Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Tukumā 2024. gada 29. februārī
Par ielu tirdzniecības nodevu Tukuma novadā
IZDOTI
ar Tukuma novada domes
29.02.2024. lēmumu Nr. TND/24/45 (prot. Nr. 3, 1. §)


Precizēti ar Tukuma novada domes
28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/117 (prot. Nr. 4, 3. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta
trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.¹ punktu

Precizēts ar Tukuma novada domes28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/117 (prot. Nr. 4, 3. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ielu tirdzniecības nodevu apmēru un samaksas kārtību.

2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izsniegtu rakstisku atļauju un pašvaldības norādītajā vietā.

3. Atļaujas izsniedz pašvaldības klientu apkalpošanas centros, Kandavas un pagastu apvienībā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūta elektroniski sagatavotu un parakstītu atļauju uz atļaujas saņēmēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

4. Par minēto atļauju izsniegšanu ir maksājama pašvaldības nodeva.

5. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

II. Nodevu apmērs

7. Nodevas likme par ielu tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Tukuma novadā:

Nr.

p. k.

Tirdzniecības dalībnieks, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs publiskā vietā

Nodeva par vienu tirdzniecības vietu:

diennaktī (euro)

mēnesī (euro)

svētku vai pasākumu laikā un vietā diennaktī (euro)

7.1.

tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ar:

1,00

5,00

5,00

7.1.1.

pašu ražotu lauksaimniecības produkciju:

7.1.1.1.

izmantošanai pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības vai svaigiem zvejas produktiem nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos vai biškopības produktiem,

7.1.1.2.

grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, puķu sīpoliem, gumiem, ziemcietēm vai sēklām,

7.1.1.3.

augļu koku vai ogulāju stādiem, dekoratīvo koku vai krūmu stādāmo materiālu,

7.1.1.4.

mājas apstākļos ražotiem pārtikas produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas,

7.1.2.

savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm vai savvaļas ziediem,

7.1.3.

mežu reproduktīvo materiālu,

7.1.4.

pašu iegūtu svaigu medījamo dzīvnieku gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos,

7.1.5.

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai,

7.1.6.

lietotām personiskām mantām, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;

7.2.

tirdzniecība, ko veic fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai juridiskā persona par tirdzniecību ar: 

7.2.1.

pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm,5,0015,007,00

7.2.2.

rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm,10,0020,0012,00

7.2.3.

pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem,20,0060,0025,00

7.2.4.

izlejamiem un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas nav pašu ražoti;40,00100,0050,00

7.3.

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bez alkoholisko dzērienu realizācijas),10,0030,0015,00

7.4.

pakalpojumu sniegšana publiskā vietā,5,0015,007,00

7.5.

produktu un pakalpojumu reklamēšana bez tirdzniecības.10,0020,0012,00

8. No 7. punktā minētās nodevas samaksas atbrīvoti:

8.1. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietas adresi deklarējuši pensionāri;

8.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietas adresi deklarējušas personas ar I vai II grupas invaliditāti un personas (ģimenes), kuras audzina bērnu ar invaliditāti;

8.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietas adresi deklarējušas personas, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;

8.4. fiziskas vai juridiskas personas, kuras pašvaldība ir uzaicinājusi nodrošināt pašvaldības organizēta sporta vai kultūras pasākuma norisi;

8.5. juridiskas personas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss;

8.6. personas līdz 18 gadu vecumam, kas tirgojas ar pašu izgatavotām precēm;

8.7. pašvaldības izglītības iestāžu "skolēnu mācību uzņēmumi", ja ielu tirdzniecību veic izglītības iestādes mācību programmas satura ietvaros;

8.8. valsts institūcijas, pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kas izveidotas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

9. Nodeva 50 % apjomā no 7. punktā noteiktās nodevas likmes tiek piemērota nodevas maksātājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novadā vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Tukuma novadā.

10. Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu atkarībā no ielu tirdzniecības termiņa un preču veida:

Nr. p. k.

Preču veids

Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanu:

diennaktī (euro)

mēnesī (euro)

10.1.

