem pa pašvaldības ceļa “Radziņi—Vēverāres” (kadastra Nr.70700070538), īpašuma “Ceriņi” (kadastra Nr.70700070050) un pašvaldības ceļa “Radziņi—Vēverāres” (kadastra Nr.70700070483) robežām līdz īpašuma “Vēverāres” (kadastra Nr.70700070004) robežai pie Nirītes upes

1.3.31.

44—45

Pa Nirītes upi un īpašumu “Vēverāres” (kadastra Nr.70700070004), “Svarukalni” (kadastra Nr.70700070131), “Svarukalni” (kadastra Nr.70700070291) un “Nirītes” (kadastra Nr.70700070128) robežām, šķērsojot valsts autoceļu
“P82 Ļaudona—Jaunkalsnava” (kadastra Nr.70700010002), tālāk pa Nirītes upi un īpašumu “Jokas” (kadastra Nr.70700060029), “Leitāni” (kadastra Nr.70700060037), “Leitāni” (kadastra Nr.70700060007), “Stabiņi” (kadastra Nr.70700060123), “Koki” (kadastra Nr.70700060124), “Leitāni” (kadastra Nr.70700060070), “Priedulas” (kadastra Nr.70700060048), “Jaunķepši” (kadastra Nr.70700060091), “Ogas” (kadastra Nr.70700060118) un “Getliņi” (kadastra Nr.70700060047) robežām līdz īpašuma “Mētras” (kadastra Nr.70740080028) robežai (sakrīt ar Mārcienas un Ļaudonas pagastu robežpunktu)

1.4.

Madonas novads, Mārcienas pagasts

1.4.1.

45—46

Uz ziemeļiem pa Nirītes upi un īpašuma “Mētras” (kadastra Nr.70740080028) robežu līdz īpašuma “Ķepši” (kadastra Nr.70740080033) robežai

1.4.2.

46—47

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Ķepši” (kadastra Nr.70740080033) robežu līdz īpašuma “Rūķīši” (kadastra Nr.70740080037) robežai

1.4.3.

47—48

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Rūķīši” (kadastra Nr.70740080037) robežu, šķērsojot valsts autoceļu “V876 Ļaudona—Mārciena” (kadastra Nr.70740050006), līdz īpašuma “Jaunjānēni” (kadastra Nr.70740080105) robežai

1.4.4.

48—49

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Jaunjānēni” (kadastra vienības Nr.70740080105 un 70740080064) robežu, šķērsojot pašvaldības ceļu “Graulītes—Dreimaņi” (kadastra Nr.70740050012), līdz īpašuma “Oliņi” (kadastra Nr.70740080060) robežai

1.4.5.

49—50

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Oliņi” (kadastra Nr.70740080060) robežu līdz īpašuma “Kalnarandoti” (kadastra Nr.70740080057) robežai

1.4.6.

50—51

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa īpašumu “Kalnarandoti” (kadastra Nr.70740080057), “Lejas Randoti” (kadastra Nr.70740080043), “Jaunrandoti” (kadastra Nr.70740080046) robežām līdz īpašuma “Jaunjānēni” (kadastra Nr.70740080027) robežai

1.4.7.

51—52

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Jaunjānēni” (kadastra Nr.70740080027) robežu līdz īpašuma “Kalna Jānēni” (kadastra Nr.70740080087) robežai

1.4.8.

52—53

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Kalna Jānēni” (kadastra Nr.70740080087), šķērsojot pašvaldības ceļa “Ozolu iela—Atceres” (kadastra Nr.70740080103) robežu, līdz īpašuma “Dambakalns” (kadastra Nr.70740080029) robežai

1.4.9.

53—54

Uz rietumiem pa īpašuma “Dambakalns” (kadastra Nr.70740080029) robežu, šķērsojot pašvaldības ceļu “Ozolu iela—Atceres” (kadastra Nr.70740080103), un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Dambakalns” (kadastra Nr.70740080029) robežu līdz īpašuma “Blieķukalns” (kadastra Nr.70740080059) robežai

1.4.10.

