Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.480

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 3.§)
Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmo daļu
(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.432 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.432 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.733)

3. Nodevas uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem. Ar pašvaldību nodevām neapliek tādu veidu pakalpojumus, kuri saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām11.pantu ir valsts nodevu objekti.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.432 redakcijā)

4. Pašvaldību nodevu veidā apmaksā atlīdzību tikai par pašvaldību sniegto nodrošinājumu. Pirms pašvaldības nodevas likmes noteikšanas pašvaldības dome izvērtē tās apmēra samērīgumu pašvaldības paredzētajam nodrošinājumam.

5. Par darbībām, kas saistītas ar nodevu uzlikšanu, pašvaldība papildu maksu neiekasē. Tā iekļaujama attiecīgās nodevas likmē.

II. Nodevu uzlikšanas kārtība

6. Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.

7. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā esošās publiskās vietās saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.733 redakcijā)

8. Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu. Personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz tai informāciju par izmitināto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.

9. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.733 redakcijā)

10. Nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.

11. Nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās, kuras ir noteiktas attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā ceļu satiksmes drošības uzla­bošanai, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodro­šināšanai, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo kultūr­vēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai, paš­valdība ir tiesīga uzlikt personām, kuras transport­līdzekļi iebrauc attiecīgajā īpaša režīma zonā.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.432 redakcijā)

12. Nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.733 redakcijā)

13. Nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos tur laivas, motorlaivas vai jahtas.

14. Nodevas par pašvaldību simbolikas izmantošanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras izmanto attiecīgās pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.

14.1 Nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību paš­valdība ir tiesīga uzlikt personām, kuras pašvaldības teritorijā īsteno būvniecības ieceri.

(MK 01.07.2008. noteikumu Nr.496 redakcijā; piemērojams ar 01.07.2008.; sk. 22.punktu)

15. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras, saskaņojot būvniecību, saņem no vietējās pašvaldības būvvaldes būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu. Nodeva maksājama par:

15.1. būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;

15.2. būvniecības ieceres akceptu – pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu). Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

15.1 Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu neatmaksā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

15.2 Nodevu par elektronisko sakaru tīkla būvniecības būvatļaujas izdošanu pašvaldība ir tiesīga noteikt ne lielāku par 500 euro. Nodevu par būvniecības ieceres akceptu elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai pašvaldība ir tiesīga noteikt ne lielāku par 20 euro.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 154 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2017., sk. 24. punktu)

16. No nodevu samaksas atbrīvo šādas personas:

16.1. no nodevas par pašvaldības domes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem – valsts pārvaldes institūcijas;

16.2. no nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu – redzes invalīdi un I grupas invalīdi;

16.3. no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās:

16.3.1. fiziskās personas, ja tām attiecīgajā teritorijā ir pastāvīgā dzīves­vieta vai to īpašumā (valdījumā, lietošanā) ir nekustamais īpašums. Pašvaldības dome saistošajos noteikumos, ievērojot minēto fizisko personu tiesības un tie­sis­kās intereses, var ierobežot fizisko personu skaitu, kas atbrīvojamas no nodevas samaksas;

16.3.2. visu grupu invalīdi, kuri vada pielāgotus automobiļus, un tie auto­mobiļu vadītāji, kuri pārvadā I grupas invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir ap­grūtināta pārvietošanās;

16.3.3. avāriju dienesta, specializēto un operatīvo dienestu, Valsts poli­cijas, Valsts robežsardzes transports, pildot dienesta pienākumus, sabiedriskais transports, kā arī Saeimas, Ministru kabineta, ārvalstu diplomātiskā korpusa, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un prokuratūras autotransports;

16.4. no nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, – valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

16.5. no nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu – valsts glābšanas (avāriju) dienesti, Valsts robežsardze un ostu pārvaldes par tām piederošo laivu, jahtu un motorlaivu novietošanu;

16.6. no nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību –fiziskas personas, ja būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvok­lī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai);

16.7. no nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu – elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei.

(MK 01.07.2008. noteikumu Nr. 496 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr. 733; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 244)

16.1 Pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām no­teikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.432 redakcijā)

III. Pašvaldību saistošo noteikumu par nodevu uzlikšanu reģistrācijas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432)

17. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432)

18. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432)

19. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432)

20. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 432)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumus Nr.322 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 174.nr.; 1996, 103., 164.nr.; 2000, 100./101.nr.).

22. Šo noteikumu 14.1 punkts un 16.6.apakšpunkts piemērojams ar 2008.gada 1.jūliju.

(MK 01.07.2008. noteikumu Nr.496 redakcijā)

23. Ja būvniecības process uzsākts pirms 2014. gada 1. oktobra, ir samaksāta daļa no nodevas par būvatļaujas saņemšanu (40 % apmērā) un pasūtītājam ir tiesības saņemt būvatļauju atbilstoši būvniecības regulējumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra, pasūtītājs atlikušo nodevas daļu (60 % apmērā no iepriekš noteiktās nodevas) samaksā:

23.1. pirms dokumentu iesniegšanas būvatļaujas saņemšanai, ja pasūtītājs lūdz izdot būvatļauju un projektēšanas nosacījumus būvatļaujā atzīmēt kā izpildītus;

23.2. pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas būvvaldē, ja pasūtītājs lūdz izsniegt būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.645 redakcijā)

24. Šo noteikumu 15.2 punkts piemērojams ar 2017. gada 1. janvāri.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – veselības ministrs G.Bērziņš

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 480Pieņemts: 28.06.2005.Stājas spēkā: 02.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 01.07.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
111605
{"selected":{"value":"01.11.2021","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2016","iso_value":"2016\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2016.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2016","iso_value":"2016\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2016.-17.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2014","iso_value":"2014\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2014.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-23.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2008","iso_value":"2008\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2005","iso_value":"2005\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2005.-09.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)