Ielu tirdzniecības organizēšana, ja tirdzniecība tiek veikta ar: 

10.1.1.

lietotām personiskām mantām,

0,00

10,00

10.1.2.

pašražotām amatniecības, pārtikas, lauksaimniecības vai cita veida pašražotām precēm un pakalpojumu sniegšanu,

10,00

20,00

10.1.3.

pašražotiem alkoholiskiem dzērieniem, rūpnieciski ražotām precēm un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu,

20,00

30,00

10.1.4.

izlejamo alkoholu un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem.

50,00

100,00

11. Ja tirdzniecību organizē pašvaldības iestāde, tā ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas nodevu pašvaldībai nemaksā un tirdziņa dalībniekiem piemēro noteikumu 7. punktā minēto maksu un 8. un 9. punktā noteiktos atvieglojumus.

Precizēts ar Tukuma novada domes 28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/117 (prot. Nr. 4, 3. §)

12. Tirdzniecības dalībnieks, kas tirdzniecību veic organizētas ielu tirdzniecības jeb tirdziņa ietvaros un ir saņēmis tirdzniecības organizētāja izsniegtu atļauju, ir atbrīvots no pašvaldības nodevas.

13. Nodeva par ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autoveikala), ja tirdzniecība tiek veikta:

Nr. p. k.

Piedāvāto preču veids

Nodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)

Nodeva par ielu tirdzniecību gadā (euro)

13.1.

ar pārtikas vai nepārtikas precēm,

15,00

140,00

13.2.

ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

20,00

170,00

14. Nodeva par ielu tirdzniecību novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē), ja tirdzniecība tiek veikta:

Nr. p. k.

Piedāvāto preču veids

Nodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)

Nodeva par ielu tirdzniecību ceturksnī (euro)

14.1.

ar pārtikas precēm,

30,00

70,00

14.2.

ar nepārtikas precēm,

40,00

90,00

14.3.

ar alkoholiskajiem dzērieniem.

50,00

120,00

15. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās 7., 13. vai 14. punktā noteiktās nodevas likmes.

Precizēts ar Tukuma novada domes 28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/117 (prot. Nr. 4, 3. §)

16. Nodevas likme ir noteikta par dienu un attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā ir vai nav notikusi nepārtraukti.

III. Nodevas samaksas kārtība un kontrole

17. Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Nodeva netiek atmaksāta, ja tirgotājs tam izsniegto tirdzniecības atļauju nav izmantojis.

18. Pašvaldības nodevas var samaksāt skaidrā naudā pašvaldības kasē vai pagastu pakalpojumu centros, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, saņemot rēķinu pašvaldībā vai pagasta pārvalžu centros, Kandavas un pagastu apvienībā.

19. Pašvaldības policija kontrolē, vai persona, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību, ir saņēmusi pašvaldības izsniegtu atļauju un tirdzniecību veic pašvaldības norādītajā vietā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Pašvaldības izsniegtā atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, kas izsniegta līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujā norādītā termiņa beigām.

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Par nodevu par ielu tirdzniecību Tukuma novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 9 "Par ielu tirdzniecības nodevu Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Precizēts ar Tukuma novada domes 28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/117 (prot. Nr. 4, 3. §)

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsNoteikt ielu tirdzniecības nodevas apmēru Tukuma novadā saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuPašvaldība 2023. gadā iekasējusi 19 693 EUR par nodevu par ielu tirdzniecību Tukuma novadā.

Pašvaldības 2024. gada budžetā plānotie ieņēmumi par nodevu par ielu tirdzniecību ir 15 000 EUR.

3. Sociālā ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciNav ietekmes uz iedzīvotāju veselību un vidi.

Pozitīvi ietekmē vietējos tirgotājus, jo nodevas likmes atlaide 50 % apmērā tiek piemērota nodevas par ielu tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu maksātājiem, kuru dzīvesvietas adrese ir deklarēta vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Tukuma novadā.

Saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē konkurenci. Atkarībā no nodevas apmēra komersants vai fiziska persona var izvēlēties, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā tam ir izdevīgāk nodarboties ar ielu tirdzniecību.

4. Ietekme uz administratīvām procedūrām un to izmaksām

Nav paredzētas jaunas papildu administratīvās procedūras un to izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemPapildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta, jaunas pašvaldības funkcijas netiek radītas, esošo institūciju kompetence netiek paplašināta.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Tukuma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā vai Tukuma novada pašvaldības policijā, jo šīs institūcijas nodrošina saistošo noteikumu izpildes kontroli.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs mērķa sasniegšanai.