54—55

Uz austrumiem pa īpašumu “Blieķukalns” (kadastra Nr.70740040059), “Blieķukalna senkapi” (kadastra Nr.70740040349), “Senkapi” (kadastra Nr.70740040350) un “Silenieki” (kadastra Nr.70740040007) robežām līdz īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.70740040048) robežai

1.4.11.

55—56

Uz austrumiem pa īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.70740040048) robežu līdz īpašuma “Avotiņi” dienvidaustrumu stūrim

1.4.12.

56—57

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.70740040048) robežu līdz īpašuma “Paurenes” (kadastra Nr.70740040062) robežai

1.4.13.

57—58

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Paurenes” (kadastra Nr.70740040062), “Ozolu iela 9” (kadastra Nr.70740040094), “Ozoli” (kadastra Nr.70740040006) un “Silieši” (kadastra Nr.70740040030) robežām līdz īpašuma “Silieši” (kadastra Nr.70740040021) robežai

1.4.14.

58—59

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Silieši” (kadastra Nr.70740040021) robežu, šķērsojot pašvaldības ceļu “Mārciena—Brāži—Āriņi” (kadastra Nr.70740050025), tad ziemeļrietumu virzienā pa īpašuma “Silieši” (kadastra Nr.70740040021) un īpašuma “Silieši” (kadastra Nr. 70740040031) robežām, šķērsojot Austronas upi, līdz īpašuma “Kaisis” (kadastra Nr.70740040127) robežai

1.4.15.

59—60

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Kaisis” (kadastra Nr.70740040127) un “Ezermala” (kadastra Nr.70740040079) robežām līdz īpašuma “Labonas ezers” (kadastra Nr.70740040125) robežai

1.4.16.

60—61

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Labonas ezers” (kadastra Nr.70740040125) robežu līdz īpašuma “Trušļi” (kadastra Nr.70740040020) robežai

1.4.17.

61—62

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Trušļi” (kadastra Nr.70740040020) robežu, šķērsojot Austronas upi, līdz īpašuma “Trušļi” robežas pagrieziena punktam uz dienvidiem

1.4.18.

62—63

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Trušļi” (kadastra Nr.70740040020) robežu līdz īpašuma “Trušļi” dienvidu stūrim

1.4.19.

63—64

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Trušļi” (kadastra Nr.70740040020) robežu līdz īpašuma “Truslīši” (kadastra Nr.70740040221) robežai

1.4.20.

64—65

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Truslīši” (kadastra Nr.70740040221), “Trušļi” (kadastra Nr.70740040217), “Zaķi” (kadastra Nr.70740050022), “Mačrubeņi 2” (kadastra Nr.70740050001), “Kalna Bālēnas” (kadastra Nr.70740050004), “Asmi” (kadastra Nr.70740050008) un “Jaunbrāži” (kadastra Nr.70740050007) robežām līdz īpašuma “Brāži 1” (kadastra Nr.70740060024) robežai

1.4.21.

65—66

Uz dienvidiem pa īpašuma “Brāži 1” (kadastra Nr.70740060024) robežu, tad, šķērsojot pašvaldības ceļu “Mārciena—Āriņi—Brāži” (kadastra Nr.70740060070), pa īpašumu “Asmi” (kadastra Nr.70740060023) un “Mazlāči” (kadastra Nr.70740060025) robežām līdz īpašuma “Kalna Lāči” (kadastra Nr.70740060040) robežai

1.4.22.

66—67

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu “Kalna Lāči” (kadastra Nr.70740060040) un “Mazlāči” (kadastra Nr.70740060026) robežām līdz īpašuma “Kalna Lāči” (kadastra Nr.70740060075) robežpunktam pie elektrolīnijas

1.4.23.