Saistošo noteikumu prasības un to izpilde neradīs papildu būtiskas izmaksas pašvaldībai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu projekts ar Tukuma novada domes Finanšu komitejas 2024. gada 18. janvāra lēmumu Nr. TND/1-6.1/24/1 (prot. Nr. 1, 5. §) nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Tukuma novada pašvaldības tīmekļvietnē www.tukums.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts trīs nedēļas no publikācijas dienas.

Laiks viedokļu izteikšanai bija noteikts no 2024. gada 19. janvāra līdz 2024. gada 9. februāra plkst. 16.00 un minētajā termiņā saņemts viens fiziskas personas ierosinājums.

2024. gada 28. janvārī saņemts I.S. ierosinājums:

1) Jebkādos pašvaldības rīkotos pasākumos ar iespējamu ielu tirdzniecību priekšroka būtu jādod vietējiem uzņēmējiem, īpaši ar sab. ēdinātājiem un cita veida pakalpojumu sniedzējiem, jo tie pamatā nodarbina vietējos iedzīvotājus, kas savukārt nes ienākumus budžetā. Bet citu pašvaldību pārstāvošiem uzņēmējiem būtu piemērojama vēl augstāka tirdzniecības nodeva, īpaši par alkohola un citu pašu neražotu preču tirdzniecību;

2) Lai veicinātu godīgu uzņēmējdarbību un veselīgu konkurenci, priekšroka būtu dodama tādiem uzņēmējiem, kam nav vērā ņemamu neizpildītu saistību un nodokļu parādu, tādā veidā veicinot vēlmi saimniekot atbildīgi un rūpēties ne tikai par savu peļņu, bet arī pilsētas un novada labklājību.

Tukuma novada dome, izskatot ierosinājumu, nemaina saistošo noteikumu sākotnējo redakciju.

Argumenti pirmā ierosinājuma noraidījumam:

Saistošo noteikumu 9. punkts jau paredz 50 % nodevas atlaidi tiem nodevas maksātājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novadā vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Tukuma novadā.

Ierosinājums ir pretrunā ar konkurences tiesību principiem un konkurences neitralitātes nodrošināšanas pienākumu. Pašvaldībai aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci.

Argumenti otrā ierosinājuma noraidījumam:

Nesamērīgs papildus administratīvais slogs, kas nav samērojams ar potenciāliem ieguvumiem. Pašvaldības svētkos, kad ir ap 200 tirgotāju, bet tirdzniecības atļauja jāizdod piecu dienu laikā, nav iespējams katram tirdzniecības dalībniekam papildus saistošo noteikumu 8. un 9. punktā noteiktiem pārbaudāmajiem datiem vēl pārbaudīt arī nodokļu parādu un sagatavot negatīvu administratīvo aktu par atļaujas neizsniegšanu sakarā ar nodokļa parāda esību. Maksājumu, ko administrē Tukuma novada pašvaldības administrācija, piemēram, nomas maksas, parādus pašvaldība var pārbaudīt tikai par subjektiem, kas nomā pašvaldībai piederošu zemi vai telpas. Atsakot izsniegt tirdzniecības atļauju pašvaldības zemes vai telpas nomas maksas parāda dēļ, nāksies diskriminēt vietējos uzņēmējus. Gan nekustamā īpašuma nodokļa parāda, gan citu pašvaldības debitoru parādu piedziņas process pašvaldībā notiek pastāvīgi un nepārtraukti, šai jomā pašvaldība jau darbojas kā rūpīgs saimnieks. Pašvaldība nesaredz ieguvumu no aizlieguma ielu tirgotājam nopelnīt, atsakot izsniegt tirdzniecības atļauju, jo peļņa no ielu tirdzniecības ir iespēja segt izveidojušos parādus. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību tās administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu. Ielu tirdzniecība ir viens no saimnieciskās darbības veidiem un tās ierobežojumiem jābūt gan samērīgiem, gan efektīvi administrējamiem.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu tirdzniecības nodevu Tukuma novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 29.02.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.17
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350990
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"