67—68

No īpašuma “Kalna Lāči” (kadastra Nr.70740060075) robežpunkta pie elektrolīnijas uz austrumiem pa īpašumu “Kalna Lāči” un “Mazlāči” (kadastra Nr.70740060025) robežām (Svētes ezera ziemeļu krastu) līdz īpašuma “Dūku ezers” (kadastra Nr.70740060046) robežai

1.4.24.

68—69

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Dūku ezers” (kadastra Nr.70740060046) robežu (Dūku ezera austrumu krastu) līdz īpašuma “Dūki” (kadastra Nr.70740060031) robežai

1.4.25.

69—70

Uz dienvidaustrumiem un austrumiem pa īpašuma “Dūki” (kadastra Nr.70740060031) robežu līdz īpašuma “Vanadziņi” (kadastra Nr.70740060067) robežai

1.4.26.

70—71

Uz dienvidaustrumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Vanadziņi” (kadastra Nr.70740060067) robežu līdz īpašuma “Ineši” (kadastra Nr.70740060059) robežai

1.4.27.

71—72

Uz dienvidaustrumiem, šķērsojot Vanadziņa ezeru, pa īpašuma “Ineši” (kadastra Nr.70740060059) robežu līdz īpašuma “Ineši” dienvidaustrumu stūrim

1.4.28.

72—73

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Ineši” (kadastra Nr.70740060059) robežu līdz īpašuma “Ineši” robežas pagrieziena punktam dienvidaustrumu virzienā

1.4.29.

73—74

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Ineši” (kadastra Nr.70740060059) robežu līdz īpašuma “Baltiņi” (kadastra Nr.70740060018) robežai

1.4.30.

74—75

Uz ziemeļrietumiem, rietumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Baltiņi” (kadastra Nr.70740060018) robežu līdz īpašuma “Kalna Daugavieši” (kadastra Nr.70740060008) robežai

1.4.31.

75—76

Uz rietumiem pa īpašuma “Kalna Daugavieši” (kadastra Nr.70740060008) dienvidu robežu līdz īpašuma “Kalna Daugavieši” robežpunktam pie Nesaļas upes

1.4.32.

76—77

Pa Nesaļas upi un īpašuma “Kalna Daugavieši” (kadastra Nr.70740060008) ārējo robežu uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem līdz īpašuma “Graviņas” (kadastra Nr.70740060020) robežai

1.4.33.

77—1

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Graviņas” (kadastra Nr.70740060020), “Lakstīgalas” (kadastra Nr.70740060032), “Mežlāči” (kadastra Nr.70860120089) un “Mežlāči” (kadastra Nr.70740060037) robežām līdz Praulienas pagastā esošā īpašuma “Mežlāči” (kadastra Nr.70860120088) robežai (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagastu robežpunktu)

 

2. Stingrā režīma zonas robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numuri pēc shēmas

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

2.1.

78—79

No 50.meža kvartāla dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem līdz 34., 35., 42. un 43.meža kvartāla robežpunktam, tālāk uz austrumiem pa 43.meža kvartāla ziemeļu robežstigu līdz Svētupei, pa upi uz ziemeļaustrumiem līdz 36.meža kvartāla ziemeļu robežstigai un pa robežstigu līdz 36., 37., 44. un 45.meža kvartāla robežpunktam

2.2.

79—78

No 36., 37., 44. un 45.meža kvartāla robežpunkta uz dienvidiem līdz novadgrāvim, tālāk pa to uz dienvidrietumiem un dienvidiem līdz 51., 52., 56. un 57.meža kvartāla robežpunktam, tālāk uz rietumiem līdz Svētupei, pa upi līdz 50.meža kvartāla dienvidu robežstigai un pa robežstigu līdz 50.meža kvartāla dienvidrietumu stūrim (līdz stingrā režīma zonas sākumpunktam)

 

3. Dabas parka zonas robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numuri pēc shēmas

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

3.1.

80—81

Pa īpašuma “Dreimaņi” (kadastra Nr.70740050021) ārējo robežu

3.2.

82—83

Pa īpašuma “Rogāni” (kadastra Nr.70740050017) ārējo robežu

3.3.

84—85

Pa īpašuma “Graulītes” (kadastra Nr.70740050026) ārējo robežu

3.4.

86—87

Pa saimniecības “Dambri” (bez kadastra apzīmējuma) ārējo robežu

3.5.

88—89

Pa īpašuma “Meirāni” (kadastra Nr.70740050020) ārējo robežu

3.6.

90—91

Pa īpašuma “Greizkalni” (kadastra Nr.70700010005) ārējo robežu

 

4. Ārējās robežas un funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkta numurs

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

633656

6296722

4.2.

2

634198

6296613

4.3.

3

634367

6296436

4.4.

4

634844

6296025

4.5.

5

634720

6295540

4.6.

6

634669

6295480

4.7.

7

633844

6295218

4.8.

8

634058

6294711

4.9.

9

634310

6294400

4.10.

10

635255

6293962

4.11.

11

635453

6294316

4.12.

12

635619

6294319

4.13.

13

635675

6294158

4.14.

14

635980

6294372

4.15.

15

636182

6294148

4.16.

16

636070

6293615

4.17.

17

635811

6293557

4.18.

18

635368

6293747

4.19.

19

635284

6293782

4.20.

20

634898

6293061

4.21.

21

633935

6291778

4.22.

22

633884

6291906

4.23.

23

633742

6291904

4.24.

24

633605

6291500

4.25.

25

633468

6291342

4.26.

26

633323

6291389

4.27.

27

632968

6290984

4.28.

28

633561

6290640

4.29.

29

633347

6290124

4.30.

30

632843

6289940

4.31.

31

632834

6289691

4.32.

32

632629

6289236

4.33.

33

632699

6289149

4.34.

34

632498

6289083

4.35.

35

632298

6289169

4.36.

36

631720

6288856

4.37.

37

631609

6288940

4.38.

38

631256

6288662

4.39.

39

631504

6288166

4.40.

40

631679

6287788

4.41.

41

631848

6287397

4.42.

42

632016

6287164

4.43.

43

632300

6287166

4.44.

44

631946

6286719

4.45.

45

629675

6290097

4.46.

46

629563

6290554

4.47.

47

629472

6290693

4.48.

48

629663

6291015

4.49.

49

629491

6291387

4.50.

50

629549

6291659

4.51.

51

629342

6292504

4.52.

52

629228

6292995

4.53.

53

629100

6293012

4.54.

54

628895

6293343

4.55.

55

629236

6293385

4.56.

56

629537

6293419

4.57.

57

629548

6293701

4.58.

58

629585

6294498

4.59.

59

629149

6295003

4.60.

60

629188

6295367

4.61.

61

629489

6295675

4.62.

62

629722

6295468

4.63.

63

629945

6294780

4.64.

64

630131

6295057

4.65.

65

631130

6295628

4.66.

66

630881

6294595

4.67.

67

631224

6293951

4.68.

68

632272

6294134

4.69.

69

632506

6294536

4.70.

70

632769

6294460

4.71.

71

633032

6294813

4.72.

72

633329

6294716

4.73.

73

633309

6295178

4.74.

74

633622

6295483

4.75.

75

633452

6295812

4.76.

76

632656

6295780

4.77.

77

632977

6296286

4.78.

78

631274

6290509

4.79.

79

632838

6292078

4.80.

80

631301

6293093

4.81.

81

631369

6293157

4.82.

82

631317

6292627

4.83.

83

631413

6292772

4.84.

84

629787

6290904

4.85.

85

629728

6291000

4.86.

86

630779

6290884

4.87.

87

630744

6290819

4.88.

88

631169

6289849

4.89.

89

631232

6289887

4.90.

90

634830

6293785

4.91.

91

634624

6294022

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Krustkalnu dabas rezervāta likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.04.2009.Stājas spēkā: 03.06.2009.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 20.05.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 25.06.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
192074
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"